Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 83, от дата 27.10.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.4


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (oбн., ДВ, бр. 31 от 2012 г.; доп., бр. 81 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 в края на текста се създават изречение второ и трето: „Допълнителната подготовка може да бъде включена в образователната програма по морски специалности или премината в отделен курс. Допълнителната подготовка се удостоверява с издадено от ИА „МА“ свидетелство.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „съответната териториална дирекция „Морска администрация“ (Д „МА“)“ се заменят със „съответната дирекция „Морска администрация“/Дирекция „Речен надзор“ (Д „МА“/Д „РН“)“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Моряшка/служебна книжка се издава на български морски лица, както и на студенти и ученици по морски специалности в български учебни заведения, които ще провеждат плавателен стаж. Моряшка книжка се издава след премината основна подготовка по морска безопасност.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в края на текста се добавя „съгласно приложение № 6“.
2. В ал. 2 думите „приложение № 6“ се заменят с „приложение № 6а“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Времето на учебно-производствената практика, на учебната плавателна практика и на плаването като стажант се признава за плавателен стаж за придобиване на първоначална правоспособност. Плавателната практика като стажант трябва да бъде проведена не по-рано от 5 години преди придобиване на правоспособността.“
2. В ал. 2 след думите „плаването като стажант“ се добавя „се извършват след преминаване на съответната теоретична подготовка и“.
§ 5. В чл. 23, ал. 2 след думите „или Дунавската комисия“ се добавя „от администрацията на държава, която не е членка на Европейския съюз“.
§ 6. В чл. 33 се създава т. 7:
„7. корабен готвач.“
§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 буква „г“ се изменя така:
„г) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма, ако не е преминал такъв за придобиване на предходната правоспособност;“.
2. В т. 2 буква „д“ се изменя така:
„д) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма, ако не е преминал такъв за придобиване на предходната правоспособност;“.
3. В т. 4, буква „г“ думите „корабен радио­оператор ограничена категория за СМСББ“ се заменят с „корабен радиооператор в местно плаване“.
4. В т. 5 буква „д“ се изменя така:
„д) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма;“.
5. В т. 6 буква „д“ се изменя така:
„д) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма;“.
6. В т. 7:
а) създава се нова буква „г“:
„г) успешно завършен курс, одобрен от ИА „МА“, по програма, допълваща образователната програма до изискванията на ИМО моделен курс 7.03 за лицата със средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабоводене – морско“;“
б) досегашните букви „г“, „д“ и „е“ стават съответно „д“, „е“ и „ж“.
§ 8. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) свидетелство за правоспособност главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW или втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW, или вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW;“
б) буква „в“ се изменя така:
„в) плавателен стаж 36 месеца на длъжност вахтен механик на кораб с КСУ над 3000 kW, като този срок може да бъде съкратен до 24 месеца, ако най-малко 12 месеца от тях са на длъжност втори механик на кораби с КСУ над 3000 kW или 12 месеца като главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW;“
в) буква „г“ се изменя така:
„г) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма, ако не е преминал такъв за придобиване на предходната правоспособност;“.
2. В т. 2 буква „д“ се изменя така:
„д) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма, ако не е преминал такъв за придобиване на предходната правоспособност;“.
3. В т. 4 буква „д“ се изменя така:
„д) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма;“.
4. В т. 5 буква „д“ се изменя така:
„д) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма;“.
5. В т. 6:
а) създава се нова буква „г“:
„г) успешно завършен курс, одобрен от ИА „МА“, по програма, допълваща образователната програма до изискванията на ИМО моделен курс 7.04 за лицата със средно образование и придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“;“
б) досегашните букви „г“ и „д“ стават съответно „д“ и „е“.
6. В т. 7:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) образование:
аа) висше образование, степен магистър или бакалавър по специалности „Електрообзавеждане на кораба“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт“ или друга силнотокова специалност;
бб) средно образование с трета степен на професионална квалификация по специалност „Електрообзавеждане на кораба“ или по друга силнотокова специалност;“
б) в буква „г“ думите „моделен курс 7.05“ се заменят с „моделен курс 7.08“.
§ 9. В чл. 39 се създава т. 8:
„8. корабен готвач:
а) средно образование с втора степен на професионална квалификация по специалност „Технология на храненето“ или друга специалност, отговаряща на тематичния план и хорариума, определени в съответния национален стандарт, или средно образование и успешно преминат одобрен от ИА „МА“ подготвителен курс;
б) навършени 18 години;
в) практика по специалността в рамките на образованието или подготвителния курс;
г) успешно положен изпит в рамките на курса в присъствието на служители на ИА „МА“, когато лицата са завършили подготвителен курс.“
§ 10. Заглавието на раздел II от глава четвърта се изменя така:
„Придобиване на права за заемане на длъжности, за които се изисква валидно свидетелство за правоспособност“.
§ 11. В чл. 41 се създава ал. 7:
„(7) Поддържане правата на лицата по ал. 1 – 6 става чрез поддържане на основната правоспособност или чрез доказване на продължаваща компетентност в местно плаване съгласно чл. 86.“
§ 12. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като в т. 4 след думите „кораб с КСУ до 750 kW“ се добавя „в местно плаване“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Поддържане правата на лицата по ал. 1 става чрез поддържане на основната правоспособност или чрез доказване на продължаваща компетентност в местно плаване съгласно чл. 86.“
§ 13. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) създава се нова буква „г“:
„г) документ, удостоверяващ премината специална и допълнителна подготовка по приложение № 2;“
б) досегашните букви „г“, „д“ и „е“ стават съответно „д“, „е“ и „ж“.
2. В т. 3, буква „в“ думите „Д „МА“ се заменят с „Д „РН“.
3. В т. 5, буква „г“ думите „Д „МА“ се заменят с „Д „РН“.
4. В т. 6, буква „в“ думите „Д „МА“ се заменят с „Д „РН“.
5. В т. 7, буква „в“ думите „Д „МА“ се заменят с „Д „РН“.
§ 14. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 5:
„5. документ, удостоверяващ, че учебното заведение или център е администратор на лични данни.“
2. В ал. 4:
а) в т. 3 думата „програмата“ в основния текст се заменя с „предварително одобрена програма“;
б) създава се т. 4:
„4. документ, удостоверяващ, че учебното заведение или център е администратор на лични данни.“
§ 15. В чл. 52, ал. 5 се създава т. 9:
„9. документ, удостоверяващ, че учебното заведение или център е администратор на лични данни.“
§ 16. В чл. 53, ал. 1 след думите „Изпълнителният директор на ИА „МА“ се добавя „или оправомощено от него лице“ и думите „по чл. 52, ал. 5“ се заменят с „по чл. 51, ал. 3 и 4 и чл. 52, ал. 4 и 5“.
§ 17. В чл. 54 ал. 3 се изменя така:
„(3) Лицето по чл. 52, ал. 1 и 2 е длъжно да уведоми писмено ИА „МА“ за настъпване на промяна на обстоятелствата по чл. 51, ал. 3, т. 4, букви „ж“ и „з“, ал. 4, т. 3, букви „ж“ и „з“ и чл. 52, ал. 5, т. 7 и 8. В срок от 14 дни ИА „МА“ извършва проверка и се произнася по направените промени.“
§ 18. В чл. 63, ал. 6 след думите „допуснатите до изпит кандидати“ се поставя запетая и се добавя „както и графика за провеждане на изпитите“.
