Народно събрание
брой: 92, от дата 27.11.2015 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

 

УКАЗ № 232
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, приет от ХLIIІ Народно събрание на 12 ноември 2015 г.
Издаден в София на 24 ноември 2015 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г. и бр. 30 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Директорът на Агенция „Митници“ издава задължителни указания за длъжностните лица в структурата на агенцията за единно прилагане на акцизното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията по този закон след предварително получаване на становище от министъра на финансите.
(3) Задължителни указания по ал. 2 може да се издават и от министъра на финансите.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Данъчнозадължени лица са и лицата извън случаите по ал. 1, когато са произвели или са участвали в производството на акцизни стоки, държат или са участвали в държането на акцизни стоки, разпореждат се или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз или акцизът е бил заплатен частично.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Лицензиран складодържател“ е лице, което в съответствие с разпоредбите на този закон е получило лиценз да произвежда и/или складира, да получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.“
2. Точка 8 се изменя така:
„8. „Специализиран малък обект за дестилиране“ е обект, който отговаря едновременно на следните условия:
а) е правно и икономически независим от който и да е друг обект за дестилиране и не осъществява дейността си по предоставен лиценз;
б) е с обща вместимост на съдовете до 500литра включително, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове – собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.“
3. В т. 14 думите „едноличен търговец или юридическо“ се заличават и след думата „продукти“ се добавя „или денатуриран по специален метод етилов алкохол“.
4. Създава се т. 23а:
„23а. „Етери, произведени от биоетанол“: кислородсъдържащи съединения (етил-третичен-бутил-етер или ЕТБЕ), произведени на базата на биоетанол, при което обменният процент био-ЕТБЕ, изчислен като биогориво, е 47, биодиметилетер: диметилетер, произведен от биомаса, предназначен за употреба като биогориво, и био-метил-третичен-бутил-етер: гориво, произведено на базата на биометанол, при което обемният процент био-метил-третичен-бутил-етер, изчислен като биогориво, е 36, предназначени за използване чисти или в смеси с гориво за бензинови двигатели.“
5. Точка 37 се изменя така:
„37. „Енергиен продукт за отопление“ е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда. Енергийният продукт за отопление включва всички случаи, когато енергийни продукти се изгарят и получената топлина се използва, с изключение:
а) за цели, различни от тези по т. 10 и 33а;
б) за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление.“
6. Създава се т. 38а:
„38а. „Правно и икономически независим специализиран малък обект за дестилиране“ е лице по чл. 57, ал. 1, което не е свързано лице с лице, което е производител на етилов алкохол (ракия).“
7. Създават се т. 58, 59 и 60:
„58. „Енергия от възобновяеми източници“ е енергията от възобновяеми неизкопаеми източници: вятърна, слънчева енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина в атмосферния въздух – аеротермална енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина под повърхността на твърдата почва – гео­термална енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина в повърхностните води – хидротермална енергия, океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, газ от възобновяеми източници, сметищен газ и газ от пречиствателни инсталации за отпадни води.
59. „Мажоритарен съдружник или акционер“ е лице, което притежава повече от 33на сто от дяловете, съответно от акциите на дружеството.
60. „Неуредени публични задължения“ са установените изискуеми задължения на лицето, с изключение на обезпечените в пълен размер, разсрочените и отсрочените задължения, събирани от митническите органи.“
§ 4. В чл. 12, ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. се влагат при промишлена обработка на тютюн или в производство на тютюневи изделия;“.
§ 5. В чл. 20, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „при предстоящо прекратяване действието на лиценза за управление на данъчния склад, от който стоките се извеждат“ и запетаята след тях се заличават.
2. Tочка 8 се изменя така:
„8. установяването на липси на стоки, за които се дължи акциз, включително липси на въглища, кокс, електрическа енергия, природен газ или биогаз, установени при лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2, 3, 3а, 3б, 5 и 6;“.
3. Точка 17 се изменя така:
„17. продажбата на електрическа енергия, природен газ или биогаз на потребители на електрическа енергия, природен газ или биогаз за битови и стопански нужди, както и продажбата на природен газ или биогаз като моторно гориво, с изключение на продажбите на лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2, 3, 3а, 5 и 6;“.
4. Точка 18 се изменя така:
„18. потреблението на електрическа енергия, природен газ или биогаз от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3, 3б, 5 и 6 за свои собствени нужди, с изключение на случаите на потреблението на електрическа енергия за производство или поддържане на производство на електрическа енергия;“.
