Народно събрание
брой: 98, от дата 15.12.2015 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.10


Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

 

УКАЗ № 262
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., приет от ХLІІI Народно събрание на 1 декември 2015 г.
Издаден в София на 9 декември 2015 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
ЗАКОН
за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 10 048 408,4 хил. лв., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
10 048 408,4
1.
Осигурителни приходи
4 971 506,3
1.1.
Осигурителни вноски
4 971 506,3
2.
Неданъчни приходи
12 080,0
2.1.
Приходи и доходи от собственост
6 605,0
2.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
5 200,0
2.3.
Други приходи
275,0
3.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
-1 065,0
4.
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
346 638,7
5.
Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
4 719 248,4
 
 
(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 10 046 319,4 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
10 046 319,4
1.
Разходи
10 039 169,4
1.1.
Пенсии
8 740004,1
1.1.1.
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
8 356 317,0
1.1.2.
Пенсии за сметка на държавния бюджет
343 683,0
1.1.3.
Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
1 500,0
1.1.4.
Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)
38504,1
1.2.
Социални помощи и обезщетения
1 223 456,5
1.3.
Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
75630,5
1.3.1.
Разходи за персонал
53689,6
1.3.2.
Издръжка
15 197,4
1.3.3.
Платени данъци, такси и административни санкции
550,0
1.3.4.
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
106,0
1.3.5.
Капиталови разходи
6 087,5
1.4.
Отбрана и сигурност
75,0
1.5.
Разходи за лихви
3,3
1.5.1.
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
3,3
1.5.2.
Други разходи за лихви към местни лица
-
2.
Предоставени трансфери
7 150,0
2.1.
На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
 
3 150,0
2.2.
На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
4 000,0
2.2.1.
Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
 
3 000,0
2.2.2.
За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
 
1 000,0
(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
2 089,0
ФИНАНСИРАНЕ
-2 089,0

 
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
-2 089,0
Наличност в края на периода
0
 
 
Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 3 339 019,8 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
3 339 019,8
1.
Осигурителни приходи
3 338 369,7
1.1.
Осигурителни вноски
3 338 369,7
4.
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
650,1
(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 7 690 316,7 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
7 690 316,7
1.
Разходи
7 690 316,7
1.1.
Пенсии
7 689 757,5
1.1.1.
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
7 654 959,9
1.1.3.
Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
1 500,0
1.1.4.
Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)
33 297,6
1.2.
Социални помощи и обезщетения
559,2
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-4 351 296,9
Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на обща сума 459 225,7 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
459 225,7
1.
Осигурителни приходи
459 225,7
1.1.
Осигурителни вноски
459 225,7
(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 663 201,2 хил. лв., както следва:
 
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
663 201,2
1.
Разходи
663 201,2
1.1.
Пенсии
663 196,2
1.1.1.
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
660 093,4
1.1.4.
Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)
3 102,8
1.2.
Социални помощи и обезщетения
5,0
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-203 975,5

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 345 588,6 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
345 588,6
4.
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
345 588,6

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 345 598,8 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
345 598,8
1.
Разходи
345 598,8

 

1.1.
Пенсии
345 588,6
1.1.2.
Пенсии за сметка на държавния бюджет
343 683,0
1.1.4.
Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)
1 905,6
1.2.
Социални помощи и обезщетения
10,2

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-10,2

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 149788,5 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
149 788,5
1.
Осигурителни приходи
149 788,5
1.1.
Осигурителни вноски
149 788,5

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 54 144,9 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
54 144,9
1.
Разходи
49 794,9
1.1.
Пенсии
41 461,8
1.1.1.
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
41 263,7
1.1.4.
Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)
198,1
1.2.
Социални помощи и обезщетения
8 333,1
2.
Предоставени трансфери
4 350,0
2.1.
На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно
чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване
350,0
2.2.
На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
4 000,0
2.2.1.
Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
3 000,0
2.2.2.
За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
1 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
95 643,6

