Министерски съвет
брой: 5, от дата 19.1.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.23


Постановление № 2 от 11 януари 2016 г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 11 ЯНУАРИ 2016 Г.
за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, приета с Постановление № 238 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 76 от 2012 г.).
§ 2. В Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с Постановление № 238 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г.; попр., бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 ал. 4 се изменя така:
„(4) Операторът представя към заявлението и информация за изпълнение на разпоредбите на глава шеста и на глава седма, раздел I от ЗООС. Резултатите от извършена ОВОС и заключенията от оценката на риска от големи аварии с опасни вещества с описание на мерките за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях може да се включат в заявлението.“
2. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 3 в т. 11 думите „Аварийни планове“ се заменят с „Аварийно планиране“.
3. В приложение № 5 към чл. 16, ал. 1, в т. IIA т. 2 се изменя така:
„2. Предвидено увеличение на количествата или промяна във вида на използваните опасни вещества от приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 към ЗООС, което изисква провеждане на процедура за одобряване на доклад за безопасност по реда на глава седма, раздел I от ЗООС;“.
4. В приложение № 6 към чл. 16, ал. 3, т. 3:
а) в т. 12 думите „съгласно определението в“ се заменят с „по смисъла на § 1, т. 54, буква „а“ от допълнителните разпоредби на“;
б) в т. 13.1 думите „класифицираните като опасни съгласно ЗЗВВХВС вещества и смеси“ се заменят с „опасните вещества по смисъла на § 1, т. 54, буква „а“ от допълнителните разпоредби на ЗООС“;
в) в т. 13.2 след думите „Аварийният план“ се добавя „и/или докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии, съответно докладът за безопасност“.
§ 3. В Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г. и бр. 79 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3.(1) За издаване на решение по чл. 116, ал. 1 ЗООС за одобряване на доклад за безопасност или по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал се заплаща такса в размер 500 лв.
(2) За издаване на становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал се заплаща такса в размер 200 лв.
(3) За валидиране класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал и издаване на становище по чл. 103, ал. 6 и 7 ЗООС за потвърждаване на извършената класификация се заплаща такса в размер 100 лв.“
2. В чл. 28 думите „чл. 22а, ал. 1 от“ се заличават.
3. В § 2 от заключителната разпоредба думите „чл. 7, параграф 8 от Регламент (ЕО) 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали“ се заменят с „чл. 8, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 649/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ, L 201, 27.07.2012 г.)“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
НАРЕДБА
за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят формата и съдържанието на документите по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както следва:
1. уведомление по чл. 103, ал. 2 ЗООС за класификация на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал (ПСНРП) и предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал (ПСВРП);
2. доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) по чл. 105, ал. 1, т. 5 ЗООС на ПСНРП и ПСВРП;
3. заявление по чл. 112, ал. 1 за одобряване на доклад за безопасност, съответно по чл. 116ж, ал. 1 ЗООС за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на ПСВРП;
4. доклад за безопасност (ДБ) по чл. 107, ал. 1, т. 1 ЗООС на ПСВРП;
5. вътрешен авариен план по чл. 107, ал. 1, т. 3 ЗООС на ПСВРП;
6. външен авариен план по чл. 108, ал. 1 ЗООС на ПСВРП;
7. публичен електронен регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 ЗООС на ПСНРП и ПСВРП.
(2) С наредбата се определят и изискванията за:
1. информацията и оценката по чл. 99б, ал. 2 ЗООС за целите на глава шеста, раздел III от ЗООС;
2. информацията по чл. 108, ал. 6 ЗООС за външните аварийни планове на ПСВРП;
3. информацията по чл. 116д, ал. 1 и 2 ЗООС за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария и начините за нейното предоставяне на засегнатата общественост;
4. осигуряване на открит обществен достъп до документацията за издаване на решения за одобряване на доклади за безопасност и съдържанието на обявите по чл. 115, ал. 1 и 2 и чл. 116б, ал. 2 ЗООС;
5. организацията на работата на комисиите по чл. 157а, ал. 2 ЗООС и формата и съдържанието на годишния план за контролната дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 ЗООС.
Чл. 2. Изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС се прилагат при спазване на следния ред:
1. подаване на уведомление за класификация на ПСНРП или ПСВРП или негова актуализация съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 ЗООС;
2. валидиране на класификацията на ПСНРП или ПСВРП от министъра на околната среда и водите и издаване на становище по чл. 103, ал. 6 ЗООС за потвърждаване на извършената класификация;
3. за предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал:
а) подаване на ДППГА до директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, съгласно чл. 106, ал. 1 ЗООС;
б) проверка на ДППГА и издаване на становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА с изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и на приложение № 2;
4. за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал:
а) подаване на заявление за одобряване на ДБ или негова актуализация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) съгласно чл. 112, ал. 1 ЗООС, съответно чл. 116ж, ал. 1 ЗООС;
б) оценка на пълнотата и съответствието на документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 или чл. 116ж, ал. 2 ЗООС с изискванията на приложения № 2 – 5;
в) съгласуване с органите по чл. 114, ал. 2 ЗООС и провеждане на открит обществен достъп по чл. 115, ал. 1 и 2 ЗООС на документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС или чл. 116ж, ал. 2 ЗООС;
г) провеждане на консултации съгласно Приложение III към Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (ДВ, бр. 28 от 1995 г. и бр. 68 от 2015 г.), наричана по-нататък „Конвенцията“, при одобряване на инвестиционно предложение за изграждане на ново и/или експлоатация на съществуващо ПСВРП, което може да причини голяма авария с трансгранично въздействие;
д) оценка на качеството на ДБ и разработените от оператора мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях;
е) издаване на решение за одобряване/неодобряване на ДБ на ПСВРП съгласно чл. 116, ал. 1 ЗООС или на актуализиран ДБ по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС;
5. осъществяване на контрол по изпълнение на мерките за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях в съответствие с ДППГА, ДБ и вътрешния авариен план на предприятието;
6. преразглеждане и актуализация на документите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 и информацията по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 3.
Чл. 3. (1) За организиране на изпълнението на дейности, свързани с предотвратяване и контрол на големи аварии с опасни вещества в ПСНРП и в ПСВРП и за ограничаване на последствията от тях, операторът в зависимост от капацитета и естеството на дейностите и характера на рисковете назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо техническо образование и квалификация в областта на химическата и аварийната безопасност.
(2) Операторът е длъжен да осигури на лицата по ал. 1 достъп до:
1. информацията, необходима за разработването на ДППГА, ДБ и вътрешния авариен план на предприятието;
2. информация, получена при прилагане на мерките за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях в предприятието/съоръжението;
3. информация относно причините за възникнали големи аварии с опасни вещества в предприятието/съоръжението;
4. информацията, получена от констатациите и предписанията на комисиите по чл. 157а, ал. 2 ЗООС;
5. ежегодно обучение за повишаване квалификацията в областта на аварийната безопасност.
(3) Лицата по ал. 1 организират и участват във:
1. разработване на съответните управленски, организационни и технически мерки за контрол и предотвратяване на големи аварии с опасни вещества в предприятието/съоръжението и за ограничаване на последствията от тях, както и за разработването на документите по чл. 1, ал. 1;
2. координиране действията по изпълнение на задълженията по глава седма, раздел I от ЗООС и по тази наредба;
3. разработване на фирмени актове за аварийна безопасност на предприятието/съоръжението и въвеждане на съоръжения за осигуряване на аварийна безопасност;
4. разработване и реализиране на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите, в т.ч. на подизпълнителите, които осъществяват дейности в предприятието/съоръжението, свързани с осигуряване на аварийна безопасност;
5. организиране и участие в разследването на причините за възникване на големи аварии и квазиаварии;
6. консултиране на работниците и служителите по прилагането на мерките за контрол и предотвратяване на големи аварии с опасни вещества в предприятието/съоръжението и за ограничаване на последствията от тях;
7. поддържане и правилно оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;
8. взаимодействие с кметовете на засегнатите общини, службите за пожарна безопасност и защита на населението, РИОСВ, регионалните здравни инспекции, териториалните дирекции „Инспекция по труда“ и др.
(4) Операторът носи отговорност за изпълнението на задълженията на лицата по ал. 1.
Чл. 4. (1) Операторите на предприятия/съоръжения, за които е приложимо изключение по чл. 103, ал. 8, т. 1 и/или т. 5 – 8 ЗООС, представят на министъра на околната среда и водите:
1. номер, дата и срок на валидност на издадено разрешение/разрешително/лиценз или друг административен или нормативен акт, който удостоверява правото на ползване на съответното изключение и срока на действие на акта;
2. информация за извършваните дейности и използваните опасни вещества в предприятието/съоръжението;
3. описание на разработените мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и въведените системи за управление на мерките за безопасност в предприятието/съоръжението;
4. информация за органа/органите, който осъществява контрол по изпълнението на мерките по т. 3, и условията по издаденото разрешение/разрешително/лиценз.
(2) При необходимост министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице може да изиска допълнителна информация от оператора и/или становище/потвърждение от съответния компетентен орган относно валидността и съответствието на издадения акт с чл. 103, ал. 8, т. 1 и 5 – 8 ЗООС и/или да извърши проверка на достоверността на представената информация по ал. 1.
(3) При наличие на държавна или служебна тайна операторът я представя на компетентния орган при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
(4) При наличие на производствена или търговска тайна, определена със закон, операторът я представя на компетентния орган при условията и по реда на съответния закон.
Глава втора
ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ГЛАВА СЕДМА, РАЗДЕЛ І ОТ ЗООС И ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОЦЕНКАТА ПО ЧЛ. 99Б, АЛ. 1 ЗООС
Раздел I
Класификация на ПСНРП и ПСВРП
Чл. 5. (1) Операторът на ПСНРП и ПСВРП изготвя и поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 ЗООС за целите на контрола по чл. 157а ЗООС.
