Министерство на финансите
брой: 2, от дата 8.1.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.19


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от 2007 г.; доп., бр. 33 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г.; доп., бр. 12 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г. и бр. 49 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 6 цифрата „2“ и запетаята след нея се заличават.
§ 2. Членове 6а и 6б се отменят.
§ 3. В чл. 10:
1. В ал. 1 думите „чл. 6б, ал. 1,“ се заличават и думите „задължения за заплащане на акциз“ се заменят с „публични задължения, събирани от Агенция „Митници“.
2. В ал. 2 думите „чл. 6а,“ се заличават.
§ 4. В чл. 11, ал. 1 думите „чл. 6б, ал. 1,“ се заличават.
§ 5. В чл. 12, ал. 2 думите „14-дневен“ се заменят със „7-дневен“.
§ 6. В глава втора в заглавието на раздел III след думите „акциз на“ се добавя „денатуриран по специален метод етилов алкохол и“.
§ 7. В чл. 13:
1. В ал. 1 след думите „облагане с акциз“ се добавя „по чл. 22, ал. 2 от закона на денатуриран по специален метод етилов алкохол, както и освобождаването от облагане с акциз“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 8. В чл. 14, ал. 1 след думите „получават и използват“ се добавя „денатурирания по специален метод етилов алкохол или“.
§ 9. В чл. 18:
1. В ал. 1 думите „Централното митническо управление на“ се заличават.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 3 се изменя така:
„3. точно местонахождение на обекта, където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти от освободения от акциз краен потребител;“
в) точка 4 се изменя така:
„4. търговско наименование и код по КН на денатурирания по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, които ще се получават и използват от освободения от акциз краен потребител;“
г) в т. 5 след думата „използват“ се добавя „денатурираният по специален метод етилов алкохол или“.
§ 10. В чл. 26, ал. 2 думите „14-дневен“ се заменят със „7-дневен“.
§ 11. В чл. 26д:
1. В ал. 2 думите „с маса от 5 г до 10 кг включително или с обем от 5 мл до 10 л включително“ се заменят с „над 5 литра до 210 литра“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „от един изпращач“ и се поставя точка.
§ 12. В чл. 28:
1. В ал. 2, т. 8 накрая се добавя „включително по вложители, идентифицирани с ЕИК“.
2. В ал. 4, т. 7 се добавя „включително по вложители, идентифицирани с ЕИК“.
3. В ал. 6 след думите „помещенията“ се добавя „и/или площите“.
§ 13. В чл. 31 думите „по закон“ се заличават.
§ 14. В чл. 32 думите „Централното митническо управление“ се заличават.
§ 15. В чл. 33а, ал. 4 думите „изричен“ се заменят с „мълчалив“.
§ 16. В чл. 36, ал. 1 думите „Централното митническо управление“ се заличават.
§ 17. В чл. 37а:
1. В ал. 2 след думите „моторно гориво“ се поставя запетая и се добавя „както и лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3а, 3б, 5 и 6 от закона“.
2. В ал. 5 думите „чл. 57а, ал. 1, т. 1 – 3“ се заменят с „чл. 57а, ал. 1, т. 1 – 3б, 5 и 6“.
3. В ал. 10 думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 14“.
§ 18. В чл. 37в, ал. 8 след думата „съоръжение“ се добавя „площ“ и се поставя запетая.
§ 19. Създава се чл. 46а:
„Чл. 46а. (1) В случаите по чл. 60, ал. 6 от закона собствениците или наемателите на специализирани малки обекти за дестилиране в 14-дневен срок преди извършване на дейността подават писмено уведомление до началника на митницата по местонахождение на специализирания малък обект за дестилиране, което съдържа информация за периода, в който ще се извърши производството на алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракия) в обекта.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилага и заверено копие на справката-декларация по чл. 45, ал. 2, попълнена от физическото лице, което ще предостави за производство на етилов алкохол (ракия) ферментирали материали от грозде или плодове – собствено производство.“
§ 20. В чл. 48б, ал. 6 думите „14-дневен“ се заменят със „7-дневен“.
