Министерство на образованието и науката
брой: 92, от дата 27.11.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.86


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 14 от 2013 г. и бр. 71 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „притежава висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ (професионален бакалавър по ...) от Закона за висшето образование (ЗВО) или“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „при условия и по ред, определени в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата“ се заменят с „пропорционално на увеличението на нормата“.
§ 2. В чл. 6, ал. 5 думите „първостепенния разпоредител с бюджетни кредити“ се заменят с „първостепенния разпоредител с бюджет“.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 думите „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят с „министъра на образованието и науката“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавят думите „както и на учител в детска градина – за водене на задължителната документация на съответната група и за консултиране на родители;“.
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. за работа с деца и ученици със специални образователни потребности – на педагогическите специалисти в детските градини и училищата, провеждащи интегрирано обучение и възпитание.“
3. В ал. 4, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавят думите „а на класните ръководители на паралелки с ученици, завършващи средна степен на образование – и за един месец след приключване на учебните занятия.“
4. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 4 се изплаща на учителите в детските градини само за действително отработеното време, през което лицето е изпълнявало съответните дейности.
(6) При отсъствие на класния ръководител или на учителя в детската градина допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 4 се изплаща на заместващия учител пропорционално на времето на заместване.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея накрая се добавят думите „и се изплаща от началото на месеца, следващ датата на представяне на документ, удостоверяващ придобиването й.“
§ 5. В чл. 10, ал. 3 думите „първостепенния разпоредител с бюджетни кредити“ се заменят с „първостепенния разпоредител с бюджет“.
§ 6. В чл. 11, ал. 1 думите „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят с „министъра на образованието и науката“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При извършване на оценяването по реда на ал. 1 броят на точките към показателите в приложение № 2 може да се коригира с решение на педагогическия съвет в зависимост от вида и спецификата на детската градина, училището или обслужващо звено. Корекцията се извършва в рамките на общия брой от 100 точки и не може да надхвърля 20 на сто за всеки отделен показател. Решението за корекция на показателите се приема в срок до 30 септември и се прилага при оценяването на постигнатите резултати от труда за следващата учебна година.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея числото „15“ се заменя с „1“.
§ 8. В чл. 13, ал. 2 думите „първостепенните разпоредители с бюджетни кредити“ се заменят с „първостепенните разпоредители с бюджет“, а думите „Министерството на образованието, младежта и науката“ се заменят с „Министерството на образованието и науката“.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „7“ се заменя с „6“.
2. В ал. 2 думите „7 месеца“ се заменят с „6 месеца“, а думите „по чл. 12, ал. 3“ се заменят с „по чл. 12, ал. 4“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Оценяването на постигнатите резултати от труда в детски градини, училища и обслужващи звена с педагогически персонал над 10 души се извършва от комисия, като броят на членовете, председателят и съставът й се избират от педагогическия съвет.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Представителите на общинската администрация – в случаите по ал. 4, т. 1, на финансиращия орган – в случаите по ал. 4, т. 2, и на регионалния инспекторат по образованието – в случаите по ал. 4, т. 4, се определят по предложение съответно на кмета на общината, на финансиращия орган и на началника на регионалния инспекторат по образованието.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) В състава на комисиите по ал. 4 се включват и представители на местните органи на представителните организации на работниците и служителите.“
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавят думите „и в 3-дневен срок от подписването й се предоставя на оценяваното лице.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Запознаването на оценяваното лице със съдържанието на картата за оценка на резултатите от труда се удостоверява с подписа му.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Лицата, които не са съгласни с дадената им оценка на резултатите от труда, могат да подадат писмено възражение, в което да посочат мотивите за несъгласието си с оценката.“
4. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Възражението по ал. 4 се подава до председателя на комисията по чл. 15, ал. 2 и 4, съответно до директора – в случаите по чл. 15, ал. 1 и 3, в срок до 3 работни дни от датата, на която оценяваният се е запознал с картата си за оценка на резултатите от труда.
(6) Комисията по чл. 15, ал. 2 и 4, съответно директорът – в случаите по чл. 15, ал. 1 и 3, са длъжни да се произнесат по възражението в 5-дневен срок от получаването му, като решението им е окончателно, за което писмено уведомяват лицето.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Картата за оценка на резултатите от труда, подаденото възражение и решението по него се съхраняват в личното трудово досие на оценявания.“
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавят думите „която се издава не по-късно от 30 октомври“.
2. В ал. 3 думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 2“.
§ 13. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

Група
Длъжности
Минимална основна работна заплата от 1.10.2015 г.
І. Педагогически специалисти с ръководни функции
директор на училище, детска градина и обслужващо звено
750 лв.
помощник-директор
700 лв.
ІІ. Педагогически специалисти
младши учител, младши възпитател
учител, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО), логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител, възпитател
старши учител, старши възпитател
главен учител, главен възпитател
600 лв.
 
 
 
 
600 лв.
625 лв.
660 лв.

Заключителна разпоредба
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 13, който влиза в сила от 1 октомври 2015 г., и на § 1, т. 1 (относно чл. 4, ал. 2, т. 1), който влиза в сила от 1 юли 2016 г.
Министър: Тодор Танев

7669