Народно събрание
брой: 96, от дата 9.12.2015 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

 

УКАЗ № 259
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република България за 2016 г., приет от ХLIII Народно събрание на 2 декември 2015 г.
Издаден в София на 7 декември 2015 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
ЗАКОН
за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2016 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
20 623 591,5
1.
Данъчни приходи
18 065 446,7
1.1.
Корпоративен данък
1 734 500,0
1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
108 500,0
1.3.
Данъци върху доходите на физически лица
2 830 000,0
1.4.
Данък върху добавената стойност
8 409 600,0
1.5.
Акцизи
4 670 000,0
1.6.
Данък върху застрахователните премии
32 000,0
1.7.
Мита и митнически такси
150 000,0
1.8.
Такса върху производството на захар и изоглюкоза
1 046,7
1.9.
Други данъци
129 800,0
2.
Неданъчни приходи
2 558 144,8
2.1.
Държавни такси
1 055 114,0
2.2.
Съдебни такси
120 000,0
2.3.
Приходи и доходи от собственост
448 832,5
2.4.
Глоби, санкции и наказателни лихви
95 036,9
2.5.
Други приходи
839 161,4

(2) Приема държавния бюджет за 2016 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
II.
РАЗХОДИ
10 946 208,6
1.
Текущи разходи
8 332 042,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
3 784 699,6
1.2.
Субсидии
871 694,6
1.2.1.
Субсидии за нефинансови предприятия
806 076,7
1.2.2.
Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
65 617,9
1.3.
Лихви
773 943,3
1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 058 603,7
2.
Капиталови разходи
2 511 887,9
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 268 627,1
2.2.
Капиталови трансфери
243 260,8
3.
Прираст на държавния резерв (нето)
19 233,1
4.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
11 945,0
5.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
71 100,0
5.1.
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
70 000,0
5.2.
По бюджета на съдебната власт
600,0
5.3.
По бюджета на Народното събрание
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
10 455 193,2
1.
 Предоставени трансфери за:
10 526 027,2
1.1.
 Общините
2 662 137,0
1.2.
 Държавното обществено осигуряване
5 065 887,1
1.3.
 Националната здравноосигурителна каса
1 069 199,0
 
в т.ч.
 
1.3.1.
 – от Министерството на здравеопазването
24 000,0
1.4.
 Българското национално радио
42 112,0
1.5.
 Българската национална телевизия
65 147,0
1.6.
 Българската телеграфна агенция
4 385,0
1.7.
 Държавните висши училища
407 415,3
1.7.1.
 – от Министерството на образованието и науката
383 331,3
1.7.2.
 – от Министерството на отбраната
24 084,0
1.8.
 Българската академия на науките
75 837,0
1.8.1.
 – от Министерството на образованието и науката
73 287,0
1.8.2.
 – от Министерството на околната среда и водите
2 550,0
1.9.
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда  от Министерството на околната среда и водите
 
95 000,0
1.10.
Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
 
1 370,0
1.11.
Другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз
 
68 032,1
1.11.1.
 – от Министерския съвет
3 036,8
1.11.2.
 – от Министерството на финансите
996,0
1.11.3.
 – от Министерството на вътрешните работи
20 604,0
1.11.4.
 – от Министерството на правосъдието
37,3
1.11.5.
 – от Министерството на икономиката
71,3
1.11.6.
 – от Министерството на образованието и науката
5 000,0
1.11.7.
 – от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
36 257,6
1.11.8.
 – от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
401,9
1.11.9.
 – от Министерството на земеделието и храните
579,7
1.11.10.
 – от Министерството на енергетиката
717,6
1.11.11.
 – от Националния статистически институт
300,0
1.11.12.
 – от Държавната агенция „Национална сигурност“
29,9
1.12.
 Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
812 974,8
1.13.
 Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
156 530,9
2.
 Получени трансфери от:
70 834,0
2.1.
Държавното обществено осигуряване за Министерството на труда и социалната политика
7 150,0
2.2.
Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите
3 684,0
2.3.
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите
 