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 802 620,8 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
802 620,8
1.
Осигурителни приходи
802 620,8
1.1.
Осигурителни вноски
802 620,8

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 892 596,9 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
892 596,9
1.
Разходи
889 796,9
1.2.
Социални помощи и обезщетения
889 796,9
2.
Предоставени трансфери
2 800,0
2.1.
На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-89 976,1

Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 221 901,6 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
221 901,6
1.
Осигурителни приходи
221 501,6
1.1.
Осигурителни вноски
221 501,6
4.
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
400,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 324752,1 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
324 752,1
1.
Разходи
324 752,1
1.2.
Социални помощи и обезщетения
324 752,1

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-102 850,5

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 4 730 263,4 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
4 730 263,4
2.
Неданъчни приходи
12 080,0
2.1.
Приходи и доходи от собственост
6 605,0
2.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
5 200,0
2.3.
Други приходи
275,0
3.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
-1 065,0
5.
Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
за покриване на недостига от средства
 
4 719 248,4
(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 75 708,8 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
75 708,8
1.
Разходи
75 708,8
1.3.
Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
75 630,5
1.3.1.
Разходи за персонал
53 689,6
1.3.2.
Издръжка
15 197,4
1.3.3.
Платени данъци, такси и административни санкции
550,0
1.3.4.
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
106,0
1.3.5.
Капиталови разходи
6 087,5
1.4.
Отбрана и сигурност
75,0
1.5.
Разходи за лихви
3,3
1.5.1.
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
3,3
1.5.2.
Други разходи за лихви към местни лица
-

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
4 654 554,6
РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ
-4 654 554,6
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
-2 089,0
Наличност в края на периода
4 652 465,6

Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2014 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 300 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 и 2016 г. е 420 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.
Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г.:
1. от 1 януари до 30 юни – 157, 44 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 161,38 лв.
Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2016 г. – 7,20 лв.
Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г. – 340 лв.
Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2016 г. – 540 лв.
Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2016 г. съгласно приложение № 2.
Чл. 15. (1) За 2016 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2016 г. – 1200 лв.
(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ съгласно приложение № 3.
Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2016 г. съгласно приложение № 4.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.
(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.
§ 2. За 2016 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.
§ 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 14, 22, 54, 61 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 9, изречение трето думите „определения с влязъл в сила ревизионен акт по“ се заменят с „установения от органа по приходите при условията и по реда на“ и думата „съответната“ се заличава.
2. В чл. 9, ал. 1, т. 4 думите „дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4а, ал. 1“ се заменят с „дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, включително вноските по чл. 6, ал. 9 и дължимите осигурителни вноски от лицата по чл. 4а, ал. 1“.
3. В чл. 13в, ал. 3 думите „и не са осигурени“ се заличават.
4. В чл. 20, ал. 2, т. 1 след думите „фондовете „Пенсии“ се поставя запетая и се добавя „фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.
5. В чл. 21, т. 3 думите „и 4“ се заличават.
6. В чл. 22б се създава т. 3:
„3. помощи за профилактика и рехабилитация.“
7. В чл. 40а:
а) в заглавието след думата „документи“ се добавя „и данни“;
б) в текста преди т. 1 след думата „Документите“ се добавя „и данните“;
в) в т. 1 и 2 думите „15-о число“ се заменят с „10-о число“.
8. В чл. 48, ал. 2:
а) в изречение първо думите „18-те календарни месеца“ се заменят с „24-те календарни месеца“;
б) в изречение второ думите „18 месеца“ се заменят с „24 месеца“.
9. В чл. 48б в заглавието след думата „документи“ се добавя „и данни“, след думата „документите“ се добавя „и данните“ и думите „15-о число“ се заменят с „10-о число“.
10. В чл. 52б в заглавието след думата „документи“ се добавя „и данни“, след думата „документите“ се добавя „и данните“ и думите „15-о число“ се заменят с „10-о число“.
11. В чл. 54а, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;“.
12. В чл. 54г, ал. 4 след думите „с разпореждане“ се добавя „производството по отпускането или“.
13. В чл. 54д, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава, или при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или на професионална пенсия по чл. 168;“.
14. В чл. 54е:
а) в ал. 3 думите „или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава“ се заменят с „в Република България, или пенсия за старост в друга държава, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168“;
б) в ал. 4 след думата „институт“ се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението“.
15. В чл. 77 думите „ал. 3 – 6“ се заменят с „ал. 3 – 8“.
16. В чл. 79, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „ал. 3 – 6“ се заменят с „ал. 3 – 8“.
17. В чл. 101, ал. 1, т. 4а след думите „с друг вид пенсия“ се поставя запетая и се добавя „включително пенсия, отпусната в друга държава“.
18. В чл. 110, ал. 3, изречение първо след думата „институт“ се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението“.
19. В чл. 117, ал. 2 думата „тримесечен“ се заменя с „двумесечен“.
20. В чл. 129, ал. 19 думите „ал. 13, 14 и 16“ се заменят с „ал. 13, 14 и 17“.
21. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 4 след думите „фонд „Пенсии“ се поставя запетая и се добавя „фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“;
б) в т. 7 в текста преди буква „а“ думите „т. 5“ се заменят с „т. 6“;
в) в т. 11 след думите „чл. 69а“ се поставя запетая и се добавя „чл. 69б, чл. 69в“.
22. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22у:
„§ 22у. (1) В срок до 30 април 2016 г. министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика представят за обществено обсъждане концепция за усъвършенстване на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността и изменения в нормативната уредба на пенсиите за инвалидност.
(2) В срок до 30 юни 2016 г. Министерският съвет внася в Народното събрание съответните законопроекти, свързани с изменения и допълнения в уредбата на пенсиите за инвалидност и другите права на хората с увреждания, които произтичат от концепцията по ал. 1, в т. ч. мерки, насочени към оптимизиране на използването на наличния финансов ресурс за подобряване на условията на живот на хората с увреждания.“
§ 4. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г., Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г. и бр. 54, 61 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 222 се създава ал. 4:
„(4) Алинея 3 се прилага и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.“
2. В чл. 328 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 10а:
„10а. когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;“
бб) досегашната т. 10а става т. 10б;
вв) създава се т. 10в:
„10в. когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;“
б) в ал. 3 след думите „ал. 1, т. 10а“ се поставя запетая и се добавя „10б и 10в“.
§ 5. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 14, 24 и 54 от 2015 г.) в чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните допълнения:
а) създава се т. 5а:
„5а. когато на държавния служител е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;“
б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „включително когато е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване“.
2. Създава се ал. 3а:
„(3а) Алинея 3 се прилага и когато при прекратяване на служебното правоотношение държавният служител отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.“
3. В ал. 5 думите „ал. 1, т. 6“ се заменят с „ал. 1, т. 5а и 6“.
§ 6. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.
§ 7. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на § 3, т. 15, 16 и 20, които влизат в сила от 15 август 2015 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 декември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2016 г. (с налагане на административно увеличение от 7,5 % за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата за 2016 г. 420,00 лв.)

По-
ре-
ден
но-
мер
Ико-
номи-
чески дей-
ности (ном. А31)
Иконо-
мически дей-
ности
(код по НКИД)
Наименование
на икономическа
 
