Министерство на земеделието и храните
брой: 8, от дата 29.1.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 23 от 29 декември 2015 г.
за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. подаване на декларации за:
а) местонахождението и капацитета на обекти за съхранение на зърно;
б) местата на съхранение и наличното количество зърно в тях;
в) количеството произведено и налично зърно;
г) произведените количества оризова арпа и за запасите от ориз по видове;
2. водене и съхранение на базите данни за местонахождението и капацитета на обектите за съхранение на зърно и лицата, които ги стопанисват, и за издаване на удостоверения за стопанисваните обекти;
3. извършване на проверки за подаването и за достоверността на данните, вписани в декларациите по т. 1;
4. провеждане на представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и оризова арпа;
5. обобщаване, предаване и съхранение на данните, получени при извършване на дейностите по т. 1 – 4.
Чл. 2. (1) Дейностите по мониторинг на пазара на зърно се осъществяват от:
1. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) – специализирана структура;
2. областните дирекции „Земеделие“;
3. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
(2) Специализираната структура по ал. 1, т. 1:
1. вписва служебно в базите данни за обектите за съхранение на зърно тези, които са лицензирани или регистрирани като публични складове за зърно, зърнохранилища и други обекти за съхранение на зърно, и им издава удостоверения;
2. води и съхранява база данни за обектите за съхранение на зърно в страната и за лицата, които ги стопанисват;
3. обобщава и анализира информацията, постъпила от областните дирекции „Земеделие“ за декларациите по чл. 1, т. 1, и изготвя справки за наличното и за произведеното зърно в страната;
4. изготвя графици за извършване на проверки от областните дирекции „Земеделие“ за подаването и за достоверността на данните, вписани в декларациите по чл. 1, т. 1, и контролира тяхното изпълнение;
5. събира и обобщава данни за съставените актове за нарушения и издадените наказателни постановления от областните дирекции „Земеделие“;
6. организира ежегодното провеждане на представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и оризова арпа;
7. публикува на интернет страницата на МЗХ информация за пазара на зърно.
(3) Областните дирекции „Земеделие“:
1. приемат декларациите за местонахождението и капацитета на обектите за съхранение на зърно;
2. извършват проверки на декларациите по т. 1, вписват ги в бази данни за обектите за съхранение на зърно на територията на областта и издават удостоверения на лицата, които ги стопанисват;
3. водят и съхраняват бази данни за местонахождението и капацитета на обектите за съхранение на зърно на територията на областта и за лицата, които ги стопанисват;
4. периодично изпращат актуализираната база данни по т. 3 на специализираната структура по ал. 1, т. 1;
5. приемат месечните декларации от обектите за съхранение на зърно за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях и проверяват дали всички регистрирани обекти за съхранение на зърно са подали декларации;
6. обобщават информацията от декларациите по т. 5 за количествата зърно по видове и всеки месец я изпращат на специализираната структура по ал. 1, т. 1;
7. приемат декларациите от земеделските производители за количеството произведено и налично при тях зърно и проверяват дали всички лица, които са отглеждали зърно на площи над 500 декара, са подали декларации;
8. обобщават информацията от декларациите по т. 7 за количествата произведено и за количествата налично зърно по видове и я изпращат на специализираната структура по ал. 1, т. 1;
9. ежегодно до 30 септември приемат декларации от оризовите мелници и производителите на оризова арпа за запасите от ориз в тях и до 30 ноември от производителите на оризова арпа за произведените количества;
10. обобщават информацията по т. 9 за произведените количества оризова арпа и за запасите от ориз по видове и я изпращат в едноседмичен срок на специализираната структура по ал. 1, т. 1;
11. извършват проверки на места на съхранение и на наличното количество зърно в тях за съответствие с подадените декларации по т. 5, както и на регистрирани обекти за съхранение на зърно, които не са подали декларации;
12. извършват проверки на произведеното и налично зърно в земеделските стопанства за съответствие с подадените декларации по т. 7, както и на производители на зърно по т. 7, които не са подали декларации;
13. извършват проверки на произведените количества оризова арпа и на запасите от ориз по видове за съответствие с подадените декларации по т. 9, както и на производители на оризова арпа и на оризови мелници по т. 9, които не са подали декларации;
14. ежегодно вземат проби за окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и оризова арпа;
15. въз основа на проверките по т. 11, 12 и 13 съставят актове за установяване на нарушения и издават наказателни постановления.
(4) Българската агенция по безопасност на храните:
1. ежегодно извършва лабораторни анализи на показателите за качество на произведената пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и оризова арпа въз основа на пробите по ал. 3, т. 14;
2. изготвя доклади за качеството на продуктите по т. 1 и ги изпраща в МЗХ.
Глава втора
ПОДАВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ВОДЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА БАЗИ ДАННИ ЗА ОБЕКТИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО
Чл. 3. (1) Декларация по чл. 1, т. 1, буква „а“ се подава за обекти с вместимост над 200 тона.
(2) Декларации по ал. 1 не се подават за обектите за съхранение на зърно по чл. 58н, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).
(3) Декларацията по ал. 1 се подава от физическите или юридическите лица, които ползват обектите за съхранение на зърно, независимо дали са техни собственици. Когато обектът за съхранение на зърно се ползва от повече от едно физическо или юридическо лице, всички ползватели подават декларация по ал. 1 за складовете, които ползват. Когато собственикът на обекта не е негов ползвател, не подава декларация по ал. 1.
Чл. 4. (1) Декларацията по чл. 3, ал. 1 се подава в срок до 7 календарни дни от датата на:
1. въвеждане в експлоатация на обекта за съхранение на зърно;
2. издаване на нотариалния акт за придобиване на право на собственост или право на ползване върху обекта за съхранение на зърно;
3. сключване на договора за наем на обекта за съхранение на зърно.
(2) Декларацията се подава на хартиен или електронен носител или по електронен път по образец съгласно приложение № 1 в областната дирекция „Земеделие“ по местонахождението на обекта за съхранение на зърно.