(2) Уведомлението по чл. 1, ал. 1, т. 1 се изготвя от оператора по образец съгласно приложение № 1 и се подава в един екземпляр на хартиен и електронен носител с копие от документ за платена такса.
(3) Операторът е длъжен да осигури съответствие на уведомлението по чл. 1, ал. 1, т. 1 със заключенията от доклада по ал. 1 и еднаквост на съдържанието на хартиения и електронния носител на информацията, като при установено несъответствие между хартиения и електронния носител компетентният орган взема предвид хартиения носител.
(4) Уведомлението по чл. 1, ал. 1, т. 1 може да бъде подадено във вид на електронно изявление и/или документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), ако авторството на оператора, изготвил уведомлението, е доказано чрез квалифициран електронен подпис съгласно условията на глава трета от ЗЕДЕП.
(5) При подаване на уведомление по чл. 1, ал. 1, т. 1 за ПСНРП или за ПСВРП в обхвата на приложения № 1 или 2 към ЗООС се прилагат и изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по-нататък „Наредбата за ОВОС“.
(6) В случаите по чл. 93, ал. 3, съответно чл. 94, ал. 2 във връзка с чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС директорът на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, или оправомощено от него длъжностно лице изпраща по служебен път уведомлението по чл. 1, ал. 1, т. 1 до министъра на околната среда и водите в 3-дневен срок от датата на получаването му.
(7) В случаите по ал. 6 становището за потвърждаване класификацията на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 6 ЗООС се изпраща до директора на РИОСВ в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението по чл. 1, ал. 1, т. 1 и се представя на оператора/възложителя като приложение към писмото по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.
(8) При установени непълноти или несъответствия в представената съгласно ал. 5 информация министърът или оправомощено от него длъжностно лице уведомява директора на РИОСВ и указва какви допълнителни данни и на кой етап от процедурата по глава шеста, раздел III от ЗООС да се представят.
Чл. 6. (1) Операторът на предприятие/съоръжение, в което са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, но не се класифицира като ПСНРП или ПСВРП въз основа на извършена класификация в съответствие с критериите на приложение № 3 към ЗООС, изготвя и поддържа в наличност доклад от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 ЗООС и го предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 ЗООС.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя и документира по образец съгласно приложение № 1.
(3) При планирано изграждане на ново или изменение/разширение на съществуващо предприятие/съоръжение по ал. 1 или на части от него с уведомлението за инвестиционно предложение по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС операторът/възложителят представя информация за вида и количеството на опасните вещества и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични, и заключенията от доклада за класификацията на предприятието/съоръжението.
(4) Преди осъществяване на планирани изменения/разширения в предприятието/съоръжението по ал. 1, които водят до класифицирането му като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, операторът актуализира доклада от извършената класификация и подава уведомление по чл. 103, ал. 2 ЗООС.
Чл. 7. (1) При планирани изменения/разширения в ПСНРП операторът е длъжен да преразгледа документите и информацията по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 1 и 3, а за ПСВРП – и по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5, по отношение на идентифицираните опасности от възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението и предвидените мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях и да документира резултатите от извършеното преразглеждане като приложение към доклада за класификацията на предприятието.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. подробно описание на вида и количеството на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, които са налични или могат да бъдат налични по всяко време на площадката на предприятието/съоръжението в самостоятелен вид и/или в състава на химични смеси, експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци, и на съоръженията и дейностите с тези химикали;
2. списък на подадените от оператора до момента на преразглеждането уведомления, заявления, доклади и издадените от съответните компетентни органи становища, решения и/или разрешителни по реда на глава шеста и на глава седма от ЗООС и последващо одобряване/разрешаване изграждането и/или експлоатацията на предприятието/съоръжението по реда на специални закони;
3. подробно описание на планираните промени;
4. планирана дата за начало на строителните работи и датата на пускане в експлоатация;
5. анализ на промените в съответствие с ал. 3 и заключения от извършеното преразглеждане;
6. дата, име и подпис на длъжностното лице/длъжностните лица, извършило/извършили преразглеждането;
7. дата, име и подпис на длъжностното лице/длъжностните лица, отговорно/отговорни за експлоатацията на предприятието/съоръжението.
(3) При оценяване значимостта на последствията върху опасностите от големи аварии при планирани промени в ПСНРП или в  ПСВРП съгласно чл. 103, ал. 5, т. 2 и 3, чл. 106, ал. 5, т. 2 и 3 и чл. 116е, ал. 4 ЗООС, включително промени в съоръженията, дейностите, технологичните процеси, вида, количеството, естеството и/или физичната форма на наличните опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, в т.ч. под формата на отпадъци или в състава на експлозивни изделия, се вземат предвид следните обстоятелства:
1. наличие на нови или промяна в съществуващите опасности от възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението или на нови застрашени обекти или компоненти на околната среда;
2. необходимост от изменение на съществуващи или разработване и прилагане на нови управленски, организационни и/или технически мерки за предотвратяване на големи аварии в предприятието/съоръжението или за ограничаване на последствията от тях във и/или извън територията на предприятието/съоръжението;
3. изграждане и/или въвеждане в експлоатация на нови съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, в т.ч. под формата на отпадъци или в състава на експлозивни изделия;
4. промяна на съществуващите или планиране на нови дейности, процеси и/или техники, при които са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, в самостоятелен вид и/или в състава на химични смеси, в експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци;
5. промяна в списъка и/или класификацията на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието/съоръжението, в т.ч. под формата на отпадъци или в състава на експлозивни изделия, което води до промяна в идентифицираните опасности от възникване на големи аварии;
6. промяна в класификацията на предприятието/съоръжението;
7. промяна на оператора на част от съоръженията в ПСНРП или в ПСВРП.
(4) При наличие на някое от обстоятелствата по ал. 3 се изисква последваща актуализация на:
1. уведомлението за класификация, за което е издадено становище по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване класификацията на ПСНРП и на ПСВРП;
2. за ПСНРП – ДППГА, за който е издадено становище по чл. 106, ал. 1 ЗООС за потвърждаване на пълнота и съответствие;
3. за ПСВРП – ДБ, за който е издадено решение за одобряване по чл. 116, ал. 1, т. 1 или чл. 116ж, ал. 4 ЗООС;
4. информацията по чл. 20 относно планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на голяма авария, предоставена на засегнатата общественост;
5. информацията по чл. 99б, ал. 1 ЗООС.
(5) Операторът подава до министъра на околната среда и водите актуализирано уведомление за класификация на предприятието/съоръжението съгласно чл. 103, ал. 4 и 5 ЗООС, в което се съдържа подробно описание на планираните изменения/разширения и заключения от извършеното преразглеждане.
(6) След получаване на становище за потвърждаване на извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС във връзка с планирани промени по чл. 103, ал. 5, т. 1 – 3 ЗООС операторът на ПСНРП или на ПСВРП актуализира документите по ал. 4, т. 2 – 5.
Чл. 8. (1) При промяна на оператора на ПСНРП или на ПСВРП новият оператор е длъжен в 14-дневен срок от настъпване на промяната да подаде до министъра на околната среда и водите:
1. актуализирано уведомление съгласно чл. 103, ал. 5, т. 5 ЗООС;
2. доказателства за промяната, удостоверяващи съответствие с изискванията на § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на ЗООС.
(2) В 10-дневен срок от получаване на уведомление по ал. 1 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице потвърждава промяната и изпраща копие от полученото уведомление и издаденото потвърждение до изпълнителния директор на ИАОС и органите по чл. 114, ал. 2 ЗООС.
(3) В случай че не се установи промяната по ал. 1, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице отказва с мотивирано становище промяната на оператора.
(4) В 14-дневен срок от получаване на потвърждението по ал. 2 новият оператор в случай на ПСНРП подава до директора на РИОСВ, на чиято територия е разположено предприятието/съоръжението, актуализиран ДППГА по приложение № 2, а за ПСВРП – актуализиран ДБ по приложение № 4 до изпълнителния директор на ИАОС, в един екземпляр на хартиен и на електронен носител.
(5) В 10-дневен срок от получаване на актуализиран ДБ по ал. 4 изпълнителният директор на ИАОС издава решение за одобряване на актуализирания ДБ.
(6) В 7-дневен срок от издаване на решението по ал. 5 изпълнителният директор на ИАОС изпраща на новия оператор, на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, по един оригинал от решението на хартиен носител и копие на електронен носител. Промяната на оператора и решението по ал. 5 се публикуват в регистъра по чл. 111, ал. 1, т. 6 ЗООС.
(7) До получаване на решението по ал. 5 новият оператор е отговорен за изпълнение на мерките за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях в одобрения ДБ и изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и на тази наредба.
(8) При планирани промени, свързани с промяна на оператора на част от съоръженията в ПСНРП или в ПСВРП, операторът подава до министъра на околната среда и водите актуализирано уведомление за класификация на предприятието/съоръжението в съответствие с чл. 103, ал. 5 ЗООС, като се съобразява със сроковете и реда по чл. 103, ал. 4 и чл. 106, ал. 1 ЗООС – за ПСНРП, съответно по чл. 112, ал. 1 ЗООС – за ПСВРП.
Чл. 9. (1) В случаите по чл. 103, ал. 5, т. 4 ЗООС операторът на ПСНРП или на ПСВРП е длъжен да осигури безопасно съхранение на неизползваните опасни вещества на площадката на предприятието/съоръжението в съответствие с изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС, на тази наредба и на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, приета с Постановление № 152 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 43 от 2011 г.), както и тяхното екологосъобразно третиране в съответствие със Закона за управление на отпадъците и/или други специализирани нормативни актове преди окончателното закриване или извеждане от експлоатация на предприятието.