5. В т. 19 след думата „продукти“ се добавя „или денатуриран по специален метод етилов алкохол“.
§ 6. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Освобождава се от облагане с акциз денатуриран по специален метод етилов алкохол, който се влага в производството на крайни продукти, които не са за човешка консумация.“
2. В ал. 6 думите „ал. 2 – 5“ се заменят с „ал. 3 – 5“ и думите „ал. 2, 3 и 5“ се заменят с „ал. 3 и 5“.
§ 7. В чл. 24, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29, 2710 19 71 до 2710 19 93 и 2710 19 99 – в опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите до 5 литра;“.
§ 8. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Освобождаването от облагане с акциз“ се добавя „по чл. 22, ал. 2, както и освобождаването от облагане с акциз“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За всеки обект, където ще се получават и използват денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти от освободен от акциз краен потребител, се издава отделно удостоверение за освободен от акциз краен потребител.“
3. В ал. 3:
а) в т. 6 след думата „използват“ се добавя „денатурираният по специален метод етилов алкохол или“;
б) създава се т. 7:
„7. притежава лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейността, когато това се изисква по закон.“
4. В ал. 4 след думата „използват“ се добавя „денатурираният по специален метод етилов алкохол или“.
5. В ал. 5:
а) в т. 2 след думата „използват“ се добавя „денатурираният по специален метод етилов алкохол или“;
б) в т. 3 след думата „използват“ се добавя „денатурираният по специален метод етилов алкохол по чл. 22, ал. 2 или“;
в) точка 4 се изменя така:
„4. денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, които ще се използват от крайния потребител – търговско наименование и код по КН;“
г) точка 5 се изменя така:
„5. годишните прогнозни количества за денатуриран по специален метод етилов алкохол или за енергийни продукти, които ще се получават и използват – по видове дейности, а за енергийни продукти – и по видове енергийни продукти;“
д) в т. 6 след думата „дейности“ се поставя запетая и думите „и видове енергийни продукти“ се заменят с „а за енергийни продукти – и по видове енергийни продукти“;
е) в т. 8 след думата „получаваните“ се добавя „денатуриран по специален метод етилов алкохол или“;
ж) създава се т. 10:
„10. годишни прогнозни количества на произвежданите стоки по предназначение – за реализация на територията на страната, за износ или за друга държава членка.“
6. В ал. 6:
а) в т. 10 след думата „използват“ се добавя „денатурирания по специален метод етилов алкохол или“;
б) в т. 11 накрая се добавя „като в случаите на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия разходните норми трябва да включват поотделно данни за количеството на енергийните продукти, използвани за производство на топлинна енергия, и количеството на енергийните продукти, използвани за производство на електрическа енергия“.
7. Създава се нова ал. 7:
„(7) Удостоверение за освободен от акциз краен потребител не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.“
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 9. В чл. 24б се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „използват“ се добавя „денатурирания по специален метод етилов алкохол или“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство по чл. 24а, ал. 7, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.“
§ 10. В чл. 24в, ал. 3 накрая се добавя „като проверка на място се извършва по преценка, когато промяната е свързана с обстоятелства, вписани в търговския регистър“.
§ 11. В чл. 24г, ал. 1 думите „Централното митническо управление на“ се заличават.
§ 12. В чл. 24д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „енергийни продукти“ се заменят с „акцизни стоки“ и думите „енергийните продукти“ се заменят със „стоките“.
2. В ал. 2 думите „енергийни продукти“ се заменят с „акцизни стоки“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Освободен от акциз краен потребител, който е използвал денатуриран по специален метод етилов алкохол за цели, различни от посочените в издаденото удостоверение, заплаща размера на акциза, дължим за етилов алкохол, по ставката, определена в чл. 31, ал. 1.“
§ 13. В чл. 24е, ал. 1, т. 4 се правят следните допълнения:
1. В буква „а“ след думите „чл. 24а, ал. 3“ се добавя „и 7“.
2. Създават се букви „в“ и „г“:
„в) когато лицето е представило неверни данни, които са послужили за издаване на удостоверението за освободен от акциз краен потребител;
г) когато лицето престане да отговаря на условията за освобождаване от облагане с акциз по чл. 22, ал. 2 или чл. 24, ал. 2, т. 1 – 5.“
§ 14. В чл. 24ж се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думата „тримесечен“ се заменя с „двумесечен“.
2. В ал. 7 думите „14-дневен“ се заменят със „7-дневен“.