(3) Към декларацията се прилага копие от нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост или на ползване на декларатора, или копие на договор за наем на обекта или склада за съхранение на зърно.
(4) Всяка подадена декларация се завежда с входящ номер на областната дирекция „Земеделие“ от служител, определен от директора на дирекцията. Когато декларацията е подадена на електронен носител, се разпечатва и завежда.
Чл. 5. (1) В 15-дневен срок от подаване на декларацията по чл. 3, ал. 1 областната дирекция „Земеделие“ извършва проверки на място на обектите за съхранение на зърно.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват от служители, определени със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“.
(3) При извършване на проверките служителите на областната дирекция „Земеделие“ са длъжни да:
1. се легитимират пред проверяваното лице;
2. опазват служебната и търговската тайна;
3. установяват точно фактите и да отразяват обективно резултатите от извършената проверка.
(4) Служителите на областната дирекция „Земеделие“ проверяват декларираните данни чрез:
1. преглед на документацията на обекта за съхранение на зърно или на включени в него складове;
2. оглед на складовете, включени в обекта, за установяване на техния тип и капацитет; за всяко складово помещение се установяват размерите, изготвя се схема на разположението му в обекта за съхранение на зърно и се посочва неговият номер.
 (5) Капацитетът на складовете се определя по метод на замерване като възможното максимално количество за съхранение на пшеница съгласно методика, одобрена от министъра на земеделието и храните.
(6) Служителите на областната дирекция „Земеделие“ отразяват резултатите от проверките в протокол по образец. На проверяваното лице се предоставя екземпляр от протокола за проверката.
Чл. 6. (1) След извършване на проверката по чл. 5 резултатите от нея се изпращат от съответната областна дирекция „Земеделие“ по електронен път на специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1, която вписва в базата данни обекта за съхранение на зърно с пореден номер. Специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 уведомява съответната областна дирекция „Земеделие“ за номера на вписания обект.
(2) Директорът на областната дирекция „Земеделие“ разпорежда вписване на обекта в базата данни за областта и издава удостоверение на вписания обект по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице.
 (3) Когато проверката по чл. 5 установи несъответствие между декларираните и установените обстоятелства, в удостоверенията по ал. 2 и в базата данни се вписват установените обстоятелства.
Чл. 7. (1) При промяна на декларираните обстоятелства ползвателят на обекта за съхранение на зърно или на складовете в него е длъжен в едноседмичен срок да заяви променените обстоятелства чрез подаване в областната дирекция „Земеделие“ на уведомително писмо.
(2) Въз основа на уведомителното писмо по ал. 1 директорът на областната дирекция „Земеделие“ разпорежда промяна на вписаните в базата данни обстоятелства. При промяна на формата на стопанисване, вида на вместимостите и на предназначението на обекта за съхранение на зърно вписването се извършва след извършване на проверка на място по реда на чл. 5.
(3) При промяна на ползвателя на вписан в базата данни обект за съхранение на зърно или на включени в него складове новият ползвател подава уведомително писмо в едноседмичен срок, към което прилага нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост или на ползване, или копие на договор за наем. Когато промяната се отнася за складове, включени в обекта, в уведомителното писмо се посочват техните номера. В тези случаи директорът на областната дирекция „Земеделие“ разпорежда промяна на данните по чл. 8, ал. 2, т. 2, 3 и 5.
Чл. 8. (1) Директорът на областната дирекция „Земеделие“ определя служител, който води и съхранява базата данни за обектите за съхранение на зърно на територията на областта.
(2) Базата данни за обектите за съхранение на зърно съдържа:
1. пореден номер на вписания обект;
2. трите имена и/или фирмата на лицето или на лицата, ползващи обекта;
3. адрес на управление и ЕИК по БУЛСТАТ;
4. местонахождение на обекта и на складовите помещения – населено място и адрес или местност;
5. формата на стопанисване (собствен, право на ползване, нает);
6. вид и номер на складовите помещения;
7. капацитет на обекта – определен съгласно чл. 5, ал. 5.
(3) Служителят по ал. 1 създава електронно досие за всеки обект за съхранение на зърно, в което се отразяват всички постъпили документи, свързани с данните по ал. 2.
(4) Служителят по ал. 1 в 3-дневен срок от промяната на вписаните данни изпраща вписаните промени на електронен носител на специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1.
Чл. 9. (1) Въз основа на получените бази данни за обектите за съхранение на зърно на територията на областите специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 води и съхранява база данни за обектите за съхранение на зърно в страната и за лицата, които ги стопанисват.
(2) Базата данни по ал. 1 има структурата и съдържанието, определени в чл. 8, ал. 2.
(3) Специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 публикува информацията по чл. 58с, ал. 2 ЗПООПЗПЕС.
Чл. 10. (1) Специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 извършва вписванията по чл. 58н, ал. 3 ЗПООПЗПЕС в базата данни по чл. 9, ал. 1.
(2) Специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 изпраща на всяка областна дирекция „Земеделие“ извадка от базата данни по чл. 9, ал. 1 за съответната област с вписаните в нея обекти за съхранение на зърно по ал. 1.
(3) По искане на ползвателя или ползвателите на обект за съхранение на зърно по ал. 1, вписани в базата данни по чл. 9, ал. 1, специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 издава удостоверения по чл. 6, ал. 2.
(4) При промяна на обстоятелства, вписани в базата данни по чл. 9, ал. 1, по отношение на обекти, вписани по реда на ал. 1, ползвателите на обектите за съхранение на зърно подават декларации по чл. 7.
Глава трета
ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НАЛИЧНО И ПРОИЗВЕДЕНО ЗЪРНО
Чл. 11. (1) Физическите и юридическите лица, които ползват обекти за съхранение на зърно или складове в тях, вписани в базата данни по чл. 9, ал. 1, подават декларация за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях съгласно приложение № 2. Декларация се подава за всеки обект за съхранение на зърно или склад.