§ 21. В чл. 49а, ал. 4 думите „14-дневен“ се заменят със „7-дневен“.
§ 22. В чл. 49б:
1. В ал. 2 в основния текст думите „14-дневен“ се заменят със „7-дневен“ и в т. 3 думите „за който лицензираният складодържател иска да бъде прекратен лицензът за управление на данъчния склад“ се заличават.
2. В ал. 4 след думата „прилагат“ съюзът „и“ се заличава, а накрая се поставя запетая и се добавя „както и опис на бандеролите, облепени върху акцизните стоки“.
§ 23. В чл. 53а:
1. В ал. 1 думите „14 дни“ се заменят със „7 дни“.
2. В ал. 4 думите „на описа по ал. 3“ се заменят с „в искането по ал. 1“ и думите „3 месеца“ се заменят с „2 месеца“.
§ 24. В чл. 55а се създава ал. 6:
„(6) В случаите по чл. 73б, ал. 10, т. 3 от закона съобщението за получаване съдържа данни за:
1. лицензиран складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят акцизните стоки – седалище и адрес на управление, ИНЛС, ИНДС, адрес на данъчния склад;
2. получател на съобщението (код на митническото учреждение, компетентно за поставяне под митнически режим внос);
3. номер и дата на фактурата;
4. референтен номер на транзитната операция, в случай че има такава;
5. референтен номер на митническата декларация за внос;
6. данни за акцизната стока – уникална референция на стоковия запис, търговско описание, код по КН, код на акцизния продукт, количество, брутно тегло, нетно тегло плътност при 15 °С, уникален идентификатор на контролна точка, номер на трансакция.“
§ 25. В чл. 63, ал. 3 думите „чл. 64, ал. 2“ се заменят с „чл. 64, ал. 2 и 3“.
§ 26. В чл. 66а, ал. 1 думите „чл. 27, ал. 7 и 8“ се заменят с „чл. 64, ал. 21 и 22“.
§ 27. Член 68а се изменя така:
„Чл. 68а. (1) Регистрираните получатели, данъчните представители на лица, регистрирани по ДДС в друга държава членка, временно регистрирани получатели и лицата по чл. 76в предоставят в срока за подаване на акцизната декларация отчет за получените бандероли съгласно приложение № 12в.
(2) Отчетът за получените бандероли се предоставя от вносителите преди освобождаване на предоставеното обезпечение.
(3) За установените липси на бандероли лицата по чл. 59 издават регистриран електронен акцизен данъчен документ и внасят дължимия акциз в срока на подаване на акцизната декларация.
(4) За установените липси на бандероли вносителите внасят дължимия акциз преди освобождаване на предоставеното обезпечение.“
§ 28. В чл. 68б след думите „съдържаща се в описите“ се добавя „и отчетите“.
§ 29. В чл. 74 се създава ал. 6:
„(6) На датата на прехвърляне на собствеността на акцизната стока в данъчния склад лицензираният складодържател отразява в автоматизираната система за отчетност съответните данни за стоката и за новия й собственик.“
§ 30. В чл. 76:
1. В ал. 3 се създава т. 17:
„17. 17 – с електронен административен документ стоки, облепени с бандерол, изпратени от данъчен склад на същия лицензиран складодържател.“
2. В ал. 5 в основния текст думите „бандероли, облепени върху акцизни стоки“ се заменят с „бандероли, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад, бандероли, облепени върху акцизни стоки, освободени за потребление, бандероли, облепени върху акцизни стоки, получени от друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател, бандероли, облепени върху акцизни стоки, изпратени до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател, начално количество на бандеролите, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад, крайно количество на бандеролите, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад“.
3. Алинея 6 се отменя.
§ 31. В чл. 80:
1. В ал. 1 думите „чл. 3, т. 4 и 6“ се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 4 и 6“.
2. Създават се ал. 27, 28 и 29:
„(27) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 5 от закона издават акцизен данъчен документ общо за всички количества освободени за потребление биогаз не по-късно от датата на подаване на акцизната декларация, съответно на датата на съобщаване на решението за прекратяване на регистрацията.
