Министерски съвет
брой: 102, от дата 11.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.51


Постановление № 274 от 6 декември 2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274  ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за приемане на Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, приет с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г.; Решение № 1699 на Върховния административен съд от 2006 г. – бр. 17 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 17, 43 и 103 от 2008 г., бр. 22 и 97 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, т. 4 след думата „разпространението“ се поставя запетая и се добавя „фестивалите“.
2. В чл. 4, ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
3. В чл. 5, ал. 5, т. 15 след думата „разпространението“ се поставя запетая и се добавя „фестивалите“.
4. Глава трета с чл. 14 – 19 се отменя.
§ 2. В Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ по Закона за филмовата индустрия, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 6 от 2012 г. и бр. 21 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) се създава нова т. 3:
„3. за разпространение на български филм и за филм, създаден при условията на копродукция с европейски страни и с други страни, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия – 330 лв., от които 100 лв. при кандидатстване за разглеждане на проекта от национална комисия за разпространение на филми и 230 лв. при допускане за разглеждане на проекта от финансова комисия;“
б) досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:
„4. за показ на български филм и на филм, създаден при условията на копродукция с европейски страни и с други страни, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия – 250 лв.;“
в) досегашната т. 4 става т. 5;
г) създава се т. 6:
„6. за извършване на оценка на филми от техническа комисия – 400 лв.“
2. В чл. 6, т. 3:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) за разглеждане на проекта от художествена комисия или от комисия за разпространение на филми – при подаване на искането;“
б) създава се буква „в“:
„в) за оценяване на филм от техническа комисия – при подаване на заявка.“
§ 3. Постановлението влиза в сила от 5 декември 2018 г.
Министър-председател:   Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
ПРАВИЛНИК
за прилагане на Закона за филмовата
индустрия
ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за филмовата индустрия (ЗФИ) относно:
1. производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в Република България;
2. промоцията на българските филми в чужбина;
3. провеждането на конкурсните процедури за държавно подпомагане на българската филмова индустрия;
4. дейността на консултативно-експертните органи към изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, наричана по-нататък „Агенцията“;
5. дейностите, свързани с осигуряване на прозрачност и наблюдение на предоставените средства за държавно подпомагане.
Чл. 2. (1) Разпоредбите на правилника относно държавното подпомагане на филмовата индустрия се прилагат в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014“, Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони, и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи (ОВ, L 156/1 от 20 юни 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 2017/1084“, и Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis“ (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013“, и на условията за уведомяване на държавни помощи по член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
(2) По реда на правилника се предоставят безвъзмездни финансови средства:
1. под формата на две схеми за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗФИ, установени и прилагани в съответствие с чл. 54 от Регламент (ЕС) № 651/2014;
2. под формата на схема за минимална помощ по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗФИ – за организиране на фестивали и за показ на филми, установена и прилагана в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.
ЧАСТ ВТОРА
КОНСУЛТАТИВНО-ЕКСПЕРТНИ ОРГАНИ
Глава първа
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА КИНО
Раздел I
Състав, функции и организация на дейността
Чл. 3. (1) Националният съвет за кино, наричан по-нататък „съвета“, се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на Агенцията и се състои от 12 членове – лица, които имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност в професионално направление от областите „Изкуства“ или „Социални, стопански и правни науки“ и най-малко 5 години стаж в областта на филмовата индустрия.
(2) Членовете на съвета се определят по предложение на професионалните сдружения и на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия. В състава на съвета задължително се включва един представител, определен от Агенцията.
Чл. 4. (1) Националният съвет за кино:
1. разработва и предлага на министъра на културата чрез изпълнителния директор на Агенцията Национална програма за развитие на филмовата индустрия;
2. съвместно с изпълнителния директор предлага и обосновава пред министъра на културата размера на държавното финансиране за осъществяване на националната политика в областта на филмовата индустрия, като разработва и предлага на изпълнителния директор за утвърждаване методика за формиране на средностатистическия бюджет на игрален, документален и анимационен филм;
3. прави предложениe за разходване на средствата за държавно подпомагане съгласно чл. 28, ал. 7 от ЗФИ;
4. разработва, обсъжда и предлага на изпълнителния директор проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия по предложение на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопaнска цел в областта на филмовата индустрия;
5. предлага:
а) ежегодна квота за създаване на български дебютни филми;
б) български филми за представяне на европейски и световни конкурси и номинации.
(2) Съветът може да разглежда и други въпроси, предложени от изпълнителния директор на Агенцията.
(3) Съветът представя ежегоден отчет за своята дейност на министъра на културата. Отчетът се публикува на интернет страницата на Агенцията.
Чл. 5. (1) Юридическите лица, включени в списъка по чл. 14, ал. 1 от ЗФИ, оповестен от министъра на културата, подават до изпълнителния директор писмено предложение за участие на техен представител в съвета, като прилагат следните документи:
1. удостоверение за съдебна регистрация, ако липсва вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
2. списък на членовете на организацията;
3. документи за кандидата съгласно чл. 3, ал. 1:
а) диплома с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност в направления „Изкуства“ или „Социални, стопански и правни науки“;
б) документи, доказващи 5 години стаж в областта на филмовата индустрия, който може да бъде удостоверяван с трудова книжка, други документи, удостоверяващи трудов стаж, или договори с дейности в областта на филмовата индустрия.
(2) Изпълнителният директор има право да поиска допълнителна информация и документи във връзка с предложението по ал. 1.
Чл. 6. (1) Поименният състав на съвета се определя със заповед на изпълнителния директор на Агенцията, като от състава му се определя председател.
(2) Организационно-техническото обслужване на дейността на съвета се осигурява от Агенцията. В заповедта по ал. 1 се посочва секретар на съвета, който е служител на Агенцията.
Чл. 7. (1) Предсрочно прекратяване на членство в съвета се извършва при:
1. подаване на оставка;
2. при невъзможност на член на съвета да изпълнява задълженията си повече от три месеца;
3. смърт.
(2) В 14-дневен срок от публикуването на заповедта за прекратяване на членството съответната организация предлага нов представител по реда на чл. 5.
(3) В срок един месец от прекратяването на членството изпълнителният директор на Агенцията определя със заповед нов член на съвета от съответната квота съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗФИ.
(4) Заповедта по чл. 6, ал. 1, както и заповедите по ал. 2 и 3 се публикуват на интернет страницата на Агенцията.
Чл. 8. (1) Съветът провежда редовни заседания най-малко 4 пъти годишно. Редовните заседания се свикват от изпълнителния директор.
(2) Извънредни заседания се свикват по искане на една трета от членовете на съвета или на изпълнителния директор на Агенцията.
(3) Дневният ред се предлага от изпълнителния директор, като материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета най-малко 5 работни дни преди датата на заседанието по електронна поща. Мотивирани предложения за промени в дневния ред може да внася всеки член не по-късно от 3 работни дни преди заседанието. Дневният ред се гласува на съответното заседание.