§ 15. В чл. 25, ал. 1, т. 1 думите „чл. 27, ал. 7 и 8“ се заменят с „чл. 64, ал. 21 и 22“.
§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 изречение първо се изменя така: „Решението или отказът по ал. 3 или по ал. 13 може да се обжалва в 14-дневен срок пред директора на Агенция „Митници“, който се произнася в 45-дневен срок от датата на получаването на жалбата.“
2. В ал. 5 думите „14-дневен“ се заменят със „7-дневен“.
3. Алинеи 6, 7, 8 и 12 се отменят.
§ 17. В чл. 27а ал. 2 се отменя.
§ 18. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 8 след думите „природния газ“ се поставя запетая и се добавя „втечнения биогаз и биогаз в газообразно състояние“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При използване на енергийни продукти за осъществяване на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия данъчната основа по ал. 1 за произведената топлинна енергия се определя върху 30 на сто от общото количество на използваните енергийни продукти за комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия.“
§ 19. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. За целите на прилагане на чл. 28, ал. 2 освободените от акциз крайни потребители предоставят на компетентното митническо учреждение в срока за подаване на рекапитулативната декларация по чл. 87а, ал. 1 ежемесечен отчет за използваните енергийни продукти по ред, начин и във формат, определени в правилника за прилагане на закона.“
§ 20. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 числото „645“ се заменя с „646“;
б) в т. 4 числото „645“ се заменя с „646“;
в) точки 8 и 9 се отменят;
г) в т. 10 числото „645“ се заменя с „646“;
д) създава се т. 11:
„11. за биогаз с код по КН 2711 19 и 2711 29 – 0 лв. за 1 гигаджаул.“
2. В ал. 8 числото „645“ се заменя с „646“, а след думата „литра“ се добавя „или 1000 кг в зависимост от определената данъчна основа“.
§ 21. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „50 лв.“ се заменят с „646 лв.“;
б) в т. 2 думите „50 лв.“ се заменят с „400 лв.“;
в) в т. 3 думите „50 лв.“ се заменят с „646 лв.“;
г) създава се т. 8:
„8. за биогаз с код по КН 2711 19 и 2711 29 – 0 лв. за 1 гигаджаул.“
2. В ал. 3 думите „т. 1 – 4“ се заменят с „т. 2 и 4“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ставките по ал. 1, т. 2 и 4 се прилагат, при условие че лицето, което е освободило акцизните стоки за потребление, разполага с документа по ал. 3, заверен от лицето, което ще използва стоките за съответното предназначение, с изключение на втечнения нефтен газ (LPG) в бутилки за отопление, извеждани от данъчен склад.“
4. В ал. 5 думите „ставката по ал. 1“ се заменят със „ставките по ал. 1, т. 2 и 4“.
§ 22. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) За целите на прилагане на чл. 24, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 – 5 и чл. 26, ал. 2 газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 и керосин с код по КН 2710 19 25 0 се маркират при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.“
§ 23. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Акцизната ставка за цигарите е, както следва:
1. на специфичния акциз – 70 лв. на 1000 къса;
2. на пропорционалния акциз:
а) 38 на сто от продажната цена – от 1 януари 2016 г.;
б) 40 на сто от продажната цена – от 1 януари 2017 г.;
в) 42 на сто от продажната цена – от 1 януари 2018 г.“
2. В ал. 2, т. 2 думата „осем“ се заменя със „седем“.
§ 24. Член 39а се отменя.
§ 25. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 3, т. 4 и 6“ се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 4 и 6“;
б) т. 2 думите „т. 1, 2 и 3“ се заменят с „т. 1 – 3б, 5 и 6“ и думите „чл. 84, ал. 8“ се заменят с „чл. 84, ал. 8, 20 и 21“.
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Извън случаите по ал. 3 данъчният период за лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 5 е едногодишен и съвпада с календарна година.
(7) Първият данъчния период за лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 5 обхваща времето от датата на връчване на удостоверението за регистрация по този закон до последния ден на календарната година, а последният данъчен период обхваща времето от началото на календарната година до датата на съобщаване на решението за прекратяване на регистрацията.“
§ 26. В чл. 47 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „с изключение на лицата, които складират, получават и изпращат само тихи и шумящи вина и/или други ферментирали напитки“;
б) в т. 7 след думата „помещения“ се добавя „и/или площи“;
в) в т. 8 след думите „акцизни стоки“ се поставя запетая, добавя се „включително по вложители, идентифицирани с единен идентификационен код“ и се поставя запетая;
г) в т. 9 след думите „митническите органи“ се добавя „и органите по приходите на Националната агенция за приходите“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Лиценз за управление на данъчен склад не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.“
§ 27. Създава се чл. 47а:
„Чл. 47а. (1) Преди всяко прехвърляне на собствеността върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, което не представлява освобождаване за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2, лицето вложител е длъжно да уведоми лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите в тридневен срок преди прехвърляне на собствеността на акцизната стока на ново лице вложител. Информацията до Националната агенция за приходите се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на Националната агенция за приходите, достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите.