§ 19. В чл. 69, ал. 3 думата „страницата“ се заменя със „страница“.
§ 20. В чл. 79 думите „чл. 78, ал. 1“ се заменят с „чл. 76, ал. 1“.
§ 21. В чл. 80 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „Инспекционна дейност“ (Д „ИД“)“ се заменят с „Международни и национални регулации на корабоплаването“ (Д „МНРК“)“.
2. В т. 2 думите „Морска администрация – Русе“ и дирекция „Морска администрация – Лом“ се заменят с „Речен надзор – Русе“ и дирекция „Речен надзор – Лом“.
3. В т. 3 думите „в Д „ИД“ се заменят с „в Д „МНРК“.
4. В т. 4 и 5 думите „съответните териториални Д „МА“ се заменят със „съответните Д „МА“/Д „РН“.
§ 22. В чл. 81, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. единен граждански номер или личен номер на чужденец; за чужди граждани, неустановени трайно в страната – персонален номер от документа за самоличност на чужденец;“.
§ 23. Заглавието на глава осма се изменя така:
„ИЗДАВАНЕ, ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И ПРЕИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, ДРУГИ РАВНОСТОЙНИ ДОКУМЕНТИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ“.
§ 24. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1, буква „б“ думите „за капитан“ в началото на текста се заменят със „за капитан/ механик“;
б) в т. 9 след думите „допълнителна подготовка за“ се добавя „работа по“ и думите в края на текста „(приложения № 26, 27 и 28)“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Първоначално издаване на свидетелствата по ал. 1, т. 1 – 3 се извършва при изпълнение на следните условия:
1. придобита правоспособност;
2. здравословна годност;
3. наличие на валидни свидетелства за професионална компетентност, когато се изискват такива.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като:
а) в основния текст думите „ал. 1, т. 10 и 11“ се заменят с „ал. 1, т. 9 – 11“;
б) в т. 1 се създава буква „и“:
„и) за свидетелствата по т. 9 – подпис на притежателя на свидетелството;“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1, т. 10 и 11“ се заменят с „ал. 1, т. 9 – 11“.
6. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.
§ 25. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Свидетелствата за правоспособност“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на свидетелствата за правоспособност по чл. 83, ал. 1, т. 2, 4 – 6 и 8“.
2. В ал. 2 думите „Д „ИД“ се заменят с „Д „МНРК“.
3. В ал. 3 думите „чл. 83, ал. 1, т. 1, 3, 7 – 11“ се заменят с „чл. 83, ал. 1, т. 1, 3, 7, 9 – 11“.
§ 26. В чл. 85, ал. 1 се създава изречение второ:
„Срокът на валидност на свидетелство за новопридобита правоспособност по чл. 83, ал. 1, т. 1 – 3 е до 5 години от датата на одобрение на протокола от изпита.“
§ 27. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 преди думите „медицинско свидетелство“ се добавя „валидно“, а думите „чл. 12, ал. 3 и 5“ се заменят с „чл. 12, ал. 3 или 5“;
б) в т. 2 думите „чл. 30 – 32;“ се заменят с „чл. 30, т. 1 – 8, чл. 31, т. 1 – 7 и чл. 32, т. 1 – 4“.
2. В ал. 4:
а) в основния текст след думите „морските лица“ се поставя запетая и се добавя „в чиито учебни програми не е включена съответната подготовка“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. за лицата от палубна команда от управленско и оперативно ниво – „Корабоводене с използване на радиолокатор и ARPA“, „Управление на ресурсите на мостика“, „Корабоводене с използване на електронни карти и автоматизирани идентификационни системи“ (ECDIS & AIS), „Елементарни познания по опазване на морската среда“, „Сигурност на кораба за лица, изпълняващи дейности, свързани със сигурността“;“
в) в т. 2 в края на текста се добавя: „и „Елементарни познания по опазване на морската среда“;
г) в т. 3 след думите „спомагателни двигатели“ се поставя запетая и преди думите „а за електромеханици“ се добавя „Елементарни познания по опазване на морската среда“;
д) в т. 4 в края на текста се добавя „и „Елементарни познания по опазване на морската среда“.
§ 28. В чл. 89, ал. 1 думата „териториална“ се заличава.
§ 29. В чл. 90 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „териториална“ се заличава.
2. В ал. 2 думата „териториална“ се заличава.
§ 30. В чл. 94а, ал. 1 думите „търговски зони“ се заменят със „зони за крайбрежно плаване“.
§ 31. В чл. 96 в ал. 1 и 2 думите „чл. 97“ се заменят с „чл. 95“.
§ 32. В чл. 98, ал. 1 думите „чл. 97“ се заменят с „чл. 95“.
§ 33. В чл. 99, ал. 1 думите „чл. 97“ се заменят с „чл. 95“.
§ 34. В чл. 100, ал. 3 думите „чл. 97“ се заменят с „чл. 95“.
§ 35. В чл. 102, ал. 1 думите „чл. 97“ се заменят с „чл. 95“.
§ 36. В § 6 от допълнителните разпоредби се създават нови т. 32 – 51:
„32. „капитан“ е лице, което командва кораб;
33. „радиооператор“ e лице, което притежава свидетелство, издадено или признато от ИА „МА“ на основание разпоредбите на Радио Правилата;
34. „Радиооператор за СМСББ“ e лице, притежаващо квалификация, както се изисква от глава IV на Конвенция STCW и чл. 38;
35. „изпълнителско ниво“ е член на корабния екипаж, различен от капитан или офицер;
36. „радиослужба“ е носене на вахта и техническо обслужване и ремонт на радиоинсталацията, изпълнявани в съответствие с Радио Правилата и Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., както са изменени;
37. „нефтен танкер“ е кораб, построен и експлоатиран за превоз на нефт и нефтопродукти в наливно състояние;
38. „танкер химикаловоз“ е кораб, построен или приспособен и експлоатиран за превоз в насипно състояние на течни продукти, опи­сани в глава 17 на Международния кодекс за химически продукти в наливно състояние;
39. „танкер за втечнени газове“ е кораб, построен или приспособен и експлоатиран за превоз в насипно състояние на втечнени газове или други продукти, описани в глава 19 на Международния кодекс за превоз на газове;
40. „пътнически кораб“ е кораб, както е определен в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., както е изменена;
41. „електромеханик“ е офицер, квалифициран в съответствие с условията, предвидени в правило III/6 на Конвенция STCW, както е изменена;
42. „палубен боцман“ е лице от изпълнителско ниво, квалифицирано в съответствие с условията, предвидени в правило II/5 на Конвенция STCW, както е изменена;
43. „машинен боцман“ е лице от изпълнителско ниво, квалифицирано в съответствие с условията, предвидени в правило III/5 на Конвенция STCW, както е изменена;
44. „електротехник“ е лице от изпълнителско ниво, квалифицирано в съответствие с условията, предвидени в правило III/7 на Конвенция STCW, както е изменена;
45. „старши помощник“ е офицер, следващ по старшинство след капитана на кораба, който поема отговорността за командване на кораба в случай на неспособност на капитана;
46. „корабен механик“ е офицер, квалифициран в съответствие с условията, предвидени в правило III/1, III/2 или III/3 на Конвенция STCW, както е изменена;
47. „главен механик“ е старшият корабен механик, отговорен за задвижването, експлоатацията и поддръжката на механичните и електрическите съоръжения на кораба;
48. „втори механик“ е офицер корабен механик, следващ по старшинство след главния механик на кораба, който поема отговорността за задвижването, експлоатацията и поддръжката на механичните и електрическите съоръжения на кораба в случай на неспособност на главния механик;
49. „ISPS код“ е Международният кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, както е изменен, приет на 12.12.2002 г. с Резолюция 2 на Конференция на договарящите страни по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.;
50. „задължения по сигурността“ – включват всички задачи и задължения, изпълнявани на борда на кораба, както са определени в глава XI-2 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г. и ISPS кода;
51. „непосредствено преди“ по смисъла на чл. 87 е период от време, ненадвишаващ 7 работни дни, отчитан между датата на приключването на плавателния стаж и датата на подаване на заявление от лицето.“
§ 37. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и 3 се изменя така:
 
„Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и 3
Допълнителна подготовка на морските лица и изисквани свидетелства в съответствие с Конвенция STCW от 1978, както е изменена

Наиме-
нование
на под-
готви-
телния
курс
Тех-
ники
за лич-
но оцеля-
ване
(Пр.VІ\1, А-VІ/1, т. 2.1.1.1)
Проти-
вопо-
жарна
без-
опас-
ност и борба с
пожари
(Пр.VІ/1, А-VІ/1, т. 2.1.1.2)
Еле-
мен-
тарна
първа по-
мощ
(Пр.VІ/1, А-VІ/1, т. 2.1.1.3)
Лич-
на без-
опас-
ност
и со-
циал-
ни
отго-
вор-
ности
(Пр.
VІ/1, А-VІ/1, т. 2.1.1.4)
Водач
на
спаси-
телно сред-
ство и
дежур-
на
лодка
(Пр.VІ/2,
А-VІ/2, т. 1-4)
Водач
на
бързо-
ходна дежур-
на
лодка
(Пр.VІ/2-А-VІ/2, т. 7-10)
Обу-
чение
за бор-
ба с пожа-
ри по
разши-
рена про-
грама
(Пр.VІ/3, А-VІ/3, т. 1-4)
Оказ-
ване на
първа меди-
цинска
помощ
(Пр.VІ/4, А-VІ/4, т. 1-3)
Оказ-
ване на
меди-
цински грижи
на
борда
(Пр.VІ/4, А-VІ/4, т. 4-6)
Елементарни познания за сигурността на
кораба
(Пр.VI/6, т. 1, A-VI/6, т. 4)
Подго-
товка
на лица,
изпъл-
няващи
дей-
ности,
свър-
зани
със
сигур-
ността
(Пр.VI/6,
т. 4, A-VI/6, т. 6)
Подго-
товка
за кора-
бен
офи-
цер по сигур-
ността
(Пр.VI/5, т. 1, A-VI/5, т. 1)
№ на курса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Валидност на курса
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
безсрочен
5 год.
безсрочен
безсрочен
безсрочен
Начин на подновяване
А+Б
А+Б
А+Б
А
А+Б
А+Б
А+Б
-
Б
-
-
-
Вид на документа
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
Длъжност
 
Капитан
X
X
X
X
X
Х1
X
X
X
-
-
X
Ст.пом.-
капитан
X
X
X
X
X
Х1
X
X
-
-
-
Х
Главен
механик
X
X
X
X
X
Х1
X
X
-
-
X
-
Втори
механик
X
X
X
X
X
Х1
X
X
-
-
X
-
Вахтен пом.-капитан
X
X
X
X
X
Х1
X
X
-
-
X
-
Вахтен
механик
X
X
X
X
X
Х1
X
X
-
-
X
-
Електро-
механик
X
X
X
X
X
-
X
X
-
-
X
-
Радио-
електроник
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
X
-
Радиооператор*
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
X
-
Палубен боцман
X
X
X
X
X
-
-
-
-
X
-
-
Рулеви
X
X
X
X
-
-
-
-
-
X
-
-
Машинен боцман
X
X
X
X
-
-
-
-
-
X
-
-
Моторист
X
X
X
X
-
-
-
-
-
X
-
-
Помпиер
X
X
X
X
-
-
-
-
-
X
-
-
Ел. техник
X
X
X
X
-
-
-
-
-
X
-
-
Моряк
X
X
X
X
-
-
-
-
-
X
-
-
Готвач
X
X
X
X
-
-
-
-
-
Х
-
-
Практикант/
стажант
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
Друг обслужващ персонал
X
X
X
X
-
-
-
-
-
Х
-
-