(4) Заседанията са редовни, ако на тях присъстват три четвърти от членовете. Участието на членовете в дейността на съвета е лично.
(5) Съветът приема решения по обсъжданите въпроси с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове, като гласуването е „за“, „против“ или „въздържал се“. Не се допуска гласуване по пълномощие.
(6) Членовете не участват при обсъждането и вземането на решения по въпроси, свързани с проекти на филми и филми, представляващи техен пряк интерес или интерес на свързани с тях лица, включително в случаите по ал. 7.
(7) Член на съвета няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, до неговия съпруг/съпруга или роднини по права линия, по съребрена линия – до трета степен включително, или по сватовство – до втора степен включително.
(8) За всяко заседание се съставя протокол, в който се отбелязва начинът на гласуване на всеки член. Протоколът се подписва от председателя и от секретаря.
(9) Копия от протокола по ал. 8 се изпращат на членовете в 3-дневен срок по електронен път. До два работни дни от получаването на протокола всеки член на съвета може да направи писмено редакционни бележки и допълнения, както и да изрази особено мнение.
Чл. 9. (1) На заседанията на съвета се прави аудиозапис от обсъжданията, който е неразделна част от протокола.
(2) Решенията, приети от съвета, се публикуват на интернет страницата на Агенцията в срок до 7 работни дни след проведено заседание.
Чл. 10. (1) Председателят на съвета:
1. ръководи заседанията и работата на съвета;
2. следи за изпълнението на решенията на съвета;
3. в случай на необходимост от експертна оценка председателят от името на членовете и след съгласуване с изпълнителния директор на Агенцията може да отправя покани към трети лица за участие в заседания на съвета при решаване на актуални въпроси;
4. изпълнява и други задачи, възложени му с решение на съвета, включително по искане на изпълнителния директор на Агенцията.
(2) Функциите на председателя в негово отсъствие се изпълняват от определен от него член на съвета.
(3) Членовете на съвета:
1. предлагат за разглеждане въпроси и проекторешения;
2. осигуряват на съвета необходимата за дейността му информация и експертна помощ;
3. предприемат действия за изпълнение на решенията на съвета;
4. могат да изразяват публично мнение само когато са упълномощени за това с решение на съвета;
5. имат право да получават информация и справки за дейността на Агенцията, когато са свързани с текущата работа на съвета.
(4) Членовете на съвета са длъжни да уведомят своевременно секретаря за невъзможността си да участват в насрочено заседание. При невъзможност да участва в заседание всеки член има право да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се огласява при обсъждането.
(5) Секретарят:
1. организира подготовката и провеждането на заседанията;
2. изготвя протоколите от заседанията;
3. обезпечава осъществяването на обмен на информация;
4. подпомага дейността на работните групи, създадени с решение на съвета.
Чл. 11. Националният съвет за кино може да предлага на изпълнителния директор на Агенцията съставяне на работни групи за изготвяне на становища по разглеждани въпроси.
Чл. 12. Членовете на Националния съвет за кино с изключение на тези от тях, които са държавни служители, получават възнаграждение в размер 40 лв. за всяко проведено заседание, на което са присъствали. Възнаграждението се изплаща два пъти годишно.
Раздел II
Процедура за избор на български филм, който да бъде представен на европейски и световни конкурси и номинации
Чл. 13. (1) Националният съвет за кино провежда процедурата за избор на български филм, който да бъде представен на европейски и световни конкурси и номинации. Процедурата включва следните етапи:
1. публикуване на съобщение на интернет страницата на Агенцията за провеждане на процедурата;
2. подаване на предложение от продуцент на филм в 14-дневен срок от датата на публикуване на съобщението по т. 1, което съдържа: заглавието на филма, датата на първата публична прожекция с платен вход, фестивални участия, награди, мястото и времето, където може да бъде видян филмът;
3. провеждане на заседание на Националния съвет за кино за избор на български филм.
(2) Всеки член на съвета се запознава с предложенията по ал. 1, т. 2, като попълва бланка, която съдържа списък с всички предложения, и посочва само един избран филм.
(3) Националният съвет за кино подлага на обсъждане до два филма, посочени като избрани съгласно попълнените бланки. След обсъждането се провежда гласуване за избор на филма, който да бъде номиниран за участие.
(4) На заседанието се прави аудиозапис на проведените обсъждания и се съставя протокол съгласно изискванията на чл. 8, ал. 8. Протоколът съдържа направените изказвания и приетите решения и се публикува на интернет страницата на Агенцията.
Глава втора
НАЦИОНАЛНИ ХУДОЖЕСТВЕНИКОМИСИИ
Чл. 14. (1) Националните художествени комисии по игрално, документално и анимационно кино се назначават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за срок една година. Всяка от комисиите се състои от девет членове, осем от които предложени от професионални сдружения и от юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия след проведена процедура по чл. 14 от ЗФИ и един член, определен от Агенцията.
(2) Със заповедта по ал. 1 изпълнителният директор на Агенцията определя служител, който изпълнява функцията на секретар на комисиите.
(3) Член на национална художествена комисия може да бъде експерт, който притежава висше образование по специалност в професионално направление в областите „Изкуства“ и „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, както и професионален опит като:
1. продуцент или актьор, който може да бъде доказван с притежаването на сродни права върху най-малко две произведения в областта на филмовото изкуство, или
2. режисьор, сценарист, оператор, художник-постановчик (само за комисия по анимационно кино), който е и носител на авторски права за създаването на най-малко две произведения в областта на филмовото изкуство.
(4) Изпълнителният директор на Агенцията сключва договор с всеки член на комисията, в който задължително се уреждат:
1. правата и задълженията на страните;
2. срокът на действие на договора;
3. дължимото възнаграждение;
4. основанията за прекратяване на договора.
(5) Комисията предоставя ежегоден отчет за своята дейност на изпълнителния директор на Агенцията. Отчетът се публикува на интернет страницата на Агенцията.
Чл. 15. (1) Всеки член на националните художествени комисии е длъжен да уведоми изпълнителния директор на Агенцията за всеки предоставен му за оценяване проект, когато:
1. в проекта участват свързани с него лица;
2.проектът засяга негов пряк интерес или интерес на свързани с него лица и ще участва под каквато и да е форма в неговото осъществяване.
(2) Уведомлението по ал. 1 е писмено и се регистрира в Агенцията в срок до седем дни от получаването на проектите за оценка.
(3) При наличие на някое от условията по ал. 1 проектът не може да бъде разглеждан и оценяван от съответния член на комисията.
Чл. 16. Членовете на националните художествени комисии:
1. са длъжни да не разгласяват публично чрез средствата за масова информация, интернет и по друг начин информация, която би накърнила доброто име на други членове или на който и да е от участниците в конкурса, както и информация, станала им известна при и по повод извършваната от тях дейност;
2. не могат да кандидатстват за финансово подпомагане по реда на ЗФИ и на този правилник, включително при прекратяване на членството, до изтичането на мандата на съответната комисия.
Чл. 17. (1) Членовете на националните художествени комисии, с изключение на тези от тях, които са държавни служители, получават възнаграждение в размер 50 лв. за всеки разгледан проект за производство на филм. Възнаграждението се изплаща два пъти годишно.
(2) В случай че член на комисия не е изложил писмени мотиви за оценките си в оценъчните карти, не получава възнаграждение.
Глава трета
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФИЛМИ
Чл. 18. (1) Националната комисия за разпространение на филми се назначава със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за срок две години. Тя се състои от пет членове, предложени от професионалните сдружения и юридически лица след проведена процедура по чл. 14 от ЗФИ. Със заповедта се определя служител от състава на Агенцията за секретар.
(2) Член на комисията по ал. 1 може да бъде експерт, който притежава висше образование по специалност в професионално направление от областите „Изкуства“, „Хуманитарни науки“ или „Социални, стопански и правни науки“ и професионален опит като филмов разпространител или критик, актьор или друг творец в областта на филмовата индустрия, носител на авторски и сродни права.