дейност
Ръко-
води-
тели
Спе-
циа-
листи
Техни-
ци и
при-
ложни специа-
листи
Помо-
щен адми-
нистра-
тивен персо-
нал
Персо-
нал,
зает с услуга
за насе-
ление-
то, тър-
говията
и охра-
ната
Квали-
фици-
рани работ-
ници в селско-
то, гор-
ското, ловно-
то и
рибно-
то сто-
панство
Квали-
фици-
рани работ-
ници и сродни
на тях
занаят-
чии
Маши-
нни опера-
тори и мон-
тажници
Про-
фесии, неизиск-
ващи спе-
циална квали-
фика-
ция
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
А
01, 03 без 1.49
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство
995
750
680
630
460
519
595
662
421
2
А
02
Горско стопанство
900
620
530
480
450
420
520
500
420
3
А
1,49
Отглеждане на други животни
(пчеларство)
727
682
648
570
458
458
536
458
420
4
В
05
Добив на въглища
867
710
673
484
420
420
673
611
450
5
В
06
Добив на нефт и природен газ
833
668
650
435
435
420
600
552
435
6
В
07
Добив на метални руди
891
741
656
471
420
420
649
560
420
7
В
08.11
Добив на строителни материали
679
534
485
500
500
420
580
534
500
8
В
08.11
Добив на декоративни скални материали
652
514
466
420
420
420
558
514
420
9
В
08.11
Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
682
537
488
423
423
420
584
537
423
10
В
08.12
Добив на трошен камък, чакъл и пясък
857
712
615
452
421
420
565
565
421
11
В
08.12
Добив на глина и каолин
882
732
632
465
431
420
581
581
431
12
В
08.9 и 09
Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива
685
540
490
425
425
420
587
540
425
13
C
10.1 без 10.12, 10.2
Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
1430
945
755
572
427
420
612
511
420
14
C
10.12
Производство и преработка на месо от домашни птици
1180
980
850
600
420
450
470
620
430
15
C
10.3
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
870
700
590
470
420
420
540
541
420
16
C
10.4
Производство на растителни и животински масла и мазнини
945
850
620
510
460
420
470
470
422
17
C
10.5
Производство на мляко и млечни продукти
1017
671
541
550
480
422
480
480
430
18
C
10.6
Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени про­дукти
1200
1000
950
580
440
420
650
800
450
19
C
10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82
Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти
800
565
560
445
420
420
455
510
425
20
C
10.81 и 10.82
Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
1100
905
840
600
422
422
590
620
422
21
C
10.9
Производство на готови храни за животни
1080
950
860
630
422
440
650
650
430
22
C
11 без 11.05, 11.06 и 11.07
Производство на напитки
836
650
558
420
420
420
420
441
420
23
C
11.05 и 11.06
Производство на пиво и малц
790
670
615
433
423
420
510
490
422
24
C
11.07
Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
900
760
690
485
420
420
480
492
420
25
C
12
Производство на тютюневи изделия
995
970
679
535
438
420
460
535
420
26
C
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
950
648
620
498
420
420
420
420
420
27
C
14 без 14.3
Производство на облекло
890
650
600
480
420
420
440
425
420
28
C
14, 3
Производство на други трикотажни изделия
960
690
650
550
420
420
450
445
425
29
C
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
872
592
576
475
420
420
420
420
420
30
C
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
580
470
460
420
420
420
440
440
420
31
C
17
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
820
610
550
430
420
420
510
470
420
32
C, J
18, 58 и 59
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
485
438
420
420
420
420
420
420
420
33
C
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
1697
1261
995
728
849
420
922
931
535
34
C
20
Производство на химични продукти
837
654
478
420
420
420
471
455
420
35
C
21
Производство на лекарствени вещества и продукти
837
654
478
420
420
420
471
455
420
36
C
22
Производство на изделия от каучук и пластмаси
591
420
420
420
420
420
420
420
420
37
C
23
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
796
645
602
420
420
420
581
581
420
38
C
24 без 24.5
Производство на основни метали
780
540
500
420
420
420
460
460
420
39
C
24.5
Леене на метали
740
540
520
420
420
420
440
440
420
40
C
25 без 25.4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
