Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 15, от дата 19.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.5


Изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
(Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации на своите деветдесет и шесто, деветдесет и седмо, деветдесет и осмо и деветдесет и девето заседание (2015 и 2016 г.), нотифицирани на Договарящите страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 2017 г.)
 
 

ВИЖ

 
Поправка на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
 
 

ВИЖ

 
Допълнение на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
(Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации на своето стотно заседание (2016 г.), нотифицирани на Договарящите страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 2017 г.)
 
 

ВИЖ

 
 
 
 
 
409