(2) При подаване на уведомление в съответствие с чл. 103, ал. 5, т. 4 ЗООС операторът представя доказателства за изпълнение на изискванията по ал. 1.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите на окончателно закриване или извеждане от експлоатация на ПСНРП или на ПСВРП поради обявяване на оператора в несъстоятелност.
Раздел II
Обхват и съдържание на информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС
Чл. 10. (1) При процедурата по преценяване на необходимостта за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно чл. 99б, ал. 2, т. 1 ЗООС инвеститорът/операторът представя като отделно приложение към искането по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС:
1. описание на съществуващи и одобрени устройствени планове, в т.ч. съгласувани такива по чл. 104 ЗООС, за имота/имотите – предмет на инвестиционното предложение, и за зоните, в които тези имоти са разположени;
2. описание и визуализация чрез подходящ картен материал на избраното местоположение на площадката и разстоянията до:
а) жилищни райони;
б) обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от допълнителните разпоредби на ЗООС;
в) зони за отдих и рекреация;
г) транспортни пътища;
д) съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото;
е) територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда, защитени по силата на нормативен или административен акт;
ж) обекти на културно-историческото наследство;
3. описание на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, които са или се предвижда да са налични в предприятието/съоръжението, основните им опасни свойства и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба;
4. описание на всички очаквани значителни неблагоприятни последствия от инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от неговата уязвимост на големи аварии и/или бедствия, и определяне на териториалния им обхват и безопасното разстояние до предприятието/съоръжението, визуализирани чрез подходящ картен материал;
5. информация за наличието на трансгранично въздействие от големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в ПСВРП.
(2) При процедурата по ОВОС съгласно чл. 99б, ал. 2, т. 2 ЗООС към информацията по ал. 1 операторът/възложителят представя като приложение към доклада по ОВОС към чл. 13 от Наредбата за ОВОС:
1. оценка на размера и тежестта на последствията за околната среда и човешкото здраве във и извън предприятието/съоръжението от идентифицираните сценарии за възникване на голяма авария и определяне на териториалния им обхват, визуализиран чрез подходящ картен материал;
2. описание на съответните мерки за предотвратяване, контрол и ограничаване на значителните неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве от възникването на голяма авария и информация за готовността и предлаганото реагиране при аварии;
3. определяне на външните граници на безопасната зона около предприятието/съоръжението;
4. описание на използваните методи за количествена и качествена оценка на риска от големи аварии и моделите за изчисляване и представяне на последствията при възникване на голяма авария;
5. оценка на трансграничните въздействия на големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в ПСВРП, за което е идентифицирана такава опасност.
(3) При изготвяне на оценките по ал. 2 се прилагат:
1. указанията на Европейската комисия за оценка на рисковете от големи аварии с опасни вещества и устройствено планиране на територията;
2. указанията, приложими в Европейския съюз за оценка на рисковете от големи аварии с опасни вещества и устройствено планиране на територията;
3. нормативно определените критерии за оценка на рисковете за човешкото здраве от осъществяване на инвестиционното предложение;
4. нормативно определените минимални разстояния до определени обекти съгласно чл. 104, ал. 4, т. 1 и 2 ЗООС.
Раздел III
Обхват и съдържание на ДППГА, ДБ, вътрешния авариен план и публичния електронен регистър
Чл. 11. (1) За предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал ДППГА по чл. 1, ал. 1, т. 2 се изготвя от оператора съгласно приложение № 2 и се подава до директора на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, в два еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител заедно с копие от документ за платена такса.
(2) За предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал ДППГА се изготвя и подава до изпълнителния директор на ИАОС със заявлението по чл. 1, ал. 1, т. 3 като неразделна част от ДБ.
(3) Докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии може да бъде предоставен в изпълнение на изискванията на чл. 106, ал. 1 ЗООС във вид на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП, ако авторството на оператора, изготвил ДППГА, е доказано чрез квалифициран електронен подпис съгласно условията на глава трета от ЗЕДЕП.
Чл. 12. (1) Заявлението по чл. 1, ал. 1, т. 3 се изготвя от оператора на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал по образец съгласно приложение № 3 и се подава в един екземпляр на хартиен и на електронен носител заедно с копие от документ за платена такса.
(2) Приложените документи към заявлението по ал. 1 се подават в три еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител.
Чл. 13. Докладът за безопасност по чл. 1, ал. 1, т. 4 се изготвя от оператора съгласно приложение № 4.
Чл. 14. Вътрешният авариен план на предприятието и/или съоръжението по чл. 1, ал. 1, т. 5 се изготвя от оператора съгласно приложение № 5, т. ІI.
Чл. 15. (1) Публичният електронен регистър по чл. 1, ал. 1, т. 7 съдържа следната информация:
1. за всички предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал:
а) името и/или търговското наименование на оператора, идентификационния номер на оператора и пълния адрес на предприятието/съоръжението;
б) данни за актуалните становища/решения, издадени по реда на глава седма, раздел I от ЗООС:
аа) номер и дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал;
бб) номер и дата на становището по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал;
вв) номер и дата на решението по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за одобряване или неодобряване на ДБ на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението;
гг) номер и дата на решението по чл. 110, ал. 2 ЗООС за прекратяване действието на издадено решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗООС и дата на влизане в сила на решението;
дд) технически доклад по чл. 116а ЗООС за издаване на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 ЗООС;
в) кратко описание на дейността или дейностите в ПСНРП или в ПСВРП;
г) информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС и кратко описание на основните им опасни свойства съгласно раздел III, т. 6 от приложение № 2, съответно раздел V, т. 6 от приложение № 4;
д) обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в предприятието/съоръжението, или посочване на източника, където тази информация може да бъде намерена по електронен път;
2. освен информацията по т. 1 за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал в регистъра се включва и:
а) обща информация за опасностите от големи аварии в предприятието/съоръжението и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и обобщена информация за основните видове сценарии за големи аварии и съответните мерки за контрол;
б) потвърждение, че операторът е изготвил вътрешен авариен план на предприятието, в който са предвидени действия в случай на голяма авария, действия за преодоляване на последствията от нея и начините за свързване със съответния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община;
в) информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в ПСВРП с трансгранични последствия на територията на съседна държава членка съгласно Конвенцията.
(2) Регистърът по ал. 1 се поддържа като единна електронна база данни на интернет страницата на МОСВ, като за всяко предприятие/съоръжение се открива отделно досие.
(3) Информацията в регистъра по ал. 1 за ПСВРП се предоставя от изпълнителния директор на ИАОС, а за ПСНРП – от директорите на съответните РИОСВ.
(4) Със заповед на министъра на околната среда и водите се определят правилата за водене на публичния регистър по ал. 1, както следва:
1. отговорните лица за водене на регистъра;
2. редът за актуализация на информацията в регистъра;
3. редът за обмяна на информация между МОСВ, РИОСВ и ИАОС.
Глава трета
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАДИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПСВРП
Чл. 16. (1) Изпълнителният директор на ИАОС обявява открит обществен достъп по чл. 115, ал. 1 ЗООС до документацията по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за одобряване на ДБ на ПСВРП и за всяка негова актуализация по чл. 116ж, ал. 2 ЗООС на интернет страницата на ИАОС.
(2) Обявата по ал. 1 се изготвя по образец № 1 съгласно приложение № 6.
(3) След издаване на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 ЗООС изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице при поискване от засегнатата общественост по реда на глава втора от ЗООС предоставя достъп до:
1. актуалния ДБ, одобрен с решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗООС;
2. списъка с опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието/съоръжението, с изключение на информацията, обявена за поверителна съгласно чл. 112, ал. 4 или 5 ЗООС.
(4) Изпълнителният директор на ИАОС може да откаже или да ограничи достъпа до пълната информация по ал. 3, когато операторът съгласно чл. 112, ал. 4 или 5 ЗООС е поискал определени части от ДБ или списъкът на опасните вещества да бъдат обявени за поверителни поради основанията по чл. 20, ал. 1 ЗООС и е получил одобрение по чл. 112, ал. 6 ЗООС.
(5) В случаите по ал. 4 органът по ал. 1 предоставя достъп до преработения вариант на ДБ под формата на нетехническо резюме съгласно раздел V на приложение № 5, което включва обща информация относно опасностите от голяма авария в предприятието/съоръжението и потенциалните последствия за човешкото здраве и околната среда в случай на такава авария.
(6) Предоставянето на достъп до информация от документите по глава седма, раздел I от ЗООС се извършва по реда на глава втора от ЗООС.
Чл. 17. (1) Кметът на община, на чиято територия се намира ПСВРП, обявява открит обществен достъп по чл. 115, ал. 2 ЗООС за одобряване на ДБ на ПСВРП и на всяка негова актуализация с обява в местните средства за масово осведомяване.
(2) Обявата по ал. 1 се изготвя по образец № 2 съгласно приложение № 6.
Глава четвърта
ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪНШНИ АВАРИЙНИ ПЛАНОВЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ
Чл. 18. (1) Кметът на община, на чиято територия се намира ПСВРП, разработва външния авариен план по чл. 1, ал. 1, т. 6 като част от общинския план за защита при бедствия по чл. 9, ал. 10 и 11 от Закона за защита при бедствия съгласно приложение № 5, т. I.