(2) Декларациите по ал. 1 се подават за всеки месец до 3-то число на следващия месец в областната дирекция „Земеделие“ по местонахождението на обекта за съхранение на зърно, включително когато в обекта или склада през съответния месец не се съхранява зърно (нулева декларация).
(3) Декларациите по ал. 1 се подават:
1. на хартиен носител в два еднообразни екземпляра;
2. в електронна форма:
а) на електронен носител, подаден в областната дирекция „Земеделие“;
б) по електронна поща при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;
3. в единната електронна система. 
Чл. 12. (1) Подадената декларация по чл. 11, ал. 1 се завежда с входящ номер на областната дирекция „Земеделие“ от служител, определен от директора на дирекцията. Когато декларацията е подадена на електронен носител, се разпечатва и завежда.
(2) Въз основа на получените декларации служителят по ал. 1 попълва таблица, като срещу всеки обект за съхранение на зърно и склад, включен в базата данни по чл. 9, ал. 1, вписва съхраняваното количество зърно по видове. В последния ред на таблицата се вписват общите количества за областта.
Чл. 13. (1) Когато областната дирекция „Земеделие“ установи, че един или повече от обектите за съхранение на зърно или складовете в тях, вписани в базата данни по чл. 9, ал. 1, не са подали декларации по чл. 11, ал. 1, уведомява ползвателите на тези обекти или складове в срок до 2 работни дни да изпълнят задължението си за подаване на декларация.
(2) Когато ползвателят на обекта или складовете за съхранение на зърно не изпълни задължението си за подаване на декларация в срока по ал. 1, директорът на областната дирекция „Земеделие“ разпорежда извършването на проверка на място на обекта или складовете.
(3) Служителят по чл. 12, ал. 1 изпраща в срок до 2 работни дни след изтичане на сроковете по ал. 1 попълнената съгласно чл. 12 таблица на специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1, която обобщава постъпилата информация за цялата страна.
Чл. 14. (1) Декларация за количеството произведено и налично зърно в земеделските стопанства съгласно приложение № 3 подават всички земеделски производители, които произвеждат зърно на площи от 500 или повече декара. Когато лицето произвежда и/или съхранява зърно на територията на повече от една област, подава отделна декларация за зърното, произведено и/или налично във всяка една от тях.
(2) Декларациите по ал. 1 се подават от земеделския производител в областната дирекция „Земеделие“ по местонахождението на площите за производство или на местата за съхранение всяко тримесечие по следния график:
1. за І тримесечие до 3 април;
2. за ІІ тримесечие до 3 юли;
3. за ІІІ тримесечие до 3 октомври;
4. за ІV тримесечие до 3 януари.
(3) За юли и август декларации по ал. 1 за произведената и наличната пшеница се подават до 3-то число на следващия месец.
(4) Декларациите по ал. 1 се подават по един от начините, посочени в чл. 11, ал. 3.
(5) С декларациите по ал. 1 не се декларират количествата зърно, съхранявано в обекти за съхранение на зърно, които са декларирани по реда на чл. 11.
Чл. 15. (1) Подадената декларация по чл. 14, ал. 1 се завежда с входящ номер на областната дирекция „Земеделие“ от служител, определен от директора на дирекцията. Когато декларацията е подадена на електронен носител, се разпечатва и завежда.
(2) Въз основа на получените декларации служителят по ал. 1 попълва таблица, в която вписва данните от подадената от земеделските производители декларация. В последния ред на таблицата се попълват общите количества произведено и налично количество зърно за областта по видове.
(3) Специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 обобщава информацията, постъпила от таблиците по ал. 2, за страната.
Чл. 16. (1) Областните дирекции „Земеделие“ проверяват дали земеделските производители, които са заявили площи за производство на зърно в размер 500 или повече декара по чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) или са регистрирали такива площи по чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), са подали декларации по чл. 14, ал. 1.
(2) Когато областната дирекция „Земеделие“ установи, че земеделски производители по ал. 1 не са подали декларации по чл. 14, ал. 1, уведомява производителите на зърно в срок до 2 работни дни да изпълнят задължението си за подаване на декларация.
(3) Когато земеделският производител не изпълни задължението си за подаване на декларация чл. 14, ал. 1 в срока по ал. 2, директорът на областната дирекция „Земеделие“ разпорежда извършването на проверка на място на съответното земеделско стопанство.
(4) Служителят по чл. 15, ал. 1 изпраща в срок до 2 работни дни след изтичане на сроковете по ал. 2 попълнената съгласно чл. 15 таблица на специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1, която обобщава постъпилата информация за цялата страна.
Чл. 17. (1) Производителите на оризова арпа подават ежегодно до:
1. 30 септември декларация съгласно приложение № 4 за запасите от ориз по видове, съхранявани от тях към 31 август;
2. 30 ноември декларация съгласно приложение № 5 за произведените през съответната година количества оризова арпа.
(2) Декларациите по ал. 1 се подават от земеделския производител в областната дирекция „Земеделие“ по местонахождението на площите за производство и/или на местата за съхранение по един от начините, посочени в чл. 11, ал. 3.
Чл. 18. (1) Служителите на областните дирекции „Земеделие“ завеждат с входящ номер подадените декларации по чл. 17, ал. 1, попълват информацията от тях в таблици и ги изпращат на специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1.
(2) Специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 обобщава информацията, постъпила от таблиците по ал. 1 за страната, и я нотифицира до Европейската комисия съгласно Регламент (EO) № 1709/2003 на Комисията от 26 септември 2003 г. относно декларациите за реколтите и запасите от ориз (OB, L 243, 27 септември 2003 г.).
Чл. 19. (1) Областните дирекции „Земеделие“ проверяват дали земеделските производители, които са заявили площи за производство на оризова арпа по чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания или са регистрирали такива площи по реда на чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, са подали декларации по чл. 17, ал. 1.  
(2) Когато областната дирекция „Земеделие“ установи, че земеделски производители по ал. 1 не са подали декларации по чл. 17, ал. 1, уведомява производителите на оризова арпа, че в срок до 2 работни дни трябва да подадат декларация.
(3) Когато производителят на оризова арпа не подаде декларация по чл. 17, ал. 1 в срока по ал. 2, директорът на областната дирекция „Земеделие“ разпорежда извършването на проверка на място на съответното земеделско стопанство.
