Министерски съвет
брой: 88, от дата 13.11.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.18


Постановление № 299 от 5 ноември 2015 г. за преобразуване на Общинския културен институт „Музей за история на София“ в Регионален исторически музей – София

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 ОТ 5 НОЕМВРИ 2015 Г.
за преобразуване на Общинския културен институт „Музей за история на София“ в Регионален исторически музей – София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Преобразува Общинския културен институт „Музей за история на София“ в Регионален исторически музей – София.
(2) Регионалният исторически музей – София, е регионален културен институт със седалище София, юридическо лице с бюджет.
Чл. 2. (1) Регионалният исторически музей – София, е с предмет на дейност: издирване, изучаване, опазване и представяне на културни ценности с познавателна, образователна и естетическа цел.
(2) Регионалният исторически музей – София, може да извършва допълнителни дейности, включително стопански, когато са свързани с основната му дейност.
Чл. 3. (1) Регионалният исторически музей – София, е общ музей с териториален обхват на дейността – Столичната община и общините: Ботевград, Правец, Етрополе, Копривщица, Ихтиман и Самоков.
(2) С оглед определения териториален обхват по ал. 1 музеят методически подпомага общински музеи, частни музеи, музеи със смесено участие и обществени колекции, като:
1. осъществява координация между общинските музеи, частните музеи и музеите със смесено участие на територията на град София и Софийска област;
2. организира и провежда съвместно с други музеи събирателска, проучвателна, научноизследователска и популяризаторска дейност;
3. организира и участва в разработване на проекти за консервация и реставрация на движими и недвижими културни ценности – собственост на общински музеи, частни музеи и музеи със смесено участие;
4. подготвя и реализира международни, национални и регионални проекти в областта на опазване и представяне на движимите културни ценности с оглед на тематичния си обхват;
5. предоставя консултации, експертни съвети и препоръки на общински музеи, частни музеи, музеи със смесено участие и на обществени колекции.
(3) Устройството и дейността на музея се уреждат с правилник, приет от общинския съвет след съгласуване с министъра на културата.
Чл. 4. Имуществото, архивът, правата и задълженията на Общинския културен институт „Музей за история на София“ преминават към Регионалния исторически музей – София.
Чл. 5. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в преобразувания културен институт по чл. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
Заключителни разпоредби
§ 1. В срок два месеца от влизането в сила на постановлението общинският съвет приема правилник за устройството и дейността на музея.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 1 от Закона за културното наследство.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
7272