Чл. 19. (1) Членовете на Националната комисия за разпространение на филми, с изключение на тези от тях, които са държавни служители, получават възнаграждение в размер 20 лв. за всеки разгледан проект. Възнаграждението се изплаща два пъти годишно.
(2) В случай че член на комисия не е изложил писмени мотиви за оценките си в оценъчните карти, не получава възнаграждението по ал. 1.
(3) За дейността на комисията и на нейните членове се прилагат разпоредбите на чл. 14, ал. 4 и 5, чл. 15, чл. 16 и чл. 17, ал. 2.
Глава четвърта
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ФИЛМИ
Чл. 20. (1) Националната комисия за категоризация на филми се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на Агенцията. Съставът на комисията се определя по реда на чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗФИ.
(2) Комисията по ал. 1 предлага на изпълнителния директор на Агенцията категория за всеки филм, подлежащ на разпространение и/или показ на територията на страната.
Чл. 21. (1) Националната комисия за категоризация на филми се свиква на заседания от представителя на Агенцията след подаване на писмено искане по чл. 37, ал. 1 от ЗФИ по образец в електронната система „СТАСИ“ от съответния дистрибутор на филма.
(2) Залата за прожекции се осигурява от заявителя по ал. 1.
Чл. 22. (1) Заседанието на комисията е редовно, когато присъстват най-малко пет членове.
(2) Заседание се провежда в 7-дневен срок от подаване на искането по чл. 37, ал. 1 от ЗФИ. Комисията обсъжда искането и приема решение за определяне на категорията на филма съгласно чл. 37, ал. 4 или 5 от ЗФИ. Решението се приема с обикновено мнозинство.
(3) Резултатите от проведените заседания се вписват в протокол, подписан от всички членове на комисията.
(4) За дейността на комисията се прилага разпоредбата на чл. 14, ал. 5.
Чл. 23. Решението по чл. 22, ал. 2 се съобщава на заявителя в 3-дневен срок. Заявителят може да направи възражение пред изпълнителния директор на Агенцията в 7-дневен срок от получаване на съобщението. В този случай изпълнителният директор на Агенцията изисква становище от друг състав на комисията, който се произнася в 3-дневен срок от получаване на възражението.
Чл. 24. Определената категория на филма за разпространение в киносалони се запазва в случаите, когато същият филм в неговата одобрена окончателна версия се разпространява на видеоносител.
Чл. 25. (1) Членовете на Националната комисия за категоризация на филми с изключение на тези от тях, които са държавни служители, получават възнаграждение в размер 10 лв. за всеки категоризиран филм.
(2) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща два пъти годишно.
(3) За членовете на комисията се прилага чл. 14, ал. 4 и 5.
Глава пета
НАЦИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ
Чл. 26. (1) Националната техническа комисия се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на Агенцията.
(2) Комисията се състои от пет членове, от които двама експерти по изображение, двама експерти по звук и един експерт по кино- и видеотехника.
(3) Комисията се ръководи от председател, определен със заповедта на изпълнителния директор, който организира и ръководи заседанията.
Чл. 27. (1) Националната техническа комисия оценява техническото качество на завършените филми, получили държавно подпомагане по реда на ЗФИ и на този правилник. Чрез оценката се осъществява аудио-визуален контрол на качеството в сертифицирана еталонна среда за цифрова или лентова кинопрожекция.
(2) Оценката на комисията съдържа мотивирано заключение за съответствието на филма с техническите изисквания за изображение, звук, кино- и видеотехника, заложени като условия в договора. В оценката се включват препоръки по технически въпроси, свързани със завършените филми.
Чл. 28. (1) Националната техническа комисия се свиква на редовни заседания от председателя за оценяване на техническото качество на филмите, за които е постъпила заявка.
(2) Заседанието е редовно, когато присъстват всички членове на комисията.
(3) Приетите оценки се вписват в протокол, който в 3-дневен срок се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията.
Чл. 29. (1) Ползването на залата за контролни прожекции се определя от изпълнителния директор на Агенцията при спазване на изискването за провеждане на периодичен контрол и калибриране на проектора и звуковата система в залата, за което собственикът на залата предоставя съответните сертификати.
(2) Заявката за провеждане на контролна прожекция се подава от служител на Агенцията до председателя на комисията и съдържа:
1. информация за продуцента и авторите на филма, включително копие от споразумението по чл. 63, ал. 4 от Закона за авторското право и сродните му права за окончателния вариант на филма;
2. спецификация на договорните технически параметри на филма съгласно приложение № 1;
3. време и място на прожекцията на филма, предварително съгласувани с членовете на комисията.
Чл. 30. (1) Техническата спецификация по чл. 29, ал. 2, т. 2 се изготвя от продуцента на филма и е удостоверение за съответствие на техническите параметри на филма с изискванията, дефинирани в съответните стандартизационни документи за производство и разпространение на филми и в договора му с Агенцията.
(2) Предоставеното копие следва да бъде в два формата:
1. формат за разпространение – DCP (2К или 4К – в зависимост от оригинала), и ключ за прожектиране с езикова версия на български език; копието се предоставя на външен HDD с USB интерфейс, форматиран съобразно актуално поддържани файлови системи, като Linux, Ext2, Ext3, Ext4 или друг формат;
2. MP4 формат на Flash памет или Blu-ray Disc с езикова версия на български език за информационни и рекламни цели.
(3) Техническата спецификация се прилага към техническото досие на филма.
Чл. 31. (1) Контролната прожекция на предоставеното копие за разпространение се провежда в присъствие на всички членове на комисията.
(2) След проведената прожекция по ал. 1 комисията попълва протокол с аудио-визуален тест по образец съгласно приложение № 2, като се посочва, че:
1. копието е годно за публични прожекции – когато няма забележки или забележките са с незначително влияние върху крайното възприятие за техническото качество на филма;
2. копието е със занижено техническо качество – когато има забележки за качествени показатели, указани в приложение № 1;
3. копието е неподходящо за публични прожекции – когато към качествените показатели има забележки за несъответствия, които не могат да бъдат пренебрегнати.
Чл. 32. (1) Когато за филма е поставена оценка:
1. по чл. 31, ал. 2, т. 1, комисията приема, че филмът изпълнява техническите изисквания на договора;
2. по чл. 31, ал. 2, т. 2, комисията приема, че филмът изпълнява частично техническите изисквания на договора, като в този случай Агенцията изплаща до 50 процента от последния транш по договора; в случай че посочените от Националната техническа комисия недостатъци бъдат отстранени, филмът може да бъде представен повторно за нова оценка; при положителна оценка Агенцията изплаща остатъка над 50 процента от последния транш;
3. по чл. 31, ал. 2, т. 3, комисията приема, че филмът не изпълнява техническите изисквания на договора.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3 последният транш, предвиден в договора, не се изплаща. Ако посочените от комисията недостатъци бъдат отстранени, филмът може да бъде представен повторно за нова оценка. При положителна оценка Агенцията изплаща последния транш.
Чл. 33. Протоколът с аудио-визуален тест по чл. 31, ал. 2 се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията в срок 7 дни след провеждането на контролната прожекция и се прилага към техническото досие на филма.
Чл. 34. Всеки член на Националната техническа комисия има право:
1. да получава и използва техническа информация и справки от Агенцията и продуцентите, свързани с текущата работа, както и да изисква допълнителни такива при възникнала неяснота;
2. да получи техническа спецификация на филмовия проект и приемно-предавателните протоколи, с които сключилите договори с Агенцията продуценти предават копие на окончателния вариант на филма, както и копие на филма, на който следва да бъде направена експертна оценка.
Чл. 35. Членовете на Националната техническа комисия с изключение на тези от тях, които са държавни служители, получават възнаграждение в размер 30 лв. за поставена оценка на филм. Възнаграждението се изплаща два пъти годишно.
Чл. 36. За дейността на комисията и на нейните членове се прилагат разпоредбите на чл. 14, ал. 4 и 5, чл. 15 и чл. 16, т. 1.