(28) В случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4 от закона акцизен данъчен документ се издава само когато стоките са предназначени за използване като моторно гориво или гориво за отопление.
(29) В случаите по ал. 27 и 28 се допуска издаването на акцизен данъчен документ на хартиен носител, без да се изисква регистрация в информационната система на Агенция „Митници“.“
§ 32. В чл. 80а, ал. 1 думите „т. 1 – 4“ се заменят с „2 и 4“.
§ 33. В чл. 80в думите „т. 5 и 7“ се заменят с „т. 5, 7 и 8“.
§ 34. В чл. 81, ал. 1 след думата „използва“ се добавя „денатуриран по специален метод етилов алкохол или“.
§ 35. В чл. 82 се създава ал. 7:
„(7) Регистрираните лица по чл. 57а, ал. 1, т. 5 от закона подават в компетентното митническо учреждение годишна акцизна декларация съгласно приложение № 17.“
§ 36. В чл. 85а се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 4а:
„4а. 15 – за стоки, облепени с бандерол, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател;“.
2. Създава се т. 10а:
„10а. 28 – за освободен за потребление денатуриран по специален метод етилов алкохол, предназначен за влагане в крайни продукти, които не са за човешка консумация;“.
3. Точка 47 се отменя.
4. Създават се точки 57а, 57б и 57в:
„57а. 902 – за маркиране на газьол и керосин като обичайна операция в данъчния склад“;
57б. 903 – за смесване на биогорива с горива от нефтен произход като обичайна операция в данъчния склад;
57в. 904 – за смесване на енергийни продукти от един и същ код по КН и окачествяването им в нова партида като обичайна операция в данъчния склад.“
§ 37. В чл. 86, ал. 2 след думата „използваните“ се добавя „денатуриран по специален метод етилов алкохол или“.
§ 38. В чл. 87, ал. 2 след думите „материална отчетност за“ се добавя „денатурирания по специален метод етилов алкохол или за“.
§ 39. Член 88 се изменя така:
„Чл. 88. Материалната отчетност на освободените от акциз крайни потребители съдържа най-малко следната информация:
1. получените денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти – номер и дата на документа, с който стоките са получени, и всички други данни от него;
2. използваните денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти за целите, посочени в удостоверението:
а) документите, издавани във връзка с използването на денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти за освободените от акциз цели;
б) търговското наименование на акцизната стока;
в) код по КН;
г) мерната единица;
д) количеството на използваните денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти;
е) количеството на енергийните продукти в литри, приведени при температура 15 °С;
ж) описание на използвания специален метод за денатуриране на етилов алкохол;
з) данните за лицензирания складодържател и данъчния склад, в който е извършено денатурирането по специален метод на етиловия алкохол – ИНЛС, ИНДС, точен адрес на данъчния склад;
3. използваните денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти за цели, различни от посочените в удостоверението:
а) документите, издавани във връзка с използването на акцизните стоки за цели, различни от посочените в удостоверението;
б) търговското наименование на акцизната стока;
в) код по КН;
г) мерната единица;
д) количеството на използваните денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти;
е) количеството на енергийните продукти в литри, приведени при температура 15 °С;
4. произведените стоки от получените денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти:
а) документите, издавани във връзка с произведените стоки (технически спецификации, разходни норми, максимални стойности на технологичните загуби на вложените денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти и т.н.);
б) търговското наименование на произведената стока;
в) код по КН на произведената стока;
г) мерната единица;
д) количеството на произведените стоки по предназначение – за реализация на територията на страната, за износ или за друга държава членка.
