Министерство на финансите
брой: 83, от дата 27.10.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.; доп., бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС – бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.; доп., бр. 14 от 2015 г.; изм., бр. 44 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2015 г.; доп., бр. 54 от 2015 г.; изм., бр. 66 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 39 се създава ал. 10:
„(10) Данъчният терминал служи за предаване на данните от ДТ към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 раздел IIIб. „Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни“ се изменя така:
„IIIб. Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни
1. Дистанционна връзка:
а) дистанционната връзка между ФУ и НАП се осъществява чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа; лицето по чл. 3 избира мобилния оператор, посредством който да му бъде предоставена услугата;
б) мобилен оператор по буква „а“ осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП посредством наземна оптична линия; операторът осигурява и резервна алтернативна свързаност, която се използва в случай на техническа неизправност на връзката по наземната линия; мобилният оператор е задължен да предава на НАП ежедневно информация за IMSI и MSISDN и статус на data SIM карти по електронен път;
в) фискалните устройства са снабдени с data SIM карти, чрез които получават задачи чрез SMS-и и изграждат IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП; допуска се ИАСУТД да върне отговор на задачата по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал;
г) НАП изпраща SMS-и към фискалните устройства през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори;
д) след отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор; резултатът от теста да се индицира; при констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира;
е) фискалните устройства подават по установената дистанционна връзка:
• данни за вписване на устройството при въвеждане в експлоатация;
• данни за промяна на регистрационни данни;
• дневен отчет с нулиране на ФУ за всеки ден на определен от НАП период; първоначално зададеният период от време е 30 дни за ЕКАФП, ФПр и ФУВАС, а за ЕСФП – ежедневно;
• дневните отчети без нулиране на ФУ с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време;
• данни за отписване на ФУ (дерегистрация).
ЕСФП тип 31 за продажби на течни горива подава и:
• данни за регистрация на средствата за измерване: нивомерната измервателна система, резервоарите, конфигурация на пистолетите на колонките (въведени ръчно през ЕСФП);
• данни за промяна на регистрационните данни на средствата за измерване на ЕСФП;
• данни от нивомерната система за доставка на горива, коригирани с продадените количества по време на доставката, и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);
• данни за доставени количества горива по документ, въведени ръчно през ЕСФП;
• данни за продадени количества горива от сумарните броячи на колонките (автоматично от електронните броячи или ръчно от механичните броячи);
• автоматично подаване на данни за нарушаване и възстановяване на комуникация с колонка и/или нивомерна система;
ж) форматът на данните и комуникационният протокол са съгласно приложение № 17;
з) не се допуска коригиране на вече подадени данни;
и) сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; след 5 минути данните се изпращат повторно; ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа;
к) запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП;
л) при предаване на дневен финансов отчет с нулиране и наличие за грешка в отговора от сървъра на НАП, отнасяща се за коректността на данните, ФУ/ИАСУТД да изпраща запитване за основни данни (FDINFO); ФУ/ИАСУТД разчита и анализира грешката и формира и изпраща коректни данни; след три отговора за една и съща грешка, отнасяща се до коректността на данните, работата на ФУ/ИАСУТД се блокира, с изключение на получен отговор за грешки с код 98 и 99.
2. Данъчен терминал (ДТ):
а) данъчният терминал е задължителна съставна част от ФУ, която служи за осъществяване на дистанционна връзка с НАП; допуска се ДТ да не е конструктивно вграден във ФУ; в този случай модулът ДТ се пломбира самостоятелно;
б) след приключване на всяка касова бележка се проверява връзката на ДТ с ФУ и съответствието на SIM картата и индивидуалните номера на ФУ и ФП с подадените номера при регистрация или промяна съгласно раздел IIIб, т. 1, буква „е“; при несъответствие на номерата, отсъствие, повреда на ДТ или прекъсване на връзката му с устройството работата на последното се блокира;
в) данъчният терминал е модул, който съдържа задължително: процесор, енергонезависима памет за съхранение на трансферираните данни, GPRS модем; обемът на енергонезависимата памет да е не по-малко от 1000 дневни финансови отчета с нулиране; данъчният терминал работи с времето на часовник-календара на ФУ;
г) смяна на SIM картата в данъчния терминал е допустима само при изпращане на съобщение за промяна на обстоятелства към НАП съгласно приложение № 17; устройството не трябва да може да работи, преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна.
3. Видове данни за определяне на наличните и продадените количества горива, предавани от ЕСФП по установената дистанционна връзка:
а) данни от нивомерната система за доставка на горива и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);
б) данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход (автоматично от електронните броячи или ръчно въведени от ЕСФП показания на механичните броячи при липса на електронни броячи);
в) данни за доставени количества горива по документ за доставка при приключване на доставката.“
§ 3. Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 19 и чл. 22, ал. 1 се изменя така:
 
„Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 19 и чл. 22, ал. 1
I. Данни за обмен с НАП
Приложението описва данните в табличен вид, които ще се обменят между НАП и фискалните устройства в XML формат. НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.
1. Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.

Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Тип на регистрация
 
 
RType
 
 
Изброим
 
 
1 – регистрация
2 – промяна
3 – дерегистрация
Да
 
 
 
 
 
Тип на ФУ
 
 
 
 
FDType
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
1. ЕКАФП
2. ФПр
3. ЕСФП
4. ИАСУТД
5. ФУВАС
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип
 
 
 
EIKType
 
 
 
Изброим
 
 
 
0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – служебен номер
Да
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
8 символа
Да
ИАСУТД тук слагат ID на ИАСУТД
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ
FMIN
Символен
8 символа
Не се праща от ИАСУТД
 
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
Над 6 символа
При промяна или дерегистрация
Генерира се от НАП
Причина за дерегистрация
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCFD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;
6. грешка в блок на фискалната памет;
7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет:
9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3;
10. други
При дерегистрация
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер на свидетелство
FDCert
Символен
 
При регистрация
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Телефонен номер
MSISDN
Символен
 
При регистрация
Използва се за SMS
Оператор
 
 
 
 
OPID
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
0 – оператор 1;
1 – оператор 2;
2 – оператор 3;
..........................;
N – оператор N
При регистрация
 
 
 
Използва се за
SMS
 
 
 
Наименование на лицето по чл. 3
OrgName
Символен
200 символа
При регистрация
 
Номер на обект
PSNum
Символен
До 4 символа
При регистрация
Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект
Тип на обекта
PSType
Изброим
 
При регистрация и промяна
Типовете обекти са описани в таблица 1
Код ЕКАТТЕ
SEKATTE
Символен
 
При регистрация
 
Наименование на населеното място
Settl
Символен
 
При регистрация
 
Код район
AEkatte
Символен
 
При регистрация
 
Район
Area
Символен
 
При регистрация
 
Код на улица
StreetCode
Символен
 
При регистрация
 
Улица
Street
Символен
 
 
При регистрация се въвежда
информация
за улица и номер
или информация за ж.к. и блок, вход
Номер
StrNo
Символен
 
 
Блок
Block
Символен
 
 
Вход
En
Символен
 
 
Етаж
Fl
Символен
 
 
Апартамент
Ap
Символен
 
 
Наименование на обекта
PSName
Символен
 
При регистрация
 
Дата на въвеждане в експлоатация
SOD
Дата
 
При регистрация
Формат 2010-02-16T16:47:31
ЕИК на сервизна организация
Service EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип на сервизната организация
 
Service EIK
Type
 
 
Изброим
 
 
 
0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – служебен номер
Да
 
 
 
 
 
 
 
Дата на изтичане/ прекратяване на сервизния договор
Service Contract Expiration
Дата
 
При регистрация
Формат 2010-02-16T16:47:31

1а. Описание за данните, подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна система и подаващи данни за броячите на колонките (тип 31) при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Тип на регистрация
 
 
RType
 
 
Изброим
 
 
1 – регистрация
2 – промяна
3 – дерегистрация
Да
 
 
При промяна на
конфигурацията
на резервоарите, колонките и пистолетите се изпраща цялата обновена конфигурация
Тип на ФУ
FDType
Изброим
31. ЕСФП с нивомерна система
Да
В един обект има задължително една ЕСФП 31
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип
 
 
 
EIKType
 
 
 
Изброим
 
 
 
0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – служебен номер
Да
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
8 символа
Да
 
