Министерски съвет
брой: 81, от дата 20.10.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 278 от 14 октомври 2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2015 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Наименованието на правилника се изменя така:
„Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания“.
§ 2. В чл. 1 думите „на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания“ се заменят с „на и за хора с увреждания“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които засягат правата на хората с увреждания и тяхната интеграция;“.
2. В т. 8 думите „ежегодни отчети на“ се заменят с „ежегоден доклад пред“.
§ 4. В чл. 4, ал. 1 думите „национално представителните организации на хора с увреждания; национално представителните организации за хора с увреждания“ се заменят с „национално представителните организации на и за хора с увреждания“.
§ 5. В чл. 5 след думите „съответния министър“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Национално представителните организации на и за хора с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България се представляват в Националния съвет от по един упълномощен представител.
(2) В заседанията на Националния съвет могат да участват като наблюдатели и да предоставят становища при необходимост:
1. омбудсманът на Република България;
2. председателят на Комисията за защита от дискриминация;
3. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане;
4. изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания;
5. изпълнителният директор на Агенцията по заетостта;
6. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
7. председателят на Държавната агенция за закрила на детето;
8. управителят на Националния осигурителен институт;
9. други еднолични органи на изпълнителната власт, както и членове на колегиални органи на изпълнителната власт, чиито правомощия са свързани с определянето и провеждането на държавната политика в областта на интеграцията на хората с увреждания.
(3) При невъзможност на лицата по ал. 2, т. 1 – 9 да присъстват на конкретно заседание те могат да упълномощават писмено друго длъжностно лице.“
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. представител на национално представителните организации на и за хора с увреждания, избран на ротационен принцип за срок две години.“
2. В ал. 2 думите „една година“ се заменят с „две години“.
3. В ал. 3 се създава т. 6:
„6. подписва протоколите от заседанията на Националния съвет.“
4. В ал. 4 думите „изрично упълномощен“ се заменят с „определен“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Секретарят на Националния съвет:
1. осигурява дейността на Националния съвет в информационно, административно и техническо отношение;
2. организира изпращането на материалите за заседанията на Националния съвет на хартиен носител и/или по електронна поща;
3. организационно осигурява провеждането на заседанията на Националния съвет;
4. изготвя протоколите от заседанията на Националния съвет и води отчетност за становищата и решенията на Националния съвет;
5. съхранява архива на Националния съвет с 3-годишен срок, след което го предава в архива на Министерството на труда и социалната политика;
6. осигурява публикуването на необходимата информация за дейността на Националния съвет на Портала за консултативните съвети на Министерския съвет;
7. осигурява оперативното взаимодействие на Националния съвет с администрациите на органите на изпълнителната власт;
8. подпомага председателя на Националния съвет в неговата работа.“
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. да са вписани като юридически лица по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за кооперациите най-малко пет години преди подаване на искането за признаване на представителност;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. да имат уставни цели, задачи и дейности с национално значение в областта на интеграцията на хората с увреждания не по-малко от пет години считано от датата на вписването им като юридическо лице по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за кооперациите;“
в) в т. 3 думите „30 на сто“ се заменят с „35 на сто“;
г) създава се т. 4:
„4. да имат най-малко 5-годишен доказан опит в областта на подкрепата на хората с увреждания.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 числото „1600“ се заменя с „1800“, думите „50 на сто“ се заменят с „60 на сто“, а след думите „трайни увреждания“ се добавя „и да бъдат регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност“;
б) в т. 2 думата „слепоглухи“ се заменя със „сляпо-глухи“, а думите „50 на сто“ се заменят с „55 на сто“;
в) в т. 6 числото „400“ се заменя с „500“ и числото „1000“ се заменя с „1500“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите, когато едно физическо или юридическо лице членува в две или повече национално представителни организации или в организации, кандидатстващи за признаване на национална представителност, с изключение на организациите по ал. 2, т. 3, 4 и 6, за установяване наличието на критериите за представителност по ал. 2 това лице не се отчита при установяване на числения състав на нито една организация.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Организациите, които кандидатстват за национално представителни, подават чрез председателя на Националния съвет до Министерския съвет писмено заявление, в което посочват ЕИК (код по БУЛСТАТ), и прилагат следните документи:“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. списък на териториалните структури с имената на всички членове, включително имената и адресите на ръководителите, на хартиен и/или електронен носител;“
в) точка 6 се изменя така:
„6. справка на хартиен и/или електронен носител за числеността на членския състав на организацията към датата на кандидатстване, справка за броя на работодателите и на работещите трудоустроени лица с увреждания за организациите по чл. 8, ал. 2, т. 4;“
г) създават се т. 8 и 9:
„8. писмена декларация, в която се декларират видът на организацията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за кооперациите, общият брой на всички членове, общият брой на членовете, които са хора с увреждания, общият брой на териториалните структури;
9. писмени доказателства по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 4.“
2. В ал. 2 думите „на хора с увреждания и организациите за хора с увреждания“ се заменят с „на и за хора с увреждания“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Организациите, които кандидатстват за първи път за национална представителност, подават документите по ал. 1 не по-късно от 31 март на текущата година.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Организациите – членове на Националния съвет, подават документите за национална представителност в срок до три месеца преди изтичане на решението на Министерския съвет за признаването им за национално представителни.“
§ 10. Създават се чл. 9а и 9б:
„Чл. 9а. (1) Министърът на труда и социалната политика назначава комисия за установяване на наличието на критериите за национална представителност.