§ 40. В чл. 89:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Освободените от акциз крайни потребители са задължени в 14-дневен срок от изтичането на календарния месец да представят в митницата, издала удостоверението, рекапитулативна декларация за получените и използваните денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти, която да съдържа следните данни по търговско наименование, код на акцизния продукт, код по КН и мерна единица:
1. налични количества денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти в началото на месеца;
2. получени количества денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти през месеца;
3. използвани количества денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти през месеца по цели на използване;
4. използвани количества през месеца за цели, различни от посочените в удостоверението;
5. налични количества денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти в края на месеца;
6. налично количество на произведената стока в края на месеца;
7. продадено количество на произведената стока през месеца по предназначение – за реализация на територията на страната, за износ или за друга държава членка;
8. номер и дата на акцизната декларация (в случаите, когато лицето е използвало акцизните стоки за цели, различни от посочените в удостоверението за освободен от акциз краен потребител).“
2. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите по чл. 28а от закона данните за използваните енергийни продукти при комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия се отчитат в рекапитулативната декларация.“
§ 41. Член 98 се изменя така:
„Чл. 98. (1) За целите на прилагане на чл. 22, ал. 2 от закона денатурирането на етилов алкохол по специален метод се извършва, както следва:
1. денатурирането на етилов алкохол, предназначен за влагане в следните крайни продукти: парфюми, одеколони, тоалетни води и води за хигиена на устната кухина, се извършва по един от следните национално съгласувани специални методи:
а) на 100 литра етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем над 90 % се добавят 78 грама третичен бутанол и 0,8 грама денатониев бензоат (битрекс), или
б) на 100 литра етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем над 90 % се добавят 2 литра изопропилов алкохол;
2. денатурирането на етилов алкохол, предназначен за влагане в краен продукт – течност за чистачки, се извършва по следния национално съгласуван специален метод: на 100 литра етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем над 90 % се добавят 1 литър изопропилов алкохол, 1 литър метилетилкетон и 1 грам денатониев бензоат.
(2) Определените методи за специално денатуриране по ал. 1, т. 1 или 2 могат да се използват и за денатуриране на етилов алкохол, предназначен за влагане в други видове крайни продукти по чл. 22, ал. 2 от закона, различни от посочените в ал. 1.“
§ 42. Създава се чл. 98а:
„Чл. 98а. (1) В случай, че специалните методи за денатуриране на етилов алкохол са неприложими за производството на конкретен краен продукт по чл. 22, ал. 2 от закона, произвеждан на територията на страната, както и за денатуриран етилов алкохол, предназначен за потребление извън територията на страната, денатурирането на етилов алкохол може да се извърши и по други методи за специално денатуриране.
(2) Специалните методи за денатуриране, различни от посочените в чл. 98, ал. 2 и 3, се съгласуват предварително с митницата по местонахождение на данъчния склад, в който ще се извърши денатурирането на етиловия алкохол по специален метод.
(3) Искането за съгласуване на специален метод за денатуриране на етилов алкохол се подава от производителя на крайните продукти, произвеждани на територията на страната, по местонахождение на данъчния склад, в който ще се извърши денатурирането по специален метод, по образец съгласно приложение № 17в. Искането може да се подава и по електронен път. Съгласуваният специален метод се отнася само за крайните продукти, описани в искането.
(4) Искането за съгласуване на специален метод за денатуриране на етилов алкохол, предназначен за потребление извън територията на страната, се подава от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще се извърши денатурирането, по образец съгласно приложение № 17в. Искането може да се подава и по електронен път.
(5) Когато определените в ал. 2, 3 и 4 изисквания са изпълнени, митницата по ал. 2 съгласува метода за денатуриране след положително становище от Централната митническа лаборатория на Агенция „Митници“.
(6) Централната митническа лаборатория издава становището по ал. 5 в 14-дневен срок от постъпване на искането от компетентната митница.
(7) Денатурирането по специален метод се извършва в присъствието на митнически служител в данъчен склад.“
§ 43. Създава се чл. 98б:
„Чл. 98б. За национално съгласувани специални методи за денатуриране за крайни продукти, различни от посочените в чл. 98, ал. 1, се считат и определените в Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията от 22.11.1993 г. относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз, когато денатурирането се извършва в данъчен склад на територията на страната.“
§ 44. В чл. 99:
1. В ал. 1 думите „или производителят на крайните продукти по чл. 22, ал. 2 от закона“ се заличават.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 45. В чл. 100а, ал. 3 думите „4 литра“ се заменят с „2 литра“.