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ
FMIN
Символен
8 символа
Да
 
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
Над 6 символа
При промяна или дерегистрация
Генерира се от НАП
Причина за дерегистрация
RCFD
 
Изброим
 
I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;
При дерегистрация
 
 
 
 
 
 
 
 
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;
6. грешка в блок на фискалната памет;
7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет:
9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3;
10. други
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Използва се при смяна на типа ЕСФП от 31 на 3 и обратно
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер на свидетелство
FDCert
Символен
 
При регистрация
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Телефонен номер
MSISDN
Символен
 
При регистрация
Използва се за SMS
Оператор
 
 
 
 
OPID
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
0 – оператор 1;
1 – оператор 2;
2 – оператор 3;
..........................;
N – оператор N
При
регистрация
 
 
 
Използва се за
SMS
 
 
 
Наименование на лицето по чл. 3
OrgName
Символен
200 символа
При регистрация
 
Номер на обект
PSNum
Символен
До 4 символа
При регистрация
Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект
Тип на обекта
PSType
Изброим
 
При регистрация и промяна
Типовете обекти са описани в таблица 1
Код ЕКАТТЕ
SEKATTE
Символен
 
При регистрация
 
Наименование на населеното място
Settl
Символен
 
При регистрация
 
Код район
AEkatte
Символен
 
При регистрация
 
Район
Area
Символен
 
При регистрация
 
Код на улица
StreetCode
Символен
 
При регистрация
 
Улица
Street
Символен
 
 
При регистрация се въвежда
информация
за улица и номер
или информация за ж.к. и блок, вход
Номер
StrNo
Символен
 
 
Блок
Block
Символен
 
 
Вход
En
Символен
 
 
Етаж
Fl
Символен
 
 
Апартамент
Ap
Символен
 
 
Наименование на обекта
PSName
Символен
 
При регистрация
 
Дата на въвеждане в експлоатация
SOD
Дата
 
При регистрация
Формат 2010-02-16T16:47:31
ЕИК на сервизна организация
Service EIK
Символен
 
При регистрация
 
ЕИК тип на сервизната организация
 
Service EIK
Type
 
 
Изброим
 
 
 
0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – служебен номер
При регистрация
 
 
 
 
 
 
 
Дата на изтичане/ прекратяване на сервизния договор
Service Contract Expiration
Дата
 
При регистрация
Формат 2010-02-16T16:47:31
Номер резервоар
TNo
Цифров
 
При регистрация
 
Резервоар – вид гориво според комбинирана номенклатура
FTNom
Символен
 
Да
Виртуален резервоар при метан с нулеви стойности
Резервоар – вид гориво според тип гориво и търговската
номенклатура
 
FTT
 
 
 
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
3 цифри (XYY)
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
 
 
Тип гориво X
1 – бензин
2 – дизел
3 – пропан-бутан
4 – метан
YY – търговска номенклатура на лицето по чл. 3
Обем на горивото при реална температура
VolAct
Цифров
 
Да
 
Обем на горивото при 15 С
Vol15C
Цифров
 
Да
 
Ниво на горивото в резервоара при реална температура
FL
Цифров
 
Да
 
Реална температура
Tmpr
Цифров
 
Да
Точност до 0,1 °С
Резервоар – калибриране от акредитирана лаборатория
IsCalib
 
Изброим
 
1 – да
2 – не
 
 
 
 
Срок за калибриране
CalibDate
Дата
 
 
Дата Формат 2010-02-16
......................................
 
 
 
 
 
Номер пистолет
NNo
Цифров
 
Да
 
Номер колонка
DNo
Цифров
 
Да
 
Номер резервоар
TNo
Цифров
 
Да
 
Показания на електронен брояч на пистолета
CVal
Цифров
 
Да
При механични броячи стойността се въвежда на ръка (10 цели числа) в литри, при метан в килограми
.....................................
 
