Министерски съвет
брой: 81, от дата 20.10.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2015 Г.
за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) На безработни и заети лица – представители на целевите групи по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. (ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г.), могат да се предоставят ваучери за обучение съгласно условията и изискванията на одобрени проекти.
(2) Право да предоставя ваучери за обучение по реда на постановлението има Агенцията по заетостта.
(3) Видът на обучение и доставчикът на обучение от списъка по чл. 7, ал. 2 се избират от ползвателя на услугата „Обучение“.
Чл. 2. Ваучери за обучение могат да се предоставят в рамките на изпълнение на проекти, финансирани по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 3. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 могат да получат ваучери за обучение срещу заявление по образец, подадено лично, при условие че отговарят на критериите за допустимост на целевата група, приложими за конкретния проект. Критериите за допустимост на целевата група се публикуват на интернет страницата на Агенцията по заетостта.
(2) Образците на заявленията по ал. 1 се утвърждават от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице. В заявленията по ал. 1 задължително се попълват данни, които дават възможност за проверка на обстоятелствата, представляващи критерии за допустимост на целевата група за съответния проект.
(3) Предоставянето на ваучери по чл. 1 се извършва след проверка от териториалните поделения на Агенцията по заетостта за съответствието на лицата, подали заявления по ал. 1, с критериите за допустимост на целевата група за съответния проект.
(4) Когато при стартирало обучение за обучаващото се лице отпадне някой от критериите за неговата допустимост, поради които то е било включено в обучение, лицето продължава да се обучава до приключването на обучението, като при необходимост се извършват промени в графика на обучението съгласувано с доставчика на обучение.
(5) Едно лице има право за периода на изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. да получи в съответствие с критериите за допустимост на целевата група за съответния проект само един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност като заето лице и само един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност като безработно лице.
Чл. 4. (1) Ваучери се предоставят за включване на лицата от целевите групи в професионално обучение и/или в обучение за придобиване на ключови компетентности. Видът и степените на обучение се определят в зависимост от съответния проект и в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), със Списъка на професиите за професионално образование и обучение, одобрен със заповед на министъра на образованието и науката, и със Списъка на ключовите компетентности, определени съгласно Европейската референтна рамка за ключовите компетентности, съгласно приложението.
(2) Не се предоставят ваучери за обучение по реда на постановлението за придобиване на професионална квалификация по професионално направление с код 62 с изключение на код 622 „Градинарство (паркове и градини)“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и за придобиване на ключови компетентности под № 8 от приложението по ал. 1.
(3) Предоставените ваучери се вписват в публичен регистър, в който се отразяват номерът на предоставения ваучер и видът на обучението. Регистърът се публикува на електронната страница на Агенцията по заетостта и се актуализира ежедневно.
(4) Лицата, получили ваучери и започнали обучение, са задължени да посещават редовно курса на обучение съгласно утвърдения график и да имат минимум 80 на сто присъствие на учебните занятия. Лицата следва да се явят на изпит при приключването на обучението, когато това е предвидено в нормативната уредба и/или в програмата за съответното обучение.
(5) При отсъствие без уважителни причини на повече от 20 на сто от занятията обучението не се признава за завършено, а избраният доставчик може да изиска от лицето да възстанови направените разходи за броя учебни часове, в които то е взело участие, пропорционално на стойността на издадения ваучер и минималната продължителност за съответното обучение, съгласно чл. 5, ал. 2.
(6) Лицата, отсъствали по уважителни причини на повече от 20 на сто от занятията, имат право да продължат обучението си при същия доставчик на обучение или да получат нов ваучер след анулиране на предходния.
Чл. 5. (1) Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност в лева, издадени от Агенцията по заетостта при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол на ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г. и бр. 60 от 2015 г.), и даващи право на притежателя да премине определен вид обучение.
(2) Номиналната стойност на ваучера е в зависимост от вида на обучението и се определя, както следва:
1. за обучения за придобиване на професионална квалификация:
а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;
в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;
г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;
2. за обучения за придобиване на ключови компетентности:
а) за обучения по ключова компетентност 1 от приложението и с продължителност не по-малка от 16 учебни часа – 70 лв.;
б) за обучения по ключова компетентност 2 от приложението и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
в) за обучения по ключова компетентност 3 от приложението и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
г) за обучения по ключова компетентност 4 от приложението и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;
д) за обучения по ключови компетентности 5, 6 и 7 от приложението и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.
