Народно събрание
брой: 101, от дата 22.12.2015 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.21


Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

 

УКАЗ № 276
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от ХLIІI Народно събрание на 10 декември 2015 г.
Издаден в София на 18 декември 2015 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г. и бр. 35, 61, 62 и 79 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „като в комисията по конкурса участват безвъзмездно или за сметка на организацията, която представляват, представители на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България“.
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „като задължително се канят представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България“.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и представители на професионални организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството“.
§ 3. В чл. 15, ал. 6 думата „Заповедта“ се заменя с „Актът“, а думите „издаването й“ се заменят с „издаването му“.
§ 4. В чл. 16, ал. 1 думите „обектите на социалната инфраструктура – публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“ се заменят с „обектите на зелената система, на социалната и на техническата инфраструктура – публична собственост“.
§ 5. В чл. 37 се създава ал. 4:
„(4) В сграда в режим на етажна собственост необходимите места за паркиране се осигуряват с инвестиционния проект във:
1. паркинг – гараж със статут на само­стоятелен обект в сградата, или
2. паркинг – гараж със статут на обща част в сградата, или
3. отделни места за паркиране със статут на принадлежност към съответните само­стоятелни обекти в сградата.“
§ 6. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите „Помещения и обекти“ се заменят със „Самостоятелни обекти“, думата „жилищна“ се заличава, думите „в случай че“ се заменят с „при условие че се спазват изискванията на чл. 185, ал. 1, т. 2 – 4 и“ и се създава изречение второ: „Ако не са налице тези условия, се спазват изискванията на чл. 185, ал. 2 и 3.“
2. Създава се ал. 10:
„(10) Изключения от разпоредбата по ал. 9 се допускат от органа, който следва да издаде разрешението за строеж, при условията на чл. 43, ал. 2.“
§ 7. В чл. 43 се създава нова ал. 3:
„(3) Когато урегулираният поземлен имот е обща част към сграда – етажна собственост, необходимите места за паркиране могат да бъда осигурени и в свободната дворна площ чрез разпределяне на ползването на част от дворното място от общото събрание на етажните собственици при спазване на нормативите за минималната задължително озеленена дворна площ. Когато земята, върху която е изградена жилищната сграда, не е със статут на обща част по чл. 38, ал. 1 от Закона за собствеността, паркирането се осигурява чрез разпределяне на ползването върху тази част от свободната дворна площ, която не е необходима за ползването на сградата по предназначение.“
§ 8. В чл. 48, ал. 10 изречение второ се заличава.
§ 9. Член 53а се изменя така:
„Чл. 53а. Заварените и търпимите строежи, невключени в режима на застрояване на урегулирания поземлен имот, се премахват от възложителя най-късно до завършване на разрешения строеж. Ако възложителят не изпълни това, строежът не се въвежда в експлоатация.“
§ 10. В чл. 54, ал. 1, изречение трето думите „и временните строежи се премахват за негова сметка въз основа на заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или на упълномощено от него длъжностно лице по реда на наредбата по чл. 225, ал. 4“ се заличават.
§ 11. В чл. 87 се създава ал. 5:
„(5) В свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, не се допуска застрояване без изградена канализация.“
§ 12. В чл. 95, ал. 2 след думата „райони“ се добавя „в страната“, а след думата „процеси“ се добавя „по Черноморското и Дунавското крайбрежие“.
§ 13. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „централните и териториалните органи на изпълнителната власт и от собствениците и ползвателите на имоти при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
2. В ал. 2 думите „наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „наредбата по ал. 1“.
