Министерски съвет
брой: 82, от дата 23.10.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 282 от 19 октомври 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2015 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел ІV „Технически изисквания за изпълнение на дейностите за енергийна ефективност и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители“ т. 4 „Изисквания към обществените поръчки“ се изменя така:
„4. Изисквания към обществените поръчки
Общините провеждат процедурите за възлагане на дейностите съобразно Закона за обществените поръчки и приложимите нормативни актове.
За всяка сграда общините следва да изберат външни изпълнители по реда на ЗОП за извършването на следните дейности:
1. изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт;
2. изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минималните изисквания за енергийна ефективност;
3. изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор;
4. изпълнение на СМР;
5. оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.
Дейностите по изготвяне на техническо обследване, технически паспорт (по т. 1) и обследване за енергийна ефективност (по т. 2) се препоръчва да бъдат организирани в рамките на обща обществена поръчка. Разходите за изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност са с лимит до 100 000 000 лв. (представляващи 10 % от общия наличен финансов ресурс по програмата). Лимитът ще се следи текущо и в зависимост от броя сгради и предвидените СМР по тях може да бъде актуализиран при наличие на свободен ресурс.
По отношение на дейностите за проектиране и изпълнение на СМР препоръката е също да бъдат организирани в рамките на обща обществена поръчка – инженеринг.
Оценката на офертите за проектиране и СМР следва да е по критерий на най-ниска цена, в случай че не се провежда обществена поръчка, която има за предмет проектиране и изпълнение на строителство съгласно чл. 37, ал. 2 ЗОП – инженеринг.
Препоръчва се критериите за възлагане на обществените поръчки за проектиране и СМР да бъдат съобразени изцяло с възможността да се даде достъп на по-голям кръг от потенциални участници с цел осигуряване на спазването на принципите на чл. 2 ЗОП – публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация. С оглед осигуряване на тяхното реално приложение и с оглед постигане на по-голяма ефективност на процеса по обновяване на сградите в рамките на програмата общината следва така да организира процеса по възлагане на изпълнението на проектирането и СМР на сградите на нейната територия, че възложителят следва да изисква от участниците да декларират, че ще бъдат в състояние да осигурят предложения от тях ресурс (финансов, човешки и материален) за изпълнението на поръчката (ако същата им бъде възложена), като в съответния момент участникът няма да бъде ангажиран в други дейности на възложителя или един участник да кандидатства само за една обособена позиция в случаите, когато се обединяват сгради с изготвено техническо и енергийно обследване.
В случаите, когато се обединяват сгради с изготвени техническо обследване и обследване за енергийна ефективност, общината следва така да организира обществената поръчка, че един участник да може да кандидатства за една обособена позиция за отделна сграда.
Неангажираността в други дейности на възложителя касае само дейностите, които се изпълняват по националната програма, и произтича от гореописаното относно възлагането на инженеринг на повече от една сграда, т.е. при наличие на няколко сгради с изготвени техническо обследване и обследване за енергийна ефективност, които се организират в една обществена поръчка с обособени позиции, към момента на възлагането общината следва да осигури изпълнението на проектирането и СМР на всяка сграда от отделен изпълнител.
При възлагане на поръчки за проектиране в предмета на поръчката следва да се включва и осъществяване на авторски надзор.
Във връзка с изпълнението на дейностите по обновяване на сградите на интернет страницата на МРРБ ще бъдат публикувани референтни стойности. Референтните стойности могат да се актуализират на всеки три месеца при необходимост. Всяка община следва задължително да се съобразява с публикуваните референтни стойности за отделните дейности.
В рамките на програмата ще се осъществява контрол чрез областните управители по спазването на референтните стойности за отделните дейности. Редът, по който ще се осъществява контролът, ще бъде определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството. В случай на установяване неспазване на референтните стойности от страна на общината разходите за отделните дейности ще са допустими за финансиране по програмата до размера на публикуваните референтни стойности за отделните дейности.
Непредвидените разходи следва да са в размер максимум 10 % от стойността на СМР и в договора с изпълнителя на СМР следва да има включена клауза, която касае третирането на непредвидени разходи. Тези разходи се отчитат при окончателното плащане. Следва да се има предвид, че ще бъдат признати само разходи за възлагането на допълнителни работи в резултат от настъпването на непредвидени обстоятелства.
Непредвидените разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработването и одобряването на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.
За извършването на техническо и енергийно обследване по договорите с външните изпълнители общината ще има право да получава аванс до 35 % и окончателно плащане. За извършване на проектиране и СМР общината ще има право да получава аванс до 35 %, междинни плащания и окончателно плащане.
В договорите за обществена поръчка задължително се предвижда изпълнителят да предостави гаранция за обезпечаване на целия размер на авансовото плащане, както и гаранция за добро изпълнение.“
2. В приложение № 11 – образец към Методическите указания „Договор за целево финансиране“, се правят следните допълнения:
а) в чл. 22 се създава т. 5:
„5. Приложение № 5“;
б) създава се приложение № 5:
„Приложение № 5 към Договора за целево финансиране (приложение № 11)
Протокол
Днес, ……………………….., в гр. …………………………, между:
1. …………………….......………. – кмет на община …………………….,
с адрес: …................…………………………,
и
2. ...................……………………. – областен управител на област ………………......………….,
с адрес: ................................…………….., наричани по-долу заедно за краткост страните,
се състави и подписа настоящият протокол за следното:
На основание чл. 12 от Договора за целево финансиране № …………..
от ……………… г., сключен между „Българска банка за развитие“ – АД, Министерския съвет на Република България чрез областния управител на област ………………………… и кмета на община ……................…………………, представляващ община ……...........................…………., в качеството на довереник на Сдружение на собственици ……………………………………………......................................….....,
с БУЛСТАТ ……………………………........................………..,
в резултат на обновяването на сграда с адрес:
…………………………………………………………………………………… и с разгъната застроена площ: ………………. кв. м.
Страните удостоверяват, че сградата е въведена в експлоатация, изпълнени са условията за изплащане и общата стойност на дължимата безвъзмездна финансова помощ за обновяването на сградата възлиза на ………………… лв. с включен ДДС (посочва се сумата на цялостната инвестиция на сградата в лева с включен ДДС, включваща всички разходи, които са били платени в рамките на договора за целево финансиране), която представлява 100 % безвъзмездна финансова помощ за сдружението на собствениците, разпределена, както следва:

Вид на разхода
Стойност в лв. с вкл. ДДС
Разход за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 ЗУТ, и за съставяне на технически паспорт
 
Разход за изготвяне на обследване за енергийна ефективност
 
Разход за изработване на инвестиционен проект
 
Разход за оценка на съответствието на инвестиционния проект
 
Разход за СМР
 
Разход за авторски надзор
 
Разход за строителен надзор
 
Разход за инвеститорски контрол
 
Разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи
 
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация
 

 
Настоящият протокол се състави и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.

Име и фамилия,
подпис, печат
Име и фамилия,
подпис, печат
Кмет на община .........
Областен управител
на област .............“

 
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. За процедурите, открити с решение по реда на Закона за обществените поръчки преди датата на влизането в сила на измененията в Методическите указания, публикуваните референтни стойности за отделните дейности не се прилагат.
§ 3. За договори, сключени до влизането в сила на постановлението, „Българска банка за развитие“АД, ще разплаща изпълнените дейности до размера на публикуваните референтни стойности.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
6901