Еднократна допълнителна подготовка, удостоверена със свидетелство
1. „Управление на ресурсите на мостика и работа в екип (Гл. II, A-II/1)“ – за лицата от оперативно и управленско ниво на палубна команда.
2. „Корабоводене с използване на ECDIS&AIS (Гл. II, A-II/1)“ – за лицата от оперативно и управленско ниво на палубна команда.
3. „Корабоводене с използване на радар и ARPA (Гл. II, A-II/1)“ – за лицата от оперативно ниво на палубна команда.
4. „Управление на ресурсите в машинно отделение и работа в екип (Гл. III, A-III/1)“ – за лицата от оперативно и управленско ниво на машинна команда.
5. „Експлоатация на съвременни корабни системи за управление на главни и спомагателни машини (Гл. III, A-III/1)“ – за лицата от оперативно и управленско ниво на машинна команда.
6. „Експлоатация и поддръжка на системи с напрежение над 1000 V (Гл. III, A-III/6)“ – за електромеханици.
7. „Подготовка за работа с електронно оборудване, системи за автоматизация и контрол и газови и парни турбини“ – за лицата, завършили средно специално образование по специалност „Корабни машини и механизми“.
8. „Познания по опазване на морската среда (Пр. II, III, VII)“ – за всички лица от корабния екипаж.
Лицата, завършили висше или средно образование, които по време на същото не са преминали обучение по всички компетентности, изисквани от Конвенция STCW, 1978, както е изменена, по теми и хорариум, предвидени в ИМО моделни курсове 7.01, 7.02, 7.03, 7.04 и 7.05, преминават съответните курсове от 1 до 8 в зависимост от нивото на отговорност и длъжността.
Специална подготовка на морските лица и изисквани свидетелства за работа на определени типове кораби в съответствие с Конвенция STCW от 1978, както е изменена
I. За работа на танкери.
1. Нефтени танкери:
а) курс „Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер химикаловоз (Пр.V/1-1, А-V/1-1, т. 1)“ е задължителен за всички лица, които ще работят на нефтен танкер, независимо от нивото на отговорност;
б) курс „Управление товарните операции на нефтен танкер (Пр.V/1-1, т. 3, А-V/1-1, т. 2)“ е задължителен за всички лица от оперативно и управленско ниво, както и за лицата, определени от корабособственика или оператора на кораба;
в) издаван документ – СоР по форма, съгласно чл. 83, ал. 4 и 5;
г) валидност на свидетелствата:
 – СоР на лица от изпълнителско ниво, издавани за преминат курс по буква „а“, са безсрочни, а на лицата от оперативно и управленско ниво – със срок на валидност 5 години;
 – СоР, издавани за преминат курс по буква „б,“ са със срок на валидност 5 години;
д) начин на подновяване на издадените свидетелства:
 – СоР, издадени за преминат курс по буква „б“, се подновяват при наличие на плавателен стаж 3 месеца в рамките на предходните 5 години на нефтен танкер, с което се подновява и свидетелството по буква „а“;
 – при липса на изискуемия стаж от 3 месеца в рамките на предходните 5 години СоР, издадено за преминат курс по буква „б“, се подновява след преминаване на одобрен от ИАМА курс за продължаваща професионална компетентност, с което се подновява и свидетелството по буква „а“.
2. Танкери химикаловози:
а) курс „Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер химикаловоз (Пр.V/1-1, А-V/1-1, т. 1)“ е задължителен за всички лица, които ще работят на танкер химикаловоз, независимо от нивото на отговорност;
б) курс „Управление товарните операции на танкер химикаловоз (Пр.V/1-1, А-V/1-1, т. 3)“ е задължителен за всички лица от оперативно и управленско ниво, както и за лицата, определени от корабособственика или оператора на кораба;
в) издаван документ – СоР по форма, съгласно чл. 83, ал. 4 и 5;
г) валидност на свидетелствата:
 – СоР на лица от изпълнителско ниво, издавани за преминат курс по буква „а“, са безсрочни, а на лицата от оперативно и управленско ниво – със срок на валидност 5 години;
 – СоР, издавани за преминат курс по буква „б“, са със срок на валидност 5 години;
д) начин на подновяване на издадените свидетелства:
 – СоР, издадени за преминат курс по буква „б“, се подновяват при наличие на плавателен стаж 3 месеца в рамките на предходните 5 години на танкер химикаловоз, с което се подновява и свидетелството по буква „а“;
 – при липса на изискуемия стаж от 3 месеца в рамките на предходните 5 години СоР, издадено за преминат курс по буква „б“, се подновява след преминаване на одобрен ИАМА курс за продължаваща професионална компетентност, с което се подновява и свидетелството по буква „а“.
3. Танкери газовози:
а) курс „Подготовка за работа на танкер газовоз (Пр.V/1-2, А-V/1-2, т. 1)“ е задължителен за всички лица, които ще работят на танкер газовоз, независимо от нивото на отговорност;
б) курс „Управление товарните операции на танкер газовоз (Пр.V/1-2, т. 3, А-V/1-2, т. 2)“ е задължителен за всички лица от оперативно и управленско ниво, както и за лицата, определени от корабособственика или оператора на кораба;
в) издаван документ – СоР по форма, съгласно чл. 83, ал. 4 и 5;
г) валидност на свидетелствата:
 – СоР на лица от изпълнителско ниво, издавани за преминат курс по буква „а“, са безсрочни, а на лицата от оперативно и управленско ниво – със срок на валидност 5 години;
 – СоР, издавани за преминат курс по буква „б“, са със срок на валидност 5 години;
д) начин на подновяване на издадените свидетелства:
 – СоР, издадени за преминат курс по буква „б“, се подновяват при наличие на плавателен стаж 3 месеца в рамките на предходните 5 години на танкер газовоз, с което се подновява и свидетелството по буква „а“;
 – СоР, издадено за преминат курс по буква „а“, на лица от оперативно и управленско ниво, се преиздава при наличие на плавателен стаж 3 месеца в рамките на предходните 5 години на танкер газовоз;
 – при липса на изискуемия стаж от 3 месеца в рамките на предходните 5 години СоР, издадено за преминат курс по буква „б“, се подновява след преминаване на одобрен от ИАМА курс за продължаваща професионална компетентност, с което се подновява и свидетелството по буква „а“.
II. За работа на пътнически и ро-ро/пътнически кораби:
а) курс „Управление на „тълпата“ на борда на пътнически кораб (Пр.V/2, т. 4, А-V/2, т. 1)“ е задължителен за всички лица от управленско, оперативно и изпълнителско ниво на отговорност, както и за лица от обслужващия персонал, когато са включени в разписанието по тревогите;
б) курс „Подготовка на персонала, предоставящ услуги на пътниците в пътническите помещения на пътнически кораб (Пр.V/2, т. 5, А-V/2, т. 2)“ е задължителен за всички лица, когато са включени в разписанието по тревогите;
в) курс „Управление на кризи и поведение на хората на пътнически кораб (Пр.V/2, т. 6, А-V/2, т. 3)“ е задължителен за всички лица от управленско, оперативно и изпълнителско ниво на отговорност, както и лицата от обслужващия персонал, когато са включени в разписанието по тревогите;
г) курс „Безопасност на пътниците, товара и целостта на корпуса (Пр.V/2, т. 7, А-V/2, т. 4)“ е задължителен само за работа на ро-ро/пътнически кораби за лицата от управленско и оперативно ниво, както и други членове от екипажа, натоварени с тези отговорности;
д) издаван документ – свидетелство по форма, съгласно чл. 83, ал. 4 и 5;
e) валидност на документа:
 – свидетелството, издадавано за преминат курс по буква „б“, е безсрочно;
 – свидетелствата, издадавани за преминати курсове по букви „а“, „в“ и „г“, са със срок на валидност 5 години;
ж) начин на подновяване на издадените документи:
 – свидетелствата по букви „а“, „в“ и „г“ се преиздават на основание преминаване на съответните курсове.
III. Допълнителни изисквания за лицата, плаващи на български кораби:
1. Инструктаж по безопасността се провежда от отговорното за това лице на борда на кораба и се документира в корабната документация.
2. Инструктаж по сигурността се извършва в офиса на компанията или на борда на кораба от упълномощеното за това лице и се документира в корабните документи или офиса на компанията.
3. Капитаните и старши помощник-капитаните на кораби над 150 000 БТ и на кораби със специфични маневрени качества преминават одобрен от ИАМА курс, включващ подготовка на тренажор в съответствие с Раздел B-V/a на Конвенция STCW.
4. За работа на подвижни офшорни съоръжения (самоходни или несамоходни) всички лица от екипажа преминават съответни инструктажи и основна подготовка за морска безопасност в съответствие с Раздел B-V/d на Конвенция STCW.
5. Лицата от управленско и оперативно ниво в палубна команда, които ще работят на офшорни снабдителни кораби и отговорни за изпълнение на котвени операции на MODU плавателни съдове, преминават одобрен от ИАМА курс в съответствие с Раздел B-V/e на Конвенция STCW.
6. Членовете на екипажа на кораби, опериращи със системи за динамично позициониране, преминават одобрен от ИАМА курс, включващ подготовка на тренажор в съответствие с Раздел B-V/f на Конвенция STCW.
7. Лицата от управленско и оперативно ниво в палубна команда, работещи на кораби, плаващи в полярни райони, преминават одобрен от ИАМА курс в съответствие с Раздел B-V/f на Конвенция STCW.
8. Капитанът, старши помощник-капитанът, вахтените помощник-капитани и палубният боцман на кораби, превозващи твърди опасни, рискови и вредни товари, преминават одобрен от ИАМА курс в съответствие с Глава B-V/b на Конвенция STCW.
IV. Изисквана допълнителна подготовка за лица с правоспособности за местно плаване:
1. За правоспособностите пилот, капитан на влекач и капитан на плаващо техническо средство, капитан на риболовен кораб, механик на риболовен кораб, радиооператор в местно плаване не се изискват свидетелства за специална и допълнителна подготовка.
2. За правоспособност капитан на кораб до 200 БТ за сезонен превоз на пътници се изисква преминаване на следните курсове за допълнителна подготовка – № 1, 2, 3, 4, „Управление на „тълпата“ на борда на пътнически кораб (Пр. V/2, т. 4, А-V/2, т. 1)“ и „Управление на кризи и поведение на хората на пътнически кораби (Пр. V/2, т. 6, А-V/2, т. 3)“.
3. За лицата с правоспособност „капитан на кораб до 500 БТ в местно плаване“, „главен механик от 750 до 3000 КВ в местно плаване“ и лицата по глава четвърта, раздел II, с право да заемат длъжности „капитан до 300 БТ в местно плаване“, „капитан до 3000 БТ в местно плаване“, „главен механик до 750 КВ в местно плаване“ и „електромеханик до 750 КВ“ се изисква преминаване на следните курсове за допълнителна подготовка – № 1, 2, 3, 4, 10 и 13.
Използвани съкращения:
А – свидетелството се подновява при наличие на стаж (необходимият регистриран стаж трябва да бъде с обща продължителност най-малко 12 месеца в предходните 5 години или 3 месеца в предходните 6 месеца непосредствено преди преиздаване на документа);
Б – свидетелството се подновява след преминаване на опреснителен курс;
СоР – свидетелство за професионална компетентност;
X – курсът е задължителен за длъжността;
Х1 – курсът е задължителен за лица, работещи на пътнически, ро-ро/пътнически кораби и кораби, оборудвани с бързоходна дежурна лодка.
*При издаване на свидетелства за корабен радиооператор обща и ограничена категория за СМСББ с ограничение „Валидно за плавателни съдове за спорт и развлечение, неизвършващи стопанска дейност“ не се изискват курсове за специална и допълнителна подготовка.“
§ 38. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 4, ал. 4
Допълнителна подготовка за морските лица, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа

Курс
Длъжност
Оператор на корабна радиостанция, работеща в режим на радиотелефония
Управление на кораб с помощта на РЛС
Превоз на опасни товари
Корабоводене с използване на AIS и RIS*
Корабоводене с използване на електронни карти*
 Валидност
 
Длъжност
Валидност – 5 г.
Валидност – 5 г.
Валидност – 5 г.
Безсрочно
Безсрочно
Капитан/корабоводител
Х
Х
X – R 1
Х
Х – R 3
Водач на несамоходен кораб
-
-
X – R 1
-
-
Капитан на плаващо
техническо средство
Х
-
-
-
-
Водач на малък кораб
Х – R 2
-
-
Х – R 2
X – R 3

Забележки:
R 1 – за кораби, превозващи опасни товари;
R 2 – за кораби в задгранично плаване и кораби, които извършват стопанска дейност в местно плаване;
R 3 – за работа на кораби, които са снабдени и използват електронни карти за корабоводене;
* – След 1.01.2017 г. лицата, които се явяват за придобиване на корабоводителски правоспособности по чл. 35, т. 1, трябва да притежават свидетелство за премината подготовка по тези курсове;
 – след 1.01.2020 г. не се подновяват свидетелства за правоспособност по чл. 35, т. 1, ако лицето не е преминало тези курсове.“
 
§ 39. Създава се ново приложение № 6 към чл. 10, ал. 1:
„Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1
Обособени участъци на р. Дунав за придобиване на правоспособности и права за плаване