3. В ал. 3 думите „В райони“ се заменят с „В свлачищни райони“, думата „плана“ се заменя с „подробния устройствен план“, думата „разрешение“ се заменя със „съгласие“ и се създава изречение второ: „Съгласието на министъра на регионалното развитите и благоустройството се вписва в разрешението за строеж.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Строителни и монтажни работи, извън тези по ал. 3, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, се разрешават в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план след:
1. осъществяване на геозащитните мерки и дейности по ал. 3, ако е доказано, че това е необходимо с резултати от проведени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата и локалната устойчивост на територията, приети от специализиран състав на съответния експертен съвет към органа, компетентен да одобри подробния устройствен план;
2. отчитане на положителен ефект от изпълнението на мерките и дейностите по т. 1;
3. предварително съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадено в едномесечен срок от постъпване на искането, което се вписва в разрешението за строеж.“
5. Създава се ал. 6:
„(6) В райони, за които е наложена строителна забрана със заповед по чл. 198, ал. 3, докато не се изпълнят всички условия на заповедта за участъците, за които е наложена, и до нейната отмяна по предложение на съответните органи на местно самоуправление, не се издава предварително съгласие по ал. 4.“
§ 14. В чл. 103а ал. 1 се изменя така:
„(1) В проекта за общ устройствен план се съобразяват предвижданията на заварените подробни устройствени планове, одобрени до датата на издаването на разрешенията по чл. 124. Промяна на предназначението, начина и характера на застрояване на поземлените имоти, за които е налице одобрен подробен устройствен план, се допуска само за изграждането на обекти – публична държавна собственост или публична общинска собственост, както и с цел защита на обществени интереси – опазване на околната среда и на човешкото здраве, опазване на земеделски, горски и защитени територии и защитени зони.“
§ 15. В чл. 125 ал. 4 се отменя.
§ 16. В чл. 128, ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.
§ 17. В чл. 129 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 изречение второ се заличава.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заповедите по ал. 3 се издават в едномесечен срок след приемането на проекта от съответния експертен съвет по чл. 128, ал. 12 и в 7-дневен срок се изпращат за обнародване в „Държавен вестник“.“
§ 18. В чл. 131, ал. 2, т. 2 думите „когато са включени в свързано застрояване“ се заменят с „когато се включват в свързано застрояване и/или се предвижда промяна в застрояването им“.
§ 19. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) По реда на ал. 6 може да се промени начинът на застрояване само между два урегулирани поземлени имота за ниско застрояване при спазване на останалите изисквания и при наличие на нотариално заверено писмено съгласие на собствениците на двата имота. В този случай не е необходимо визата за проектиране да се съобщава на заинтересуваните лица. Допуснатото застрояване се отразява служебно в действащия подробен устройствен план.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 20. В чл. 139 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 169, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 169, ал. 1 и 3“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Всички документи – графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от възложителя и от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7. Не се съгласуват с подпис изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.“
§ 21. В чл. 140, ал. 3 в изречение първо след думите „чл. 134, ал. 6“ се добавя „и 7“, а изречение второ се изменя така: „Визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 с изключение на случаите, когато са представени декларации за съгласието им с нотариална заверка на подписите или заинтересувани лица са само лицата, по чиято инициатива се издава визата.“
§ 22. В чл. 143, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „със съществените“ се заменят със „с основните“.
2. В т. 5 думите „чл. 125, ал. 6“ се заменят със „Закона за културното наследство“.
§ 23. В чл. 144, ал. 1, т. 2 думите „чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6“ се заменят с „чл. 140, ал. 3“.
§ 24. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 5 след думата „височина“ се добавя „от 1,20 м“;
в) точка 6 се отменя;
г) точка 7 се изменя така:
„7. плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м;“
д) точки 8, 9 и 12 се отменят.
2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1, 3, 5, 7 и 12“ се заменят с „по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7“.
§ 25. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 думата „аварийни“ се заменя с „бедствени и аварийни“, думите „на геозащитни обекти“ се заличават и се създава изречение второ: „Строителните книжа могат да се комплектуват и по време на изпълнението на неотложните аварийни и възстановителни работи или след изпълнението им и се предават на органа, компетентен да издаде разрешението за строеж.“
2. В ал. 13 думите „и съставяне на технически паспорт по реда на чл. 176а“ се заличават.