(2) В случаите по чл. 116, ал. 2 ЗООС изпълнителният директор на ИАОС може с мотивирано решение да освободи кмета на община, на чиято територия се намира предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал, от задължението да изготви външен авариен план за това предприятие/съоръжение, когато при прегледа на информацията в ДБ относно идентифицираните сценарии за големи аварии и резултатите от оценката на опасностите от големи аварии в предприятието/съоръжението установи, че е изпълнено всяко от условията:
1. пространствените граници на последствията от голяма авария в предприятието/съоръжението и зоните за аварийно планиране не се разпространяват извън неговата територия, поради което не е необходимо да бъдат разработвани мерки за ограничаване на последствията от голямата авария извън територията на това предприятие/съоръжение;
2. не е налице потенциален риск за човешкото здраве и околната среда извън територията на предприятието/съоръжението поради:
а) физикохимичните характеристики на опасните вещества, които са налични в предприятието, и
б) отдалечеността на предприятието от жилищни райони, обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от допълнителните разпоредби на ЗООС, зони за отдих и рекреация, големи транспортни пътища и съседни предприятия и обекти, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото;
3. операторът е разработил и прилага подходящи и достатъчни мерки за предотвратяване на рисковете от големи аварии и за ограничаване на последствията от тях във и извън територията на предприятието, които съответстват на минималните изисквания за външния авариен план.
(3) Решението по ал. 2 се издава след приключване на процедурата по оценка на ДБ и издаване на решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗООС за одобряване на ДБ за съответното предприятие/съоръжение.
(4) В 7-дневен срок от издаване на решение по чл. 116, ал. 2 и 3 ЗООС изпълнителният директор на ИАОС изпраща решението на кмета на засегнатата община и писмено уведомява за това оператора на предприятието, директора на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите, като представя мотивите към решението.
(5) Кметът на засегнатата община след изготвяне и актуализиране на външен авариен план на ПСВРП осигурява постоянен достъп на интернет страницата на съответната община до следната информация:
1. име или търговско наименование на оператора и пълен адрес на предприятието/съоръжението;
2. потвърждение, че операторът е изготвил вътрешен авариен план на предприятието, в който са предвидени действия в случай на голяма авария, действия за преодоляване на последствията от нея и начините за свързване със съответния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община;
3. информация за външния авариен план, включваща указания за следване на инструкциите на органите за защита при бедствия по време на авария, както и мерките, начина на взаимодействие и действията, които трябва да се предприемат за преодоляване на последствията от нея.
(6) Формата и съдържанието на информацията по чл. 108, ал. 6 ЗООС за проведени тренировки и учения и за разработване, съгласуване и изпълнение на външни аварийни планове на ПСВРП, която кметът по ал. 1 представя ежегодно в РИОСВ, е определена в приложение № 7.
(7) Директорите на РИОСВ, на чиято територия са разположени ПСВРП, представят до министъра на околната среда и водите обобщена информация по ал. 6 за външните аварийни планове като приложение към годишните отчети за контролната дейност на РИОСВ.
Чл. 19. (1) При възникване на аварийна ситуация или на голяма авария в ПСВРП операторът е длъжен незабавно да приведе в изпълнение вътрешния авариен план на предприятието и да уведоми съответния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община.
(2) В случаите по ал. 1 след постъпване на сигнал за възникване на аварийна ситуация или на голяма авария кметът на непосредствено застрашената община незабавно привежда в изпълнение външния авариен план и информира лицата, които могат да бъдат засегнати от възникналата авария, за мерките, предприети за ограничаване на последствията.
(3) След подаване на сигнал от оператора на ПСНРП или на ПСВРП за възникване на голяма авария директорът на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието:
1. дава задължителни предписания на оператора за предприемане на необходимите предпазни мерки, в т.ч. всички неотложни, средносрочни и дългосрочни мерки за ограничаване на последствията от аварията въз основа на предложения от комисията по чл. 157а ЗООС;
2. събира чрез проверки, разследване или други подходящи средства необходимата информация и изготвя анализ на техническите, организационните и управленските аспекти на аварията;
3. въз основа на заключенията от направения анализ дава съответните предписания на оператора за въвеждане на превантивни мерки за предотвратяване на повторна авария в предприятието/съоръжението.
(4) За целите на анализа на причините от възникването на голяма авария в ПСНРП или в ПСВРП и докладването по чл. 111, ал. 1, т. 3 ЗООС до Европейската комисия в 30-дневен срок от получаване на сигнал за голяма авария директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположено предприятието/съоръжението, представя на министъра на околната среда и водите следната информация:
1. дата, час и място на аварията;
2. кратко описание на обстоятелствата на аварията, включително информация за количеството и вида на съответните опасни вещества и непосредственото им въздействие върху човешкото здраве и околната среда;
3. кратко описание на предприетите спешни мерки и непосредствените предохранителни мерки, необходими за предотвратяване на повторна авария в предприятието/съоръжението;
4. резултати от направения анализ и дадените предписания и срокове за изпълнение от оператора.
(5) Компетентният орган по чл. 111, ал. 1 ЗООС извършва преглед на представената информация по ал. 4 и чл. 116г, ал. 2 и 3 ЗООС и при необходимост изисква допълнителна информация от оператора или контролните органи за целите на докладването по чл. 111, ал. 1, т. 3 ЗООС.
(6) В 7-дневен срок от получаване на информацията по ал. 5 компетентният орган докладва данните от аварията чрез електронната база данни на Европейската комисия (e-MARS). В случай че докладваната по ал. 4 и 5 информация е непълна, компетентният орган изисква от оператора да представи цялата необходима информация, като поставя срок за представянето й до една година от датата на възникването на голямата авария.
Глава пета
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ
Чл. 20. (1) Операторът на ПСВРП в 14-дневен срок от получаването на уведомление по чл. 116б, ал. 1 ЗООС за издадено решение по чл. 116, ал. 1 ЗООС предоставя информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария на засегнатата общественост, на обектите с обществено предназначение, които могат да бъдат засегнати в случай на голяма авария, и на съседните предприятия, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария и от ефекта на доминото. Информацията се предоставя и на кмета на засегнатата община.
(2) Кметът на засегнатата община организира предоставянето на информацията по ал. 1 на общодостъпни места във всички обществени сгради и площи, училища и лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ.
(3) Информацията по ал. 1 се изготвя на ясен и достъпен за разбиране език и се предоставя под формата на информационни листовки или брошури на хартиен или на електронен носител и включва като минимум данните за предприятието/съоръжението от публичния регистър по чл. 15.
(4) Операторът на ПСВРП преразглежда и при необходимост актуализира информацията по ал. 1:
1. редовно и на интервали не по-големи от 5 години;
2. при изменение в предприятието и/или съоръжението или промени в даден процес или в естеството, физичната форма или количеството на опасните вещества, които биха могли да имат значителни последствия за опасностите от големи аварии или могат да доведат до класифициране на предприятието и/или съоръжението в предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал.
(5) Преразглеждането и актуализирането на информацията по ал. 1 се извършва и документира в съответствие с разпоредбите на чл. 6, а актуализираната информация за планираните мерки за безопасност и за начините на действие в случай на авария се предоставя на засегнатата общественост, на кмета на засегнатата община и на обектите по ал. 1 и 2 в 14-дневен срок от датата на актуализацията.
Чл. 21. (1) Операторът на ПСВРП предоставя информацията по чл. 20, ал. 1 по един от следните начини:
1. разпространение с пощенски, куриерски или други услуги;
2. поставяне на подходящи обществени места след съгласуване с кмета на общината, на чиято територия се намира ПСВРП;
3. публикуване на интернет страницата на предприятието;
4. осъществяване на информационни кампании;
5. публикуване в местни средства за масово осведомяване.
(2) Кметът на засегнатата община предоставя информацията по чл. 20, ал. 1 по един от следните начини:
1. публикуване на интернет страницата на общината или поставяне на подходящо място в сградата на общината;
2. поставяне на подходящи обществени места;
3. публикуване в местни средства за масово осведомяване.
Глава шеста
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 157А, АЛ. 2 ЗООС И ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 22. (1) За всяка административна област, на територията на която са разположени предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, министърът на околната среда и водите със заповед определя отделна комисия по чл. 157а, ал. 2 ЗООС.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят:
1. председател на комисията;
2. основни членове на комисията;
3. обекти, подлежащи на контрол;
4. период на провеждане на проверките.
(3) Със заповедта по ал. 1 се определят и резервни членове, които да заместят основните членове:
1. при временна неработоспособност;
2. когато основните членове са възпрепятствани по уважителна причина да участват в проверката, или
3. когато основните членове не представят декларациите по чл. 23, т. 1 и чл. 24, т. 1.
Чл. 23. Председателят на комисия по чл. 157а, ал. 2 ЗООС:
1. писмено декларира преди всяка проверка, че не е лично заинтересуван от дейността на съответния оператор;
2. определя обхвата на проверката въз основа на ДППГА на ПСНРП и одобрения с решение ДБ на ПСВРП, както и на констатираните факти и обстоятелства и дадените предписания от предходна проверка/проверки, възникнали аварии и постъпили жалби и сигнали;
3. свиква комисията на подготвителна среща с цел запознаване на членовете й с дейността и характеристиката на обекта на проверка и с обхвата на проверката;
4. в случаите по чл. 157а, ал. 4, т. 2 ЗООС запознава членовете на комисията с получената жалба или сигнал и определя обхвата на проверката;
5. уведомява писмено оператора на предприятието и/или съоръжението, подлежащо на контрол, за датата на предстоящата проверка;
6. съставя констативен протокол съгласно чл. 157б, ал. 1 ЗООС; при извършване на съвместни проверки по чл. 157а, ал. 2 ЗООС не се допуска изготвяне на отделни констативни протоколи от членове на комисията по чл. 157а, ал. 2 ЗООС с предписания относно аварийната безопасност на предприятието/съоръжението;
7. при констатирани нарушения съставя акт за установяване на административно нарушение по чл. 157б, ал. 3 ЗООС;
8. в срок до един месец след всяка проверка изготвя и изпраща доклад до министъра на околната среда и водите съгласно формата по приложение № 8, към който прилага констативния протокол по чл. 157б, ал. 1 ЗООС, както и акта за установяване на административно нарушение по чл. 157б, ал. 3 ЗООС, ако такъв е бил съставен;
9. изготвя годишен план за контролна дейност и програма за провеждане на планови проверки на всички предприятия/съоръжения.