(3) Когато се предвижда съфинансиране на стойността на ваучера от страна на заети лица, условията и редът се залагат в критериите за избор на операциите.
Чл. 6. (1) На лицата по чл. 1, ал. 1, чиито заявления са одобрени, се издава ваучер в срок 7 работни дни преди стартиране на обучението при избрания от тях доставчик на обучение, включен в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
(2) Ваучерът за обучение не може да се преотстъпва на други лица или да се ползва:
1. за включване в обучения, които не са допустими по съответната операция;
2. за замяната му срещу пари;
3. за замяната му срещу други услуги освен за обучението, което е изрично описано във ваучера;
4. като разплащателно средство за обучение, предоставено от доставчици на обучение, които не са включени в списъка, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
(3) Всеки ваучер има серия и номер, които позволяват неговото индивидуализиране и проследяване, и задължително съдържа:
1. наименованието на издателя на ваучера;
2. номиналната стойност, изразена цифром и словом;
3. срока на валидност в зависимост от вида обучение;
4. изрична забрана на обстоятелствата по ал. 2;
5. името на приносителя;
6. наименованието на доставчика на обучение, избран от приносителя;
7. конкретния вид обучение;
8. най-малко пет способа на защита;
9. място за поставяне на дата и печат.
(4) Поправки и добавки във ваучера не се разрешават. Погрешно издаден по вина на служители на Агенцията по заетостта ваучер се анулира и се издава нов. Издаденият ваучер може да се анулира и на лицето да се издаде нов и при наличие на някое от следните обстоятелства:
1. поради настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 8, ал. 2 не е възможно обучението да бъде предоставено;
2. при констатиране на невъзможност за започване на обучение от страна на доставчика в срок до един месец от издаването на ваучера;
3. ваучерът е унищожен, с нарушена цялост, изгубен или при попълването му са допуснати технически грешки, при невиновно поведение на лицето или доставчика на обучение;
4. при настъпване на обстоятелствата по чл. 4, ал. 6.
(5) В случаите, в които ваучерът е унищожен, с нарушена цялост, изгубен или грешно попълнен по вина на лицето, на него не може да му бъде издаден нов ваучер за същия вид обучение (професионално обучение или обучение за придобиване на ключови компетентности).
(6) При анулиране на ваучер на лицевата му страна се поставя печат „Анулиран“, а на гърба на ваучера се посочва основанието за анулирането. Обстоятелството се отбелязва в регистъра по чл. 4, ал. 3.
(7) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта назначава със заповед постоянно действаща комисия, която разглежда случаите, в които обстоятелствата по ал. 4, т. 3 и ал. 5 не могат да бъдат точно установени. Комисията води протокол от своите заседания и взема мотивирано решение за всеки отделен случай.
Чл. 7. (1) Обучение срещу ваучери могат да предоставят доставчици на обучение – обучаващи институции, които отговарят на условията, посочени в чл. 9.
(2) Доставчиците на обучение, които отговарят на условията, се включват в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, който съдържа:
1. наименованието на доставчика на обучение;
2. номера на лицензията, когато доставчикът на обучение ще извършва професионално обучение;
3. професиите/специалностите или ключовите компетентности, по които доставчиците на обучение ще извършват обучение;
4. населените места и адресите на базите, където ще се извършват обученията, както и координати за връзка.
(3) Списъкът по ал. 2 се актуализира всеки месец въз основа на получени нови заявления от доставчици на обучение, одобрени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по ред, определен в указанията на министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Списъкът по ал. 2 се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта.
(5) Доставчиците на обучение подават в Агенцията по заетостта заявление за включване в списъка по ал. 2 по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице.
(6) Проверката на обстоятелствата, включени в заявленията, се извършва от Агенцията по заетостта по указания, утвърдени от министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице.
(7) Доставчиците на обучение, чиито заявления са одобрени, подписват споразумение с Агенцията по заетостта по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице. Споразуменията се подписват от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или от упълномощено/упълномощени от него длъжностно лице/длъжностни лица.