Чл. 20. (1) Декларациите по чл. 58о, ал. 4 ЗПООПЗПЕС се подават от лицето, което представлява оризовата мелница, в областната дирекция „Земеделие“ по нейното седалище.
(2) Декларациите по ал. 1 се подават по образци съгласно приложение № 6 по един от начините, посочени в чл. 11, ал. 3.
Чл. 21. (1) Служителите на областните дирекции „Земеделие“ завеждат с входящ номер подадените декларации по чл. 20, ал. 1, попълват информацията от тях в таблици и ги изпращат на специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1.
(2) Областните дирекции „Земеделие“ уведомяват оризовите мелници на територията на областта, които не са подали декларации по чл. 20, ал. 1, в срок до 2 работни дни да изпълнят задължението си за подаване на декларация.
(3) Когато лицето по чл. 20, ал. 1 не изпълни задължението си за подаване на декларация в срока по ал. 2, директорът на областната дирекция „Земеделие“ разпорежда извършването на проверка на място.
(4) Специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 обобщава информацията, постъпила от декларациите по чл. 20, ал. 1, за страната и я нотифицира до Европейската комисия по реда на чл. 18, ал. 2.
Глава четвърта
ПРОВЕРКИ НА МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕТО И ЗА ДОСТОВЕРНОСТТА НА ДАННИТЕ, ВПИСАНИ В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ГЛАВА ТРЕТА
Чл. 22. (1) Областните дирекции „Земеделие“ извършват проверки на място за:
1. подаването на декларациите в случаите по чл. 13, ал. 2, чл. 16, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 21, ал. 3;
2. достоверността на данните, вписани в декларациите по чл. 11, ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, въз основа на графици за извършване на проверките, изготвени от специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1;
3. съхраняването на над 200 тона зърно в места, които не са декларирани по чл. 3, ал. 1, въз основа на получен сигнал или на друга информация.
(2) Директорите на областните дирекции „Земеделие“ оправомощават със заповед един или повече служители за извършване на проверките по ал. 1.
(3) При извършване на проверките служителите по ал. 2 спазват задълженията по чл. 5, ал. 3.
(4) В изпълнение на своите задължения служителите по ал. 2 имат право:
1. на свободен достъп до помещенията на контролирания обект и до площите, на които се произвежда зърно или оризова арпа;
2. да изискват от проверяваните лица информация и документи, необходими за извършване на проверките;
3. да съставят констативни протоколи или актове за установяване на административни нарушения.
(5) Лицата, които съхраняват и произвеждат зърно или ориз, са длъжни да осигурят на служителите по ал. 2:
1. информацията, която е необходима за извършване на проверките;
2. документите, необходими за извършване на проверките;
3. достъп до складовите помещения за съхранение на зърно или ориз, както и до площите, на които се произвежда зърното или оризовата арпа.
Чл. 23. (1) При извършване на проверки на място по чл. 22, ал. 1, т. 1 директорите на областните дирекции „Земеделие“ определят:
1. срока на проверката;
2. проверяваните обекти или стопанства.
(2) Специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 изготвя тримесечни графици за извършване на проверки на място по чл. 22, ал. 1, т. 2 за всяка от областните дирекции „Земеделие“. Графиците за извършване на проверки на място включват брой и вид на проверяваните обекти и стопанства и времеви график.
(3) Графиците по ал. 2 се изготвят до 20-о число на месеца, предхождащ тримесечието, и се изпращат на всяка от областните дирекции „Земеделие“ до 25-о число на същия месец.
(4) Графиците по ал. 2 се изготвят въз основа на оценка на риска, при което се отчитат:
1. периодичността на проверките на съответните обекти или производители;
2. установените нарушения и съставените констативни протоколи или актове при предходните проверки на обектите или производителите;
3. обемът на съхраняваните и/или произвежданите зърнени продукти.
(5) Служителите по чл. 22, ал. 2 изпращат на специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 до 5-о число на месеца, следващ тримесечието, отчет за изпълнението на графиците за извършване на проверки на място и за извършените проверки на място по ал. 1.
(6) Специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 съвместно с Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в Министерството на земеделието и храните изготвят справки за извършените проверки на място и за спазването на графиците по ал. 2.
(7) Проверките по чл. 22, ал. 1, т. 3 се извършват по разпореждане на директорите на областните дирекции „Земеделие“ или на специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 въз основа на получен сигнал или на друга информация.
Чл. 24. (1) Служителите по чл. 22, ал. 2 уведомяват проверяваните лица преди проверката на място за времето, в което ще бъде извършена, и за обектите и площите, които ще бъдат проверени.
(2) Проверките на място се извършват в присъствие на проверяваното лице – ползвател на обекта или земеделски производител, или на негов представител.
(3) Служителите по чл. 22, ал. 2 отразяват резултатите от извършените проверки на място в контролни листове по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него лице. Контролните листове се завеждат и съхраняват в продължение на 2 години в съответната областна дирекция „Земеделие“.
Чл. 25. (1) При извършване на проверка на място за достоверност на данните, вписани в декларациите по чл. 11, ал. 1, служителите по чл. 22, ал. 2:
1. проверяват идентичността на декларирания обект за съхранение на зърно;
2. измерват количеството на всеки вид зърно, съхранявано в обекта.
(2) Идентичността на декларирания обект за съхранение на зърно се установява въз основа на информация от базата данни по чл. 9, ал. 1.
(3) Количеството на съхраняваното зърно се определя по обемен метод на замерване и изчисление съгласно методика, одобрена от министъра на земеделието и храните.
(4) При проверка по чл. 13, ал. 2 се проверява наличието на зърно в обекта за съхранение. Когато служителите по чл. 22, ал. 2 установят налично зърно, извършват проверката по ал. 1, т. 2 и съставят констативни протоколи или актове за установяване на нарушения.
Чл. 26. (1) При извършване на проверка на място за достоверност на данните, вписани в декларациите по чл. 14, ал. 1, служителите по чл. 22, ал. 2:
1. идентифицират площите, на които се отглеждат зърнени култури, и ги съпоставят с данните за заявени и регистрирани площи съгласно чл. 16, ал. 1;
2. могат да измерят площите, на които се отглеждат зърнени култури, когато има явно несъответствие между декларираните количества и данните по чл. 16, ал. 1;