740
500
470
420
420
420
435
435
420
41
C
26
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
760
660
580
420
420
420
560
540
420
42
C
27
Производство на електрически съоръжения
760
660
580
420
420
420
560
540
420
43
C
28 без 28.11; 25.4
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси
830
570
510
420
420
420
480
470
420
44
C
28.11
Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
950
600
600
490
420
420
520
510
420
45
C
29, 30
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили
980
650
570
420
420
420
580
460
420
46
C
31
Производство на мебели
600
475
450
420
420
420
440
440
420
47
C
32 без 32.5,
33
Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
679
460
438
420
420
420
420
420
420
48
C
32.5
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)
894
671
420
420
420
420
447
503
420
49
D
35.1
Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
950
750
710
440
420
420
620
590
420
50
D
35.2; 49.5
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт
1406
970
922
559
485
420
674
743
485
51
D
35.3
Производство и разпределение на топлинна енергия
840
645
615
430
420
420
490
540
420
52
Е
36, 37
Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
780
700
630
460
430
420
530
460
420
53
E
38 без 38.12 и 38.22; 39
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
801
485
471
420
420
420
426
420
420
54
E
38.12 и
38.22
Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
975
810
730
600
575
420
640
600
585
55
F
41, 42 без 42.11 и 42.22, 43
Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности
760
620
600
420
420
420
580
580
420
56
F
42.11
Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
845
670
610
445
420
420
610
610
420
57
F
42.22
Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
670
545
515
425
420
420
420
460
420
58
G
45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
1250
1030
910
640
545
440
600
590
470
59
G
46.46,
47.73, 47.74
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
888
563
471
420
420
420
420
440
420
60
I
55, 56, 79
Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
930
800
625
505
450
420
550
560
420
61
H
49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт
892
791
650
436
436
420
458
541
436
62
H
49.3, 49.4
Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване
813
626
555
420
420
420
463
463
420
63
H
50
Воден транспорт
973
889
759
483
427
420
492
547
427
64
H
51
Въздушен транспорт
1156
1062
866
539
551
420
561
624
488
65
H
 52, без железопътен транспорт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)
999
936
731
446
446
420
516
446
446
66
H
53
Пощенски и куриерски дейности
500
490
420
420
420
420
420
420
420
67
J
60, 61
Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения
898
786
674
516
516
420
563
563
448
68
K
64, 65, 66
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1529
970
728
535
420
420
438
559
420
69
J, L, M, N
62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82
Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
970
631
508
420
420
420
420
420
420
70
N
80
Дейности по охрана и разследване
816
570
470
420
420
420
420
420
420
71
M
72
Научноизследователска и развойна дейност
648
465
420
420
420
420
420
420
420
72
O
84
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
478
420
420
420
420
420
420
420
420
73
P
85
ОБРАЗОВАНИЕ
660
555
465
420
420
420
420
420
420
74
Q
86 без 86.1, 75
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност
1006
643
420
420
420
447
420
420
420
75
Q
86, 1
Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)
1286
950
626
503
420
470
481
481
420
76
Q
87, 88
Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване
420
420
420
420
420
420
420
420
420
77
R
90, 91, 92, 93
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб)
634
438
420
420
420
420
420
420
420
78
S, T
95, 96, 97
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ;
480
460
420
420
420
420
420
420
420
79
S, U
94 без 94.91, 99
Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби
862
606
448
420
420
420
420
420
420
80
R
93,12
Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)
 