60 000,0
IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 009 743,8

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2016 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
-1 787 554,1

(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
VІ.
 ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
1 787 554,1

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2016 г., както следва:

Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
140 000,0
1.
Приходи от дейността на органите на съдебната власт
140 000,0
 
в т.ч. приходи от съдебни такси
120 000,0
II.
РАЗХОДИ
518 000,0
 1.
 Текущи разходи
508 900,0
 2.
 Капиталови разходи
8 500,0
 3.
 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
378 000,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
378 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2016 г., както следва:

 
 
Органи на съдебната власт
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 
Висш съдебен съвет
12 141,0
 
Върховен касационен съд
16 765,3
 
Върховен административен съд
12 574,0
 
Прокуратура на Република България
200 727,9
 
Съдилища на Република България
268 132,7
 
Национален институт на правосъдието
3 301,8
 
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
3 757,3
 
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
 
Всичко:
518 000,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Висшия съдебен съвет, както следва:  

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
83 207,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
57 523,9

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства в размер до 5 000,0 хил. лв. от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2016 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 480,0
1.
Неданъчни приходи
1 480,0
II.
РАЗХОДИ
53 400,0
1.
 Текущи разходи
50 816,0
2.
 Капиталови разходи
2 084,0
3.
 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
51 920,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
51 920,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

 
Наименование на функционалната област
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“
34 167,0
 
 в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи
500,0
2.
Функционална област „Осигуряващи дейности“
17 831,1
3.
Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)
1 001,9
4.
Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет)
400,0
 
Всичко:
53 400,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Народното събрание, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
19 174,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
20 510,4

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2016 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2016 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
150,0
1.
Неданъчни приходи
150,0
II.
РАЗХОДИ
15 307,0
1.
 Текущи разходи
15 057,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
13 270,0
2.
 Капиталови разходи
250,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
15 157,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
15 157,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Сметната палата, както следва:              

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
2 000,0
  2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
2 037,0

 
Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2016 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
6 050,0
1.
Текущи разходи
5 820,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
3 968,0
2.
Капиталови разходи
230,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
6 050,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
6 050,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Администрацията на президента, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
2 200,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
2 100,0

 
Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
17 200,0
1.
Неданъчни приходи
17 200,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
600,0
II.
РАЗХОДИ
82 800,0
1.
Текущи разходи
77 640,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
49 214,0
1.2.
 Субсидии
4 500,0
1.2.1.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
4 500,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
474,1
2.
Капиталови разходи
5 159,3
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
65 600,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
68 636,8
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (+/-)
-3 036,8
2.1
 Предоставени трансфери (-)
-3 036,8
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“
8 222,0
2.
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
561,0
3.
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
22 787,1
4.
Политика в областта на правото на вероизповедание
4 673,0
5.
Политика в областта на архивното дело
6 262,0
6.
Бюджетна програма „Администрация“
10 300,7
7.
Други бюджетни програми, в т.ч.:
29 994,2
7.1.
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
21 994,2
7.2.
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
8 000,0
 
Всичко:
82 800,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерския съвет, както следва:          

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
34 402,7
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
35 003,0

(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 1.
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2016 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
2 719,0
1.
Текущи разходи
2 619,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 199,0
2.
Капиталови разходи
100,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 719,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 719,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Конституционния съд, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
513,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
520,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2016 г., както следва:                                      

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
2 778,0
1.
Текущи разходи
2 727,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 667,0
2.
Капиталови разходи
51,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 778,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 778,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Омбудсмана, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
1 084,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
1 111,0

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2016 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
98 600,0
1.
Неданъчни приходи
98 600,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
86 570,0
II.
РАЗХОДИ
403 472,0
1.
Текущи разходи
387 629,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
248 975,0
1.2.
 Субсидии
2 000,0
1.2.1.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
2 000,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
12 656,0
2.
Капиталови разходи
15 843,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
304 872,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
302 184,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
3 684,0
2.1.
 Получени трансфери (+)
3 684,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-996,0
3.1.
 Предоставени трансфери (-)
-996,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси
54 543,8
 2.
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
257 126,9
 3.
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма
43 329,3
 4.
Политика в областта на управлението на дълга
4 868,0
 5.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
11 371,0
 5.1.
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
11 371,0
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
32 233,0
 