Глава шеста
ФИНАНСОВА КОМИСИЯ
Чл. 37. (1) Финансовата комисия се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на Агенцията. Тя се състои от 7 членовe с висше образование по специалност в професионално направление в областите „Социални, стопански и правни науки“ и доказан опит в организацията и финансирането на производството на филми, от които:
1. четирима представители, определени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия след провеждане на процедурата по чл. 14 от ЗФИ;
2. представител на Българската национална телевизия;
3. представител на Министерството на културата;
4. представител на Агенцията.
(2) Представителят на Агенцията по ал. 1, т. 4 изпълнява и функциите на секретар на комисията.
Чл. 38. Изпълнителният директор сключва договор с всеки член на комисията, в който задължително се уреждат:
1. правата и задълженията на страните;
2. срокът на действие на договора;
3. дължимото възнаграждение;
4. основанията за прекратяване на договора.
Чл. 39. Членовете на комисията с изключение на тези от тях, които са държавни служители, получават възнаграждение в размер 30 лв. за всеки разгледан проект. Възнаграждението се изплаща два пъти годишно.
Чл. 40. За дейността на комисията и на нейните членове се прилагат разпоредбите на чл. 14, ал. 4 и 5, чл. 15 и чл. 16.
ЧАСТ ТРЕТА
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ
Глава седма
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Чл. 41. (1) Допустим проект за държавно подпомагане за производство и разпространение на филми е всеки проект, който отговаря на изискванията на глава I и на чл. 54 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) Към всяко заявление, подадено по реда на този правилник, се прилага контролен лист, съставен по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията, в който Агенцията отразява изпълнението или неизпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на Регламент (ЕС) № 1407/2013, констатирано при разглеждане на заявлението.
Чл. 42. (1) За държавно подпомагане по схеми за държавна помощ съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗФИ се подава писмено заявление, което отговаря на изискванията на чл. 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и е попълнено по образец съгласно:
1. приложение № 3 (заявление за разглеждане на проект за развитие и написване на сценарий);
2. приложение № 4 (заявление за разглеждане на проект за производството на филм);
3. приложение № 5 (заявление за разглеждане на проект за международна копродукция по чл. 31 от ЗФИ);
4. приложение № 6 (заявление за проект за разпространение на филм).
(2) Кандидатът за държавна помощ подготвя и прилага към заявлението по ал. 1:
1. проект, който отговаря на критериите на чл. 27 от ЗФИ и подлежи на оценка като културен продукт по тези критерии;
2. декларации по образец съгласно приложение № 7.
(3) Заявленията по ал. 1 се подават в срокове, обявени със заповедта по чл. 47, ал. 2.
(4) Вносителят на проект по ал. 1, т. 4 прилага към заявлението електронен носител или осигурява линк за гледане на филма от Националната комисия за разпространение на филми.
Чл. 43. (1) Заявлението по чл. 42 се подава до Агенцията, преди работата по проекта и дейността да е започнала и задължително съдържа:
1. наименование, седалище и адрес на управление на продуцента – юридическо лице или едноличен търговец;
2. описание на проекта;
3. период на изпълнение на проекта и местонахождение на проекта;
4. бюджет на проекта;
5. вида и размера на исканата държавна помощ.
(2) Дейности, свързани с предподготовка, като провеждане на проучване по дадена тема и написването на идеен проект (сценарий), не могат да се считат за започване на работата по проекта и дейността съгласно на ал. 1.
(3) Ако заявлението не отговаря на изисквания на чл. 42 и на този член, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.
Чл. 44. Не се допуска държавно подпомагане на проекти за разпространение на филми и фестивали, които са реализирани към момента на подаване на заявление за финансиране по реда на този правилник.
Чл. 45. (1) Не се допуска държавно подпомагане на заявител, който:
1. е голямо предприятие съгласно чл. 2, т. 24 от Регламент (ЕС) № 651/2014;
2. не е изпълнил задължения, свързани с плащане на вноски за социално и здравно осигуряване или плащане на други публични задължения, дължими съгласно българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
3. е предприятие в затруднено положение съгласно чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014;
4. умишлено е представил невярна информация с оглед на получаване на безвъзмездна помощ или не е представил изискваната информация;
5. попада в обхвата на чл. 1, т. 3 от Регламент (ЕС) № 651/2014;
6. кандидатства по схеми за помощ по чл. 26, ал. 1 от ЗФИ, при които помощта се използва за насърчаване на износа чрез пряка връзка с изнасяните количества, създаване и функциониране на дистрибуторски мрежи и за покриване на други текущи разходи, свързани с износа;
7. кандидатства за държавна помощ, включително за фестивали и показ на филми, и е кандидат и предприятие по смисъла на Приложение I от Регламент (ЕС) № 651/2014 г., включително на равнище група:
а) когато срещу него е издадено и не е изпълнено разпореждане за възстановяване на средства вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощта се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар;
б) когато отпускането на помощта води до нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014 г., включително на чл. 1, т. 2, букви „в“ и „г“, т. 3, букви „в“ и „г“ и т. 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.;
8. за който са приложими разпоредбите на чл. 26, ал. 5, 6 и 7 от ЗФИ;
9. и/или представляващите го лица не са изпълнили свои задължения по договори с Агенцията, с които се предоставя държавна помощ;
10. не е представил финален ликвидационен отчет и материали по последния проект, за който има сключен договор с Агенцията, или не е отчел договор с Агенцията.
(2) Когато заявителят на безвъзмездна финансова помощ освен основна дейност по производство и разпространение на филми извършва и допълнителна дейност по ал. 1, т. 5, проектът се допуска до разглеждане само ако кандидатът е обособил организационно и чрез отделна счетоводна отчетност дейностите си и от обособяването е видно, че е невъзможно с безвъзмездната финансова помощ да се облагодетелстват забранените дейности.
(3) Когато кандидати извършват дейности в допустими сектори по Регламент (ЕС) № 1407/2013 и упражняват и дейност в недопустимите сектори, посочени в ал. 1, се насърчават дейностите само в допустимите сектори, като кандидатът следва да води система за аналитична счетоводна отчетност за всяка дейност, като разграничава приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, така че недопустимите сектори да не са предмет на насърчаване.
(4) Наличието на която и да е от хипотезите на ал. 1 е основание за недопускане на проекта до разглеждане.
(5) Проверката за допустимост на кандидатстващите проекти по реда на тази разпоредба се извършва в срок до 10 работни дни след крайната дата за подаване на документи, посочена в заповедта по чл. 47, ал. 2, от секретаря на комисията, съответно по чл. 14, ал. 2 и чл. 18, ал. 1. Резултатите от проверката се публикуват на интернет страницата на Агенцията.
Глава осма
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСИ
Чл. 46. Ежегодно се провеждат конкурси, организирани в конкурсни сесии, както следва:
1. две редовни сесии за производство на игрално кино със заседания на Националната художествена комисия по игрално кино в последните седмици на май и ноември;
2. две редовни сесии за производство на документално и научно-популярно кино със заседания на Националната художествена комисия по документално кино в първия понеделник на април и октомври;
3. две редовни сесии за производство на анимационно кино със заседания на Националната художествена комисия по анимационно кино в първите седмици на април и октомври;
4. четири извънредни сесии за проекти по чл. 31 от ЗФИ със заседания на Националната художествена комисия;
5. една сесия за проекти, които са копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват, в последната седмица на октомври със заседания на Националната художествена комисия;
6. най-малко две редовни сесии за разпространение на филми със заседания на Националната комисия за разпространение на филми;
7. най-малко две редовни сесии за фестивали и показ на филми със заседания на финансовата комисия.
Чл. 47. (1) Държавното подпомагане по чл. 28, чл. 30а и чл. 32 от ЗФИ се извършва след провеждането на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. видовете проекти;
