Министерство на отбраната
брой: 3, от дата 12.1.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.139


Наредба № Н-15 от 11 декември 2015 г. за условията и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност от военнослужещите и от цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-15 от 11 декември 2015 г.
за условията и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност от военнослужещите и от цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност от военнослужещите и от цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
Чл. 2. Разходите за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати са в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджета на Министерството на отбраната.
Чл. 3. Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати в служебната дейност от военнослужещите и от цивилните служители в Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за които се прилагат Законът за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда, се определят в съответствие с вътрешните им правила за работната заплата.
Чл. 4. Допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност от военнослужещите и цивилните служители се определя за точно и в срок изпълнение на поставени задачи/извършени дейности.
Чл. 5. Допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност може да се изплаща при наличие на създадена организация от ръководството на структурата/военното формирование за точно формулиране на задачите/дейностите и определяне срока за изпълнението им, която да позволява на военнослужещите и цивилните служители да изпълняват поставените задачи/да извършват дейностите точно и в срок.
Чл. 6. Изпълнението на поставените задачи/извършените дейности се отчита по периоди – тримесечия.
Чл. 7. (1) Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност може да се изплаща четири пъти годишно – през април, юли и октомври за текущата година и през януари – за предходната година, при наличие на икономия от средства за персонал в бюджета на Министерството на отбраната.
(2) Наличието на икономия от средства за персонал по бюджета на Министерството на отбраната за съответното тримесечие и възможностите за изплащане на допълнително възнаграждение по ал. 1 се установява в края на всяко тримесечие и се докладва от заместник-министъра на отбраната, в чийто ресор е бюджетът на Министерството на отбраната.
Чл. 8. Допълнително възнаграждение за постигнати резултати за съответния период не се изплаща при:
1. наложено през съответния период дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 4 – 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда, което не е заличено;
2. неотработени действително най-малко 2/3 от работните дни за съответния период; в действително отработените дни не се включва времето, през което не е съществувало трудово или служебно правоотношение, времето на специализация и дългосрочна командировка в чужбина, неплатеният отпуск, както и отпускът поради временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете;
3. оценка „5“ за индивидуален принос на военнослужещия/цивилния служител или за изпълнение на длъжностните задължения по чл. 18.
Чл. 9. Не се изплаща допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност за изпълнение на задълженията по допълнително трудово правоотношение и по допълнително разписание на длъжностите.
Чл. 10. Изплащането на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност е инструмент за подобряване на ефективността и ефикасността при изпълнение на основните задачи и дейности, повишаване на удовлетвореността и мотивацията на военнослужещите и цивилните служители от службата/работата.
Раздел II
Условия и ред за определяне и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати високи резултати в служебната дейност
Чл. 11. За изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност за съответния период министърът на отбраната утвърждава:
1. общата сума за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
2. разчетна единица за разпределение съобразно щатната численост на персонала на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
3. минимален и максимален индивидуален размер на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати за едно лице.
Чл. 12. (1) Министърът на отбраната утвърждава общата сума за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в служебната дейност за Министерството на отбраната и за всеки от второстепенните разпоредители с бюджет съобразно съответната щатна численост на персонала и разчетната единица по чл. 11, т. 2.
(2) Министърът на отбраната определя индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на командирите/началниците на второстепенните разпоредители с бюджет на пряко подчинение на министъра на отбраната по предложение на постоянния секретар на отбраната и на командирите/началниците на второстепенните разпоредители с бюджет от Българската армия – по предложение на началника на отбраната.
(3) С определената сума по ал. 2 се намалява общата сума за изплащане на допълнителните възнаграждения на второстепенните разпоредители с бюджет.
Чл. 13. (1) Командирите/началниците на второстепенните разпоредители с бюджет определят:
1. по реда на чл. 12, ал. 1 общата сума за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на всеки от подчинените им разпоредители с бюджет от по-ниска степен;
2. индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на командирите/началниците на разпоредителите с бюджет по т. 1.