3. проверяват документи, които отразяват произведени, съхранявани и/или реализирани на пазара количества зърно;
4. идентифицират местата за съхранение на произведено зърно и количеството зърно, което се намира в тях, по видове.
(2) Количеството на съхраняваното зърно се определя съгласно чл. 25, ал. 3.
(3) Проверката по чл. 16, ал. 3 обхваща производството на зърно в земеделското стопанство на площ от 500 или повече декара. Когато такова производство бъде установено, служителите по чл. 22, ал. 2 извършват проверките по ал. 1 и съставят констативни протоколи или актове за установяване на нарушения.
Чл. 27. (1) При извършване на проверка на място за достоверност на данните, вписани в декларациите по чл. 17, ал. 1, служителите по чл. 22, ал. 2:
1. идентифицират площите, на които се отглежда оризова арпа, и ги съпоставят с данните за заявени и регистрирани площи съгласно чл. 19, ал. 1;
2. могат да измерят площите, на които се отглежда оризова арпа, когато има явно несъответствие между декларираните количества и данните по чл. 19, ал. 1;
3. установяват количествата произведена оризова арпа и преработен ориз в цели зърна по видове ориз чрез документи, които отразяват произведените, преработените и/или реализираните на пазара количества;
4. измерват съхраняваните количества оризова арпа и преработен ориз в цели зърна по видове ориз.
(2) Съхраняваните количества по ал. 1, т. 4 и процентът на добив на цели зърна оризова арпа се определят съгласно методика, одобрена от министъра на земеделието и храните.
(3) При проверка по чл. 19, ал. 3 се проверява дали в земеделското стопанство се произвежда оризова арпа. Когато това бъде установено, служителите по чл. 22, ал. 2 извършват проверките по ал. 1 и съставят констативни протоколи или актове за установяване на нарушения.
Чл. 28. (1) Служителите по чл. 22, ал. 2 извършват проверка на място за достоверност на данните, вписани в декларациите по чл. 20, ал. 1.
(2) Когато при извършване на проверка на оризова мелница по чл. 21, ал. 3 се установи, че не е изпълнено задължението за подаване на декларация, служителите по чл. 22, ал. 2 съставят констативен протокол или акт за установяване на нарушение.
Чл. 29. (1) Служителите по чл. 22, ал. 2 съставят актове за установяване на нарушения по чл. 74 ЗПООПЗПЕС:
1. в случаите по чл. 25, ал. 4, чл. 26, ал. 3, чл. 27, ал. 3 и чл. 28, ал. 2;
2. при неизпълнение на задължения за подаване на декларации в сроковете по чл. 13, ал. 1, чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 2 и чл. 21, ал. 2;
3. когато установят, че трайно се съхраняват над 200 тона зърно в място, което не е декларирано по чл. 3, ал. 1;
4. когато декларираните данни по чл. 11, ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 17, ал. 1 или чл. 20, ал. 1 не съответстват на установените при проверка на място, освен когато несъответствието е несъществено.
(2) Несъответствието по ал. 1, т. 3 е несъществено, когато декларираните количества и/или площи се различават от установените с не повече от 5 на сто.
(3) Когато служителите по чл. 22, ал. 2 установят едно или повече нарушения по ал. 1, изготвят констативен протокол, в който отразяват установеното нарушение, дадените предписания за неговото отстраняване и срока за тяхното изпълнение. Екземпляр от констативния протокол се връчва на лицето по чл. 24, ал. 2. Ако нарушителят не изпълни предписанията, които са му дадени с констативния протокол в определения в него срок, служителят по чл. 22, ал. 2 съставя акт за установяване на нарушение.
(4) Актовете за установяване на нарушения се съставят по реда на чл. 40 – 44 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
(5) Въз основа на издадените актове за установяване на нарушения директорите на областните дирекции „Земеделие“ издават наказателни постановления на основание чл. 74, ал. 2 ЗПООПЗПЕС по реда на раздел IV от глава трета ЗАНН.
(6) Служителите по чл. 22, ал. 2 включват в отчета по чл. 23, ал. 5 до специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 информация за съставените констативни протоколи, актове за установяване на нарушения и за издадените наказателни постановления.
Глава пета
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ДОБИТАТА РЕКОЛТА
Чл. 30. (1) Всяка година се провежда представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и оризова арпа.
(2) Представителното окачествяване по ал. 1 включва:
1. вземане на сборни проби и оформяне на лабораторни проби от зърнените култури, посочени в ал. 1;
2. анализ на пробите по т. 1 в Централната лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи към БАБХ;
3. представяне на резултатите от лабораторните анализи от БАБХ на Министерството на земеделието и храните.
(3) Резултатите от лабораторните анализи се използват за оценка и анализ на качествените показатели на добитите количества зърно от културите по ал. 1.
Чл. 31. (1) Ежегодно в срок до 20 май специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 определя и съобщава на БАБХ и на областните дирекции „Земеделие“ броя на сборните проби от всяка зърнена култура за всяка област, като гарантира окачествяване на най-малко 35 на сто от произведената зърнена култура за съответната област.
(2) Въз основа на разпределението по ал. 1 директорите на областните дирекции „Земеделие“ в срок до 1 юни утвърждават графици за вземеане на средни проби в областта, с които определят:
1. обектите за вземане на пробите.
2. времето за вземане на пробите.
(3) Графиците по ал. 2 се съгласуват с графиците по чл. 23, ал. 2 с цел оптимизиране на направленията и маршрутите.
(4) В срока по ал. 2 областните дирекции „Земеделие“ извършват подготовка и проверка на материално-техническото оборудване, необходимо за осъществяване на всички дейности по окачествяването на културите по чл. 30, ал. 1.
Чл. 32. (1) Служителите по чл. 22, ал. 2 във всяка от областите вземат сборни и оформят лабораторни проби съгласно стандарт БДС EN ISO 24333:2010.
(2) Вземането на средни проби се извършва през периоди, които се определят ежегодно за всяка култура по чл. 30, ал. 1, с указания от специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 до БАБХ и областните дирекции „Земеделие“.
Чл. 33. (1) Анализът на качествените показатели на взетите средни проби се извършва от БАБХ в Централната лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи – София, и в лабораториите в Плевен, Добрич, Варна и Бургас.
(2) Разпределението на областите към лабораториите по ал. 1 се извършва със заповед на изпълнителния директор на БАБХ. В срок до 1 юни БАБХ писмено информира областните дирекции „Земеделие“ за разпределението и за реда на предоставянето на сборните проби от културите по чл. 30, ал. 1 на съответна лаборатория за окачествяване съгласно БДС EN ISO 24333:2010.