(2) Комисията по ал. 1 може да изисква от съответната организация да представи допълнителна информация, свързана с документите по чл. 9, както и да организира извършването на проверки на място, когато това се налага. В тези случаи срокът за произнасяне по ал. 4 и по чл. 10, ал. 2 се удължава с времето, определено за предоставяне на допълнителна информация и/или за извършване на проверка.
(3) Комисията по ал. 1 представя на министъра на труда и социалната политика протокол за резултатите от проверката.
(4) Въз основа на резултатите от извършената проверка министърът на труда и социалната политика в тримесечен срок от постъпването на документите по чл. 9 внася в Министерския съвет доклад с проект на решение за признаване или за отказ за признаване на национална представителност.
Чл. 9б. (1) Проверки за наличието на критериите за национална представителност могат да се извършват и през периода, в който организацията е призната за национално представителна.
(2) Проверката се извършва по реда на чл. 9а.“
§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министерският съвет се произнася с решение за признаване или за отказ за признаване на национална представителност в срок три месеца от постъпване на документите по чл. 9.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министерският съвет отменя решението си за признаване на национална представителност, когато:
1. в резултат на проверките по чл. 9б се установи, че национално представителна организация не отговаря на критериите за национална представителност;
2. се установят документи с невярно съдържание;
3. организация по чл. 8, ал. 4 изпълни критериите за представителност и подаде заявление за признаване на национална представителност по реда на чл. 9.“
§ 12. В чл. 11, ал. 2 цифрата „4“ се заменя с „3“.
§ 13. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „предварително приет годишен план“ се заменят с „приета годишна работна програма“.
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Извънредни заседания на Националния съвет се провеждат по предложения на председателя на Националния съвет или при писмено предложение на една трета от членовете на съвета.“
§ 14. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Заседанията на Националния съвет са присъствени и неприсъствени.
(2) Присъствените заседания са редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете на Националния съвет.
(3) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите на заседанието членове на Националния съвет, като всяка институция и организация има право на един глас независимо от броя на нейните представители, участващи в заседанието.
(4) На заседанията могат да присъстват като наблюдатели експерти, поканени от членовете на Националния съвет.
(5) Неприсъствените заседания на Националния съвет се провеждат по изключение с оглед получаване на становища и консултации от членовете на Националния съвет в спешен порядък, когато обективни обстоятелства налагат това.
(6) Решенията на неприсъствените заседания се вземат със становищата на повече от половината от всички членове на Националния съвет.
(7) За всяко заседание на Националния съвет се води протокол, който се подписва от председателя и от секретаря и съдържа:
1. датата на провеждане на заседанието;
2. имената на участниците в заседанието и имената на отсъстващите членове на Националния съвет;
3. приетия дневен ред;
4. взетите решения от Националния съвет;
5. поименно посочване на лицата с отрицателен вот при гласуване на решения по дневния ред.
(8) Протоколите от заседанията на Националния съвет имат годишна номерация, изготвят се в срок до 10 работни дни от провеждане на заседанието и след подписването им от председателя и от секретаря се публикуват на Портала за консултативните съвети на Министерския съвет.
(9) Особените мнения при гласуване на решенията се представят в писмена форма в 2-дневен срок от провеждане на заседанието и са неразделна част от протокола.“
§ 15. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „подписал решението“ и запетаите пред и след тях се заличават.
Допълнителна разпоредба
§ 16. Навсякъде в правилника думите „на хора с увреждания, организациите за хора с увреждания“ се заменят с „на и за хората с увреждания“, думите „национално представените“ се заменят с „национално представителните“, думата „представителство“ се заменя с „национална представителност“, думите „представителни на национално равнище“ се заменят с „национално представителни“ и думите „общо представителство“ се заменят с „обща национална представителност“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Заварените при влизането в сила на това постановление незавършени производства по признаване на национална представителност по отменени и/или изменени разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания се довършват при условията и по реда на това постановление.
§ 18. Организациите, признати за национално представителни до влизането в сила на това постановление, запазват представителността си до изтичането на срока, за който са признати.
§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
6807