2. общия размер на безвъзмездните финансови средства за всяка конкурсна сесия;
3. срока за подаване на документите;
4. датата, мястото и часа на провеждането на конкурса;
5. специалните изисквания към участниците, когато такива са наложителни; в тези случаи изискванията се обявяват не по-късно от 6 месеца преди крайния срок за кандидатстване в конкурса; специалните изисквания към участниците не могат да противоречат на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014.
(3) Националните художествени комисии и Националната комисия за разпространение на филми разглеждат постъпилите проекти съгласно условията на чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 5 от ЗФИ и ги оценяват и класират с мотивирано решение за всеки проект по реда на този правилник. Решението се отразява в протокол.
(4) В 3-дневен срок от приемането на решението по ал. 3 и въз основа на него изпълнителният директор на Агенцията издава заповед, която съдържа проектите, които се допускат за разглеждане от финансовата комисия на основание на заявения от продуцента размер на исканата безвъзмездна помощ и в съответствие с общия размер на финансовите средства по ал. 2, т. 2.
(5) В срока по ал. 4 изпълнителният директор на Агенцията издава заповед, която съдържа проектите, които не са допуснати за разглеждане от финансовата комисия поради достигане на общия размер на финансовите средства по ал. 2, т. 2.
(6) Финансовата комисия разглежда проектите по ал. 4 по реда на глава единадесета и предлага на изпълнителния директор със свое решение окончателен размер на безвъзмездните финансови средства за всеки отделен проект. Предложеният размер за всички проекти не може да надхвърля обявения размер на финансовите средства по ал. 2, т. 2.
(7) След приключването на процедурата по ал. 6 изпълнителният директор на Агенцията издава заповед, с която утвърждава окончателния размер на държавното подпомагане за проектите, разгледани от финансовата комисия, който за всички проекти не надхвърля обявения размер на финансовите средства по ал. 2, т. 2. Заповедта се издава в срок 7 дни от датата на решението на финансовата комисия.
(8) Когато решенията по ал. 6 са приети в нарушение на разпоредбите на ЗФИ и на този правилник или е надвишен размерът на финансовите средства по ал. 2, т. 2, изпълнителният директор на Агенцията издава заповед, с която мотивирано отказва да утвърди окончателен размер на държавното подпомагане за разгледаните проекти. Заповедта се издава в срок 7 дни от датата на решението на финансовата комисия.
(9) Заповедите по ал. 4, 5, 7 и 8 се обявяват на достъпно място в сградата на Агенцията, публикуват се на интернет страницата на Агенцията и се съобщават писмено на кандидата в тридневен срок.
(10) Заповедите по ал. 4, 5, 7 и 8 могат да се обжалват от участниците в конкурса по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(11) Въз основа на влязла в сила заповед по ал. 7 изпълнителният директор на Агенцията сключва със спечелилите кандидати договор за държавно подпомагане.
(12) С договора по ал. 11 се предоставя държавно финансиране по смисъла на Закона за държавната помощ, като датата на неговото влизане в сила се посочва изрично в договора и се приема за датата, на която помощта е предоставена.
Глава девета
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ОТ НАЦОНАЛНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ КОМИСИИ
Чл. 48. (1) Проектите, представени със заявленията по чл. 42, ал. 1, т. 1 – 3, се насочват от изпълнителния директор на Агенцията към националните художествени комисии за разглеждане.
(2) Заседанието на комисията се свиква от изпълнителния директор и е редовно, когато присъстват всички членове на комисията.
(3) На заседанията на комисиите се прави аудиозапис на обсъжданията.
Чл. 49. (1) Всеки член на комисията:
1. получава екземпляр от всеки постъпил проект;
2. попълва и подписва съответната оценъчна карта по приложение № 8 и подписва съответната обобщена оценъчна карта по приложение № 9, както и протокола по чл. 47, ал. 3, като дава оценка за проекта с резолюция „подкрепям“ – при получени над 70 процента от максималния брой точки, или резолюция „не подкрепям“ – при получени под 70 процента от максималния брой точки; мотивите, посочени в картата, съдържат не по-малко от 300 знака за всеки критерий;
3. участва в заседанията, като по време на заседанието при всяко свое изказване назовава името си, името на проекта, за който ще се изказва, и устно мотивира позицията си с думите: „подкрепям“ или „не подкрепям“.
(2) Попълнените и подписани оценъчни карти се предават на секретаря на комисията, който извършва проверка за наличието на технически грешки и несъответствия.
(3) В случай че оценъчната карта не е попълнена в съответствие с изискванията по ал. 1, т. 2 или има несъответствие между дадената оценка за проекта по ал. 1, т. 2 и позицията по ал. 1, т. 3, което е установено до приключване на разглеждането на проекта, председателят на комисията указва писмено на съответния член да отстрани констатираните несъответствия със забележка и подпис.
Чл. 50. Секретарят на националните художествени комисии съставя протокол, който съдържа списък на проектите, получили над 70 процента от общия брой точки, в низходящ ред. Протоколът с резултатите се подписва от секретаря и от председателя на комисията.
Чл. 51. (1) Протоколът по чл. 50 и обобщените оценъчни карти по приложение № 9 се публикуват на интернет страницата на Агенцията в срок 3 работни дни след провеждане на заседанието.
(2) Продуцентът, сценаристът и режисьорът на кандидатстващ проект имат право да се запознаят с оценките на своя проект и да получат аудиофайл от обсъждането на съответната комисията, както и копие от оценъчните карти на проекта.
Глава десета
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФИЛМИ
Чл. 52. (1) Проектите, подадени със заявленията по чл. 42, ал. 1, т. 4, се насочват от изпълнителния директор на Агенцията към Националната комисия за разпространение на филми.
(2) Заседанието на комисията се свиква от изпълнителния директор на Агенцията и е редовно, когато присъстват всички членове.
(3) На заседанията на комисията се прави аудиозапис на обсъжданията.
Чл. 53. (1) Всеки член на комисията:
1. получава екземпляр от всеки постъпил проект, както и електронен носител или достъп до линк за гледане на филма;
2. след като е гледал филма, попълва и подписва оценъчни карти по приложение № 10 и подписва обобщена оценъчна карта по приложение № 11, както и протокола по чл. 47, ал. 3, като дава оценка за проекта с резолюция „подкрепям“ – при получени над 70 процента от максималния брой точки, или резолюция „не подкрепям“ – при получени под 70 процента от максималния брой точки, съгласно картата за оценка; мотивите съдържат не по-малко от 300 знака за всеки критерий;
3. участва в заседанията, като по време на заседанието при всяко свое изказване назовава името си, името на проекта, за който ще се изказва, и устно мотивира позицията си с думите: „подкрепям“ или „не подкрепям“.
(2) Попълнените и подписани оценъчни карти се предават на секретаря на комисията, който извършва проверка за наличието на технически грешки и несъответствия.
(3) В случай че оценъчната карта не е попълнена в съответствие с изискванията по ал. 2, т. 2 или има несъответствие между оценката за проекта по ал. 2, т. 2 и позицията по ал. 2, т. 3, което е установено до приключване на разглеждането на проекта, председателят на комисията указва писмено на съответния член на комисията да отстрани констатираното несъответствие със забележка и подпис.
(4) Секретарят на Националната комисия за разпространение на филми съставя протокол, който съдържа списък на проектите, получили над 70 процента от общия брой точки, в низходящ ред. Протоколът с резултатите се подписва от секретаря и от председателя на комисията.
(5) В 3-дневен срок след провеждането на заседанието протоколът на комисията и обобщените оценъчни карти по приложение № 11 се публикуват на интернет страницата на Агенцията. Оценъчните карти се прилагат към досието на проекта.
(6) Вносителят на проект има право да се запознае с оценките на своя проект и да получи аудиофайл от обсъждането на комисията, както и копие от оценъчните карти на проекта.
Глава единадесета
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ОТ ФИНАНСОВАТА КОМИСИЯ
Раздел I
Процедура
Чл. 54. (1) За разглеждане на проект от финансова комисия се подава заявление за извършване на експертна оценка съгласно:
1. приложение № 12 (заявление за разглеждане на проект: за етап развитие и написване на сценарий; за производство на филм; за международна копродукция);