(2) Информацията по ал. 1 до лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите съдържа следните данни:
1. идентификационни данни за лицето вложител – пълно наименование или име, единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец;
2. адрес на управление или постоянен адрес на лицето по т. 1;
3. идентификационни данни за новото лице вложител – пълно наименование или име, единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец;
4. адрес на управление или постоянен адрес на лицето по т. 3;
5. вид на акцизните стоки с кодовете по КН и количеството им.
(3) След подаване на информацията по ал. 1, ако собствеността върху акцизната стока не бъде прехвърлена на новото лице вложител, лицето вложител уведомява по реда на ал. 1 незабавно лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите.
(4) Лице вложител не може да бъде лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи, и/или с изискуеми публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите.“
§ 28. В чл. 48 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 7 след думата „помещенията“ се добавя „и/или площите“.
2. В ал. 6 след думите „чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 29. В чл. 49, ал. 2 се създава изречение второ: „Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство по чл. 47, ал. 3, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.“
§ 30. В чл. 50, ал. 3, изречение второ думата „отказ“ се заменя с „мълчалив отказ“.
§ 31. В чл. 52, ал. 1, т. 2 думите „митническите органи“ се заменят с „директора на Агенция „Митници“.
§ 32. В чл. 53, ал. 1 се създава т. 4:
„4. когато лицето е представило неверни данни, които са послужили за издаване на лиценза за управление на данъчен склад.“
§ 33. В чл. 54, ал. 2, т. 6 думата „издаване“ се заменя с „връчване“.
§ 34. Член 55 се отменя.
§ 35. В чл. 55а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, изречение второ думата „изричен“ се заменя с „мълчалив“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Правото за прилагане на ставката по чл. 31, ал. 1, т. 7 възниква от датата на връчването на удостоверението за регистрация.“
§ 36. В чл. 55в, ал. 2, т. 5, буква „а“ след думите „чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 37. В чл. 55д, ал. 3, изречение второ думата „отказ“ се заменя с „мълчалив отказ“.
§ 38. В чл. 56, ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. дата на връчване на удостоверението за регистрация;“.
§ 39. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, изречение второ думата „изричен“ се заменя с „мълчалив“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Правото за извършване на дейността, за която е издадено удостоверението за регистрация, възниква от датата на неговото връчване.“
§ 40. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създават се т. 3а и 3б:
„3а. които продават собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници от централа с обща инсталирана мощност до 5 MW, на потребители за битови и/или стопански нужди;
3б. които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана мощност до 5 MW, с изключение на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия за битови нужди;“
б) създават се т. 5 и 6:
„5. които произвеждат и продават биогаз за стопански нужди, както и лицата, които произвеждат и потребяват биогаз за собствени нужди, с изключение на лицата, които потребяват собствен биогаз за битови нужди;
6. които внасят или въвеждат на територията на страната, потребяват собствен или продават компресиран или втечнен природен газ, както и лицата, които извършват дейности по втечняване на природен газ или регазификация на втечнен придоден газ.“
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „т. 1 – 3“ се заменят с „ т. 1 – 3б, 5 и 6“.
3. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 след думата „води“ се добавя „публичен“;
б) в т. 3 думите „дата на регистрация“ се заменят с „дата на връчване“.
4. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Удостоверение за регистрация не се издава на лице по ал. 1, т. 1, 3, 3а, 3б, 5 и 6, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.
(9) Лицата по ал. 1, т. 5 са длъжни да отговарят на изискванията на ал. 2, т. 1 – 6.“
§ 41. В чл. 57б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думите „моторно гориво“ се добавя „както и лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3а, 3б, 5 и 6“.
2. В ал. 7, изречение второ думата „изричен“ се заменя с „мълчалив“.
3. Създават се ал. 15 и 16:
„(15) Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство по чл. 57а, ал. 8, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.