Чл. 24. Всеки член на комисията:
1. писмено декларира преди всяка проверка, че не е лично заинтересуван от дейността на съответния оператор, или писмено си прави отвод от участие в съответната проверка при наличие на такава заинтересуваност;
2. проверява дейността на оператора на предприятието и/или съоръжението и попълва чеклист от проверката в рамките на своята компетентност;
3. подписва констативния протокол по чл. 157б, ал. 1 ЗООС.
Чл. 25. (1) Годишният план и програмата за контролна дейност за всяка календарна година се изготвят от председателя на комисията по чл. 157а, ал. 2 ЗООС след съгласуване с останалите членове на комисията.
(2) Годишният план по ал. 1 се изготвя по образец съгласно приложение № 9.
(3) Председателят на комисията по чл. 157а, ал. 2 ЗООС изпраща плана по ал. 1 до министъра на околната среда и водите до 30 ноември на предходната година.
(4) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от получаване на плана по ал. 1 уведомява председателя на комисията по ал. 3 за допуснати грешки и/или непълноти и определя срок за отстраняването им.
(5) Министърът на околната среда и водите със заповед утвърждава годишния план в 10-дневен срок от получаването на плана или от отстраняването на грешките и/или непълнотите по ал. 4.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Аварийна ситуация“ е всяко възникване на авария по § 1, т. 51 от допълнителните разпоредби на ЗООС или друго събитие, което може да доведе до възникване на голяма авария по смисъла на § 1, т. 54а от допълнителните разпоредби на ЗООС.
2. „Изпълнител“ или „подизпълнител“ е физическо или юридическо лице, предоставящо стоки или услуги, включително строителство, на територията на предприятието по силата на договор с предприятието и/или с оператора.
3. „Код по NACE“: „NACE“ е стандарт за европейската промишленост, свързан със статистическата класификация на икономическите дейности, представляващ 6-цифрен код на дейността (код по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт).
4. „eSPIRS“ е електронна база данни на Европейската комисия с ПСНРП и ПСВРП в Европейския съюз.
5. „Физични свойства на веществото“ са условията, при които се съхранява съответното опасно вещество, като агрегатно състояние, зърнометрия, налягане, температура и др.
6. „CAS номер“ е уникален цифров идентификатор, който се присвоява само на едно вещество, като няма химично значение и представлява връзка към информацията за съответното химично вещество. Той може да съдържа до 10 цифри, разделени с тирета на три части (http://www.cas.org/content/chemical-substances).
7. „ЕС номер“ е цифров идентификатор на химичното вещество в списъка на Европейския съюз с химични вещества (EINECS, ELINCS или NLP). Когато веществото е регистрирано съгласно дял II от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ, L 396, 30.12.2006 г.), се посочва регистрационният номер на веществото.
§ 2. С наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (ОВ, L 197/1, 24.07.2012 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 103, ал. 9 от Закона за опазване на околната среда.
§ 4. До създаването и внедряването на регистъра по чл. 15, ал. 1 информацията в него се поддържа като база данни на интернет страниците на МОСВ и РИОСВ.
§ 5. Операторите на съществуващи предприятия/съоръжения, за които е приложимо изключението по чл. 103, ал. 8, т. 1 или т. 58 ЗООС, представят на министъра на околната среда и водите информацията по чл. 4, ал. 1 в 3-месечен срок от влизането в сила на наредбата.
Приложение № 1  към чл. 5, ал. 2
Форма и съдържание на уведомлението за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал
1. Обща информация за оператора и предприятието/съоръжението, за което се подава уведомлението:
1.1. име и/или търговско наименование на оператора;
1.2. идентификационен номер на оператора;
1.3. пълен адрес на седалището на оператора;
1.4. адрес за кореспонденция (ако е различен от този по т. 1.3);
1.5. телефон, факс, електронна поща на оператора;
1.6. наименование на предприятието/съоръжението и когато е приложимо – на холдинговото дружество/дружеството майка;
1.7. пълен адрес на предприятието/съоръжението (наименование и пощенски код на населеното място, име и номер на улицата, района, общината, връзка към интернет страницата на предприятието);
1.8. идентификационен номер на предприятието/съоръжението (ако е различен от този на оператора);
1.9. местоположение на площадката на предприятието/съоръжението и географски координати на предприятието/съоръжението (географска ширина и географска дължина в градуси, минути и секунди);
1.10. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на поземления имот, върху който са изградени или ще се изградят съоръженията;
1.11. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на сградите в поземления имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността/дейностите;
1.12. данни за контакт на лицето, отговорно за експлоатацията на предприятието/съоръжението:
1.12.1. име;
1.12.2. длъжност;
1.12.3. телефон, факс, електронна поща;
1.13. данни за контакт и длъжност на лицето, отговорно за изготвяне на класификацията на предприятието;
1.14. единен код на населените места (ЕКНМ) съгласно единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на предприятието;
1.15. уникален идентификационен номер (E-PRTR ID) за докладване към Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) съгласно чл. 22а ЗООС, ако предприятието напълно или частично попада в обхвата на приложение I на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (ОВ, L 33, 4.02.2006 г.).
2. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението.
3. Вид отрасъл съгласно класификацията на дейностите в базата данни еSPIRS и/или код по NACE (код на дейността по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт):
3.1. Посочва се видът на отрасъла в съответствие с кодовете в еSPIRS, както следва:
(1) Селско стопанство;
(2) Развлекателни и спортни дейности (например ледени пързалки);
(3) Минни дейности (хвостов отпадък и физикохимични процеси);
(4) Обработка на метали;
(5) Обработка на черни метали (леярни, топилни пещи и др.);
(6) Обработка на цветни метали (леярни, топилни пещи и др.);
(7) Обработка на метали чрез електролитни или химически процеси;
(8) Нефтохимическа/нефтени рафинерии;
(9) Производство на електроенергия, електроснабдяване и електроразпределение;
(10) Съхранение на гориво (включително за отопление, продажба на дребно и др.);
(11) Производство, унищожаване и съхранение на взривни вещества;
(12) Производство и съхранение на фойерверки;
(13) Производство, бутилиране и разпространение в насипно състояние на втечнени нефтени газове (ВНГ);
(14) Съхранение на ВНГ;
(15) Съхранение и разпространение на втечнен природен газ (ВПГ);
(16) Съхранение и разпространение на едро и на дребно, с изключение на ВНГ;
(17) Производство и съхранение на пестициди, биоциди, фунгициди;
(18) Производство и съхранение на торове;
(19) Производство на фармацевтични продукти;
(20) Съхранение, третиране и обезвреждане на отпадъци;
(21) Водоснабдяване и канализация (събиране, водоснабдяване, пречистване);
(22) Химически инсталации;
(23) Производство на основни органични химически вещества;
(24) Производство на пластмаси и каучук;
(25) Производство и изработка на целулоза и хартия;
(26) Дървообработване и мебели;
(27) Производство и обработка на текстил;
(28) Производство на хранителни продукти и напитки;
(29) Общо машиностроене, производство и монтаж;
(30) Корабостроене, демонтиране на кораби, ремонт на кораби;
(31) Сгради и строителни съоръжения;
(32) Керамични изделия (тухли, керамика, стъкло, цимент и др.);
(33) Стъкларска промишленост;
(34) Производство на цимент, вар и гипс;
(35) Електроника и електротехника;
(36) Центрове за обработка и транспорт на товари (пристанища, летища, паркинги за камиони и товари, разпределителни гари и др.);
(37) Медицински грижи, изследвания, образование (включително лечебни заведения за болнична помощ, университети и др.);
(38) Производство на химически вещества с общо предназначение (които не са на друго място в списъка);
(39) Друга дейност (непосочена в списъка).
3.2. Код по NACE:
Когато предприятието/съоръжението е свързано с повече от един код по NACE, се прави разграничение между основна дейност и второстепенни дейности.
4. Планирана дата за начало на строителните работи на предприятието/съоръжението.
5. Планирана дата за пускане на предприятието/съоръжението в експлоатация.
6. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта и/или общината.
7. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи.
8. Описание на технологичните съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.
9. Кратко описание на:
9.1. околната среда, заобикаляща предприятието и/или съоръжението, в т.ч. населените места и/или защитени територии в близост до предприятието/съоръжението;
9.2. природните или антропогенните фактори, които могат да доведат до възникване на голяма авария или да утежнят последствията от нея (например, земетръсни райони, опасност от наводнения, обледявания и т.н. и/или близост до натоварена транспортна инфраструктура – пътища, жп линии, тръбопроводи, летища и др.);
9.3. съседните предприятия и обектите, районите и строежите, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария в предприятието/съоръжението и ефекта на доминото.
10. Описание на опасните вещества, които са или се планира да са налични в предприятието/съоръжението:

Химично наиме-
нование1
CAS №
EC №
Категория/категории
на опасност съгласно
Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)
Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС2
Проектен капацитет на технологичното съоръжение/
съоръжения
(в тонове)3
Налично количество
(в тонове)4
Физични свойства5
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Посочва се тривиалното или общото наименование на химичното вещество.