§ 26. В чл. 149, ал. 5 думата „такова“ се заменя с „такава“.
§ 27. В чл. 151 ал. 1 се изменя така:
„(1) Не се изисква разрешение за строеж за:
1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики;
3. оранжерии с площ до 200 кв. м;
4. подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
5. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
6. остъкляване на балкони и лоджии;
7. надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;
8. теренна консервация на недвижими културни ценности;
9. консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности;
10. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради;
11. леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;
12. градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен.“
§ 28. В чл. 153 се създава ал. 5:
„(5) Отказът за презаверка на разрешението за строеж се съобщава по реда на Аадминистративнопроцесуалния кодекс на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 в 14-дневен срок от съобщаването.“
§ 29. В чл. 154, ал. 1 накрая се добавя „след съгласуване с водещия проектант на обекта“.
§ 30. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „чл. 169, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 169, ал. 1 и 3“.
2. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Водещ проектант е лицето – автор на водещата проектна част на инвестиционния проект, определен от възложителя.
(8) Водещият проектант е отговорен и задължен за взаимното съгласуване и координация на всички части на инвестиционния проект.“
§ 31. В чл. 163а, ал. 4 след думите „строителен инженер“ се поставя запетая и се добавя „архитект“.
§ 32. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите;“
б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите „и влаганите материали“ се заличават.
2. В ал. 2 след думите „Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 33. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „лишаване от свобода“ се добавя „както и за престъпления, свързани с упражняване на професията“ и се поставя запетая.
2. В ал. 5, т. 1 думите „две наказателни постановления“ се заменят с „три наказателни постановления за срок две години“.
3. Алинея 6 се отменя.
§ 34. В чл. 169 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:
1. механично съпротивление и устойчивост;
2. безопасност в случай на пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпност и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение;
7. устойчиво използване на природните ресурси.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно или съвместно с компетентните министри издава наредби за определяне на изискванията за проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на строежите, за дълготрайността на строителните конструкции, устойчивостта на земната основа, изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, и изискванията за безопасност на строежите при отчитане влиянието на географските, климатичните и сеизмичните въздействия в съответствие с изискванията по ал. 1 и ал. 3, т. 1 и 3.“
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Органите на изпълнителната власт ежегодно разработват програми с мерки за привеждане на урбанизираната територия и на съществуващи отделни сгради и съоръжения в нея в съответствие с изискванията за достъпна среда и предвиждат средства за тяхното реализиране. Министерският съвет и общинските съвети приемат програмите и осъществяват контрол по изпълнението им.“
§ 35. В чл. 169а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.“
2. Алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 се отменят.
§ 36. В чл. 175, ал. 2, изречение второ след думата „възложителя“ се поставя запетая и се добавя „водещия проектант“.
§ 37. В чл. 177, ал. 1, изречение второ думите „т. 11“ се заменят с „т. 10“.
§ 38. В чл. 178, ал. 3, т. 1 думите „чл. 169, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 169, ал. 1 и 3“, а думите „с техническите спецификации по“ се заличават.
§ 39. В чл. 184, ал. 1 думите „чл. 169, ал. 2“ се заменят с „чл. 169, ал. 4“.
§ 40. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3“ се заменят с „основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3“.
2. В ал. 5 след думите „селскостопански и“ се добавя „други обекти по чл. 151, ал. 1“ и се поставя запетая.
§ 41. Член 214а се отменя.