(16) Правото за извършване на дейността, за която е издадено удостоверението за регистрация, възниква от датата на неговото връчване.“
§ 42. В чл. 57в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „с изключение на лицата, които ще получават само тихи и шумящи вина и/или други ферментирали напитки“;
б) в т. 6 след думата „помещения“ се добавя „и/или площи“;
в) създава се т. 10:
„10. притежава лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон.“
2. В ал. 2, т. 14 думата „помещението“ се заменя с „помещенията и/или площите“.
3. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) Удостоверение за регистрация не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.
(13) Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство по ал. 12, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.“
§ 43. В чл. 57г, ал. 1, изречение второ думата „отказ“ се заменя с „мълчалив отказ“.
§ 44. В чл. 58, ал. 1, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „б“ накрая точката се заменя със запетая и се добавя съюзът „или“.
2. Създава се буква „в“:
„в) лицето е представило неверни данни, които са послужили за издаване на удостоверението за регистрация.“
§ 45. В чл. 58а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думата „помещение“ се добавя „и/или площи“;
б) създава се т. 7:
„7. притежава лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон.“
2. В ал. 2, т. 14 думата „помещението“ се заменя с „помещенията и/или площите“.
3. В ал. 4, изречение второ думата „отказ“ се заменя с „мълчалив отказ“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Разрешение не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.“
§ 46. В чл. 58в се създава ал. 3:
„(3) Удостоверение за регистриран изпращач не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.“
§ 47. В чл. 58д, ал. 2 се създава изречение второ: „Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство по чл. 58в, ал. 3, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.“
§ 48. В чл. 58е, ал. 1, изречение второ думата „отказ“ се заменя с „мълчалив отказ“.
§ 49. В чл. 60 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „природен газ“ се добавя „и/или производството на биогаз“.
2. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Производство на алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракия) в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране може да се извършва единствено през периода от 1 юли до 31 декември.
(6) Извън случаите по ал. 5 се разрешава производството на алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране след писмено уведомление до началника на компетентното митническо учреждение, подадено в 14-дневен срок преди извършване на дейността.“
§ 50. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 12 след думите „Заявителите на бандероли“ се добавя „с изключение на лицензираните складодържатели“ и думите „за всяко тримесечие“ се заличават.
2. Алинея 13 се изменя така:
„(13) Отчетите за бандероли по ал. 12 се предоставят от лицата в срока за подаване на акцизната декларация, с изключение на вносителите, които предоставят отчета за бандероли преди освобождаване на предоставеното обезпечение. Отчетите могат да се подават и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.“
3. Алинея 18 се изменя така:
„(18) В случай на липси на бандероли възниква задължение за заплащане на акциз.“
4. Създават се ал. 20, 21, 22, 23 и 24:
„(20) Заявените и получените от лицата по ал. 1 – 3 бандероли могат да бъдат върнати на съответното компетентно митническо учреждение само в случаите, когато с тях не са облепвани бутилирани напитки или тютюневи изделия, като се съставя констативен протокол, в който се отразяват видът, емисията или серията, общият брой, поредността на номерацията, както и други характерни белези за съответните бандероли.
(21) Бандеролите, получили дефекти в процеса на производство на тютюневи изделия и бутилирани алкохолни напитки, се бракуват с двустранно подписан протокол между лицата и компетентната митница и се предават на нея по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
(22) Когато акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз не могат да бъдат освободени за потребление поради несъответствие с нормативни изисквания или с технически и качествени стандарти на производителя, включително по отношение на потребителските опаковки, поставените върху опаковките бандероли се бракуват по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
(23) В случаите по ал. 20 – 22 лицата предоставят в компетентното митническо учреждение описи за връщаните бандероли, които описи могат да се подадат и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(24) Бракуваните бандероли по ал. 21 и 22 се унищожават от митническите органи по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.“
§ 51. В чл. 66 се създава ал. 8:
„(8) Акцизни стоки, облепени с бандерол, получени от друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател, се разграничават както в материалната отчетност, така и физически от другите акцизни стоки, съхранявани в данъчния склад.“
§ 52. В чл. 76в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 в текста преди т. 1 думите „чл. 3, т. 6“ се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 6“.
2. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Когато смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, се получават като предварително опаковани продукти над 5 литра до 210 литра, лицата могат да подадат едно уведомление за общото количество на акцизните стоки, които ще бъдат изпратени от друга държава членка в рамките на календарния месец от един изпращач.