§ 46. В чл. 102 ал. 1 се изменя така:
„(1) За целите на прилагане на чл. 24, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 – 5 и чл. 26, ал. 2 от закона газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 27 10 19 49 и керосин с код по КН 27 10 19 25 0 се маркират в съответствие с разпоредбите на този раздел.“
§ 47. В чл. 103:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 4 навсякъде думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „ал. 2 и 3“.
§ 48. В чл. 104 ал. 1 се отменя.
§ 49. В чл. 108а:
1. В ал. 1 след думата „продукти“ се добавя „и енергийните продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2 от закона“.
2. В ал. 11, изречение първо думите „маркирани енергийни продукти“ се заменят с „енергийните продукти по ал. 1“.
3. В ал. 12, в т. 1, 5, 7 и 8 думата „маркирани“ се заличава.
4. В ал. 13 думата „маркирани“ се заличава.
§ 50. В чл. 108б:
1. В ал. 1 се правят следните допълнения:
а) в основния текст след думата „продукти“ се добавя „и енергийните продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2 от закона“;
б) в т. 1, 2 и 3 след думата „продукти“ се добавя „и енергийните продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2 от закона“.
2. В ал. 2 навсякъде думите „маркираните енергийни продукти“ се заменят с „енергийните продукти“.
§ 51. В чл. 108в:
1. В ал. 1 думата „маркирани“ се заличава.
2. В ал. 7, 8 и 9 думата „маркирани“ се заличава.
3. В ал. 11, 12, 13 и 14 думата „маркирани“ се заличава.
4. В ал. 16 думата „маркирани“ се заличава и думата „предаване“ се заменя с „непрекъснато предаване“.
5. В ал. 17 думите „маркирани продукти“ се заменят с „енергийните продукти по чл. 108а, ал. 1“.
6. В ал. 18 думата „митнически“ се заличава.
§ 52. В чл. 108г, ал. 1 думата „маркирани“ се заличава.
§ 53. В чл. 108д, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 5 думата „маркираните“ се заличава.
§ 54. В чл. 119 ал. 1 се изменя така:
„(1) В Агенция „Митници“ се води публичен електронен регистър на издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия, който съдържа:
1. код на митническото учреждение, издало разрешението;
2. идентификационен номер;
3. наименование на лицето;
4. вид на обекта;
5. код на митническо учреждение по седалище на управление на лицето;
6. адрес на управление на лицето;
7. ЕИК на лицето;
8. адрес на обекта;
9. дата на връчване;
10. прекратяване на регистрацията.“
§ 55. Приложение № 1а към чл. 6б, ал. 1 се отменя.
§ 56. Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1
Вх. № ................                 ДО 
                                          НАЧАЛНИКА НА
Дата ...............г.                 МИТНИЦА ..................
И С К А Н Е
за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител
от .......................................................................................... ,
представляван от ................................................................ ,
ЕГН/ЛНЧ .............................................................................
ЕИК .......................................................................................
Седалище и адрес на управление
Държава ..................... Област ...........................................  
Община ……................ Населено място ............................
Пощенски код ….. Улица .................. Номер ....................
Телефон .......................... Мобилен .....................................  
Факс ................................ Е-mail ........................................  
Уебадрес ...............................................................................
Адрес за кореспонденция
Държава ..................... Област ...........................................  
Община ……................ Населено място ............................
Пощенски код .... Улица  ................................ Номер ............        
Телефон .......................... Мобилен  Факс ................................
Е-mail ....................................................................................  
Уебадрес ...............................................................................
Лице за контакти: ................................................................
Телефон .......................... Мобилен .....................................  
Факс ................................ Е-mail ........................................  
Уебадрес ...............................................................................
Моля на основание чл. 24а, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) да ми бъде издадено удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
Съгласно изискванията на чл. 24а, ал. 5 ЗАДС Ви предоставям следната информация:
1. Точно местонахождение на обекта, където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти:
................................................................................................
2. Цели, за които ще се използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти:
(Описват се целите, за които ще се използват денатурираният по специален метод етилов алкохол по чл. 22, ал. 2 от закона или енергийните продукти по чл. 24, ал. 2, т. 1 – 5 от закона)
................................................................................................