Всичко:
403 472,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на финансите, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
210 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
160 000,0

Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
62 000,0
1.
Неданъчни приходи
62 000,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
49 154,8
II.
РАЗХОДИ
122 600,5
1.
Текущи разходи
111 637,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
20 737,6
2.
Капиталови разходи
5 963,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
5 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
60 600,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
60 600,5
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба
102 953,9
 2.
Политика в областта на публичната дипломация
730,7
 3.
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
18 915,9
 
Всичко:
122 600,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на външните работи, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
101 862,9
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
101 862,9

(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер 5 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
44 000,0
1.
Неданъчни приходи
44 000,0
 
 в т.ч.: неданъчни приходи на Военномедицинска академия
20 000,0
 
     приходи от държавни такси
50,0
II.
РАЗХОДИ
1 003 089,0
1.
Текущи разходи
948 754,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
727 500,0
1.2.
Субсидии
1 978,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
1 978,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
960,0
2.
Капиталови разходи
54 335,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
959 089,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
983 173,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-24 084,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-24 084,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на отбранителните способности
932 349,0
 2.
Политика в областта на съюзната и международна сигурност
70 740,0
 
Всичко:
1 003 089,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на отбраната, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
258 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
225 000,0

(4) В разходите по ал. 1 за дейността на Военномедицинска академия са включени 84 428,0 хил. лв., в т.ч. 54 126,0 хил. лв. за персонал.
(5) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища съгласно приложение № 2.
Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
170 378,0
1.
Неданъчни приходи
170 378,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
95 004,0
II.
РАЗХОДИ
1 126 977,0
1.
Текущи разходи
1 111 977,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
999 644,0
2.
Капиталови разходи
15 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
956 599,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
977 203,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-20 604,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-20 604,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред
628 856,0
 2.
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси
161 646,0
 3.
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации
193 502,0
 4.
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи
142 973,0
 
Всичко:
1 126 977,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
142 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
127 000,0

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
60 000,0
1.
Неданъчни приходи
60 000,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
59 595,8
II.
РАЗХОДИ
205 132,0
1.
Текущи разходи
190 747,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
122 854,0
1.2.
Субсидии
450,0
1.2.1.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
450,0
2.
Капиталови разходи
14 385,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
145 132,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
145 169,3
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-37,3
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-37,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на правосъдието
80 811,0
 2.
Политика в областта на изпълнение на наказанията
117 116,6
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
7 204,4
 
Всичко:
205 132,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
85 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
78 804,9

Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2016 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
26 000,0
1.
Неданъчни приходи
26 000,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
19 874,4
II.
РАЗХОДИ
1 109 914,8
1.
Текущи разходи
1 108 524,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
83 087,5
1.2.
 Субсидии
3 690,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
3 420,0
1.2.2.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
270,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
999 523,3
2.
Капиталови разходи
1 390,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 083 914,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 076 764,8
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
7 150,0
2.1.
 Получени трансфери (+)
7 150,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на заетостта
99 484,0
2.
Политика в областта на трудовите отношения
12 280,9
3.
Политика в областта на социалната закрила и равните възможности
178 766,8
4.
Политика в областта на хората с увреждания
194 502,7
5.
Политика в областта на социалното включване
615 776,2
6.
Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие
618,3
7.
Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията
134,7
8.
Бюджетна програма „Администрация“
8 351,2
 
Всичко:
1 109 914,8

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
1 035 827,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
1 025 327,3

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г., както следва:

Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
42 000,0
1.
Неданъчни приходи
42 000,0
 