2 Посочва се дали веществото е поименно изброено в част 2, колона 1 на приложение № 3 към ЗООС, или е класифицирано в една или повече категории на опасност съгласно част първа на приложение № 3 към ЗООС, като се посочват всички категории на опасност на веществото от колона първа на част първа и техният пореден номер. При наличие в предприятието/съоръжението на опасни вещества под формата на отпадъци се представя описание на класификацията съгласно бележка 5 от приложение № 3 към ЗООС.
3 Посочват се броят и максималната вместимост на складовите и/или производствените съоръжения, включително на тръбопроводите на територията на предприятието, в които е или ще бъде налично съответното опасно вещество от приложение № 3 към ЗООС.
4 Посочват се максималните количества на опасните вещества в съответствие със забележка 3 от приложение № 3 към ЗООС.
5 Посочват се условията, при които се съхранява веществото, като агрегатно състояние (твърдо, течно, газообразно), зърнометрия (прах, пелети и др.), налягане, температура и др. При наличие на опасни вещества, класифицирани в категории на опасност Р5а, Р5б или Р5в съгласно част първа на приложение № 3 към ЗООС, задължително се посочват специфичните експлоатационни условия, в т.ч. температурата и налягането в технологични съоръжения, в които се съхраняват веществата.
 
11. Класификация на предприятието/съоръжението:
11.1. Предприятие с нисък рисков потенциал:                        Да/Не
11.2. Предприятие с висок рисков потенциал:                        Да/Не
11.3. Подробно описание на извършената класификация на предприятието/съоръжението по чл. 5, ал. 1:
11.4. Подробно описание на планираните изменения/разширения и заключенията от извършеното преразглеждане по чл. 7:
12. Наличие на поверителна информация:                             Да/Не
12.1. Производствена или търговска тайна:                         Да
Вид на информацията по т. 1 – 12 и мотиви: ....................... ................................................
                                                                                                          Не
12.2. Държавна или служебна тайна:                                      Да
Вид на информацията по т. 1 – 12 и мотиви: .......................................................................
                                                                                                          Не
12.3. Лични данни:                                                                    Да/Не
Описание на данните:
13. За предприятия/съоръжения, които не попадат в обхвата на приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС – номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС, че планираното изграждане или изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС.
14. Декларация от оператора/възложителя за достоверност на данните.
Приложения:
1. Обобщени схеми, представящи (планираната) употребата, производството и съхранението на опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС и план на площадката, на който е отразено местоположението на технологичните съоръжения, посочени в колона 6 на таблицата по т. 10.
2. Скица на поземления имот (площадката) с регистър на координатите на характерните гранични точки в утвърдената в страната координатна система.
3. Извадка от общ устройствен план, а когато такъв не е изработен – от топографска карта или действащ за съответната територия регулационен план или кадастрална карта, на която са нанесени границите на поземления имот (площадката).
4. Местоположението на всички сгради и дейности на територията, показани на извадка от действащ подробен устройствен план, регулационен план или кадастрална карта.
5. За съществуващи предприятия/съоръжения – копия на актуалните информационни листове за безопасност на опасните вещества в предприятието/съоръжението.
Дата: ........................
Подпис:
(печат)
Приложение № 2  към чл. 11, ал. 1
Форма и съдържание на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии
Докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии съдържа следната задължителна информация:
I. Подробно описание на:
1. Общите цели и политиката на оператора за предотвратяване на големи аварии в съответствие с чл. 105, ал. 2 ЗООС с оглед безопасната експлоатация на предприятието/съоръжението.
2. Идентифицираните опасности от големи аварии в предприятието/съоръжението и съответните конкретни мерки, които операторът трябва да предприема с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии, съобразени с риска от възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението.
3. Средствата, структурите и организацията на предприятието/съоръжението с оглед предотвратяването на големи аварии и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда.
IІ. Описание на Системата за управление на мерките за безопасност (СУМБ), както следва:
1. Организация и персонал – ролите и задълженията на персонала, отговорен за осигуряването на безопасната експлоатация на предприятието/съоръжението на всички административни нива, заедно с предприетите мерки за повишаване на осведомеността относно необходимостта от постоянно подобрение. Определяне на необходимостта от обучение на персонала и провеждане на обучението. Определяне на отговорностите на служителите и подизпълнителите (при наличие на такива) по отношение на безопасната експлоатация на предприятието/съоръжението.
2. Идентифициране и оценка на големи опасности – приемане и прилагане на процедури за систематично идентифициране на големи опасности при нормални и анормални режими на работа, включително дейности, възложени на подизпълнители (при наличие на такива), и оценка на вероятността от възникване и оценка на тежестта на последствията и идентифициране на превантивни мерки.
3. Оперативен контрол и управление на технологичните процеси – приемане и прилагане на процедури и инструкции за безопасна експлоатация, включително поддръжка на съоръженията, работните процеси, оборудването, и за управление на аварийната сигнализация и на временните спирания на производството, отчитане на наличната информация относно най-добрите практики за наблюдение и контрол с оглед на намаляване на риска от грешки в системата; управление и контрол на рисковете, свързани с остаряването на оборудването, инсталирано в предприятието, и корозия; списък на оборудването на предприятието, стратегия и методология за наблюдение и контрол на състоянието на оборудването; подходящи последващи действия и всякакви необходими превантивни мерки. Тези процедури и инструкции включват информация за задълженията на персонала при ежедневната експлоатация и поддръжка на съоръженията, процесите и апаратите, както и задълженията при анормални и преходни режими на работа или нарушения на технологичния режим.
4. Управление на промените – приемане и прилагане на процедури за планиране на изменения и/или разширяване на дейността на съществуващи или проектиране и изграждане на нови инсталации, производствени и/или складови съоръжения и/или процеси.
5. Аварийно планиране – приемане и прилагане на процедури за определяне на предвидими аварийни ситуации чрез системен анализ за изготвяне, изпитване, проверка и преразглеждане на аварийни планове за тези ситуации, както и осигуряване на подходящото обучение на персонала на предприятието и подизпълнителите, работещи в предприятието (при наличие на такива).
6. Мониторинг – приемане и прилагане на процедури за текуща оценка на съответствието между целите, залегнали в ДППГА и СУМБ, и постигнатите резултати; механизми за проучване и коригиране на СУМБ в случай на несъответствие. Процедурите трябва да включват описание на вътрешната система на оператора за докладване на възникнали аварии и/или „квазиаварии“, особено на тези, които включват неуспешно действие на защитните мерки, както и тяхното разследване и последващи мерки на основата на придобития опит от миналото. Процедурите също биха могли да включат показатели за изпълнението, като показатели за ефективност по отношение на безопасността (SPI) и/или други съответни показатели.
7. Одит и преразглеждане – приемане и прилагане на процедури за периодична системна оценка на политиката за предотвратяване на големи аварии (ППГА) и на ефективността и пригодността на СУМБ; документирано преразглеждане на изпълнението на ППГА и СУМБ и актуализирането им от страна на ръководството на предприятието, включително отчитане и въвеждане на необходимите промени, отчетени от одита и преразглеждането.
Документите, изготвени въз основа на изискванията на това приложение, като инструкции, процедури за оценка на риска и др., са неразделна част от ДППГА. Когато тези документи са със значителен обем, към ДППГА, предоставен на хартиен носител по чл. 105, ал. 1, т. 5 ЗООС или като част от ДБ по чл. 107, ал. 1, т. 1 ЗООС, се прилагат само титулните им страници, а пълните документи се предоставят на електронен носител. Документите по т. 2 от този раздел се прилагат към ДППГА в пълен вид на хартиен и електронен носител.
III. Нетехническо резюме на доклада, което съдържа:
1. Име или търговско наименование на оператора.
2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението.
3. Номер/дата на актуалното уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 ЗООС.
4. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване на класификацията, въз основа на което е изготвен ДППГА.
5. Кратко описание на дейността или дейностите на предприятието/съоръжението.
6. Обобщена информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование или, в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част първа на приложение № 3 към ЗООС – генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и ясно и разбираемо описание на основните им опасни свойства.
7. Обобщена информация за идентифицираните опасности от големи аварии в предприятието/съоръжението и мерките за предотвратяване на рисковете от големи аварии и ограничаване на последствията от тях.
8. Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатото население трябва да предприеме в случай на голяма авария, или посочване на източника, където тази информация може да се намери по електронен път.
Приложение № 3  към чл. 12, ал. 1
Форма и съдържание на заявлението за одобряване на доклад за безопасност или на актуализиран доклад за безопасност на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал
1. Име и/или търговско наименование на оператора.
2. Пълен адрес на оператора.
3. Идентификационен номер на оператора.
4. Телефон, факс, електронна поща.
5. Име и/или търговско наименование на предприятието и/или съоръжението.
6. Пълен адрес на предприятието и/или съоръжението.
7. Единен код на населените места (ЕКНМ) съгласно единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на предприятието.
8. Идентификационен номер на предприятието и/или съоръжението (ако е различен от този на оператора).
9. Лице, отговорно за експлоатацията на предприятието и/или съоръжението.
10. Име.
11. Длъжност.
12. Телефон, факс, електронна поща.
13. Искане по чл. 112, ал. 4 и/или 5 ЗООС за поверителност на част
от информацията:                                                            Да/Не
13.1. Производствена или търговска тайна:                Да
Мотиви: .................................................................
                                                                                           Не
13.2. Държавна или служебна тайна:                            Да
Мотиви: .................................................................
                                                                                            Не
13.3. Лични данни:                                                            Да/Не
Описание на данните:
14. Правно основание и причини за подаване на заявлението:
14.1. планирано изграждане и/или експлоатация на ПСВРП
съгласно чл. 109, ал. 1 ЗООС:                                        Да/Не
14.2. планирано въвеждане в експлоатация на ПСВРП
съгласно чл. 109, ал. 4 ЗООС:                                        Да/Не
14.3. планирано изменение/разширение в ПСВРП
съгласно чл. 116е, ал. 1 ЗООС:                                       Да
14.3.1. описание на причините и обстоятелствата за извършената актуализация в документите съгласно чл. 7;
14.3.2. описание на съответните промени в актуализираните документи по
чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 (по раздели).                                           Не
15. Номер/дата на актуалното уведомление по чл. 103, ал. 2 или 5 ЗООС.
16. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС.
Приложени документи:
1. Доклад за безопасност.
2. Вътрешен авариен план на предприятието.
3. Документи, удостоверяващи случаите по чл. 109, ал. 1 или 4 ЗООС:
3.1. копие на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел ІІІ от ЗООС, че планираното изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура по ОВОС съгласно глава шеста, раздел III от ЗООС;
3.2. копие на влязло в сила решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е решено да не се извършва ОВОС, с мотиви за одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния за предприятието/съоръжението съгласно чл. 99б, ал. 5 ЗООС с данни за вида и количеството на опасните вещества по приложение № 3 към ЗООС и дейностите и съоръженията, в които ще са налични тези вещества, или
3.3. копие на влязло в сила решение по ОВОС за одобряване на инвестиционното предложение с мотиви за одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния за предприятието/съоръжението съгласно чл. 99б, ал. 5 ЗООС с данни за вида и количеството на опасните вещества по приложение № 3 към ЗООС и дейностите и съоръженията, в които ще са налични тези вещества;
3.4. копие на документ за платена такса по чл. 71, ал. 1 ЗООС.
4. Декларация от оператора за достоверност на данните.
Дата: ........................
Подпис:
(печат)
Приложение № 4  към чл. 13
Форма и съдържание на доклада за безопасност
Докладът за безопасност се съставя с цел да докаже, че операторът на ПСВРП е предприел всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда чрез:
1. Планиране, разработване и прилагане на политика за предотвратяване на големи аварии и система за управление на мерките за безопасност.
2. Планирано и системно идентифициране на опасностите от големи аварии и предприемане на мерки за тяхното предотвратяване и за ограничаване на последствията от тях за хората и околната среда.
3. Включване на мерки за осигуряване на безопасност и надеждност при проектирането, изграждането, експлоатацията и поддръжката на всяка инсталация, складово и/или производствено съоръжение и инфраструктура в предприятието, при експлоатацията на които е възможно възникването на голяма авария.
4. Изготвяне на авариен план за предприятието и изготвяне на информация, която операторът предоставя на компетентните органи за изготвяне на външен авариен план.
5. Предоставяне на информация, позволяваща на съответния орган по глава шеста от ЗООС и по устройствено планиране на територията съгласно Закона за устройство на територията в рамките на неговата компетентност да изпълни задълженията си по чл. 104 ЗООС.
6. Предоставяне на изчерпателен и актуален списък на опасните химични вещества в предприятието/съоръжението, в т.ч. под формата на отпадъци.
Докладът за безопасност съдържа следната задължителна информация:
I. Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, изготвен съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 1.
II. Подробно описание на:
1. Околната среда в района на предприятието:
1.1. описание на предприятието и околната му среда, включително географското му местоположение, метеорологични, геоложки, хидрографски условия, предмета на дейност и ако е необходимо – историята му;
1.2. идентифициране и описание на вида на съоръженията, процесите и дейностите, при които е възможно възникването на голяма авария;
1.3. описание на местата в предприятието, където е възможно възникването на голяма авария, включително схема/карта на територията на предприятието и/или съоръжението с обозначение на тези места;
1.4. въз основа на наличната информация, идентифициране на съседните предприятия, както и обектите, районите и строежите, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но биха могли да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария и от ефекта на доминото.
2. Съоръженията, процесите и дейностите в предприятието:
2.1. описание на основните дейности и на продуктите на частите на предприятието, които са важни за безопасната експлоатация или са източници на риск от големи аварии, както и условията, при които е възможно възникването на големи аварии, с описание на планираните мерки за предотвратяването им;
2.2. описание на технологичните процеси и работните методи, и по-специално на етапите на протичане на процесите; отчитане на наличната информация относно най-добрите практики, когато това е приложимо;
2.3. актуален и изчерпателен списък на опасните химични вещества в предприятието/съоръжението, в т.ч. под формата на отпадъци, който съдържа:
2.3.1. химично наименование, CAS №, ЕС №, наименование по IUPAC;
2.3.2. капацитет на съоръженията и максимално количество, което е налично или се очаква да бъде налично по всяко време на площадката на предприятието/съоръжението;
2.3.3. физични, химични, токсикологични свойства и категория/категории на опасност (стандартни фрази на риска), както и описание на преките и/или косвените (забавени във времето) опасни ефекти за човека и околната среда;
2.3.4. физични и химични свойства при нормални условия на употреба или при предвидими аварийни ситуации.
3. Идентифицираните опасности и оценка на рисковете от аварии в предприятието/съоръжението и съответните превантивни мерки:
3.1. подробно описание на възможните сценарии за големи аварии и вероятността за възникването им и условията, при които те настъпват, в т.ч. резюме на събитията, които могат да изиграят ролята на първопричина за такива сценарии, и описание на факторите във или извън предприятието, които могат да доведат до осъществяването на тези сценарии, което включва:
3.1.1. експлоатационни причини;
3.1.2. външни причини, като например свързани с „ефекти на доминото“, обекти, райони и строежи, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но биха могли да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария;
3.1.3. естествени причини, например земетресения или наводнения;
3.2. оценка на размера и тежестта на последствията от идентифицираните големи аварии, включително карти, изображения или еквивалентни описания, където е уместно, показващи зоните, които ще бъдат засегнати при такива аварии, възникнали в предприятието, при спазване на изискването за опазване поверителността на информацията по чл. 112, ал. 4 – 6 ЗООС;
3.3. оценка на минали аварии и инциденти, при които са използвани същите опасни вещества и процеси, отчитане на поуките от тях и изрично позоваване на конкретни мерки, предприети за предотвратяване на такива аварии;
3.4. описание на техническите параметри и на оборудването, използвано за безопасната експлоатация на съоръженията.
4. Мерки за защита и средства за ограничаване на последствията от големи аварии:
4.1. описание на оборудването, инсталирано в предприятието с цел ограничаване на последствията от голяма авария за човешкото здраве и за околната среда;
4.2. организация и описание на мерките за предупреждение, алармиране и информиране в случай на авария, както и на мерките по локализиране и ограничаване на последствията, включително на системите за детекция/защита, технически съоръжения за ограничаване на аварийно изпуснатите количества, включително чрез напръскване с водна струя, парни екрани, съдове за аварийно улавяне или събирателни съдове, отсекателни клапани; инертизационни системи; улавяне и събиране на водите, изпускани при пожар;
4.3. описание на наличните сили и средства (във и извън предприятието), необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, в т.ч. за организиране на тревога и интервенция;
4.4. описание на всички технически и нетехнически мерки, които имат отношение към намаляването на последствията от голяма авария;
4.5. резюме на информацията по т. 4.1, 4.2 и 4.3, необходима за изготвянето на авариен план на предприятието.
III. Информация за създадената организация за спазване на правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност.
IV. Информация за физическите и/или юридическите лица, участвали в изготвянето на ДБ, съдържаща име, адрес, телефон, факс и електронна поща.
V. Нетехническо резюме на доклада, което съдържа:
1. Име или търговско наименование на оператора.
2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението.
3. Номер/дата на актуалното уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 ЗООС.
4. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване на класификацията, въз основа на което е изготвен ДБ.
5. Кратко описание на дейността или дейностите на предприятието/съоръжението.
6. Обобщена информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение № 3 към ЗООС – генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и ясно и разбираемо описание на основните им опасни свойства.
7. Обобщена информация относно естеството на опасностите от големи аварии и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и обобщена информация за основните видове сценарии за големи аварии и мерките за контрол при такива случаи.
8. Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатото население трябва да предприеме в случай на голяма авария, или източника, където тази информация може да бъде достъпна по електронен път.
9. Когато е приложимо – данни за наличието на опасност от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранични последствия на територията на съседна държава членка съгласно Конвенцията.
Приложение № 5  към чл. 14 и чл. 18, ал. 1
Форма и съдържание на външния авариен план и на вътрешния авариен план на предприятието и/или съоръжението
Външният и вътрешният авариен план на предприятието и/или съоръжението се съставят с цел да бъде постигнато високо ниво на защита на живота и здравето на хората и на околната среда чрез:
1. Осигуряване на контрол и ограничаване на последствията от аварии, така че да се сведе до минимум въздействието им и да се ограничат неблагоприятните въздействия върху човешкото здраве, околната среда и имуществото.
2. Прилагане на мерки, необходими за защита на човешкото здраве и околната среда от въздействието на големи аварии.
3. Съобщаване на необходимата информация на обществеността и осигуряване на ефективна комуникация между компетентните органи и оператора.
4. Осигуряване на възстановяването и почистването на околната среда около предприятието и/или съоръжението след голяма авария.
I. Външен авариен план:
Външният авариен план по чл. 1, т. 6 от наредбата се съставя като част от общинския план за защита при бедствия и освен информацията, определена в чл. 9, ал. 10 от Закона за защита при бедствия, съдържа и следните допълнителни данни:
1. Име и длъжност на лицето/лицата, отговорно/отговорни за координацията на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи извън територията на обекта.
2. Име и длъжност на лицето/лицата, упълномощено/упълномощени да задейства/задействат оповестяването и привеждането в готовност на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи извън територията на обекта.
3. Планирани мерки за ранно оповестяване, алармиране и информиране и процедури за готовност и свикване.
4. Планирани мерки за координиране и организиране на формированията и средствата, необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи извън територията на обекта, за прилагане на външния авариен план.