3. Търговско наименование и код по КН на денатурирания по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, които ще се използват:
................................................................................................
4. Годишни прогнозни количества за денатуриран по специален метод етилов алкохол или за енергийни продукти, които ще се получават и използват – по видове дейности, а за енергийни продукти – и видове енергийни продукти:
................................................................................................
5. Материална отчетност, която ще се води от крайния потребител – по видове дейности, а за енергийните продукти – и по видове енергийни продукти:
................................................................................................
6. Максимален производствен капацитет:
................................................................................................
7. Максимален складов капацитет за получаваните акцизни стоки (денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти):
................................................................................................
8. Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки, видът и обемът на крайните търговски опаковки на произвежданите стоки (в случай че е възможно да се посочат):
................................................................................................
9. Годишни прогнозни количества на произвежданите стоки по предназначение – за реализация на територията на страната, за износ или за друга държава членка:
................................................................................................
10. Описание на специалния метод за денатуриране на етилов алкохол:
................................................................................................
Съгласно чл. 24а, ал. 6 ЗАДС прилагам следните документи:
1. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
2. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 24а, ал. 3, т. 3, буква „а“ от закона, а ако лицата не са български граждани – декларация;
3. декларация за обстоятелствата по чл. 24а, ал. 3, т. 3, буква „б“ от закона;
4. декларация за обстоятелствата по чл. 24а, ал. 3, т. 5 от закона;
5. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
6. план на обекта с обозначени местоположение и предназначение на помещенията и оборудването;
7. документ за собственост или договор за наем на обекта;
8. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта;
9. списък на доставчиците;
10. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейността, за която ще се използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, когато това се изисква по закон;
11. технологичната схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологичните загуби, техническа спецификация, като в случаите на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия разходните норми трябва да включват поотделно данни за количеството енергийни продукти, използвани за производство на топлинна енергия, и количеството на енергийните продукти, използвани за производство на електрическа енергия;
12. издадени документи въз основа на одобрен и общодостъпен стандарт (български, международен, европейски) по Закона за националната стандартизация;
13. издаден лиценз за производство на електрическа енергия по реда на Закона за енергетиката.
Дата:                    Подпис и печат: ...............
Забележка. Тази информация се попълва от лицето за всеки обект поотделно, в който ще се получават, складират и използват енергийните продукти.
„Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски 47.“
§ 57. В приложение № 3а към чл. 16, ал. 1 след думите „където ще се получават и използват“ се добавя „денатурираният по специален метод етилов алкохол или“, думите „Търговско наименование на енергийните продукти“ се заменят с „Търговско наименование на акцизните стоки“ и след думите „които ще се използват“ се добавя „денатурираният по специален метод етилов алкохол или“.
§ 58. В приложение № 5 към чл. 27, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. Навсякъде след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
2. В секция „Съгласно чл. 48, ал. 2 от закона прилагам следните документи:“ в т. 6 след думата „помещенията“ се добавя „и/или площите“.
§ 59. В приложение № 5а към чл. 31а, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. Навсякъде след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
2. В секция „Съгласно чл. 48, ал. 2 от закона прилагам следните документи:“ в т. 6 след думата „помещенията“ се добавя „и/или площите“.