 
 
 
 

2. Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни данни и дерегистрация.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Тип на ФУ
 
 
 
 
 
 
FDType
 
 
 
 
 
 
1. ЕКАФП
2. ФПр
3. ЕСФП
4. ИАСУТД
31. ЕСФП
с нивомерна
система
Да
5 – ФУВАС
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ
FMIN
Символен
8 символа
При ФУ
Не се изпраща при ИАСУТД
Индивидуален
номер на ФУ
FDIN
 
Символен
 
 
 
Да
 
При ИАСУТД се
изпраща ID на ИАСУТД
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Телефонен номер
MSISDN
Символен
 
Да
 
Оператор
 
 
 
 
OPID
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
0 – оператор 1;
1 – оператор 2;
2 – оператор 3;
...........................;
N – оператор N
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип
 
 
 
EIKType
 
 
 
Изброим
 
 
 
0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – служебен номер
Да
 
 
 
 
 
 
 
Тип на регистрация
 
RType
 
 
Изброим
 
 
1 – регистрация
2 – промяна
3 – дерегистрация
Да
 
 
 
 
 
Статус на регистрацията
Status
 
Изброим
 
0 – Успешно
1 – Грешка при
валидация на
съобщението
2 – Грешка при БУЛСТАТ
3 – Несъществуващо свидетелство за одобряване на модел/тип ФУ
4 – Несъществуващ производител
5 – Несъответствие между идентификаторите на производителя
6 – Корекция на поле, което не може да се коригира
7 – Грешен номер на ФУ/ИАСУТД
8 – Грешен номер на фискална памет
9 – Грешен IMSI
10 – Грешен MSISDN
11 – Грешен FDRID
Да
 
Възможни са
допълнения на
видовете грешки
 
 
 
 
12 – Устройството е вече отрегистрирано
 
 
 
 
 
14 – Сим картата не е активирана в НАП
 
 
 
 
 
15 – Невалидно ЕКАТТЕ
 
 
 
 
 
16 – Невалиден код на улица (StreetCode)
 
 
 
 
 
17 – Грешен номер на резервоар (при промяна, изтриване)
 
 
 
 
 
18 – Грешен номер на бензиноколонка
 
 
 
 
 
19 – Грешен номер на пистолет
 
 
 
 
 
20 – Повече от една dml операция (добавяне, изтриване, промяна) за пистолетите към дадена колонка
 
 
 
 
 
21 – Грешка при премахване на резервоар или колонка поради наличие на закачени пистолети
 
 
 
 
 
26 – Несъответствие между резервоар и тип гориво според търговската номенклатура (FTT)
 
 
 
 
 
27 – Несъответствие между dml флаг на колонка и dml флаг на пистолетите към нея
 
 
 
 
 
28 – Невалиден FDType
 
 
 
 
 
29 – Невалидна регистрация. Фискалната памет вече е била регистрирана
 
 
 
 
 
30 – Невалиден БУЛСТАТ на сервизна организация
 
 
 
 
 
31 – Невалиден срок на договора на сервизната организация
 
 
 
 
 
36 – Невалидна стойност на атрибут dml
 
 
 
 
 
37 – Не може да има две системи тип ЕСФП 31 в един обект
 
 
 
 
 
98 – Системата не е достъпна в момента
 
 
 
 
 
99 – Други
 
 
Съобщение за
грешка
ErrMsg
 
Символен
 
 
 
Не
 
 
 
Регистрационен номер на устройството
FDRID
 
Символен
 
 
 
Да
 
Генериран от НАП
 
Дата на вписване на ФУ в регистрите на НАП
AD
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Текуща дата
 
CT
 
Дата
 
 
 
Да
 
Формат
2010-02-16T16:47:31
Номер на нова Z
задача
TID
 
Цифров
 
 
 
 
 
Праща се от НАП
Начална дата на
Z задачата
SD
 
Дата
 
 
 
 
 
Формат 2010-02-16T16:47:31
Период на цикличност на Z задачата
 
Days
 
 
 
Символен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данните се
изпращат през
интервала, специфициран тук, като времето почва да се отброява от SD (началните дата и час на задачата).
Важно е часът да бъде спазван
Номер на X задачата
TID
 
Символен
 
 
 
 
 
 
 
Начална дата на
X задачата
SD
 
Дата
 
 
 
 
 
Формат 2010-02-16T16:47:31
Интервал минути
за изпълнение
на X задачата
 
Min
 
 
 
Символен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
След настъпване
на ED (крайна
дата) ФУ престава да изпраща X данни
Крайна дата на
X задачата
ED
 
Дата
 
 
 