 
От речен
километър
 
До речен
километър
Б-1.
2414
-
2226
Б-2.
2234
-
1860
Б-3.
1880
 
1471
Б-4.
1480
 
1171
Б-5.
1171
-
790
Б-6.1.
845
-
730
Б-6.2.
750
-
540
Б-6.3.
570
-
480
Б-6.4.
505
-
369
А/Б-7.
383
-
000

§ 40. Създава се ново приложение № 6а към чл. 10, ал. 2:
„Приложение № 6а към чл. 10, ал. 2
Задължителни райони за зачитане преминаването през обособените участъци на р. Дунав

 
От място/речен
километър
 
До място/речен километър
Б-1.
Щраубинг
2329
-
Филсхофен
2249
Б-2.1.
Тифенбах
2081
-
Санкт-
Никола
2074
Б-2.2.
Мелк
2036
-
Кремс
2001
Б.-2.3.
Фройденау
1920
-
Устие на
р. Морава
1880
Б-3.
Устие на
р. Морава
1880
 
Мохач
1450
Б-4.
Мохач
1450
 
Белград
1166
Б-5.1.
Велико Градище
1059
-
Йоц
1038
Б-5.2.
Горни Казани
974
-
Оршова
954
Б-5.3.
Прахово
863
-
Устие на
р. Тимок
845
Б-6.1.
Устие на
р. Тимок
845
-
Лом
744
Б-6.2.
Лом
744
-
Свищов
554
Б-6.3.
Свищов
554
-
Русе
495
Б-6.4.
Русе
495
-
Силистра
375
Б-7.
Силистра
375
-
Браила
170
А-7.
Браила
170
-
Черно море
000

§ 41. Приложение № 7 към чл. 12, ал. 2 се отменя.
§ 42. Приложение № 8 към чл. 13, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 8 към чл. 13, ал. 2
Правила за определяне на необходимия минимален брой морски лица за комплектоване на екипажите на морските кораби
1. Необходимият минимален брой морски лица за комплектоване на екипажа на морските кораби (МБЕ) се определя отделно за всеки конкретен кораб в съответствие с препоръките, изложени в Резолюция А.1047(27) на Международната морска организация относно принципите за безопасно комплектоване с корабен екипаж, и правилата, посочени по-долу.
2. Корабособственикът или операторът на кораб подава в ИА „Морска администрация“ заявление за определяне на МБЕ, придружено с попълнена колона № 3 от форма № 1 на това приложение. Колона № 4 от същата форма се попълва от ИА „Морска администрация“.
3. При извършване на конструктивни промени, преустройство, поставяне на допълнителни системи и оборудване, промяна на режима на експлоатация и поддръжка на кораба, които могат да повлияят на МБЕ, корабособственикът/операторът подава заявление до ИА „Морска администрация“ с предложение за промяна на МБЕ, придружено от нова попълнена форма № 1.
4. Когато ИА „Морска администрация“ констатира, че екипажът на даден кораб, чийто брой и състав съответства на определения с МБЕ, системно не може да изпълнява безопасно функциите си, анулира/изтегля издадения от нея документ за надеждно комплектоване на кораба с екипаж. С писмото до корабособственика/оператора администрацията го уведомява за предприетата мярка и изисква представяне на ново предложение за определяне на МБЕ.
5. При определяне на МБЕ ИА „Морска администрация“ оценява възможността предложеният от корабособственика/оператора на кораба МБЕ да изпълнява следните задачи:
5.1. да поддържа през цялото време на прехода безопасна навигационна, машинна и радиовахта;
5.2. да осигурява безопасно извършване на швартови операции;
5.3. да поддържа безопасна стоянка на котва;
5.4. да изпълнява всички дейности, свързани с опазване на морската среда от замърсяване;
5.5. да поддържа в добро състояние всички устройства, осигуряващи безопасността на кораба, като извършва тяхната поддръжка на море, да поддържа реда и чистотата на всички достъпни помещения на кораба с цел избягване на риска от пожар и да осигурява възможност да бъдат използвани всички спасителни и други средства;
5.6. да осигури грижи за здравето на лицата на борда;
5.7. да осигури безопасен превоз на товара по време на рейса;
5.8. да може да осигури извършването на проверки и поддръжка на конструктивната цялост на кораба (да борави с устройствата, осигуряващи водоплътност, да ги поддържа в изправно състояние, както и да създаде компетентна да се бори с аварийни ситуации група/и);
5.9. да може да осигури изпълнението на одобрения корабен план за сигурност;
5.10. да може да осигури нормалната експлоатация на пропулсивния комплекс и спомагателните механизми, както и тяхната поддръжка в нормално работно състояние;
5.11. да осигури изпълнение на необходимите учения по борба с пожар, напускане на кораба и борба за живучест; поддръжка на противопожарно, спасително и аварийно оборудване и снабдяване;
5.12. да осигури възможност за провеждане на практически занимания с всички лица на борда, включително използването и действията с противопожарното и спасителното оборудване, аварийното снабдяване на борда и устройствата за водоплътност;
5.13. да осигури създаване и поддържане на нормални битови условия и възможност за правилно съхранение на хранителните продукти и вода за пиене, както и приготвяне и сервиране на храна;
5.14. да осигури спазването на изискваните периоди за почивка на всеки член от корабния екипаж;
5.15. да вземе под внимание задълженията и отговорностите на членовете по осигуряване на сигурността на кораба.
6. При определяне на МБЕ ИА „Морска администрация“ отчита следните фактори:
6.1. тип и размер на кораба;
6.2. тип, размер и брой на главните двигатели на пропулсивния комплекс – спомагателните механизми и ниво на автоматизация;
6.3. конструкцията и оборудването на кораба;
6.4. метода за поддръжка на кораба, прилаган при експлоатацията му;
6.5. товарите, които обикновено превозва;
6.6. честота на посещение на пристанища, продължителност и естество на рейсовете, които обикновено се извършват;
6.7. район на плаване, дейности, които извършва корабът;
6.8. степен, в която са провежда обучение на борда на кораба;
6.9. максимално допустимите часове работа на борда;
6.10. прилагане на одобрения план за сигурност на кораба;
6.11. брегово сервизно обслужване, осигурено от компанията;
6.12. изискванията на Международната морска трудова конвенция (МТК ?2006), приложими към кораба.
7. При определяне на необходимия минимален брой лица за комплектоване на екипажа ИА „Морска администрация“ в допълнение на т. 5 и 6 да взема предвид и:
7.1. подържане нивото на безопасна експлоатация на кораба, спазване на мерките за сигурност и опазване на околната среда, когато корабът не е на ход;
7.2. с изключение на кораби с ограничен размер комплектоването на корабите с екипаж трябва да се обезпечи с достатъчен брой правоспособни вахтени помощник-капитани, за да не се налага капитанът да носи постоянна навигационна вахта;
7.3. с изключение на кораби с ограничена мощност на корабната силова уредба комплектоването на корабите с екипаж трябва да се обезпечи с достатъчен брой правоспособни вахтени механици, за да не се налага главният механик да носи постоянна машинна вахта;
7.4. поддържане на минимални стандарти за здравето на екипажа и хигиенно-битовите условия на борда;
7.5. обезпечаване с храна и питейна вода за целия екипаж на кораба съгласно изискванията на Морската трудова конвенция;
7.6. под кораб с ограничен размер се разбира кораб до 3000 БТ, а под кораб с ограничена мощност на КСУ – кораб до 3000 кВт;
7.7. корабособственик на кораби по т. 7.6 може да заяви намаляване на необходимия брой квалифицирани морски лица, доказвайки с форма № 1 спазването на изискванията на т. 5 и 6.
8. Когато при определяне на МБЕ ИА „Морска администрация“ установи, че предложеният от корабособственика/оператора брой и състав на екипажа не би могъл да изпълнява всички задачи, свързани с експлоатацията на кораба, или когато продължителността на работа за даден член от екипажа надхвърля нормативно определената максимална продължителност на работното време, администрацията уведомява корабособственика/оператора за това и изисква корекция на предложението.
ИА „Морска администрация“ при определяне на МБЕ не издава Документ за надлежно комплектоване на кораб с екипаж, ако не са изпълнение изискванията по т. 5.1.
9. ИА „Морска администрация“ може да наложи ограничения, свързани с експлоатация на даден кораб, за определен МБЕ по отношение на продължителност на плаване, район на плаване, плаване само през светлата част на денонощието, задължителна брегова поддръжка и др. Наложените ограничения се вписват в Документа за надлежно комплектоване с екипаж.
10. Указания за попълване на форма № 1 от корабособствениците/оператора на кораба:
10.1. информацията по т. 3 – 6 се дава като усреднени данни за обичайния район на плаване в колонка 3;
10.2. информацията по т. 13, 14 и 15 трябва да съответства на обичайно приетата практика, класа на автоматизация на машината, оборудването на кораба за носене на ходова вахта на мостика от един човек;
10.3. работното натоварване на длъжностите по т. 28 трябва да се изчислява на база задълженията, с които е натоварена съответната длъжност, в съответствие с вътрешните правила на компанията, системата за управление на безопасността и тази наредба.
11. Оценка на предложения МБЕ:
11.1. ИА „Морска администрация“ извършва проверка на предоставените данни за пълнота и точност, като сравнява данните в попълнената форма № 1 с вписаните в корабните документи и информацията в Системата за управление на безопасността на компанията;
11.2. ИА „МА“ проверява дали работното натоварване в часове на седмица на всеки член от предложения МБЕ съответства на нормите на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с ПМС № 226 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г. и бр. 32 от 2014 г.);
11.3. в случаите на необходимост да се провери доколко предложеният от корабособственика/оператора МБЕ дава възможност корабът да оперира безопасно; ИА „МА“ може да поиска снимка и да извърши анализ на работното натоварване на дадена/и длъжност/и.
Форма № 1