2. приложение № 13 (заявление за разглеждане на проект за разпространение на филми);
3. приложение № 14 (заявление за разглеждане на проект за фестивали);
4. приложение № 15 (заявление за разглеждане на проект за финансиране на показ на филми).
(2) Към заявленията по ал. 1, т. 3 и 4 се прилага декларация по образец съгласно приложение № 16.
(3) Заявлението по ал. 1, т. 1 и 2 се подава след влизането в сила на заповедта по чл. 47, ал. 4 в срок:
1. до 18 месеца – за проекти по чл. 28, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗФИ;
2. до 6 месеца – за проекти по чл. 28, ал. 1, т. 4 от ЗФИ;
3. до един месец – за проекти по чл. 32 от ЗФИ.
(4) Заявленията по ал. 1, т. 3 и 4 се разглеждат в срок до два месеца от изтичането на срока съгласно заповедта по чл. 47, ал. 2, т. 3.
(5) Срокът по ал. 3, т. 1 може да бъде удължен еднократно до 6 месеца при доказана необходимост и представена писмена обосновка от кандидата.
(6) Проект, класиран от националните художествени комисии или от Националната комисия за разпространение на филми, който не бъде представен за експертна оценка в сроковете по ал. 3, отпада от конкурсната процедура.
Чл. 55. (1) Финансовата комисия извършва експертна оценка на проектите:
1. по критериите съгласно чл. 27, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗФИ;
2. за изпълнението на приложимите условия на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(2) Заседанията на комисията се провеждат регулярно и са най-малко 4 на година. Заседание се провежда и при наличие на регистрирани най-малко три заявления.
(3) Заседанието е редовно, когато присъстват пет членове от състава на комисията, като задължително е присъствието на представителя на Агенцията, представителя на Министерството на културата и на двама представители, определени от професионалните сдружения и от юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия.
(4) Заявителят, а за проекти по чл. 28, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗФИ – и режисьорът, имат право да участват на заседанието.
(5) Решенията, с които се одобрява размерът на държавното подпомагане за всеки проект, се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията. Решенията се вписват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и от секретаря. Протоколът се предава на изпълнителния директор на Агенцията след приключването на заседанието.
Чл. 56. Заявителите имат право да получат копие от протокола по чл. 55, ал. 5 в 7-дневен срок след датата на заседанието.
Раздел II
Критерии
Чл. 57. Финансовата комисия разглежда:
1. проект за етап развитие (написване на сценарий) или подготовка, като взема предвид:
а) проекта на бюджет;
б) искания размер на държавната помощ:
в) вида на разходите и тяхното съответствие с присъщо необходимите за този етап;
г) разходите за сценарист, които не могат да надвишават 20 на сто от окончателния хонорар на проекта, а за режисьор, оператор и продуцент и другите членове от екипа – до 10 на сто от окончателния хонорар по проекта;
2. проект за производството на филм, като взема предвид:
а) съответствието между представения бюджет, работната книга (само за игрални филми), финансовия план, календарния план на проекта и представените договори и/или оферти за предоставяне на услуги;
б) съответствието между финансовия план и договор или други документи, потвърждаващи изпълнението му;
в) съответствие между договора за копродукция и подробния консолидиран бюджет, от които да е видно всеки разход в каква степен се поема от всеки от копродуцентите;
г) продуцентското възнаграждение, което не може да е по-високо от режисьорското, като са допустими завишения до 15 на сто при представяне на съответна аргументация;
д) проекта на бюджет;
3. проект за разпространението на филми, като взема предвид:
а) стратегията за разпространението на филма;
б) избора за конкретните решения в рекламната кампания на филма;
в) избора на подходящата аудитория и промоцията в страната;
г) необходим брой филмови копия;
д) прогнозен брой зрители;
е) проекта на бюджет;
4. проект за популяризирането на български филми на международни фестивали, като взема предвид:
а) представянето на филма на международен фестивал, включен в списъка с фестивали, ежегодно одобряван от Националния съвет за кино;
б) изпратена покана от фестивал, включен в списъка по буква „а“;
в) включването на филма в националната селекция за Академия „Оскар“ или в селекция на Европейската филмова академия;
г) един филм може да кандидатства за подпомагане на участието в до 5 фестивални участия;
д) проект на бюджет;
5. проект за фестивал в страната, като взема предвид:
а) фестивалът да има конкурсен характер;
б) да има осигурено финансиране на проекта минимум 50 на сто;
в) не се допуска кандидатстване за вече проведен фестивал;
г) проекта на бюджет;
6. искането за минимална помощ за показ на филми, което включва:
а) изчислението на прихода от билети по реда на чл. 35в, ал. 2 от ЗФИ на базата на данни от Информационната система СТАСИ;
б) заявено финансиране, което е за не повече от 4 филма;
в) предоставена информация за техническото осигуряване на киносалона, доказваща, че прожекциите по буква „а“ се извършват в съраунд среда с минимум 5.1. мониториране, прожектирано от DCI проектор.
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ОТПУСКАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО ПОДПОМАГАНЕ
Глава дванадесета
УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I
Недопустими и допустими разходи
Чл. 58. (1) При извършване на оценка на кандидатстващите проекти по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗФИ не се вземат предвид недопустимите разходи в бюджета на проекта.
(2) Недопустими разходи по смисъла на ал. 1 са всички разходи, които не са свързани пряко с производството и разпространението на филма, включително:
1. разходи, извършени преди датата на подаване на заявлението за кандидатстване по реда на този правилник;
2. лихви;
3. покупка на земя и сгради;
4. глоби, финансови санкции и разходи по съдебни производства;
5. данък върху добавената стойност, чието възстановяване е било възможно според националното законодателство;
6. абонамент за вестници и неспециализирани списания;
7. заплащане на такси за участие в обучителни курсове;
8. разходи по инфраструктура на филмова студия.
Чл. 59. (1) При извършване на оценка на кандидатстващите проекти по чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗФИ се вземат предвид допустимите разходи в бюджета на проекта, които са пряко свързани с предподготовката, подготовката и производството на филма, като разходи:
1. за оборудване, които се отнасят само до закупуването на реквизит, декори и костюми;
2. за консумативи и материали;
3. за административен и друг персонал (временно наети лица и др.);
4. за транспорт;
5. за командировка в страната и в чужбина в размерите, определени в съответните нормативни актове;
6. за възлагане на дейности на подизпълнители;
7. режийни разходи в размер до 7 на сто от общо допустимите от бюджета на проекта, но не за сметка на държавното подпомагане.
(2) За да се изчисли интензитетът на помощта в брутно изражение и допустимите разходи:
1. се вземат предвид размерите съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗФИ;
2. всички използвани данни се събират преди приспадането на данъци и други такси;
3. ако за проекта е получено държавно подпомагане за развитие и написване на сценарий, предпроизводствените разходи се включват в общия бюджет.
(3) Разходите по ал. 1 се подкрепят с писмени документи, които са ясни, конкретни и актуални.
Чл. 60. (1) Допустими разходи в бюджета на проекта, кандидатстващ за държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗФИ, са всички разходи, пряко свързани с разпространението на филма, като:
1. разходи за изработка на филмови копия и субтитриране;
2. разходи за изработка на рекламни материали и реклама;
3. транспортни разходи;
4. разходи за командировка в размерите, определени в съответните нормативни актове;
5. разходи за възлагане на дейности на подизпълнители.
(2) За да се изчисли интензитетът на помощта в брутно изражение и допустимите разходи, всички използвани данни се събират преди приспадането на данъци и други такси.
(3) Допустимите разходи се подкрепят с писмени документи, които са ясни, конкретни и актуални.
Раздел II
Натрупване
Чл. 61. (1) Помощта по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗФИ с установими допустими разходи може да се натрупва със:
1. всякаква друга държавна помощ, доколкото се отнася за различни установими допустими разходи;