5. Планирани мерки за оказване на помощ при спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в предприятието и/или съоръжението.
6. Планирани мерки за ограничаване на последствията извън предприятието и/или съоръжението извън територията на обекта, включително реагиране при сценарии за големи аварии, както е посочено в доклада за безопасност, и разглеждане на възможни ефекти на доминото, в това число и сценарии, имащи въздействие върху околната среда, както и за необходимите неотложни, средно- или дългосрочни действия в съответствие с чл. 65, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.
7. Планирани мерки за предоставяне на специфична информация, отнасяща се до аварията, и какви действия следва да предприеме обществеността и намиращите се в съседство предприятия или обекти (при наличие на такива), които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но са идентифицирани в съответствие с чл. 103, ал. 3, т. 7 и чл. 116з, ал. 1 ЗООС относно вероятността от възникване на ефект на доминото.
8. Планирани мерки за информиране на спасителните служби в съседни държави в случай на голяма авария в предприятието/съоръжението с възможни трансгранични последствия.
ІI. Вътрешен авариен план на предприятието и/или съоръжението:
Вътрешният авариен план на предприятието и/или съоръжението съдържа информация за:
1. Имената или длъжностите на лицата, оправомощени за привеждането в действие на аварийния план, и имената на лицето/лицата, отговорно/отговорни за координацията на действията, които се предприемат на територията на предприятието и/или съоръжението в случай на авария.
2. Името и длъжността на лицето, отговорно за осъществяване на връзката с кмета на общината и органите за защита при бедствия, отговорни за изпълнение на външния авариен план.
3. Планираните действия за контрол на риска от големи аварии и за ограничаване на последствията от тях при предвидими условия или събития, които могат да доведат до възникване на голяма авария, включително описание на оборудването, осигуряващо безопасна експлоатация, и наличните ресурси, включително индивидуални и колективни средства за защита.
4. Мерките за ограничаване на риска за лицата, намиращи се в предприятието и/или съоръжението, включително начините на оповестяване и действията, които следва да се предприемат при получаване на предупреждение.
5. Мерките за осигуряване на ранно оповестяване, алармиране и информиране на кмета на общината в случай на авария, вида на информацията, предоставяна с първоначалното оповестяване, и начините и мерките за предоставяне на допълнителна информация.
6. Мерките и начините за обучение на персонала във връзка със задълженията им и действията, които следва да предприемат при възникване на авария, и координирането на тези действия с кмета на общината при изпълнението на външния авариен план.
7. Планираните сили и средства, необходими за спасителни и аварийно-възстановителни работи извън предприятието и/или съоръжението, извън територията на предприятието/съоръжението.
8. Протокол/протоколи за проведени консултации с физическите и/или юридическите лица, работещи на територията на предприятието и/или съоръжението, включително изпълнители и/или подизпълнители.
Приложение № 6  към чл. 16, ал. 2 и чл. 17, ал. 2
Съдържание на обявата за открит обществен достъп
(Образец № 1)
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
На основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 109 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:
Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС (посочва се вярното) за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията (подчертава се вярното) на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:
…………..………………………………................................………..
(име и адрес на предприятието/съоръжението)
с оператор: …………………………………………………………………,
(име и адрес на оператора)
с предмет на дейност: ……………………………………………
Докладът за безопасност относно ………………………………………………………………………………................................,
                                              (посочва се предметът на инвестиционното намерение)
което е/не е (посочва се вярното) предмет на процедура по …………….. (посочва се съответната процедура по глава шеста, раздел I от ЗООС, когато е приложимо, и номер и дата на решението или становището, представено съгласно чл. 112, ал. 3, т. 4 ЗООС) в съответствие с чл. 99б ЗООС и/или на консултации по реда на приложение III от Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (посочва се в случаите, когато е приложимо).
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност/актуализирания доклад за безопасност (посочва се вярното) е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от ................................. г.  до ............................... г., на интернет страницата на ИАОС – ............................................................  (изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията).
Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на ИАОС.
Лице за контакти: ........................................………………………………………………...............................................
(име, длъжност, телефон, електронна поща)
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЯВАТА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП
(ОБРАЗЕЦ № 2)
ОБЩИНА ……………………………..
На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:
Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС (посочва се вярното) за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията (подчертава се вярното) на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:
…………..………………………………................................………...
(име и адрес на предприятието/съоръжението)
с оператор: ……………………………………………………………………
                (име и адрес на оператора)
с предмет на дейност: …………………………………………...
Докладът за безопасност относно ………………………….......................………………………………................................,
              (посочва се предметът на инвестиционното  намерение)
което е/не е (посочва се вярното) предмет на процедура по …………….. (посочва се съответната процедура по глава шеста, раздел I от ЗООС, когато е приложимо, и номер и дата на решението или становището, представено съгласно чл. 112, ал. 3, т. 4 ЗООС) в съответствие с чл. 99б ЗООС и/или на консултации по реда на приложение III от Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (посочва се в случаите, когато е приложимо).
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност/актуализирания доклад за безопасност (посочва се вярното) е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от ........................... г. до ................................. г. в сградата на общината на ул. ..................................., етаж ..…, стая № ..…, всеки работен ден от …….. до …..… ч.  и/или на интернет страницата на общината –  ..........................................................................................  (изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията).
........................................................................................
   (описва се в кои местни средства за масово осведомяване е публикуван текстът на обявата).
Лице за контакти: …………….............................………………………………………...................................…………………
(име, длъжност, телефон, електронна поща)
Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.
Приложение № 7  към чл. 18, ал. 6
Форма и съдържание на информацията за разработване, съгласуване, проиграване и изпълнение на външните аварийни планове от кметовете на общини
1. Име или търговско наименование на оператор/оператори и пълен адрес на предприятие/предприятия или съоръжение/съоръжения с висок рисков потенциал.
2. Номер/дата на получените писма от оператори за ПСВРП за предоставяне на информация по чл. 116е, ал. 4 ЗООС за изготвяне/актуализиране на външен авариен план през отчетния период.
3. Дата на провеждане на консултации със засегнатата общественост по проекта на външния авариен план или неговата актуализация.
4. Обобщена информация за получените становища и начина, по който те са взети предвид при изготвянето на външния авариен план.
5. Номер/дата на издадени решения по чл. 116, ал. 2 ЗООС за ПВСРП, за които е преценено да не се изготвя външен авариен план за ПСВРП (за всеки отделен случай се посочват мотивите за това).
6. Обобщена информация на проведените тренировки и учения на външните аварийни планове за всяко ПСВРП (в случаите, когато не са извършени учения и тренировки за външния авариен план на определено ПСВРП, се представя обосновка относно причините за това).
7. Кратко описание за начина, по който са изпитани външните аварийни планове (частично, пълно, с участие на частите на единната спасителна система по Закона за защита при бедствия или по друг начин). В допълнение се посочват и критериите, използвани при преценката дали определен външен авариен план е подходящ.
Приложение № 8  към чл. 23, т. 8
Форма и съдържание на доклад от извършена проверка по чл. 157а, ал. 2 ЗООС
1. Данни за проверката:
а) дата на проверката;
б) председател на комисията по чл. 157а, ал. 2 ЗООС;
в) членове на комисията по чл. 157а, ал. 2 ЗООС;
г) наличие на декларация за липса на конфликт на интереси по чл. 23, т. 1;
д) информация за уведомяване на оператора по чл. 23, т. 5;
е) информация за проведена подготовка за извършване на проверката;
ж) дата на последна проверка;
з) обхват на проверката.
2. Данни за оператора и предприятието/съоръжението:
а) име и адрес на оператора;
б) име и адрес на предприятието/съоръжението (ако са различни от тези на оператора);
в) номер на издаденото решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за одобряване на доклад за безопасност (ДБ) или актуализиран доклад за безопасност (за ПВРП);
г) изходящ номер на писмото по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване на пълнотата и съответствието на ДППГА (за ПНРП);
д) предмет на дейност на предприятието/съоръжението;
е) длъжностни лица от предприятието/съоръжението, присъствало/присъствали на проверката.
3. Констатирани факти и обстоятелства по време на проверката:
а) изпълнение на предишни предписания;
б) прилагане на ППГА и СУМБ и изпълнение на мерките за предотвратяване на големи аварии;
в) констатирани факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието/съоръжението.
4. Заключения:
а) анализ на съответствието на предприятието/съоръжението с нормативните изисквания по аспекти (ДППГА, ДБ, аварийно планиране и др.);
б) идентифицирани нарушения;
в) приоритет за последващи проверки.
5. Последващ контрол и коригиращи мерки:
а) издадени предписания, срок и отговорник за изпълнението им, срок и отговорник за проверка на изпълнението;
б) издадени актове за установяване на административно нарушение;
в) наложени принудителни административни мерки;
г) дата на последваща проверка в случаите по чл. 157б, ал. 5 ЗООС.
Приложени документи:
1. Констативен протокол от проверката                                                      Да/Не
2. Акт/актове за установяване наадминистративно нарушение                  Да/Не
3. Заповед за налагане на принудителна административна мярка              Да/Не
4. Попълнени въпросници за проверка                                                       Да/Не
Дата: ....................................
Подпис:
Приложение № 9 към чл. 25, ал. 2
Форма и съдържание на годишния план за контролна дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 ЗООС
УТВЪРДИЛ:
министър на околната среда и водите
ГОДИШЕН ПЛАН
за контролната дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 ЗООС – област ..................……………………. – …………… г.

Наименование на предприятието/
съоръжението
Изходящ номер на писмото
за потвърждаване
на ДППГА  (за ПНРП)/
Номер на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП)
Класификация на предприятието/съоръжението
Период на планирана проверка
Забележки
ПСНРП
ПСВРП
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
141