Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 10, от дата 5.2.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.52


Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

 

НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г.
за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се регламентират:
1. условията за определяне на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради;
2. единната методология за формиране на показатели за разход на енергия и енергийни характеристики на сгради;
3. параметрите на скала на класовете на енергопотребление за различни по предназначение категории сгради;
4. граничните числови стойности на интегрирания енергиен показател „специфичен годишен разход на първична енергия“ в kWh/m2, определени със скалата на класовете на енергопотребление за различни по предназначение категории сгради.
Чл. 2. Показателите за разход на енергия се изчисляват или измерват като количествени стойности, характеризиращи етап или цикъл на енергийно преобразуване или потребление на енергия.
Чл. 3. Изчисляването на енергийните характеристики се извършва с цел:
1. определяне на годишния разход на енергия в сгради;
2. определяне на нивото на енергийна ефективност в сградите по скалата на класовете на енергопотребление;
3. оценяване съответствието на инвестиционни проекти на сгради с изискванията за енергийна ефективност;
4. издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради.
Чл. 4. Определянето на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите се извършва при базови стойности на следните климатични фактори:
1. външна изчислителна температура;
2. средномесечна температура и относителна влажност на външния въздух;
3. средночасов интензитет на пълното слънчево греене;
4. продължителност на отоплителния и охладителния период.
Чл. 5. (1) Базовите стойности на климатичните фактори се определят за девет климатични зони за страната, посочени на картата и в таблиците по приложение № 1.
(2) Изчислителната температура е приета за избрани градове от климатичните зони.
(3) Средночасовият интензитет на слънчевото греене е определен на база 24 часа според методиката за изчисляване на годишен разход на енергия по наредбата по чл. 31, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(4) Отоплителните денградуси (DD) за пресмятане на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики при необходимост се изчисляват за всеки месец от отоплителния период като произведение от броя на дните в месеца и разликата между средната температура на въздуха в сградата и средномесечната температура на външния въздух.
Глава втора
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ
Раздел I
Компоненти на сградата като интегрирана система
Чл. 6. За целите на определянето на енергийните им характеристики сградите се разглеждат като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на следните основни компоненти:
1. сградните ограждащи конструкции и елементи;
2. системите за осигуряване на параметрите на микроклимата;
3. вътрешните източници на топлина;
4. обитателите;
5. климатичните условия.
Чл. 7. (1) Енергийните характеристики на сгради се определят по единна методология, която включва:
1. ориентацията, размерите и формата на сградата;
2. характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните пространства, в т. ч.:
а) топлинни и оптически характеристики;
б) въздухопропускливост;
3. системите за отопление и гореща вода за битови нужди;
4. системите за охлаждане;
5. системите за вентилация;
6. системите за осветление;
7. пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;
8. естествената вентилация;
9. системите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници;
10. външните и вътрешните климатични условия.
(2) При определяне на енергийните характеристики по ал. 1, т. 2 се отчитат и изискванията за влагоустойчивост и водонепропускливост.
Раздел II
Класификация на сградите
Чл. 8. За изчисляване на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики се приема класификация на категориите сгради според предназначението им, както следва:
1. жилищни сгради:
а) еднофамилни къщи;
б) многофамилни жилищни сгради (блокове) с ниско, средно и високо застрояване;
в) сгради със смесено предназначение;
г) сгради за социални услуги – резидентен тип;
2. сгради за обществено обслужване:
а) сгради за административно обслужване;
б) сгради за образование и наука;
в) сгради в областта на здравеопазването;
г) сгради в областта на хотелиерството;
д) сгради в областта на търговията, общественото хранене, услугите;
е) сгради за спорт;
ж) сгради в областта на културата и изкуството;
з) други сгради за обществено обслужване.
Раздел III
Показатели за разход на енергия