(8) В споразуменията по ал. 7 се уреждат правата и задълженията на страните във връзка с предоставяното обучение, наблюдението и контрола, осъществявани от Агенцията по заетостта, механизмът и сроковете за заплащане на услугите, предоставени на лицата от целевите групи.
(9) Доставчикът на обучение е длъжен да допуска представители на Агенцията по заетостта, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и техните структури, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори да проверяват посредством проучване на документацията му или проверки на място изпълнението на дейностите и при необходимост да проведат пълен одит въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на обучението.
(10) Доставчикът на обучение е длъжен да допуска упълномощени представители на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите да присъстват по време на учебните занятия и/или при полагането на изпити. Представителните организации на работниците и служителите и на работодателите нямат право да изискват документи и да правят проверка по документи на доставчиците на обучение.
(11) Работодатели, чиито работници или служители са включени в обучение по реда на постановлението, имат право да присъстват по време на учебните занятия и/или при полагането на изпити. Работодателите нямат право да изискват документи и да правят проверка по документи на доставчиците на обучение.
(12) Доставчикът на обучение е длъжен да води редовна документация и счетоводни отчети, използвайки подходяща електронна система за документация и двустранно счетоводство, така че да бъде осигурена отделна счетоводна аналитичност само за дейностите по предоставяните обучения с ваучери.
(13) Цялата документация по предоставяните обучения с ваучери се съхранява или под формата на оригинали, или в заверени версии, верни с оригинала, на общоприети носители на данни. Документацията се съхранява в съответствие с изискванията на националното законодателство, като счетоводната система и документация трябва да са налични до изтичането на сроковете за съхранение съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20.12.2013 г.).
(14) Доставчикът на обучение е длъжен да спазва действащата нормативна уредба и да провежда обученията съгласно условията, включени в споразумението по чл. 7, ал. 7.
Чл. 8. (1) Доставчик на обучение, включен в списъка по чл. 7, ал. 2, се заличава в следните случаи:
1. при възникване на несъответствие с условията за включване в списъка по чл. 7, ал. 2;
2. при установени от страна на национални или европейски контролни органи нарушения на приложимото законодателство в областта на професионалното образование и обучение с влязъл в сила акт на компетентен орган – за период две години от прекратяването на споразумението по реда на ал. 4;
3. при неизпълнение на едно от задълженията, включени в споразумението по чл. 7, ал. 7;
4. при едностранно едномесечно предизвестие до Агенцията по заетостта за прекратяване на споразумението по чл. 7, ал. 7;
5. при извършено престъпление от страна на лице на ръководна длъжност в администрацията на доставчика на обучение за умишлено престъпление от общ характер, за което има влязъл в сила съдебен акт – за срока на действие на ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 4 доставчикът на обучение може да получи стойността на ваучера само за успешно приключено обучение.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 доставчикът на обучение трябва да възстанови изплатените му средства за обученията, които са засегнати от нарушенията.
(4) При възникване на обстоятелство по ал. 1, т. 1 и 2 изпълнителният директор на Агенцията по заетостта или упълномощено от него длъжностно лице прекратява незабавно сключеното споразумение. В тези случаи доставчикът на обучение може да подаде заявление за включване в списъка не по-рано от две години от датата на прекратяване на споразумението.
(5) В случаите по ал. 1, т. 3 доставчикът на обучение може да подаде заявление за включване в списъка не по-рано от две години от датата на прекратяване на споразумението.
(6) В случаите по ал. 1, т. 4 доставчикът на обучение може да подаде заявление за включване в списъка не по-рано от една година от датата на прекратяване на споразумението.