Информация за кораб……………………….
По правилата на компанията
По нормативни документи
1
2
3
4
1
Тип на кораба, БТ
 
 
2
Район на плаване
 
 
3
Среден брой дни на плаване в ограничена видимост
 
 
4
Среден брой дни продължителност на рейса
 
 
5
Средна честота на посещение на пристанища
 
 
6
Най-малък период от време (дни) между посещение на две последователни пристанища
 
 
7
Средна продължителност на маневрите (в часове)
 
 
8
Брой лица, участващи в маневра (на палубата и мостика)
 
 
9
Брой лица, участващи в маневра (в машината)
 
 
10
Брой на главните двигатели и клас на автоматизация
 
 
11
Брой на спомагателните двигатели и клас на автоматизация
 
 
12
Брой на парните котли и клас на автоматизация
 
 
13
Колко лица носят ходова вахта на мостика
 
 
14
Колко лица носят ходова вахта в машината
 
 
15
Колко лица носят дежурство на мостика и в машината
(и помпено отделение) при товаро-разтоварни работи
 
 
16
Средно колко време (в часове) е необходимо за подготовката на кораба и устройствата за товарене/разтоварване
 
 
17
Какъв тип поддръжка се прилага за палубата и палубните устройства и механизми
 
 
18
Какъв тип поддръжка се прилага за машината и механизмите
 
 
19
Какъв тип поддръжка се прилага за радиооборудването
 
 
20
В съответствие с дейностите, предвидени в Ship Board Maintenance Plan, средно колко часа седмично общо са необходими за тяхното изпълнение
 
 
21
В съответствие с планираните тренировки и обучение на екипажа средно колко часа седмично са необходими за тяхното осъществяване
 
 
22
В съответствие с корабния план за сигурността средно седмично колко часа са необходими за изпълнение на дейностите и тренировките, включително при престой в пристанище
 
 
23
В съответствие с правилата на компанията средно седмично колко часа са необходими за извършване на административна дейност (съставяне на отчети, заявки и др.п.)
 
 
24
Честота на бункероване с ГСМ и вода/средна продължителност в часове на седмица
 
 
25
Честота на снабдяване с провизии, резервни части и друго оборудване/средна продължителност в часове на седмица
 
 
26
Общ брой легла в кабините, предназначени за екипажа
 
 
27
Общ брой санитарни възли, предназначени за екипажа
 
 
28
Предполагаемо средно натоварване на всеки отделен член от екипажа в нормални условия на експлоатация (часа/седмично)
 
 
28.1
Капитан
 
 
28.2
Старши помощник-капитан
 
 
28.3.1
Вахтен помощник-капитан
 
 
28.3.2
Вахтен помощник-капитан
 
 
28.4
Палубен боцман
 
 
28.5.1
Рулеви
 
 
28.5.2
Рулеви
 
 
28.5.3
Рулеви
 
 
28.6
Главен механик
 
 
28.7
Втори механик
 
 
28.8.1
Вахтен механик
 
 
28.8.2
Вахтен механик
 
 
28.9
Машинен боцман
 
 
28.10.1
Моторист
 
 
28.10.2
Моторист
 
 
28.10.3
Моторист
 
 
28.11
Електромеханик
 
 
28.12
Електротехник
 
 
28.13
Корабен готвач, при екипаж 10 и повече
 
 
29
Предложение за съвместяване изпълнението на определени задачи
 
 
29.1
Длъжност ………ще изпълнява освен своите задачи и ……………………….. в рамките на една седмица
 