Чл. 34. (1) Анализите на средните проби от ечемик се извършват съгласно стандарти БДС 207-84 и БДС 606-73 и включват следните качествени показатели: влага, хектолитрова маса, белтъчно съдържание, изравненост, примеси – културни и чужди, и дефектирали зърна.
 (2) Анализите на средните проби от пшеница се извършват съгласно стандарт БДС 602-87 и включват следните качествени показатели: влага, хектолитрова маса, добив на мокър глутен, отпускане на глутена, число на хлебопекарната сила, обща стъкловидност и дефектирали зърна. Анализи за съдържание на суров протеин и влага се извършват на принципа на NIR.
(3) Лабораториите извършват анализи на проби от пшеница на селективен принцип за:
1. число на падане на 70 на сто от получените средни проби;
2. седиментационно число на минимум 30 на сто от получените средни проби;
3. алвеографски изпитвания за определяне W (сила на брашното) на 8 на сто от получените средни проби.
(4) Лабораториите извършват анализ на всички проби от твърда пшеница за влага, обща стъкловидност, съдържание на протеин и число на падане.
(5) Анализите на средните проби от слънчоглед се извършват съгласно стандарт БДС 750-83 и включват следните качествени показатели: влага, масленост и примеси – културни и чужди.
(6) Анализите на средните проби от царевица се извършват съгласно стандарт БДС 607-73 и включват следните качествени показатели: влага, примеси – културни и чужди, и допълнително на показателя нишесте.
(7) Анализите на средните проби от оризова арпа се извършват съгласно стандарт БДС 799-87 и включват следните качествени показатели: влага, примеси – културни и чужди, стъкловидност, покълнали зърна, плесенясали зърна, наядени и начупени зърна, оголени зърна, зелени зърна, пожълтели зърна и червени зърна.
Чл. 35. (1) Българската агенция по безопасност на храните изготвя доклади за качеството на културите по чл. 30, ал. 1 и ги представя в Министерството на земеделието и храните в срокове, определени с указанията по чл. 32, ал. 2.
(2) Докладите по ал. 1 включват и осреднени резултати от окачествяването на културите по чл. 30, ал. 1 по области.
(3) Докладът по ал. 1 за пшеницата се състои от два раздела – „Качество на българската обикновена зимна пшеница“ и „Качество на българската твърда пшеница“.
(4) Българската агенция по безопасност на храните изготвя и етапна оценка на получените междинни резултати за пшеницата в срок, определен с указанията по чл. 32, ал. 2.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Зърно“ е обикновена пшеница, твърда пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес, тритикале, слънчоглед, рапица, соя и оризова арпа.
2. „Обект за съхранение на зърно“ е отделен склад или група складове с капацитет над 200 тона, който се намира на един адрес или в един имот.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В чл. 12, ал. 5 от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 60 и 89 от 2014 г. и бр. 92 от 2015 г.) думите „не по-рано“ се заменят с „не по-късно“.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 58с, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
Министър: Десислава Танева
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2
ДО
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
„ЗЕМЕДЕЛИЕ“
гр. .…………………………........….
ДЕКЛАРАЦИЯ
за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно
От............................................................................................... 
...................................................................................................         
в качеството ми на ................................................................          
...................................................................................................
(физическо лице или управител на юридическо лице)
с постоянен адрес (на физическото лице),
гр./с ......……….……............……, община ............................ ,
кв. ………………, ул. ……………………… № ...................... ,
ЕГН ………………., телефон ................., e-mail .................... ,
със седалище и адрес на управление (на юридическото
лице) .......................................................................................          
ЕИК по БУЛСТАТ ................................................................. ,
телефон ..........................., e-mail .........................................
Декларирам, че:
1. Стопанисвам собствен/нает (невярното се задрасква) обект за съхранение на зърно,
намиращ се в гр. (с.) ...................................................... ,
област …………………….....……., от тип ...................... ,
състоящ се от …….…… бр. складове, с № ....................... ,
капацитет (вместимост) ............................................  тона.
Прилагам следния документ за собственост/наем/друг вид ползване на обекта за съхранение
на зърно: ............................................................................. .
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс при деклариране на неверни данни.
Забележка.Декларацията се подава при въвеждане в експлоатация или придобиване на правото на собственост или ползване на обект за съхранение на зърно. Подава се на хартиен носител или по електронен път.
Дата: …………………….       Подпис: ......................................
Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1
ДО
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
„ЗЕМЕДЕЛИЕ“
гр. ……………………….........…….
ДЕКЛАРАЦИЯ
за местата за съхранение наличното количество зърно в тях
от .......................................................................................... ,
(трите имена на физическото лице или фирма на юридическото лице)
с постоянен адрес (на физическото лице),
гр./с ...………………………………, община .................................. ,
кв. ............................, ул. ....................... № ....................... ,
ЕГН ………………., телефон: ..............., e-mail ..................... ,
с адрес на управление (на юридическото лице)
............................................................................................... ,
ЕИК по БУЛСТАТ ............................................................ ,
телефон: .............................., e-mail ................................... ,
стопанисващ обект за съхранение на зърно
№ ...........................  (посочва се №, под който е вписан),
с местонахождение, гр./с. ............ , област .......................
Декларирам, че към .....................................................
                                        (дата, месец, година)
в складове с № ................. са налични следните количества зърно по видове:

Вид зърно
Количество общо
(тона)
В т.ч. на влог (тона)
Обикновена пшеница
 
 
Твърда пшеница
 
 
Ечемик
 
 
Царевица
 
 
Слънчоглед
 
 
Рапица
 
 
Ръж
 
 
Овес
 
 
Тритикале
 
 
Оризова арпа
 
 
Соя
 
 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс при деклариране на неверни данни.
Забележки:Информацията се предоставя до 3-то число на следващия месец на хартиен носител или по електронен път.
При попълване на колоната количество за наличните количества от пшеница се посочва общото количество.
Дата: ……………                            Подпис: ................
Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1
ДО
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
„ЗЕМЕДЕЛИЕ“
гр. …………………………….
ДЕКЛАРАЦИЯ
за количеството произведено и налично зърно
от земеделски производител ..............................................
............................................................................................... ,
(трите имена на физическото лице или фирма на юридическото лице)
с постоянен адрес (на физическото лице), гр./с ...
………………………………, община .............................................. ,
кв. ............................, ул. ....................... № ....................... ,
ЕГН ………………., телефон: ..............., e-mail ..................... ,
с адрес на управление (на юридическото лице)
............................................................................................... ,
ЕИК по БУЛСТАТ ............................................................ ,
телефон ............................, e-mail .......................................
Декларирам, че за ........................................................  
                  (тримесечие/месец)
произведеното и наличното количество зърно по видове е следното:

Вид зърно
Произведено
(тона)
Налично зърно извън обектите за съхранение на зърно (тона)
Обикновена пшеница
 
 
Твърда пшеница
 
 
Ечемик
 
 
Царевица
 
 
Слънчоглед
 
 
Рапица
 
 
Ръж
 
 
Овес
 
 
Тритикале
 
 
Оризова арпа
 
 
Соя
 
 

Известна ми е наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс при деклариране на неверни данни.
Забележки: В колона „Налично зърно извън ОСЗ“ се посочва количеството зърно, което не е декларирано по чл. 58о, ал. 1, в обектите за съхранение на зърно.
Декларацията се подава всяко тримесечие: за I тримесечие до 3 април; за II тримесечие до 3 юли; за III тримесечие до 3 октомври; за IV тримесечие до 3 януари. За юли и август декларации за произведената и наличната пшеница се подават до 3-то число на следващия месец.
В колоната за произведеното зърно се посочват количествата произведено зърно с натрупване от предходното тримесечие или месец, а в колоната за наличното зърно в земеделското стопанство се посочват към момента на деклариране.
Дата: …………..         Подпис: ......................
 