 
 
Формат 2010-02-16T16:47:31

3. Описание на полетата при предаване на X отчет към НАП в XML схема.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Идентификатор на
задачата, по която
работи ФУ
TID
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
Да
 
 
Взема се от SMS
съобщение или от отговор на НАП
Регистрационен
номер на
устройството
FDRID
 
 
Символен
 
 
 
 
 
Да
 
 
Генериран от НАП
Индивидуален
номер на ФУ
FDIN
 
Символен
 
 
 
Да
 
 
 
Индивидуален
номер на ФП
FMIN
 
Символен
 
 
 
Да
 
 
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Причина за
изпращане
 
 
 
RC
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
0 – Нормална работа по X задачата
3 – Грешка при
разчитане на команда
4 – Друго
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вид грешка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FDError
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Символен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за
това (RC=3).
Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR
елементи
Дата на
изпращане
 
 
SD
 
 
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
Взема се от
часовника на ФУ.
Формат 2010-02-16T16:47:31
Брояч на отчетите
в рамките на Х
задачата
XC
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
 
 
Дата и час на
генериране на Х
отчета
XD
 
 
Дата
 
 
 
 
 
Да
 
 
Формат 2010-01-16T16:47:31
Вид гориво според
тип гориво и търговската номенклатура
FTT
 
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
XYY
 
 
 
Име гориво 1
 
N
 
Символен
 
 
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
 
 
Количество
продадено гориво
Vol
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
Оборот гориво 1
 
S
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
....................................
 
 
 
 
 
Вид гориво според
тип гориво и
търговската
номенклатура
FTT
 
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
 
 
 
 
Име гориво ХХ
N
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
 
Количество
продадено гориво
Vol
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
Оборот гориво ХХ
 
S
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Брой клиенти
 
NC
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
 
Брой отстъпки
 
ND
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
 
Сума отстъпки
 
SD
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Брой надбавки
 
NEC
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
 
Сума надбавки
 
SEC
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Брой корекции
 
NCorr
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
 
Сума корекции
SCorr
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Брой сл. въведени
 
NOIn
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
 
Сума сл. въведени
 
SOIn
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Брой сл. изведени
 
NOOut
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
 
Сума сл. изведени
 
SOOut
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
В брой
 
SCash
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
С чек
 
SChecks
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Талони
 
ST
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Сума по външни
талони
SOT
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
 
SP
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Сума по вътрешно
обслужване
SSelf
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Сума по повреди
SDmg
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Сума по кредитни/
дебитни карти
SCards
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Сума по банкови
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
трансфери
 
 
 
Резерв 1
 
SR1
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Резерв 2
 
SR2
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Оборот А
 
TA
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Оборот Б
 
TB
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Оборот В
 
TV
 
Цифров
 
 
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
 
Оборот Г
 
TG
 
Цифров
 
 
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
 
Оборот Д
 
TD
 
Цифров
 
 
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
 
Оборот Е
 
TE
 
Цифров
 
 
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
 
Оборот Ж
 
TJ
 
Цифров
 
 
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
 
Оборот З
 
TZ
 
Цифров
 
 
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
 
Общ дневен
оборот
DT
 
Цифров
 
 
 
Да
 
0.00
 
Номер на КЛЕН
KNo
Символен
 
Да
 
Номер на последен
бон преди пускане
на отчет
LCN
 
 
Цифров
 
 
 
 
Да
 
 
Целочислен
 
 
Резервоар 1 обем
на горивото при реална температура
VolAct
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
Резервоар 1 обем
на горивото при 15°С
Vol15C
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
Ниво на горивото в
резервоар 1 при реална температура
FL
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
Реална
температура
Tmpr
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
.....................................
 