 
568
 
 
 
 
 
 
81
 
 
Централен кооперативен съюз
640
560
500
420
420
420
420
420
420
82
Q
86 без 86.1
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
671
514
425
 
 
 
 
 
 
83
Q
86, 1
Дейност на болници (само за началник
клиника/
отделение)
1062
 
 
 
 
 
 
 
 
84
Q
86, 1
Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
737
682
671
 
 
 
 
 
 
85
S
94.91
Дейност на религиозни организации
 
420
 
 
 
 
 
 
 

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение 2 към Заповед №РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 – техници и приложни специалисти.
Приложение № 2 към чл. 14
Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ за 2016 г.

Код КИД
2008
Наименование на икономическа дейност КИД2008
Осигу-
рителна вноска (%)
02
Горско стопанство
1,1
05
Добив на въглища
1,1
07
Добив на метални руди
1,1
08
Добив на неметални материали и суровини
1,1
09
Спомагателни дейности в добива
1,1
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
1,1
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
1,1
17
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
1,1
20
Производство на химични продукти
1,1
23
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
1,1
24
Производство на основни метали
1,1
25
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
1,1
30
Производство на превозни средства, без автомобили
1,1
31
Производство на мебели
1,1
33
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
1,1
38
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
1,1
41
Строителство на сгради
1,1
42
Строителство на съоръжения
1,1
43
Специализирани строителни дейности
1,1
49
Сухопътен транспорт
1,1
50
Воден транспорт
1,1
01
Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
0,9
06
Добив на нефт и природен газ
0,9
11
Производство на напитки
0,9
12
Производство на тютюневи изделия
0,9
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
0,9
22
Производство на изделия от каучук и пластмаси
0,9
28
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
0,9
35
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
0,9
37
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
0,9
52
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
0,9
10
Производство на хранителни продукти
0,7
21
Производство на лекарствени вещества и продукти
0,7
27
Производство на електрически съоръжения
0,7
32
Производство, некласифицирано другаде
0,7
36
Събиране, пречистване и доставяне на води
0,7
46
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
0,7
53
Пощенски и куриерски дейности
0,7
60
Радио- и телевизионна дейност
0,7
61
Далекосъобщения
0,7
68
Операции с недвижими имоти
0,7
74
Други професионални дейности
0,7
77
Даване под наем и оперативен лизинг
0,7
79
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
0,7
80
Дейности по охрана и разследване
0,7
81
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
0,7
84
Държавно управление
0,7
87
Медико-социални грижи с настаняване
0,7
90
Артистична и творческа дейност
0,7
91
Други дейности в областта на културата
0,7
92
Организиране на хазартни игри
0,7
93
Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
0,7
18
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
0,5
29
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
0,5
39
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
0,5
45
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
0,5
47
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
0,5
51
Въздушен транспорт
0,5
59
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
0,5
71
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
0,5
72
Научноизследователска и развойна дейност
0,5
78
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
0,5
82
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
0,5
85
Образование
0,5
86
Хуманно здравеопазване
0,5
88
Социална работа без настаняване
0,5
99
Дейности на екстериториални организации и служби
0,5
03
Рибно стопанство
0,4
14
Производство на облекло
0,4
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
0,4
26
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
0,4
55
Хотелиерство
0,4
56
Ресторантьорство
0,4
58
Издателска дейност
0,4
62
Дейности в областта на информационните технологии
0,4
63
Информационни услуги
0,4
64
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
0,4
65
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване
0,4
66
Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
0,4
69
Юридически и счетоводни дейности
0,4
70
Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
0,4
73
Рекламна дейност и проучване на пазари
0,4
75
Ветеринарномедицинска дейност
0,4
94
Дейности на организации с нестопанска цел
0,4
95
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
0,4
96
Други персонални услуги
0,4
97
Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
0,4
98
Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
0,4

 
Приложение № 3 към чл. 15, ал. 4
Бюджет на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
(в хил. лв.)

Показатели
Бюджет 2016 г.
І. ПРИХОДИ
10 000,0
Приходи от вноски
0,0
Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК
10 000,0
Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви
0,0
ІІ. РАЗХОДИ
1 833,7
Обезщетения и помощи за домакинствата
1 350,0
Разходи за гарантирани вземания на работници и служители
1 350,0
Разходи за дейността
150,0
Разходи за дейността, извършени по чл. 13 ЗГВРСНР
150,0
Разходи за заплати и възнаграждения на персонала
25,4
Други възнаграждения и плащания на персонала
36,8
Осигурителни вноски от работодатели
236,7
Издръжка
34,8