§ 42. В чл. 215 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „чл. 216, ал. 5“ се заменят с „чл. 216, ал. 6“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуалните административни актове за одобряване на подробни устройствени планове, на комплексни проекти за инвестиционна инициатива и за разрешаване на строителството за изграждане на обекти с национално значение и на общински обекти от първостепенно значение са окончателни.“
§ 43. В чл. 216 ал. 7 се изменя така:
„(7) Заповедта на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол или на упълномощеното длъжностно лице се издава в 15-дневен срок от постъпване на жалбата или протеста заедно с административната преписка по издаване на обжалвания акт, когато административната преписка по издаване на обжалвания акт е комплектувана с необходимите за произнасянето документи.“
§ 44. В чл. 222 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „За строежите от първа, втора и трета категория“ се заличават;
б) в т. 1 и 2 след думата „строежи“ се добавя „от първа до трета категория включително“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. забранява влагането на строителни продукти, които не отговарят на изискванията по чл. 169а, ал. 1, и извършва проверки в местата за производство на строителни продукти;“
г) в т. 6, 7 и 8 след думата „строежи“ се добавя „от първа до трета категория включително“;
д) в т. 10 след думата „строежи“ се добавя „по смисъла на чл. 225, ал. 2 от първа до трета категория включително“;
е) в т. 12 след думата „строежи“ се добавя „по т. 1, 2 и 6“;
ж) в т. 14 след думата „строежа“ се добавя „по т. 1, 2, 6 и 7“;
з) в т. 15 думата „санкции“ се заменя с „глоби и имуществени санкции за всички категории строежи“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „За строежите от първа, втора и трета категория“ се заличават;
б) точка 1 се изменя така:
„1. констатират незаконни строежи и строежи с нарушения от първа, втора и трета категория;“
в) в т. 2 след думата „строежи“ се добавя „от първа до трета категория включително“;
г) в т. 3 накрая се добавя „за всички категории строежи“;
д) в т. 4 след думата „заповедите“ се добавя „на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице“;
е) в т. 5 накрая се добавя „за всички категории строежи“;
ж) точка 6 се отменя;
з) в т. 7 накрая се добавя „за всички категории строежи“;
и) в т. 8 накрая се добавя „от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице“.
§ 45. В чл. 223, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. забранява влагането на строителни продукти, които не отговарят на изискванията по чл. 169а, ал. 1, и извършва проверки в местата за производство на строителни продукти;“.
§ 46. В чл. 224, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „съществените изисквания към строежите и на“ се заличават, а думите „съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3“.
2. Създава се т. 8:
„8. без осигурен от възложителя авторски надзор, в случаите когато такъв е задължителен.“
§ 47. В чл. 225, ал. 1, т. 4 думите „съществените изисквания към строежите“ се заменят с „изискванията по чл. 169а, ал. 1“.
§ 48. Създават се чл. 232в и 232г:
„Чл. 232в. Водещ проектант, който съгласува проектна част, която е изцяло или частично несъвместима с друга проектна част, се наказва с глоба в размер от 5000 до 20 000 лв.
Чл. 232г. Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице налага глоба в размер от 1000 до 5000 лв. на собственик на имот, който унищожи или увреди контролно-измервателна система или част от нея в свлачищен район или геозащитно съоръжение или част от него.“
§ 49. В чл. 237, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „строеж“ се добавя „от първа до трета категория включително“.
2. В т. 2 след думите „по чл. 224, ал. 1“ се добавя „от първа до трета категория включително“.
3. В т. 3 след думите „строителни и монтажни работи на строеж“ се добавя „от първа до трета категория включително“.
4. В т. 4 след думата „строеж“ се добавя „от първа до трета категория включително“.
5. В т. 12 след думите „строителни продукти“ се добавя „доставяни за директно влагане на строителната площадка от местата на производство“ и се поставя запетая.
6. В т. 14 думите „чл. 161, ал. 3“ се заменят с „чл. 161, ал. 4“.
§ 50. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „притежаващи пълна проектантска правоспособност или които имат необходимия стаж за придобиването й“.
2. В § 5:
а) в т. 18, изречение първо след думата „всички“ се добавя „надземни“, а думите „на и над терена“ се заличават;
б) в т. 64 думата „съществените“ се заменя с „основните“, а думите „чл. 169, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 169, ал. 1 и 3“;
в) в т. 66 думата „съществените“ се заменя с „основните“;
г) точка 83 се отменя.