Чл. 9. (1) Право да бъдат включени в списъка по чл. 7, ал. 2 за провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация имат доставчиците на обучение, които отговарят едновременно на следните изисквания:
1. имат право да осъществяват обучения за придобиване на професионална квалификация съгласно чл. 9, ал. 1 ЗПОО;
2. притежават лицензия за съответната професия/специалност в случаите, в които се изисква, или са определени със заповед на министъра на образованието и науката и лицензията не е отнета по реда на чл. 49г, ал. 3 ЗПОО;
3. нямат прекратени договори, свързани с разходването на средства от държавния бюджет или от бюджета на Общността, поради виновно неизпълнение през последните две години;
4. нямат публични или частни парични задължения към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. не са в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
6. представляват се от лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
7. разполагат с оборудвана за съответното обучение материално-техническа база – собствена или наета, в рамките на населеното място, в което ще се извършва обучението, съответстваща на Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответната професия. Доставчиците на обучение – лицензирани центрове за професионално обучение, вписват в Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) данни за базите по теория и практика, в които ще провеждат обучения, преди подаване на заявление за включване в списъка на доставчиците на обучение, както и при всяка настъпила промяна;
8. разполагат с обучаващи по теория и практика, които отговарят на ДОИ за придобиване на професионална квалификация по съответните професии. Доставчиците на обучение – лицензирани центрове за професионално обучение, вписват в Информационната система на НАПОО данни за обучаващите, които ще провеждат обучения, преди подаване на заявление за включване в списъка на доставчиците на обучение, както и при всяка настъпила промяна.
(2) Право да бъдат включени в списъка по чл. 7, ал. 2 за провеждане на обучения по ключови компетентности имат доставчиците на обучение, които отговарят едновременно на следните изисквания:
1. регистрирани са като едноличен търговец по реда на Търговския закон или като юридическо лице съгласно действащото законодателство или са създадени с друг учредителен акт съгласно действащото законодателство към момента на създаването;
2. нямат прекратени договори, свързани с разходването на средства от държавния бюджет или от бюджета на Общността, поради виновно неизпълнение през последните две години;
3. нямат публични или частни парични задължения към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
4. не са в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
5. представляват се от лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
6. разполагат с оборудвана за съответното обучение материално-техническа база – собствена или наета, в рамките на населеното място, в което ще се извършва обучението. Доставчиците се задължават да въвеждат актуални данни за базите по теория и практика, в които ще се провеждат предстоящи обучения, и за преподавателския състав към момента на подаване на заявление към Агенцията по заетостта за включване в списъка на доставчиците на обучение, както и при всяка настъпила промяна;
7. разработили са и ще обучават по програми, съобразени с дадените указания от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Когато доставчиците на обучение ще използват свои клонове или филиали при предоставянето на услугата, те трябва да посочат това изрично в заявлението, като условията по ал. 1 и 2 се отнасят и за клоновете или филиалите, когато те имат юридическа самостоятелност.
(4) Не могат да бъдат доставчици на обучение лица, по отношение на които има регистрирана и неприключена нередност „подозрение за измама“ през предходния или настоящия програмен период.
Чл. 10. (1) Обстоятелствата по чл. 9 се удостоверяват с декларация или с документи, издадени от съответния компетентен орган, при първоначално подаване на заявлението. Документите се посочват в заявлението за кандидатстване.
(2) Документите и декларациите по ал. 1 се подават от представляващия/представляващите доставчици на обучения по регистрация.
(3) Доставчиците на обучение, включени в списъка, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, са длъжни да уведомяват Агенцията по заетостта за всяка настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 9 в четиринадесетдневен срок от настъпването на промяната.
(4) Доставчиците на обучение, които са включени в списъка по чл. 7, ал. 2, се заличават, когато не подадат изискваните документи в срока по ал. 3.
Чл. 11. (1) Агенцията по заетостта изплаща на доставчиците на обучение, извършващи обучения срещу ваучери по реда на постановлението, средства в размер на стойността на ваучера за съответното обучение по чл. 5, ал. 2.
(2) Заплащането се извършва в срок до 30 дни от представянето в Агенцията по заетостта на изчерпателно изброени документи съгласно споразумението по чл. 7, ал. 7. Този срок спира да тече при необходимост от отстраняване на непълноти и/или неточности в предоставените документи или при необходимост от извършване на допълнителни проверки до получаване на исканата информация, но за не повече от 10 работни дни. Срокът започва да тече отново от датата, на която е получена изискваната информация.
(3) Доставчикът на обучение няма право да получи стойността на ваучера, когато:
1. не е изпълнил някое от задълженията по споразумението по чл. 7, ал. 7;
2. не е предоставил посоченото в него обучение в обем и с качество съобразно действащото законодателство и условията на постановлението;
3. ваучерът е с нарушена цялост или не може да се докаже неговата автентичност;
4. обучението е предоставено на лице, различно от посоченото в него;
5. не са представени всички отчетни документи по ал. 2 съгласно указания срок.