Чл. 9. Показателите за разход на енергия в сгради се класифицират в три основни групи:
1. група 1 – показатели, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструкции и елементи и елементите на системите за осигуряване на микроклимата:
а) коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/m2K);
б) коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/m2K);
в) коефициент на топлопреминаване през покрива (W/m2K);
г) коефициент на топлопреминаване през пода (W/m2K);
д) коефициент на полезно действие на генератора на топлина и/или студ (%);
е) коефициент на трансформация на генератора на топлина и/или студ;
ж) коефициент на полезно действие на преноса на топлина от източника до отоплявания и/или охлаждания обем на сградата (%);
2. група 2 – показатели, характеризиращи енергопотреблението на технологичните процеси за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди:
а) топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW);
б) топлинни притоци от топлопреминаване от околната среда (kW);
в) специфични топлинни загуби от топло­преминаване (W/m2);
г) специфични топлинни притоци от топло­преминаване (W/m2);
д) топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW);
е) специфични топлинни загуби от инфилтрация (W/m2);
ж) общи топлинни загуби/притоци (kW);
з) общи специфични топлинни загуби/притоци (W/m2);
и) топлинна мощност на системата за отопление (kW);
к) годишен разход на енергия за отопление (kWh);
л) годишен разход на енергия за охлаждане (kWh);
м) специфичен разход на енергия за отопление (kWh/m2);
н) специфичен разход на енергия за охлаждане (kWh/m2);
о) топлинна мощност на системата за вентилация (kW);
п) годишен разход на енергия за вентилация (kWh);
р) специфичен разход на енергия за вентилация (kWh/m2);
с) топлинна мощност на системата за гореща вода (kW);
т) годишен разход на енергия за гореща вода (kWh);
у) специфичен разход на енергия за гореща вода (kWh/m2);
3. група 3 – показатели, характеризиращи енергопотреблението на сградата като цяло:
а) обща топлинна мощност за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода (kW);
б) обща специфична топлинна мощност за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода (kW/m2);
в) обща електрическа мощност за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kW);
г) обща специфична електрическа мощност за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kW/m2);
д) общ годишен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh);
е) общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2);
ж) общ годишен специфичен разход на енергия за отопление и вентилация (Wh/m3.DD).
Чл. 10. (1) Показателите за разход на енергия се изчисляват по методиката, определена в наредбата по чл. 5, ал. 3.
(2) Стойностите на показателите за топлинни загуби и топлинна мощност се определят при външна изчислителна температура за зимни условия.
(3) Стойностите на показателите за топлинни притоци и охладителна мощност се определят при външната изчислителна температура за летни условия.
(4) Показателите за специфични топлинни загуби, специфична мощност и специфичен разход на енергия се изчисляват за:
1. единица от общата отопляема площ на сградата;
2. единица от общия отопляем обем на сградата.
Чл. 11. При изчисляване на показателите за разход на енергия се отчитат стойностите на експлоатационните показатели на съществените характеристики на строителни продукти и/или на техническите характеристики на вложените продукти, елементи и системи в сградата в съответствие с изискванията на приложимите за тях нормативни актове и/или технически спецификации.
Раздел IV
Енергийни характеристики
Чл. 12. В зависимост от предназначението си енергийната характеристика (ЕР) на сградата може да се определи по един от следните начини:
1. като един от показателите за разход на енергия:
EP = P,
където Р е показател, определен по чл. 9;
2. като съвкупност от няколко показателя за разход на енергия:
EP = {Pi, i = 1, 2, ..., M},
където:
Pi е i-тият показател, определен по чл. 9;
М – общият брой на избраните показатели.
Чл. 13. В случаите, когато отразява годишен разход на енергия или специфичен годишен разход на енергия, енергийната характеристика има смисъл на интегрирана енергийна характеристика и се определя със стойности на три нива: нетна енергия, потребна енергия и първична енергия.
Чл. 14. (1) Стойността на енергийната характеристика като потребна енергия се определя с годишното количество енергия, което се доставя или трябва да бъде доставено в сградата.
(2) Стойността на енергийната характеристика като първична енергия се определя, като всяка една съставяща на потребната енергия се увеличи със съответстващите й загуби за добив/производство и пренос по формулата:

където:
Q е количеството първична енергия (kWh);
Qi,H – количеството потребна енергия с i-тия енергоносител (kWh);
ei – коефициентът, отчитащ загубите за добив/ производство и пренос на i-тата съставяща на потребената енергия съгласно приложение № 2.
Чл. 15. Енергийната характеристика на сграда, когато е изразена като интегриран показател за специфичен разход на енергия в kWh/m2год., има екологичен еквивалент на причинени емисии въглероден диоксид (СО2). Екологичният еквивалент се определя по потребна енергия съгласно приложение № 3 по формулата:

,

където:
ЕcР е количеството емисии СО2, t;
Qi – количеството на i-тия вид енергиен ресурс/енергия в годишния разход на енергия, kWh;
fi – коефициентът на екологичен еквивалент на i-тия вид енергиен ресурс/енергия, g/kWh съгласно приложение № 3;
m – броят на използваните видове енергийни ресурси/енергия.
Чл. 16. (1) Стойностите на показателите на ограждащите конструкции и елементи в зависимост от действащите нормативни актове за периода 1964 г. – 2015 г. включително се определят съгласно приложение № 4.
(2) Интегрираният показател за годишен разход на енергия в kWh/m2год. в сграда се изчислява по методиката в наредбата по чл. 5, ал. 3.
(3) Стойностите на топлотехническите и оптическите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи, както и ефективностите на елементите и съоръженията на системите за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди се определят по действащите нормативни актове.
Глава трета
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. ПРАВИЛА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА СКАЛА НА КЛАСОВЕТЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Чл. 17. (1) Съответствието с изискванията за енергийна ефективност е изпълнено, когато стойността на енергийната характеристика на сградата е по-малка или равна на референтната й стойност (ЕРmах):
ЕР ≤ ЕРmax.
(2) Когато съдържанието на енергийната характеристика се изчерпва с един или повече от показателите по чл. 9, т. 1, букви „д“, „е“ или „ж“, съответствието с изискванията за енергийна ефективност е изпълнено, ако стойността на енергийната характеристика на сградата е по-голяма или равна на референтната й стойност:
ЕР ≥ ЕРmax.
Чл. 18. (1) Принадлежността на сградата към клас на енергопотребление от А+ до G се установява чрез сравнение на стойността на интегрирания енергиен показател „специфичен годишен разход на първична енергия“ в kWh/m с числовите стойности на границите на класовете от скалата на класовете на енергопотребление съгласно условието:
ЕРmin ≤ ЕР ≤ ЕРmax,
където: ЕРmin и ЕРmax са съответно минималната и максималната числова стойност на границите за съответния клас.
(2) Принадлежността на сградата към конкретния клас на енергопотребление се изобразява графично във форма съгласно приложение № 5.
(3) Скалата на класовете на енергопотребление за категориите сгради е дадена в приложение № 6.
(4) За съществуващи сгради за обществено обслужване, за които бъде доказана невъзможност да се изпълни изискването за принадлежност към съответния клас от скалата с числови стойности на границите, се прилагат изискванията по ал. 6 в срока, определен с наредбата по чл. 5, ал. 3.
(5) За сградите по ал. 4 принадлежността към клас на енергопотребление от А+ до G се установява чрез сравнение на стойността на интегрираната им енергийна характеристика с ЕРmax,r  и  ЕРmax,s, определени по първична енергия за конкретната сграда , както следва:
1. ЕРmax,r – общ специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди, потребяващи енергия, изчислен по методите, определени в наредбата по чл. 5, ал. 3. Стойностите на топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи, както и ефективностите на елементите и агрегатите на системите за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди се определят по действащите нормативни актове към момента на извършване на оценката.
2. ЕРmax,s – общ специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди, потребяващи енергия, изчислен по методите, определени в наредбата по чл. 5, ал. 3. Стойностите на топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи, както и ефективностите на елементите и агрегатите на системите за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди се определят по действащите нормативни актове към момента на въвеждане на сградата в експлоатация.
(6) За сградите по ал. 4 границите на класовете на енергопотребление се определят, както следва:
Граници
Клас на
енерго-
потребление
Словесно изражение на енергийните
потребности
на сградата
EP < 0,25ЕРmax,r
 А+
Висока енергийна ефективност
0,25ЕРmax,r  EP  0,5ЕРmax,r
A
0,5ЕРmax,r < ЕР  ЕРmax,r
B
 
ЕРmax,r < EP  0,5 (ЕРmax,r+ЕРmax,s )
C
 
0,5 (ЕРmax,r+ЕРmax,s )< EP  ЕРmax,s
D
 
ЕРmax,s< EP  1,25ЕРmax,s
E
 
1,25ЕРmax,s< EP  1,5ЕРmax,s
F
 
1,5ЕРmax,s < EP
G
Голям разход на енергия
(7) За сгради, чието предназначение не попада в предназначението на категориите сгради, за които е дадена скала на енергопотребление с числови стойности, се прилагат правилата по ал. 4 – 6.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Получената от Агенцията за устойчиво енергийно развитие информация по реда на тази наредба се обобщава и включва в националната информационна система за състоянието на енергийната ефективност в Република България по чл. 68, ал. 1 ЗЕЕ.
§ 2. Тази наредба въвежда изисквания на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (OB, L 153/13 от 18 юни 2010 г.) и Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OB, L 315/1 от 14 ноември 2012 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 103 от 2009 г.).
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 31, ал. 3 ЗЕЕ.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
§ 6. Министърът на енергетиката и министърът на регионалното развитие и благоустройството дават указания по прилагането на наредбата.
§ 7. Наредбата влиза в сила 30 дни от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър на енергетиката: Теменужка Петкова
Министър на регионалното развитие и благоустройството: Лиляна Павлова


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

ВИЖ приложението

 
Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2
Референтни стойности на коефициента, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на енергоресурси и енергии

Вид енергиен
ресурс/енергия
Коефициент ер
Промишлен газьол, петрол и дизел
1,1
Мазут
1,1
Природен газ
1,1
Пропан-бутан
1,1
Черни каменни въглища
1,2
Лигнитни/кафяви каменни въглища
1,2
Антрацитни въглища
1,2
Брикети
1,25
Дървени пелети, брикети и дърва
1,05
Топлина от централизирано топлоснабдяване
1,30
Електричество
3,0

 
Приложение № 3 към чл. 15
Референтни стойности на коефициента на екологичен еквивалент на енергоресурси и енергия

Вид енергиен
ресурс/енергия
Коефициент на
екологичен
еквивалент fi
g СО2/KWh
Промишлен газьол, петрол и дизел
267
Мазут
279
Природен газ
202
Пропан-бутан
227
Черни каменни въглища
341
Лигнитни/кафяви  каменни въглища
364
Антрацитни въглища
354
Брикети
351
Дървени пелети, брикети и дърва
43
Топлина от централизирано топлоснабдяване
290
Електричество
819

 
 
Приложение № 4 към чл. 16, ал. 1

ВИЖ приложението


Приложение № 5  към чл. 18, ал. 2

ВИЖ приложението

 
Приложение № 6 към чл. 18, ал. 3

ВИЖ приложението

 
762