2. всякаква друга държавна и минимална помощ във връзка със същите допустими разходи, които се припокриват изцяло или частично, само ако това натрупване не води до надхвърляне на най-високия интензитет на помощта, приложим за тази помощ по силата на Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) Помощите без установими допустими разходи, които са освободени от задължението за уведомяване съгласно чл. 21, 22 и 23 на Регламент № 651/2014, могат да се натрупват с всякаква друга държавна помощ с установими допустими разходи. Помощите без установими допустими разходи могат да се натрупват с всякаква друга държавна помощ без установими допустими разходи до най-високия съответен праг за цялото финансиране, определен в конкретните условия за всеки отделен случай по силата на Регламент (ЕС) № 651/2014 или на друг регламент за групово освобождаване или с прието решение на Европейската комисия.
(3) Държавните помощи, освободени от задължението за уведомяване по силата на Регламент (ЕС) № 651/2014, не могат да се натрупват с помощ „de minimis“ по отношение на същите допустими разходи, ако това натрупване би довело до интензитет на помощта, надхвърлящ праговете, установени в глава III от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(4) Всяка индивидуална държавна помощ, предоставяна по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗФИ, която надхвърля 500 000 евро, се регистрира в Модула за прозрачност на Европейската комисия.
Чл. 62. (1) При оценката на проекти по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗФИ и определянето на държавната помощ финансовата комисия прилага условията и изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(2) Максималният размер на средствата, отпускани на кандидатите, организиращи фестивали и осъществяващи показ на филми под формата на схеми за минимална помощ, заедно с другите получени от тях минимални помощи, включително в случай на едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период три бюджетни години, като се имат предвид двете предходни и текущата бюджетна година. Общият размер на помощта „de minimis“, предоставяна във всяка държава членка на едно и също предприятие, което осъществява сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, не надхвърля 100 000 евро за период от три бюджетни години. Тази помощ „de minimis“ не се използва за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт.
(3) В случай че с отпускането на нова минимална помощ може да бъде надвишен съответният таван, определен в ал. 2, размерът на минималната помощ се намалява служебно до максимално допустимия размер. Таваните, посочени в ал. 2, се прилагат независимо от формата на помощта „de minimis“ или от преследваната цел и без значение дали предоставената от държавата членка помощ се финансира изцяло или частично със средства, произхождащи от Европейския съюз. Периодът от три бюджетни години се определя според бюджетните години, използвани от предприятието в съответната държава членка.
(4) Размерът на минималните помощи, получени от един кандидат, се определя като сбор от минималната помощ, за която се сключва договорът по чл. 33б, ал. 3 и чл. 33в, ал. 5 от ЗФИ, и други минимални помощи, получени от тях, включително от:
1. предприятията, с които кандидатът образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
2. всички предприятия, които са се влели, слели със или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с кандидата, съгласно чл. 3, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
3. предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с кандидата, които са получили минимална помощ преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(5) Минималната помощ се смята за отпусната от датата на влизането в сила на договора по чл. 33б, ал. 3 и чл. 33в, ал. 5 от ЗФИ независимо от датата на плащане на помощта на предприятието.
(6) Минималната помощ, предоставена по схема по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗФИ, може да се натрупва с минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. и Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз, към помощта „de minimis“ в Сектора „Рибарство и аквакултури“ (ОВ, L 190 от 28.06.2014 г.) до съответния размер, определен в ал. 1, като натрупването на минималните помощи е по вид дейности до съответния праг за конкретния вид дейност. В случаите на предприятия, които са в обхвата на Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2011 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ „de minimis“ за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 114 от 26.04.2012 г.), приложимият праг за натрупване на минималната помощ е до левовата равностойност на 500 000 евро.
(7) Помощта „de minimis“ не се кумулира с държавна помощ, отпусната за същите допустими разходи, ако чрез това кумулиране може да се надвиши най-високият приложим интензитет на помощта или размер на помощ­та, определен в конкретните обстоятелства за всеки отделен случай с регламент за групово освобождаване или с решение, приети от Комисията. Помощ „de minimis“, която не е предоставена за конкретни допустими разходи или не може да бъде свързана с такива, може да се кумулира с друга държавна помощ, предоставена съгласно регламент за групово освобождаване или с решение, приети от Комисията.
(8) Минималната помощ по този член се натрупва със:
1. друга минимална помощ независимо от формата и източника й, ако при предоставянето й се спазват таваните по ал. 2;
2. друга държавна помощ, отпусната за същите допустими разходи, ако не се надвишава най-високият приложим интензитет на помощта или размер на помощта, определен в конкретни обстоятелства за всеки отделен случай в регламент за групово освобождаване или с решение, приети от Комисията.
(9) Всяка индивидуална минимална помощ, предоставяна по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗФИ, се регистрира в Информационната система „Регистър на минималните помощи“ по чл. 52, ал. 2, т. 3 от Закона за държавните помощи.
Глава тринадесета
РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I
Договор
Чл. 63. (1) Държавната помощ се отпуска въз основа на договор, сключен със заявителя.
(2) За сключване на договора заявителят представя следните документи:
1. решение на общо събрание на дружеството за осъществяване на проекта;
2. документ за банкова сметка на кандидата, специално открита за осъществяването на проекта;
3. актуални договори с физически и юридически лица, обезпечаващи осъществяването на проекта;
4. писма за намерения и/или договори за разпространението на филма (за проекти за разпространение на филми);
5. документи, доказващи по категоричен начин финансирането на целия бюджет на проекта;
6. в случаите на международна копродукция кандидатът представя документ, доказващ финансирането от останалите копродуценти.
(3) Срокът за сключване на договор за проект за производство на филм не може да надвишава 30 месеца считано от датата на подаване на заявлението по чл. 42, ал. 1, т. 1.
(4) В случай че заявителят не представи необходимите документи в срока по ал. 3, той губи правото си на финансиране по реда на ЗФИ и на този правилник за проекта, с който е кандидатствал.
(5) Държавно подпомагане може да бъде предоставено за дейност, която е започнала след датата на подаване на заявлението за държавно подпомагане и преди сключването на договора, като за такава се приема започването на снимки, свързани с образната специфика на документалните герои и събития, или започването на снимки, които имат сезонен характер. В тези случаи заявителят писмено обосновава пред Агенцията необходимостта от започването на снимки.
Чл. 64. (1) Агенцията предоставя на всеки кандидат за държавна или минимална помощ информация за вида, размера, основанието за предоставяне и съвместимостта на помощ­та чрез посочване на акта на Европейския съюз, неговото наименование и публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз, както и за произтичащите от получаването на помощта задължения за получателя на помощ. Информацията се включва в договорите, сключвани с кандидатите.
(2) Договорите за предоставяне на държавна/минимална помощ съдържат:
1. задължителни общи условия, приложими за всяка от схемите по чл. 26, ал. 1 от ЗФИ, указващи, че освен договорните санкции Агенцията налага и санкции, свързани с неизпълнение на договорни задължения, като:
а) за просрочие на календарните срокове за производство на филм без наличие на обстоятелства, обективно възпрепятствали изпълнението им, с повече от два календарни месеца продуцентът не може да кандидатства на следващата редовна конкурсна сесия, съответно не може да сключи договор за междувременно одобрен проект;