(11) Разпоредбите на този член не се прилагат за случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4.“
§ 53. В глава пета се създава раздел V с чл. 83к и 83л:
„Раздел V
Обезпечения, предоставяни във връзка с непогасени публични задължения, при издаването на лицензи, разрешения и удостоверения
Чл. 83к. Лицата по чл. 24а, ал. 7, чл. 47, ал. 3, чл. 57а, ал. 8, чл. 57в, ал. 12 и чл. 58в, ал. 3 предоставят обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение. Обезпечението се учредява с депозит в пари или банкова гаранция по реда на митническото законодателство за срок една година. Обезпечение, учредено с депозит в пари, се приема в български левове, като не се дължи лихва върху него.
Чл. 83л. (1) Обезпечението може да бъде освободено, ако в едногодишен срок след предоставянето му отпаднат основанията за неговото учредяване.
(2) Обезпечението се освобождава с решение на компетентния митнически орган в 7-дневен срок от датата на уведомяването за погасяване на задължението.
(3) Извън случаите по ал. 1 се пристъпва към усвояване на обезпечението в размера на непогасеното публично задължение в 7-дневен срок преди изтичането на едногодишния срок.“
§ 54. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „чл. 3, т. 4 и 6“ се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 4 и 6“.
2. В ал. 4 думите „чл. 57 и 58в“ се заменят с „чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 57, 58в и 60а“.
3. В ал. 6, т. 9 след думите „чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
4. В ал. 7 се създава изречение второ: „В случаите по чл. 64, ал. 18 акцизен данъчен документ се издава на датата на установяването на липси на бандероли.“
5. Алинея 13 се изменя така:
„(13) Данъчните документи, издадени по реда на този закон, се съхраняват за срок 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е изтекъл данъчният период, за който се отнасят.“
6. В ал. 18 и 19 думите „чл. 20, ал. 2, т. 9 и 19“ се заменят с „чл. 20, ал. 2, т. 9 и 10“.
7. Създават се ал. 20 и 21:       
„(20) В случаите на освобождаване за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 17 и 18 акцизен данъчен документ се издава от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 6 на датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление. Акцизният данъчен документ се издава за всеки получател и за всяко превозно средство по реда на ал. 8.
(21) Акцизен данъчен документ се издава от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 5 общо за всички количества освободени за потребление акцизни стоки по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 17 и 18. Акцизният данъчен документ се издава на датата на подаване на акцизната декларация, съответно на датата на съобщаване на решението за прекратяване на регистрацията. Допуска се издаването на акцизен данъчен документ на хартиен носител, без да се изисква регистрация в информационната система на Агенция „Митници“.“
§ 55. Създава се чл. 87а:
„Чл. 87а. (1) Освободените от акциз крайни потребители подават рекапитулативна декларация за получените и използваните акцизни стоки в 14-дневен срок от изтичането на календарния месец по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
(2) Рекапитулативната декларация може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.“
§ 56. В чл. 90а, ал. 2, т. 8 думите „търговия с тютюневи изделия“ се заменят с „търговия и/или съхранение на тютюневи изделия“.
§ 57. В чл. 90д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думата „отказ“ се заменя с „мълчалив отказ“.
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Правото за извършване на търговия с тютюневи изделия възниква от датата на връчването на разрешението.
(5) В Агенция „Митници“ се води регистър на издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия.
(6) Съдържанието и форматът на регистъра по ал. 5 се определят с правилника за прилагане на закона.“
§ 58. Създава се чл. 92а:
„Чл. 92а. Забранява се влагане на акцизни стоки в данъчен склад от лице вложител, което към датата на влагане има неуредени публични задължения, събирани от митническите органи, и/или изискуеми публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите.“
§ 59. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „се облагат със ставка, по-ниска от ставката за моторно гориво или“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „маркирано гориво за отопление“, съответно“ се заличават.
3. В ал. 6 в текста преди т. 1 след думата „продукти“ се добавя „и енергийни продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2“.
4. В ал. 9, изречение първо след думата „продукти“ се добавя „и енергийни продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2“.
5. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Алинея 6 не се прилага за акцизните стоки по чл. 33, ал. 1, т. 2, превозвани на територията на страната под режим отложено плащане на акциз или под митнически режим транзит.
(11) В случаите по ал. 6 при превозване на енергийни продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2 е допустимо транспортните средства да са снабдени само с глобална система за позициониране (GPS), а измерването да се извършва само при товаренето им.“
§ 60. В чл. 94а, ал. 1 думите „т. 1 – 4“ се заменят с „т. 2 и 4“.