(4) В стойността на услугата, която ще бъде заплатена с ваучер, са включени всички присъщи разходи за обучението, включително дължимите данъци и такси съгласно българското законодателство, с изключение на разходите за стипендии и транспорт, когато обучението е на безработни лица.
(5) Обучаващите организации имат право да получат само стойността на ваучера в лева, посочена върху него, за съответното обучение.
(6) Когато ваучерът е унищожен или изгубен, това се отбелязва в регистъра по чл. 4, ал. 3.
(7) Когато ваучерът е с нарушена цялост, той се анулира, като това се отбелязва в регистъра по чл. 4, ал. 3.
Чл. 12. (1) Доставчиците на обучение, включени в списъка по чл. 7, ал. 2, осъществяват дейността си при спазване на изискванията на приложимото към съответния вид обучение законодателство и по реда, определен в постановлението.
(2) Доставчиците на обучение водят отчетност за броя и серийните номера на предоставените им ваучери и тяхната физическа цялост.
Чл. 13. Всяка злоупотреба с ваучер, която може да се квалифицира като престъпление, се третира по реда на българското законодателство. Лица, извършили престъпление като представители на целевата група или в качеството им на представители на доставчик на обучение, нямат право да получат услуги или средства по реда на постановлението за периода на изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“ е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд и националния бюджет за програмния период 2014 – 2020 г.
2. „Представител на целева група“ е представител на допустима целева група по конкретен проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
3. „Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ“ е процедурата съгласно чл. 28 от Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 и 101 от 2014 г. и бр. 62 от 2015 г.).
4. „Безработно лице“ е лице, регистрирано в дирекция „Бюро по труда“, което не работи, търси работа и има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от дирекция „Бюро по труда“.
5. „Обучения за придобиване на професионална квалификация“ са обученията, регламентирани в Закона за професионалното образование и обучение.
6. „Нарушена цялост на ваучер“ е налице, когато вследствие на физикохимични изменения при употребата му ваучерът е замърсен, захабен, със заличен или липсващ текст, смачкан, с променен размер и избледнели цветове, оцветен, перфориран, рязан, скъсан, подлепен, обгорен, с поставени върху него знаци, преправени изображения, основни мотиви и задължителни реквизити.
7. „Присъщи разходи за обучение“ са разходи за оригинални учебни материали, консумативи, застраховки при обучение за професионална квалификация, издаване на документи за завършено обучение, възнаграждение на преподаватели, осигуровки, наем на материално-техническа база, както и всички административни, режийни и други разходи, включително разходи за осъществяване на дейността на доставчика на обучение, свързана с предоставянето на обучението.
8. „Ползвател на услугата „Обучение“, финансирана с безвъзмездна финансова помощ със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., е заето или безработно лице – приносител на ваучера.
9. „Уважителни причини“ са задържане от органите на властта, явяване в съд или пред друг държавен орган, участие във военноучебен сбор или преподготовка, непреодолима сила, заболяване и други, удостоверени с официален документ.
10. „Успешно приключено обучение“ е завършен пълен курс на обучение съгласно утвърдената учебна програма и проведени заключителни изпити, ако такива са предвидени.
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 65, § 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика, изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и на председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение. Указания по прилагането на постановлението се дават от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице.
§ 4. Учебните програми за предоставяне на обучение по ключови компетенции се разработват въз основа на указания, утвърдени от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице.
§ 5. Учебните програми за предоставяне на професионално обучение трябва да отговарят на държавните образователни изисквания за конкретната професия.
§ 6. Контролът по прилагането на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.
§ 7. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице утвърждава образците по чл. 3.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение към чл. 4, ал. 1
СПИСЪК
на ключовите компетентности, определени съгласно Европейската референтна рамка на ключовите компетентности
1. Общуване на роден език.
2. Общуване на чужди езици.
3. Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите.
4. Дигитална компетентност.
5. Умение за учене.
6. Обществени и граждански компетентности.
7. Инициативност и предприемачество.
8. Културна осъзнатост и творчески изяви.
6838