Министерство на финансите
брой: 84, от дата 30.10.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.74


Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.; доп., бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС – бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.; доп., бр. 14 от 2015 г.; изм., бр. 44 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2015 г.; доп., бр. 54 от 2015 г.; изм., бр. 66 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 13 се създава изречение второ: „Алинея 12 не се прилага от лице, регистрирано като земеделски производител, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, от резервоари, които не са стационарни подземни резервоари.“
§ 2. В чл. 4, т. 2 след думата „борси“ се добавя запетая и думите „и тържища“ се заменят с „тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Лице по чл. 3, ал. 11, регистрирано като земеделски производител, е длъжно в едномесечен срок от влизането в сила на тази наредба да подаде еднократно данни в Националната агенция за приходите за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди по реда на глава девета „б“, независимо от предходно подадените данни.
§ 4. В § 59, ал. 8 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 49 от 2010 г.; изм., бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2011 г.; доп., бр. 27 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г.) думата „ал. 3“ се заменя с „ал. 9“.
§ 5. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 49 от 2015 г.; изм., бр. 66 от 2015 г.) думите „31 октомври 2015 г.“ се заменят с „30 ноември 2015 г.“.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Владислав Горанов
7080