   в т.ч. приходи от държавни такси
32 000,0
II.
РАЗХОДИ
436 541,3
1.
Текущи разходи
421 541,3
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
190 802,7
1.2.
Субсидии
79 636,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
79 636,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
26 800,0
2.
Капиталови разходи
15 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
394 541,3
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
418 541,3
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-24 000,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-24 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
70 780,7
2.
Политика в областта на диагностиката и лечението
328 962,8
3.
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
24 862,2
4.
Бюджетна програма „Администрация“
11 935,6
 
Всичко:
436 541,3

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
258 899,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
243 899,4

(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2016 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2016 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“.
Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
13 260,0
1.
Неданъчни приходи
13 260,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
730,0
II.
РАЗХОДИ
445 468,0
1.
Текущи разходи
435 768,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
213 390,9
 
 в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
25 092,9
1.2.
 Субсидии
6 260,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
6 260,0
2.
Капиталови разходи
2 755,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
6 945,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
433 208,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
894 826,3
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-456 618,3
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-456 618,3
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-5 000,0
3.1.
 Предоставени трансфери (-)
-5 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
1 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-1 000,0
 
в т.ч.
 
1.
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
-1 000,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот
390 913,5
 2.
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал
48 308,5
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
6 246,0
 
Всичко:
445 468,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
231 990,9
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
231 664,2

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 3.
Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2016 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
23 000,0
1.
Неданъчни приходи
23 000,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
500,0
II.
РАЗХОДИ
139 547,5
1.
Текущи разходи
134 863,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
68 980,2
 
 в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
5 039,0
1.2.
 Субсидии
14 500,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
13 900,0
1.2.2.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
600,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
42,0
2.
Капиталови разходи
4 683,7
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
116 547,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
116 547,5
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
13 890,8
 2.
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
121 055,3
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
4 601,4
 
Всичко:
139 547,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на културата, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
70 567,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
70 596,9

Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
48 000,0
1.
Неданъчни приходи
48 000,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
42 430,0
II.
РАЗХОДИ
44 481,9
1.
Текущи разходи
43 093,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
25 518,1
2.
Капиталови разходи
1 388,8
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
-18 518,1
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
19 031,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-37 550,0
2.1.
 Получени трансфери (+)
60 000,0
2.2.
 Предоставени трансфери (-)
-97 550,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
-15 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
15 000,0
 
в т.ч.
 
1.
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
15 000,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:  

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда
20 162,9
 2.
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост
9 415,0
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
14 904,0
 
Всичко:
44 481,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на околната среда и водите, както следва:

 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
18 963,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
18 963,8

Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
23 654,7
1.
Неданъчни приходи
23 654,7
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
13 013,5
II.
РАЗХОДИ
71 864,4
1.
Текущи разходи
71 364,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
25 996,0
1.2.
Субсидии
22 870,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
22 800,0
1.2.2.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
70,0
2.
Капиталови разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
48 209,7
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
48 281,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-71,3
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-71,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:  

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност
51 364,4
 2.
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество
13 500,0
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
7 000,0
 
Всичко:
71 864,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на икономиката, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
45 868,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
45 868,4

Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г., както следва:

Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
244 263,3
1.
Неданъчни приходи
244 263,3
 
  в т.ч. приходи от държавни такси
2 642,0
II.
РАЗХОДИ
115 559,6
1.
Текущи разходи
39 720,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
5 108,6
1.2.
Субсидии
32 052,7
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
32 052,7
2.
Капиталови разходи
75 839,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
 
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
717,6
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-717,6
2.1.
  Предоставени трансфери (-)
-717,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
128 703,7
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-128 703,7
 
в т.ч.
 
1.
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
-128 703,7

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие
111 832,3
2.
Бюджетна програма „Администрация“
3 727,3
 
Всичко:
115 559,6

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на енергетиката, както следва:     

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
110 451,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
110 451,0

(4) Министерският съвет може да извършва промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г. при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ и Фонд „Радиоактивни отпадъци“, при условие че не се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(5) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер 72 239 хил. лв. по Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. (ДВ, бр. 31 от 2014 г.),които не могат да бъдат разходвани за други цели.
Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2016 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1