§ 61. В чл. 97, ал. 1 след думите „етилов алкохол“ се добавя „и денатурирането по специален метод на етилов алкохол, който се влага в производството на крайни продукти, които не са за човешка консумация“.
§ 62. В чл. 99, ал. 2 се създават т. 5 и 6:
„5. държането, пренасянето и превозването на ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса;
6. държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на отпадъци от тютюн, които не представляват тютюн за пушене (за лула и цигари), освен в случаите и от лицата по чл. 12, ал. 4 и 5.“
§ 63. Създава се чл. 100б:
„Чл. 100б. (1) Извеждането на акцизни стоки, облепени с бандерол, от данъчен склад и транспортирането им до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател се извършва само след получено разрешение от директора на Агенция „Митници“.
(2) Товаренето и извеждането на акцизните стоки по ал. 1 се извършва в присъствие на митническите органи, които поставят технически устройства за осъществяването на контрол при движението на акцизните стоки.
(3) Митническите органи могат да осигурят съпровождане на транспортните средства до другия данъчен склад на същия лицензиран складодържател.
(4) При транспортиране на акцизните стоки към електронния административен документ се прилагат копие от разрешението по ал. 1 и опис на бандеролите, облепени върху акцизните стоки.
(5) Получаването и разтоварването на акцизните стоки се извършва в присъствието на митническите органи, които отстраняват техническите устройства по ал. 2.
(6) Митническите органи могат да извършват проверка за съответствие на информацията в описа по ал. 4 при товаренето и разтоварването на акцизните стоки. Агенция „Митници“ не дължи обезщетение за нарушен търговски вид на акцизните стоки или техните опаковки.
(7) В случай на несъответствие при проверката по ал. 6, установено при товаренето, директорът на Агенция „Митници“ може да прекрати изпълнението на издаденото разрешение.“
§ 64. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При осъществяване на контрола митническите органи имат право да:
1. инсталират технически устройства за осъществяване на контрол върху движението и използването на акцизни стоки;
2. извършват полеви тестове или да вземат проби за лабораторен анализ.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) За целите на контрола митническите органи, определени със заповед на директора на Агенция „Митници“, при спазване изискванията на Закона за движението по пътищата имат право да спират пътните превозни средства и да проверяват документите, свързани с тяхното управление и извършвания превоз.
(7) Действията по ал. 6 се извършват само от митнически служители, снабдени с ясно различими и видими, включително през тъмната част на денонощието, обозначителни знаци и облекло, по форма, утвърдена със заповед на директора на Агенция „Митници“.“
§ 65. В чл. 103 се създават ал. 3 – 5:
„(3) При възпрепятстване на оглед, извършван за проверка на доказателства или на определени факти и обстоятелства от значение за задължения за акциз, митническите органи изискват от органите на Министерството на вътрешните работи съдействие за законното изпълнение на служебните си задължения.
(4) Митническите органи могат да изискват на място писмени сведения от работник или служител на проверяваното лице, както и от трето лице, участвало или присъствало при събирането на доказателствата.
(5) При извършване на покупка от или под наблюдението на митнически орган (контролна покупка) закупените стоки, които не подлежат на събиране като доказателство, се връщат на лицето, получило плащането, а заплатена сума се възстановява незабавно. За обстоятелствата се съставя протокол.“
§ 66. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Акцизни стоки, които в 45-дневен срок от уведомяването за прекратяване на административнонаказателното производство или от влизането в сила на наказателното постановление не са потърсени, се смятат за изоставени в полза на държавата.“
§ 67. В чл. 110 се създава ал. 5:
„(5) Лице, получило удостоверение за освободен от акциз краен потребител, което не представи рекапитулативна декларация или не представи отчета по чл. 28а в установения срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 5000 лв.“
§ 68. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите, когато митническите органи констатират, че средството за измерване и контрол не е пломбирано, липсват знаци или пломбите или знаците за удостоверяване на резултатите от метрологичен контрол върху средството за измерване и контрол са с нарушена цялост и/или с изтекъл срок на валидност, санкцията по ал. 1 не се налага, ако лицето е уведомило митническите органи по реда и начина, определени с наредбата по чл. 103а.“
§ 69. В чл. 114а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 цифрата „2000“ се заменя с „4000“.
2. В ал. 2 цифрата „4000“ се заменя с „6000“.