§ 60. В приложение № 6 към чл. 34, ал. 1 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 61. В приложение № 6а към чл. 35, ал. 3 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 62. В приложение № 7а към чл. 37, ал. 1 и 2:
1. Текстът след секция „Моля да бъда регистриран на основание чл. 57а, ал. 1 ЗАДС като:“ се изменя така:
„[__] лице, което произвежда, внася или въвежда на територията на страната кокс или въглища/лице, което извършва сделки с кокс или въглища;
[__] лице, получило лиценз по Закона за енергетиката, което продава електрическа енергия на потребители на електрическа енергия за битови или стопански нужди/лице, което продава природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво;
[__] лице, което потребява собствена електрическа енергия или природен газ за свои собствени нужди, получило лиценз по Закона за енергетиката за производство на електрическа енергия, за пренос или разпределение на електрическа енергия или природен газ, за търговия с електрическа енергия, за обществена доставка на електрическа енергия или природен газ или за снабдяване от крайни снабдители на електрическа енергия или природен газ/лице, добиващо природен газ, което потребява природен газ за собствени нужди;
[__] лице, което продава собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници от централа с обща инсталирана мощност до 5 MW, на потребители за битови и/или стопански нужди;
[__] лице, което потребява собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана мощност до 5 MW, с изключение на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия за битови нужди;
[__] данъчен представител на регистрираните лица за целите на ДДС в друга държава членка, които въвеждат акцизни стоки на територията на страната за извършване на доставки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;
[__] лице, което произвежда и продава биогаз за стопански нужди, както и лице, което произвежда и потребява биогаз за собствени нужди, с изключение на лице, което потребява собствен биогаз за битови нужди;
[__] лице, което внася или въвежда на територията на страната, потребява собствен или продава компресиран или втечнен природен газ, както и лице, което извършва дейности по втечняване на природен газ или регазификация на втечнен придоден газ.“
2. В т. 1 след думите „природен газ“ се добавя „или биогаз“.
§ 63. В приложение № 7б към чл. 37а, ал. 8 думите „на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво“ се заменят с „на акцизните стоки от лицата по чл. 57б от закона“.
§ 64. В приложение № 7в към чл. 37а, ал. 10:
1. Думите „чл. 57б, ал. 11“ се заменят с „чл. 57б, ал. 14“.
2. В т. 1 думите „на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво“ се заменят с „на акцизните стоки от лицата по чл. 57б от закона“.
3. В т. 2 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 65. В приложение № 7г към чл. 37б, ал. 1:
1. В т. 1 и 2 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
2. В т. 9 думата „помещението“ се заменя с „помещенията и/или площите“.
§ 66. В приложение № 7е към чл. 37б, ал. 6:
1. В т. 1 и 2 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
2. В т. 9 думата „помещението“ се заменя с „помещенията и/или площите“.
§ 67. В приложение № 7ж към чл. 37в, ал. 1:
1. В т. 2 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
2. В т. 10 думата „помещението“ се заменя с „помещенията и/или площите“.
§ 68. В приложение № 7и към чл. 37г, ал. 1, в т. 1 и 2 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 69. В приложение № 7л към чл. 37г, ал. 4, в т. 1 и 2 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 70. В приложение № 7м към чл. 48а, ал. 2, в т. 2 и 3 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 71. В приложение № 7н към чл. 48б, ал. 3, в т. 2 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 72. В приложение № 7о към чл. 49, ал. 6, в т. 2 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 73. В приложение № 7п към чл. 49а, ал. 2, в т. 2 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 74. В приложение № 7р към чл. 49б, ал. 1:
1. В основния текст думите „и предстоящо прекратяване действието на Лиценз № ..... за управление на данъчен склад“ се заличават.
2. В т. 2 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 75. В приложение № 7с към чл. 53а, ал. 1 и чл. 53б, в т. 1 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 76. В приложение № 7ф към чл. 55в, ал. 3, в т. 2 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 77. В приложение № 7х към чл. 55б, ал. 4, в т. 2 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 78. В приложение № 9б към чл. 56в, ал. 6, в т. 3 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 79. В приложение № 9г към чл. 56и, в т. 3 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 80. В приложение № 10 към чл. 60, ал. 1 в секция „Идентификационен номер“ след думите „временно регистриран получател“ се добавя „или идентификационен номер на лице по чл. 76в от закона“, а в секция „Адрес“ след думите „временно регистриран получател“ се добавя „или на лице по чл. 76в от закона“.
§ 81. В приложение № 11 към чл. 64 в секция „Идентификационен номер“ след думите „временно регистриран получател“ се добавя „или идентификационен номер на лице по чл. 76в от закона“, а в секция „Адрес“ след думите „временно регистриран получател“ се добавя „или на лице по чл. 76в от закона“.