 
29.2
Общо седмично натоварване в часове на длъжността при изпълнение на основните и съвместяваните задачи
 
 
29.3
Длъжност ………ще изпълнява освен своите задачи и ……………………….. в рамките на една седмица
 
 
29.4
Общо седмично натоварване в часове на длъжността при изпълнение на основните и съвместяваните задачи
 
 

 
А. Щурмански състав

Район на плаване
Далечно
Крайбрежно
Корабни длъжности
Големина на кораба в бруто тона
над 3000
от 500 до
3000
до 500
над 3000
от 500 до 3000
до 500
1.
Капитан
1
1
1
1
1
1
2.
Старши помощник-капитан
1
-
-
1
-
-
3.
Вахтен помощник-капитан
2
2
1
1
1
-
4.
Рулеви
3
3
2
3
2
2
5.
Моряк
-
-
-
-
-
-

Забележки:
1. Корабите с големина до 200 БТ и с продължителност на плаването, по-малко от 12 часа в денонощието, имат един капитан и един рулеви.
2. Маневрените влекачи, плаващи в акваторията на пристанищата и рейдовете, със сменен режим на работа имат един капитан и един моряк.
3. Корабите с големина до 100 БТ, плаващи в акваторията на пристанищата и рейдовете, имат един капитан и един моряк.
 
Б. Технически състав на екипажите

Корабни длъжности
Пропулсивна мощност на КСУ, в кВт
над 3000
от 750 до 3000
от 450 до 750
от 250 до 450
 
1.
Главен механик
1
1
1
1
 
2.
Втори механик
1
1
-
-
 
3.
Вахтен механик
2
1
1
-
 
4.
Моторист
2
1
-
1
 

 

Корабни длъжности
Обща пропулсивна мощност, в кВт
над 750
от 300 до 750
 
1.
Електромеханик
1
-
 
2.
Електротехник
 
1
 

Забележки:
1. Посочените в таблицата технически длъжности могат да бъдат променяни при отчитане на следните фактори:
 – район и режим на плаване;
 – сложност на машинното отделение, системите за контрол и наблюдение и наличие на допълнителни машини и механизми;
 – наличие и степен на автоматизация;
 – режим на техническо обслужване, и
 – наличие и степен на брегова поддръжка.
2. Маневрените влекачи, плаващи в акваториите на пристанищата и рейдовете, със сменен режим на работа имат един механик и един моторист, като длъжността „моторист“ може да се изпълнява от моряка, ако има свидетелство за правоспособност „корабен моторист“.
 
В. Корабни радиооператори
1. Пътнически кораби

Брой на пътниците
Продължителност на плаването в едно денонощие
по-малко от 16 часа
повече от 16 часа
1.
По-малко от 250
1 оператор за СМСББ
2 оператори за СМСББ
2.
Повече от 250
2 оператори за СМСББ
3 оператори за СМСББ

Забележка.
Всички кораби трябва да имат поне един радиооператор, притежаващ свидетелство за наличното радиооборудване.
 
Г. Плаващи технически средства

Корабни длъжности
 
1.
Капитан
1
2.
Механик
1
3.
Моряк
-

§ 43. Приложение № 20 към чл. 83, ал. 1, т. 4 се изменя така:
„Приложение № 20 към чл. 83, ал. 1, т. 4
    СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ                               CERTIFICATE OF COMPETENCY
      ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ ПО МОРЕ                        SKIPPER OF SEAGOING VESSEL UP TO 40 GT
                 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                REPUBLIC OF BULGARIA
1.                                                                                                                            

                                                                                                                     

2.
3.
3a.
4.
5.                                                                                                                                
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ „ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ ПО МОРЕ“
CERTIFICATE OF COMPETENCY „SKIPPER OF SEAGOING VESSEL UP TO 40 GT“
1. Фамилия/Surname of the holder
2. Име/презиме/Other Name(s) of the holder
3. Дата и място на раждане/Date and Place of birth
3a. ЕГН/ID No
4. Дата на издаване/Date of issue
5. Свидетелство №/Number of the certificate
6. Снимка на притежателя/Photo of the holder
7. Подпис на притежателя/Signature of the holder
8. Адрес/Address of the holder
9. Гражданство/Nationality of the holder
10. Валидно за: I (международно плаване), C (крайбрежно плаване)
Valid for: I (international waters), C (coast waters)
11. Дата на валидност/Date of expiry
12. Издаден от/Issued by.“
§ 44. Приложение № 21 към чл. 83, ал. 1, т. 5 се изменя така:
„Приложение № 21 към чл. 83, ал. 1, т. 5
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ                                          CERTIFICATE OF COMPETENCY
          ШКИПЕР НА КОРАБ ЗА СПОРТ И                                                    SKIPPER OF PLEASURE
               РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДО 300 БТ                                                           CRAFT UP TO 300 GT
                РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                         REPUBLIC OF BULGARIA
1.

                                                                                                                         

2.
3.
3a.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ШКИПЕР НА КОРАБ ЗА СПОРТ И РАЗВЛEЧЕНИЕ
CERTIFICATE FOR SKIPPER OF PLESURE CRAFT
1. Фамилия/Surname of the holder
2. Име/презиме/Other Name(s) of the holder
3. Дата и място на раждане/Date and Place of birth
3a. ЕГН/ID No
4. Дата на издаване/Date of issue
5. Свидетелство №/Number of the certificate
6. Снимка на притежателя/Photo of the holder
7. Подпис на притежателя/Signature of holder
8. Адрес/Address of the holder
9. Гражданство/Nationality of the holder
10. Валидно за:     I (неограничен район на плаване),
                         M (моторни кораби), S (ветроходни кораби)
       Valid for:      I (unlimited area),
                         M (motorized craft), S (sailing craft)
11. Валидно до/Date of expiry
12. Издаден от/Issued by.
Допълнителна разпоредба
§ 45. Навсякъде в текста на наредбата думите „съответната териториална Д „МА“ и „съответната Д „МА“ се заменят със „съответната Д „МА“/Д „РН“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 46. Лицата, които до влизане в сила на тази наредба имат плавателен стаж на длъжност корабен готвач не по-малко от 12 месеца и притежават диплома или удостоверение за преминат курс, се освидетелстват като корабен готвач.
§ 47. На лица, в чиято образователна програма са включени подготовки, които покриват изискванията на националните стандарти за издаване на свидетелства за професионална компетентност по специална и допълнителна подготовка или друг равностоен документ, след представяне на доказателства от обучаващата институция се издава съответното свидетелство.
Министър: Ивайло Московски
6841