Народно събрание
брой: 47, от дата 22.6.2012 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България

 

РЕШЕНИЕ
за изменение на Решение на Народното съб­рание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България (ДВ, бр. 7 от 2012 г.)
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
В Решението на Народното събрание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България т. 1 се изменя така:
„1. Забранява се прилагането на технологията на хидравлично разкъсване (фракинг) или всяка друга технология, която представлява нагнетяване на смес от течности (гелове или втечнен газ), химически добавки и/или флуиди, механични и/или органични пълнители в сондажи, водещи до образуване на нови и/или разширяване на съществуващи естествени пукнатини или пукнатинни системи във всякакви седиментни формации, включително въглищни пластове, с цел проучване и добив на нефт и природен газ.“
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 14 юни 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов
5877