§ 82. В приложение № 11а към чл. 66, ал. 5 и чл. 66а, ал. 2 в секция „Идентификационен номер“ след думите „временно регистриран получател“ се добавя „или идентификационен номер на лице по чл. 76в от закона“, а в секция „Адрес“ след думите „временно регистриран получател“ се добавя „или на лице по чл. 76в от закона“ и думите „чл. 27а, ал. 2“ се заменят с „чл. 64, ал. 23“.
§ 83. В приложение № 12 към чл. 66, ал. 6 в секция „Идентификационен номер“ след думите „временно регистриран получател“ се добавя „или идентификационен номер на лице по чл. 76в от закона“, а в секция „Адрес“ след думите „временно регистриран получател“ се добавя „или на лице по чл. 76в от закона“ и се поставя запетая.
§ 84. В приложение № 12а към чл. 66а, ал. 2 в секция „Идентификационен номер“ след думите „временно регистриран получател“ се добавя „или идентификационен номер на лице по чл. 76в от закона“, а в секция „Адрес“ след думите „временно регистриран получател“ се добавя „или на лице по чл. 76в от закона“ и се поставя запетая.
§ 85. В приложение № 12в към чл. 68а, ал. 1 в секция „Идентификационен номер“ след думите „временно регистриран получател“ се добавя „или идентификационен номер на лице по чл. 76в от закона“, а в секция „Адрес“ след думите „временно регистриран получател“ се добавя „или на лице по чл. 76в от закона“ и се поставя запетая и в поле „Указания за попълване“ думите „облепени бандероли върху налични в склада акцизни стоки“ се заличават.
§ 86. В приложение № 14 към чл. 80, ал. 1:
1. Създава се колона 10а с наименование: „Допълнителен код на стоката“.
2. В гръб на приложение 14 се правят следните допълнения:
а) в т. 1.1 след думата „чл. 3“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“;
б) след т. 2.2 се създава т. 2.2а:
„2.2а. Поле „Превозвач и регистрационен номер на транспортното средство“: освен данни за превозвача и транспортно средство се попълва и номер на сертификата за одобрен съд.“;
в) в т. 2.9 след думите „по чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“;
г) създава се т. 2.15:
„2.15. В случаите, когато стоката е предназначена за освободен от акциз краен потребител, в поле „Получател, Адрес за кореспонденция и ЕИК/ЕГН“ се попълват данните на освободения от акциз краен потребител.“
§ 87. В приложение № 14а към чл. 80а, ал. 1:
1. В т. 1.1 думите „ал. 1, т. 1 – 4“ се заменят с „ал. 1, т. 2 и 4“.
2. Навсякъде думите „Номер на сертификат на съда за транспортиране“ се заменят с „Номер на сертификат за одобрен съд за транспортиране“.
§ 88. В приложение № 17б към чл. 89, ал. 2:
1. Навсякъде думите „на тримесечието“ се заменят с „на месеца“ и думите „през тримесечието“ се заменят с „през месеца“.
2. Думите „Налично количество готова продукция“ се заменят с „Налично количество на произведената стока в края на месеца“.
3. Думите „Продадено количество готова продукция“ се заменят с „Продадено количество на произведената стока през месеца по предназначение – за реализация на територията на страната, за износ или за друга държава членка“.
§ 89. В приложение № 17в към чл. 98, ал. 2 думите „чл. 98, ал. 1/чл. 100а, ал. 3“ се заменят с „чл. 98а, ал. 3/чл. 98а, ал. 4“ и след думите „чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 90. В приложение № 22 думите „чл. 80, ал. 9“ се заменят с „чл. 80, ал. 11“.
§ 91. В приложение № 24 към чл. 108в, ал. 1 навсякъде думата „маркирани“ се заличава, а думата „литри“ се заменя с „литри/килограми“.
§ 92. В приложение № 25 към чл. 108в, ал. 7 навсякъде думата „маркирани“ се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 93. Отчетите за получени бандероли, които следва да се подадат по реда на чл. 68а за последните два тримесечни периода на 2015 г., се изготвят и предоставят от лицензираните складодържатели по досегашния ред.
§ 94. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 24, § 30, т. 2, § 86, т. 1 и § 88, които влизат в сила от 1 юли 2016 г.
Министър: Владислав Горанов
8475