 
 
 
 
Резервоар ХХ обем
на горивото при реална температура
VolAct
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
Резервоар ХХ обем
на горивото при 15°С
Vol15C
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
Ниво на горивото в
резервоар ХХ при
реална температура
FL
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
 
 
Реална температура
Tmpr
Цифров
 
Да
 

4. Описание на полетата при предаване на Х отчет към НАП от ИАСУТД.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Идентификатор на
X задачата
TID
 
Цифров
 
 
 
Да
 
Взема се от SMS
съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП
Регистрационен
номер
FDRID
 
Символен
 
 
 
Да
 
 
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Причина за изпращане
 
 
 
RC
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
0 – Нормална работа по X задачата,
3 – Грешка при разчитане на команда
4 – Друго
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вид грешка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FDError
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Символен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за
това (RC=3)
Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR
елементи
Дата на
изпращане
SD
 
Дата
 
 
 
Да
 
Формат 2010-02-16T16:47:31
Брояч на X отчетите за текущата X задача
XC
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
Да
 
 
Пореден номер в
последователността на X отчетите
Дата и час на генериране на отчета
XD
 
Дата
 
 
Да
 
Идентификатор на
ИАСУТД
IASUTDID
 
Символен
 
 
 
Да
 
 
 
Оборот А
 
TA
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Оборот Б
 
TB
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Оборот В
 
TV
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Оборот Г
 
TG
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Оборот Д
 
TD
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Оборот Е
 
TE
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Оборот Ж
 
TJ
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Оборот З
 
TZ
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Брой клиенти
NC
Цифров
 
Да
Целочислен
Брой отстъпки
 
ND
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
 
Сума отстъпки
 
SD
 
Символен
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Брой корекции
 
NCorr
 
Символен
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
 
Сума корекции
 
SCorr
 
Символен
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
В брой
 
SCash
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
С чек
 
SChecks
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Талони
 
ST
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Сума по външни
талони
SOT
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Сума по амбалаж
 
SP
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Сума по вътрешно
обслужване
SSelf
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Сума по повреди
 
SDmg
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Сума по кредитни/
дебитни карти
SCards
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Сума по банкови
трансфери
SW
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Плащане НЗОК
 
SR1
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Резерв 2
 
SR2
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Номер на КЛЕН
KNo
Символен
 
Да
 
Номер на последен
бон преди пускане на отчета
LCN
 
Цифров
 
 
 
Да
 
Целочислен
 

5. Описание на полетата на Z отчет, подаван към НАП.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
IId на Z задачата
 
 
 
 
TID
 
 
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
 
Целочислен
Взема се от SMS
съобщението,
указващо задачата, или от отговор на НАП
Регистрационен номер на устройството
FDRID
 
Символен
 
 
 
Да
 
Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
 
Символен
 
 
 
Да
 
 
 
Индивидуален
номер на ФП
FMIN
 
Символен
 
 
 
Да
 
 
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Причина за
изпращане
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 – Нормална работа по задачата по
подразбиране
1 – Работа в резултат на ZP (ZPurge задача)
2 – Изпращане на данни поради последващо отписване
3 – Грешка при разчитане на команда
4 – Друго
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вид грешка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FDError
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Символен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това (RC=3)
Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR
елементи
Идентификатор на
ZPurge задача
 
 
 
RZPTID
 
 
 
 
Символен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При поле RC=1
 
 
 
 
Ако RC=1, тук се
изпраща ID на
ZPurge задачата.
Той е наличен в SMS командата
Дата на
изпращане
SD
 
Дата
 
 
 
Да
 
Формат 2010-02-16T16:47:31
Брояч на Z
отчетите
 
 
 
 
ZC
 
 
 
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
 
 
Съответства на № блок от фискалната памет при ЕКАФП и
брояч на при ИАСУТД, той винаги трябва да е пореден
Дата и час на
генериране на
отчета
ZD
 
 
Дата
 
 
 
 
 
Да
 
 
Формат 2010-01-16T16:47:31
 
Вид гориво 1
според тип гориво
и търговската
номенклатура
FTT
 
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
 
 
 
 
Име гориво 1
 
 
N
 
 
Символен
 
 
 
 
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
 
 
 
Количество
продадено гориво 1
Vol
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
Оборот гориво 1
 
S
 
Цифров
 
 
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
 
.....................................
 
 
 
 
 
Вид гориво ХХ според тип гориво и търговската номенклатура
FTT
 
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
 
 
 
 
Име гориво ХХ
N
Символен
 
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
 
Количество продадено гориво ХХ
Vol
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
Оборот гориво ХХ
 
S
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
 
Брой клиенти
 
NC
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
 
 
Брой отстъпки
 
ND
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0
 
 
Сума отстъпки
 
SD
 
Цифров