§ 70. Създават се чл. 115а и 115б:
„Чл. 115а. (1) Лице вложител, което наруши разпоредбата на чл. 92а, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. – за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 3000 до 7000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2000 до 10 000 лв., а имуществената санкция е от 6000 до 14 000 лв.
Чл. 115б. (1) Лице вложител, което не подаде информация по чл. 47а, ал. 1, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данните по чл. 47а, ал. 2, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. – за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 3000 до 7000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2000 до 10 000 лв., а имуществената санкция е от 6000 до 14 000 лв.“
§ 71. В чл. 120 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лице, което наруши разпоредбата на чл. 99, ал. 2, т. 1, 3, 5 и 6, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв. – за физическите лица, или с имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.“
§ 72. В чл. 124 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 123, ал. 1, 2, 4 и 6“ се поставя запетая и се добавя „чл. 123б, ал. 2“.
2. В ал. 8 след думите „лечебни заведения“ се добавя „детски градини“, а след думите „социални заведения“ се добавя „държавни и общински учреждения“.
3. Създава се ал. 9:
„(9) Отпадъците от тютюн по чл. 123б, ал. 2 се унищожават.“
§ 73. В чл. 124б ал. 1 се изменя така:
„(1) При налагане на административно наказание по чл. 124а се прилага и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението, за срок един месец, а при повторно нарушение – за срок от 2 до 6 месеца.“
§ 74. В чл. 128 се създава ал. 4:
„(4) В случаите, когато се установят нарушения по чл. 115а и 115б, органите по приходите на Националната агенция за приходите съставят актовете за установяване на нарушения, като наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощени от него длъжностни лица.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 75. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3а, 3б, 5 и 6 подават искане за регистрация по чл. 57б, ал. 1.
(2) До влизането в сила на акта за издаване на удостоверение за регистрация по чл. 57б, ал. 7 или на отказа за неговото издаване лицата по ал. 1 продължават дейността си и имат всички права и задължения на регистрирани лица по този закон.
§ 76. (1) В срок до 29 февруари 2016 г. лицата, които подадат искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител на основание чл. 24а, ал. 4 във връзка с чл. 22, ал. 2, имат право да им бъде възстановен платеният акциз за етилов алкохол, който едновременно е специално денатуриран и вложен в производството на крайни продукти, които не са за човешка консумация, за закупените количества етилов алкохол от 1 януари 2016 г. до 31 март 2016 г.
(2) Възстановяването по ал. 1 се извършва след реализацията на произведените стоки, в които е вложен специално денатуриран етилов алкохол, по подадени искания не по-късно от 31 декември 2016 г. при условията и по реда, определени до влизането в сила на този закон.
(3) Възстановяването на платен акциз за етилов алкохол, който едновременно е специално денатуриран и вложен в производството на крайни продукти, които не са за човешка консумация, за закупените количества етилов алкохол до 31 декември 2015 г. се извършва по подадени искания не по-късно от 31 декември 2016 г. при условията и по реда, определени до влизането в сила на този закон.
§ 77. (1) Разпоредбата на чл. 57а, ал. 2, т. 5 не се прилага за лицата, получили лиценз по чл. 39, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, за нарушения, за които има издадени или влезли в сила наказателни постановления до влизането в сила на този закон.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата по ал. 1 привеждат дейността си в съответствие с него.
§ 78. (1) Лицата, попадащи в обхвата на чл. 4, т. 8, които до влизането в сила на този закон имат съдове с обща вместимост до 500 литра включително, могат да продължат дейността си, ако подадат декларация пред компетентното митническо учреждение, че са правно и икономически независими от който и да е друг обект за дестилиране и не осъществяват дейността си по предоставен лиценз.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава не по-късно от три месеца от влизането в сила на този закон.
(3) Извън случаите по ал. 1 лицата, извършващи дейност като специализиран малък обект за дестилиране с обща вместимост на съдовете до 1000 литра включително, се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
§ 79. Разпоредбите на чл. 24а, ал. 7, чл. 47, ал. 3, чл. 57а, ал. 8, чл. 57в, ал. 12, чл. 58а, ал. 7 и чл. 58в, ал. 3 не се прилагат за лицата, които до влизането в сила на този закон имат издадени удостоверения, лицензи или разрешения.
§ 80. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37 и 79 от 2015 г.) в § 12 от преходните и заключителните разпоредби след думите „Закона за митниците“ се добавя „и Закона за акцизите и данъчните складове“.
§ 81. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на § 26, т. 1, буква „г“, който влиза в сила от 1 февруари 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 12 ноември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
7485