(2) С определената сума по ал. 1, т. 2 се намалява общата сума за изплащане на допълнителните възнаграждения на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
Чл. 14. (1) Командирите/началниците на второстепенните разпоредители с бюджет и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен определят:
1. по реда на чл. 12, ал. 1 общата сума за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на зачислените им на финансово доволствие военни формирования/структури, чиито командири/началници имат право да отдават писмени заповеди, но не са разпоредители с бюджет;
2. индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на командирите/началниците по т. 1.
(2) С определената сума по ал. 1, т. 2 се намалява общата сума за изплащане на допълнителните възнаграждения на зачислените им на финансово доволствие военни формирования/структури, чиито командири/началници имат право да отдават писмени заповеди, но не са разпоредители с бюджет.
Чл. 15. (1) Командирите/началниците на второстепенните разпоредители с бюджет, на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен и на зачислените им на финансово доволствие военни формирования/структури, чиито командири/началници имат право да отдават писмени заповеди, определят конкретни задачи/дейности за изпълнение за съответния период на структурата/военното формирование.
(2) Задачите/дейностите трябва да бъдат формулирани:
1. разбираемо;
2. конкретно – да се определят с период за изпълнение и да са обвързани с конкретен резултат;
3. постижимо – да могат да бъдат постигнати в рамките на периода по т. 2;
4. съобразно дейността на структурата/военното формирование.
Чл. 16. (1) Със заповед на съответния ръководител по чл. 15, ал. 1 се създава комисия (Комисията) за извършване на оценка на изпълнението на задачите/дейностите.
(2) Комисията по ал. 1 подпомага съответния ръководител при определяне на показателите за изпълнението на задачите/дейностите и извършва оценяване на индивидуалния принос по реда на чл. 18.
Чл. 17. Оценката на индивидуалния принос се извършва въз основа на показатели за:
1. ефективност – отчита се степента на постигнатите резултати;
2. качество – отчита се степента на професионализъм и на компетентност при изпълнението.
Чл. 18. Оценяването на индивидуалния принос се извършва по петстепенна скала от 1 до 5 в низходящ ред:
1. оценка „1“ – когато изпълнението на длъжностните задължения, свързани с реализирането на задачите/дейностите, в повечето случаи надвишава изискванията;
2. оценка „2“ – когато изпълнението на длъжностните задължения, свързани с реализирането на задачите/дейностите, в отделни случаи надвишава изискванията;
3. оценка „3“ – когато изпълнението на длъжностните задължения, свързани с реализирането на задачите/дейностите, е в рамките на изискванията, без да ги надвишава;
4. оценка „4“ – когато изпълнението на длъжностните задължения, свързани с реализирането на задачите/дейностите, е с частични пропуски и в определена степен отговаря, но не покрива изцяло изискванията;
5. оценка „5“ – когато изпълнението на длъжностните задължения, свързани с реализирането на задачите/дейностите, е със системни пропуски и не отговаря на изискванията.
Чл. 19. Въз основа на извършената оценка по чл. 18 по предложение на Комисията ръководителите по чл. 15, ал. 1 определят в своя заповед индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на всеки военнослужещ/цивилен служител.
Чл. 20. Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на военнослужещите, участващи в операции и мисии извън територията на страната, се определя в размер на определената разчетна единица по чл. 11, т. 2 и се изплаща от военното формирование, в което се водят на доволствие.
Чл. 21. Допълнителното възнаграждение за постигнати високи резултати в служебната дейност се облага с данък по Закона за облагане доходите на физическите лица и върху него се начисляват осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване.
Раздел III
Размер на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност
Чл. 22. Размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност, което отделен военнослужещ/цивилен служител може да получи за година, не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни месечни възнаграждения.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 214, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 5 и чл. 296, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 2. Определянето от командирите/началниците по чл. 15, ал. 1 на общата сума за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на всеки от подчинените им разпоредители и на индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност да е съобразено с изискванията на чл. 25 и 26 от Закона за защита на класифицираната информация, като се спазва принципът „необходимост да се знае“.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Николай Ненчев
8482