§ 51. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 127:
а) в ал. 5 думите „Дирекцията за национален строителен контрол за прилагане на мерките по чл. 225“ се заменят с „компетентния орган за прилагане на мерките по чл. 225 и 225а“;
б) в ал. 15 накрая се добавя „и чл. 225а“.
2. В § 149 думите „1 януари 2016 г.“ се заменят с „1 януари 2019 г.“.
§ 52. В останалите текстове на закона думите „съществените изисквания“ и „със съществените изисквания“ се заменят съответно с „основните изисквания“ и „с основните изисквания“, а думите „чл. 169, ал. 1 и 2“ и „чл. 169, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 169, ал. 1 и 3“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 53. (1) Търпимите строежи по § 16, ал. 1 от преходните разпоредби на закона и по § 127, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.), които са с постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план, могат да се пристрояват и надстрояват и в тях могат да се извършват основни ремонти, реконструкции и преустройства, включително с промяна на предназначението, както и всички допустими строителни и монтажни работи в съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план.
(2) Търпимите строежи по ал. 1, които нямат постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план, могат при спазване на изискванията на този закон да се преустройват вътрешно, да се променя предназначението им и да се ремонтират, без да се изменя външното им очертание в хоризонтално и вертикално отношение и без да се правят нови или да се укрепват носещите конструкции.
(3) Дейностите по ал. 1 и 2 могат да се разрешават след представяне на проект-заснемане на съществуващия строеж, одобряване на инвестиционния проект за новия строеж и издаване на разрешение за строеж по общия ред на този закон.
(4) За търпими строежи, представляващи линейни обекти на техническата инфраструктура, може да се разрешава реконструкция или основен ремонт, без да се променят трасето, обхватът и границите на сервитутните зони, нанесени в кадастрална карта, специализирана карта, кадастрален план или карта на възстановената собственост, след одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж. Промяна на трасето, обхвата и границите на сервитутните зони за тези строежи може да се разреши по общия ред на този закон в съответствие с предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.
§ 54. Издадените заповеди от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или от оправомощено от него длъжностно лице до 26 ноември 2012 г., както и заповеди, издадени на основание § 126 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията ( обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.), за строежи от четвърта, пета и шеста категория, се изпълняват от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.
§ 55. (1) Започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж до влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се смята внасянето на инвестиционен проект за одобряване от компетентния орган.
§ 56. В Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 49 от 2014 г.) в § 72 от преходните и заключителните разпоредби думите „Министерството на инвестиционното проектиране“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“.
§ 57. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; изм., бр. 40 и 98 от 2014 г. и бр. 9 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13 ал. 6 се изменя така:
„(6) Преместваемите обекти и съоръжения на територията на морските плажове, както и тези, разположени в зона „А“ и зона „Б“, които не отговарят на условията по ал. 3 и 4 и по чл. 10, ал. 3, т. 3, се премахват по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията.“
2. Създава се чл. 24б:
„Чл. 24б. (1) За неизпълнение на задължението по чл. 13, ал. 6 на кмета на общината се налага глоба от 1000 до 5000 лв.
(2) Актовете за установяване на административното нарушение по ал. 1 се съставят от служителите на Дирекцията за национален строителен контрол, а наказателните постановления се издават от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или от упълномощено от него длъжностно лице.“
3. В § 23 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) ал. 2 се отменя.
§ 58. В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 9, ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. определя с наредба условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите, както и условията и реда за изпълнение на дейностите по т. 1 – 4, включително за контрола на лицата по т. 3.“
§ 59. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21 и 66 от 2014 г. и бр. 14, 61 и 79 от 2015 г.) навсякъде думите „министъра на инвестиционното проектиране“, „министърът на инвестиционното проектиране“, „Министерството на регионалното развитие“ и „Министерството на инвестиционното проектиране“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие и благоустройството“, „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 10 декември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева
8139