Управителен съвет на сдружение „Национален комитет по осветление в България (НКО)“   София
брой: 95, от дата 8.12.2015 г.   Неофициален раздел / ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯстр.141


общо събрание

 

11. – Управителният съвет на сдружение „Национален комитет по осветление в България (НКО)“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.01.2016 г. в 17 ч. в зала № 12126, бл. 12, Електротехническия факултет на Техническия университет – София, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението през периода 2013 – 2015 г.; 2. вземане на решение относно дължимостта и размера на членския внос.
7765