Приложение № 4 към чл. 17, ал. 1, т. 1
ДО
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
гр. ………………………..
ДЕКЛАРАЦИЯ
за произведените количества оризoва арпа
От земеделски производител .............................................
............................................................................................... ,
(трите имена на физическото лице или фирма на юридическото лице)
регистриран земеделски производител под рег.
№ .................,
с постоянен адрес на ФЛ, гр./с. ................................................ ,
общ. …………………, ул. ……………………….. № ................... ,
ЕГН ................., телефон ……..………, e-mail ............................ ,
с адрес на управление на ЮЛ .................................................. ,
ЕИК по БУЛСТАТ ........................................................................ ,
телефон ………………………….., e-mail ......................................
Декларирам, че произведените количества ориз за 20………… /20……….. пазарна година по видове са следните:
 
Видове ориз
Площи (ха)
Среден добив неолющен ориз (оризова арпа)
(тона/ха)
Количества неолющен ориз (оризова арпа)
(тона)
Добив на цели зърна неолющен ориз (оризова арпа)
(%)
Количества преработен ориз в цели зърна
 (тона)
A
B
C
D = B х C
E
F = D х E
(1)
Ориз с кръгли зърна
1006 10 21
1006 10 92
Ориз със средни зърна         
1006 10 23
1006 10 94
Ориз с дълги зърна А
1006 10 25
1006 10 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2)
Ориз с дълги зърна Б
                           1006 10 27
                            1006 10 98
 
 
 
 
 
Общо (1) + (2)
 
 
 
 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс при деклариране на неверни данни.
Забележка. Декларацията се подава до 30 ноември в съответната областна дирекция „Земеделие“.
Дата: ………….. Подпис: ......................
 
Приложение № 5 към чл. 17, ал. 1, т. 2
ДО
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
гр. ………………………..
ДЕКЛАРАЦИЯ
за запасите от ориз по видове, налични при земеделските производители
От земеделски производител ........................................................................................................................................................... ,        
                                                     (трите имена на физическото лице или фирма на юридическото лице)
регистриран земеделски производител под рег. № ......................................................, с постоянен адрес на ФЛ,
гр./с. ..................................., общ. .................................., ул. ................................. № ............................................... ,
ЕГН ................., телефон ……….......……., e-mail ...................................
с адрес на управление на ЮЛ ......................................................................................................................................................... ,
ЕИК по БУЛСТАТ……………………………………………., телефон ........................., e-mail ..............................................................
Декларирам, че към 31 август 20 ….…. г. запасите в наличност са, както следва:
 
Видове ориз
Количества неолющен ориз (оризова арпа)
(тона)
Добив на цели зърна неолющен ориз (оризова арпа)
(%)
Количества преработен ориз в цели зърна
(тона)
А
B
C
D = B х C
(1)
Ориз с кръгли зърна
1006 10 21
1006 10 92
Ориз със средни зърна
1006 10 23
1006 10 94
Ориз с дълги зърна А
1006 10 25
1006 10 96
 
 
 
(2)
Ориз с дълги зърна Б
1006 10 27
1006 10 98
 
 
 
Общо (1) + (2)
 
 
 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс при деклариране на неверни данни.
Забележка. Декларацията се подава до 30 септември в съответната областна дирекция „Земеделие“.
Дата: ………….. Подпис: ......................
Приложение № 6 към чл. 20, ал. 2
ДО ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
гр. …………………………..
ДЕКЛАРАЦИЯ
за запасите от ориз по видове, държани от оризовите мелници
от ......................................................................................................................................................................................................... ,
                                         (трите имена по документ за самоличност)
представляващ .................................................................................................................................................................................. ,
                                                            (наименование на оризовата мелница)
с адрес на управление ...................................................................................................................................................................... ,
ЕИК по БУЛСТАТ ...................., телефон ………………………., е-mail ..........................
Декларирам, че към 31 август 20…… г. запасите, държани в наличност в оризовата мелница, са, както следва:
 
 
Ориз с люспи (неолющен или арпа)
Олющен ориз
Полубланширан или бланширан ориз
Общо количества еквивалент на бланширан ориз
(тонове)
 
=A+B+C+D+E
Вид ориз
КН кодове
количества (тонове)
А
добив на цели зърна
(%)
B
КН кодове
количества (тонове)
C
добив на цели зърна
(%)
D
КН кодове
коли-
чества
(тонове)
E
(А) Продукти на Общността
(1)
Ориз с
кръгли
зърна
Ориз със
средни
зърна
Ориз с
дълги
зърна
1006 10 21
 
1006 10 23
 
1006 10 25
             
1006 10 92
 
1006 10 94
 
1006 10 96
 
 
1006 20 11
 
1006 20 13
 
1006 20 15
 
1006 20 92
 
1006 20 94
 
1006 20 96
 
 
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
 
 
(2)
Ориз с дълги
зърна
 
1006 10 27
 
1006 10 98
 
 
 
1006 20 17
 
1006 20 98
 
 
1006 30 27
1006 30 48
1006 30 67
1006 30 98
 
 
Общо
(1) + (2)
1006 10
 
 
1006 20
 
 
1006 30
 
 
(Б) Ориз, внесен от трети страни
(1)
Ориз с кръгли зърна
Ориз със средни зърна
Ориз с дълги зърна
 
1006 10 21
 
1006 10 23
 
1006 10 25
 
1006 10 92
 
1006 10 94
 
1006 10 96
 
 
 
1006 20 11
 
1006 20 13
 
1006 20 15
 
1006 20 92
 
1006 20 94
 
1006 20 96
 
 
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
 
 
(2)
Ориз с дълги зърна
 
1006 10 27
 
1006 10 98
 
 
 
1006 20 17
 
1006 20 98
 
 
1006 30 27
1006 30 48
1006 30 67
1006 30 98
 
 
 
 
Общо
(1) + (2)
1006 10
 
 
1006 20
 
 
1006 30
 
 
Общо
(А) + (Б)
1006 10
 
 
1006 20
 
 
1006 30
 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс при деклариране на неверни данни.
Забележка. Декларацията се подава до 30 септември в съответната областна дирекция „Земеделие“.
Дата: …………………...      Подпис: …………………………………......
23