б) за непредставяне на документи, изисквани по договор, неизправната страна по договора не може да получава и да кандидатства за нова помощ пред Агенцията до отстраняване на неизпълнението;
в) за нарушаване на договорни задължения към трети лица, свързани с производството на филма, подпомогнат от Агенцията, включително при наличието на съдебен спор между участниците във филмопроизводството, водещи до спиране на производството на филма, неизправната страна по договора не може да кандидатства за помощ пред Агенцията за срок една година след приключването на съдебното производство, съответно завършването на филма.
2. специфични условия за отделните видове проекти съгласно приложение № 17.
Раздел II
Отчитане на финансовите средства
Чл. 65. (1) Средства за държавно подпомагане по схемите на чл. 26 от ЗФИ се отпускат след сключването на договор със заявителя. Помощта се смята за отпусната от датата на влизане в сила на договора независимо от датата на извършване на плащането.
(2) Помощите, които се предоставят на няколко части (транша), се сконтират към техния размер към момента на предоставяне. Допустимите разходи се сконтират до тяхната стойност към момента на предоставяне на помощта. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е сконтовият процент, приложим към момента на предоставяне на помощта.
Чл. 66. (1) Отчитането на разходи по схема съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗФИ се извършва, като се представят първични счетоводни документи, договори и/или други документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството, с които се удостоверява документалната обоснованост на разхода.
(2) За схемата по чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗФИ се отчитат допустимите разходи, които са пряко свързани с производство на филм, включително разходите за:
1. реквизит, декор и костюми;
2. изработка на филмови копия, субтитриране;
3. персонал (графици, договори и др.);
4. консумативи;
5. командировъчни разходи в страната и в чужбина;
6. публикации и реклама;
7. разпространяване на информация/реклама (разпространени материали и/или публикации в медиите).
(3) За схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗФИ се отчитат видовете допустими разходи, пряко свързани с разпространението на филм, включително разходи по ал. 1, т. 2 – 7.
(4) За схемата по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗФИ – само за фестивали, се отчитат разходи по ал. 1, т. 2 – 7.
Чл. 67. За целите на прилагането на разпоредбите, свързани с отпускането и отчитането на държавното подпомагане, предвидени в този правилник, Агенцията подготвя методически указания, като посочва включително начините и информационните източници, чрез които се контролира изпълнението на предоставената държавна или минимална помощ.
ЧАСТ ПЕТА
КОНТРОЛ, ПРОЗРАЧНОСТ И НАБЛЮДЕНИЕ
Чл. 68. (1) Изпълнителният директор осигурява прозрачност на предоставените помощи съобразно член 9 от Регламент (ЕС) № 651/2014, Регламент (ЕС) № 1407/2013, Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му.
(2) Агенцията информира министъра на финансите за предоставянето на всяка помощ, попадаща в обхвата на минимална помощ, при условията и по реда на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му.
(3) Изпълнителният директор или оправомощено от него длъжностно лице осигурява съответствието на всяка предоставена помощ с условията на съответната схема за помощ и на Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013 и съхранява цялата информация за предоставянето на помощта и осигуряването на съответствието.
(4) Информацията за предоставените помощи по чл. 26 от ЗФИ се съхранява за срок 10 бюджетни години от датата на предоставяне на последната помощ по съответната схема.
(5) При поискване от Европейската комисия изпълнителният директор на Агенцията предоставя чрез министъра на финансите по реда на Закона за държавните помощи цялата информация и придружаваща документация, която Европейската комисия счита за необходима за целите на контрола на прилагането на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на Регламент (ЕС) № 1407/2013. Информацията и документацията се предоставят на министъра на финансите в срок 15 работни дни от датата на искането на Европейската комисия и/или на министъра на финансите, освен ако в искането не е определен друг срок.
(6) Агенцията изготвя доклад относно прилагането и изпълнението на условията по този раздел за всяка календарна година или за част от календарната година.
(7) Докладът се изпраща до Европейската комисия по реда на Закона за държавните помощи.
Чл. 69. Всички помощи, които са неправомерни, несъвместими или неправилно използвани и са предоставени в нарушение на Закона за държавните помощи, подлежат на възстановяване при условията и по реда на Закона за държавните помощи.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Свързани лица“ са:
а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена – до трета степен включително, и роднините по сватовство – до втора степен включително;
б) работодател и работник, като под работодател се разбира лице, от което сте получавали възнаграждение през последната една година преди съответната сесия;
в) съдружниците;
г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
д) лицата, едното от които е направило дарение или изплатило възнаграждение на другото през календарната година, предхождаща разглеждането на проекта;
е) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
ж) лицата, които се намират в икономическа или политическа зависимост, която поражда основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.
2. „Голямо предприятие“ е понятие съгласно чл. 1, т. 24 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
§ 2. Този правилник предвижда мерки по прилагането на:
1. Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора;
2. Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) Схемите за държавна и минимална помощ по чл. 26, ал. 1 от ЗФИ се прилагат в срок до 31 декември 2020 г. и 6 месеца след изтичането на този срок.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 нови държавни и минимални помощи не могат да бъдат предоставяни.
(3) Плащанията, които не са приключили до изтичането на срока по ал. 1, могат да се извършват, но само въз основа на договори за държавно подпомагане, сключени в посочения срок.
§ 4. (1) По реда на този правилник за финансиране по схемите съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗФИ могат да кандидатстват проекти, които към влизането му в сила са преминали оценка за културен продукт.
(2) Заявителите на проекти по ал. 1 подават заявление по чл. 54, ал. 1, т. 1, като в заявлението изрично се посочва, че проектът е преминал оценка за културен продукт. Към заявлението по чл. 54, ал. 1, т. 1 се прилага документацията по неприключилото производство във връзка със заявление, регистрирано и разгледано от художествена комисия преди влизането в сила на този правилник. Агенцията служебно комплектува документациите и проектите по тези производства.
(3) Заявителите на проекти по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗФИ, които са разгледани от финансова комисия до влизането в сила на този правилник, подават заявление по реда на този правилник, като проектите подлежат на преразглеждане от финансова комисия по реда на този правилник и взетите по тях решения се потвърждават, в случай че не противоречат на изискванията на правилника. Агенцията служебно комплектува документациите и проектите по тези производства.
§ 5. Изискванията на чл. 14, ал. 3 и чл. 37, ал. 1 не се прилагат за членовете на националните художествени комисии и на финансовата комисия до изтичане на мандатите на съответните комисии.
§ 6. Правилникът се приема на основание § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (ДВ, бр. 97 от 2018 г.), като неговото изпълнение се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“.
§ 7. Този правилник влиза в сила от 5 декември 2018 г.
 
Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2, т. 2
 
Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2
 
Приложение № 3 към чл. 42, ал. 1, т. 1
 
Приложение № 4 към чл. 42, ал. 1, т. 2
 
Приложение № 5 към чл. 42, ал. 1, т. 3
 
Приложение № 6 към чл. 42, ал. 1, т. 4
 
Приложение № 7 към чл. 42, ал. 2, т. 2
 
Приложение № 8 към чл. 49, ал. 1, т. 2
 
Приложение № 9 към чл. 49, ал. 1, т. 2
 
Приложение № 10 към чл. 53, ал. 1, т. 2
 
Приложение № 11 към чл. 53, ал. 1, т. 2
 
Приложение № 12 към чл. 54, ал. 1, т. 1
 
Приложение № 13 към чл. 54, ал. 1, т. 2
 
Приложение № 14 към чл. 54, ал. 1, т. 3
 
Приложение № 15 към чл. 54, ал. 1, т. 4
 
Приложение № 16 към чл. 54, ал. 2
 
Приложение № 17 към чл. 64, ал. 2, т. 2
 

ВИЖ приложенията

 
10876