Министерски съвет
брой: 80, от дата 16.10.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Постановление № 276 от 12 октомври 2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г., бр. 27, 29 и 41 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г.; Решение № 12921 на Върховния административен съд от 2014 г. – бр. 32 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за отпускане, изплащане/предоставяне в натура, изменение, спиране, възобновяване, възстановяване и прекратяване на семейните помощи.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Семейни помощи се отпускат от дирекции „Социално подпомагане“ въз основа на заявление декларация заедно с необходимите документи.
(2) Заявлението декларация се подава от посочените в Закона за семейни помощи за деца лица в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес с изключение на случаите:
1. по чл. 11, ал. 6;
2. по § 1, т. 1, буква „б“ от допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца, когато майката живее на настоящ адрес, различен от постоянния й, но идентичен с този на бащата на детето/децата, за което/които се иска помощта.
(3) В случаите, когато бременната жена или майката е малолетна, заявлението декларация по ал. 1 се подава от законния й представител.
(4) Непълнолетните бременни жени или майки подават заявлението декларация по ал. 1, без да искат съгласието на законния си представител.
(5) В случаите по ал. 2, т. 2 дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на родителите извършва служебна проверка относно предоставяне на помощите от съответната дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „молба-декларацията за получаване“ се заменят със „заявлението декларация за отпускане“, абревиатурата „(ЗСПД)“ се заличава, а думите „подадена молба-декларацията“ се заменят с „подадено заявлението декларация“.
2. В ал. 2 думите „молба-декларацията за получаване“ се заменят със „заявлението декларация за отпускане“.
3. В ал. 5 думите „подадена молба-декларацията“ се заменят с „подадено заявлението декларация“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „молба-декларацията“ се заменят със „заявлението декларация“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заповедта по ал. 1 се издава в срок до 30 дни от подаването на заявлението декларация:
1. когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца;
2. когато помощите по чл. 7, 8 и 10а от Закона за семейни помощи за деца се предоставят в натура.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея изречение второ се изменя така: „Заповедите за отказ и за отпускане на помощ в натура се съобщават писмено на лицата, подали заявлението декларация, в 7-дневен срок от издаването им.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приета молба-декларация“ се заменят с „прието заявление декларация“.
2. В ал. 2 думите „отказва исканата помощ, за което лицето се уведомява писмено“ се заменят с „издава заповед за отказ на исканата помощ, която се съобщава писмено на лицето“.
§ 6. Член 5а се изменя така:
„Чл. 5а. (1) В случаите по чл. 6, ал. 9, чл. 6а, ал. 7, чл. 6б, ал. 4 и чл. 8в, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава мотивирана заповед за възстановяване на получената семейна помощ.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на влязло в сила съдебно решение за настаняване на детето извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето или на влязло в сила съдебно решение за прекратяване на осиновяването на детето в случаите по чл. 6б, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца.
(3) Заповедта по ал. 1 се издава в два екземпляра и се съобщава писмено на лицето.
(4) Подлежащите на възстановяване по ал. 1 семейни помощи се събират по реда на Гражданския процесуален кодекс.“
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 10, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца или в резултат на служебна проверка за установяване на промяна на условията, при които са отпуснати месечните семейни помощи, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за спиране, възобновяване, изменение или прекратяване на отпуснатите помощи по чл. 7, 8 и 8д от Закона за семейни помощи за деца.“
2. В ал. 2 думите „чл. 7 и 8 ЗСПД“ се заменят с „чл. 7, 8 и 8д от Закона за семейни помощи за деца“ и след думата „обстоятелствата“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
3. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите на неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца, когато това е довело до недобросъвестно получаване на семейни помощи, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед по реда на чл. 8.“
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „при бременност, раждане и отглеждане на деца“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „молба-декларацията“ се заменят със „заявлението декларация“.
3. В ал. 3 думите „молба-декларацията“ се заменят със „заявлението декларация“ и думите „срещу представяне на нотариално заверено пълномощно“ се заличават.
4. В ал. 4 думата „помощите“ се заменя с „еднократните помощи и помощта по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца“.
5. В ал. 5 думата „помощите“ се заменя с „еднократните помощи и помощта по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца“.
6. Създава се ал. 6:
„(6) Помощите по чл. 7 и 8 от Закона за семейни помощи за деца, отпуснати на майки, ненавършили 18 години, се получават по реда на глава шеста.“
§ 9. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „помощи“ се добавя „в случаите по чл. 14, ал. 3 и 5 от Закона за семейни помощи за деца“.
2. В ал. 2 думите „единият от които се връчва на лицето срещу подпис“ се заменят с „и се съобщава писмено на лицето“ и запетаята пред тях се заличава.
3. В ал. 3 абревиатурата „ГПК“ се заменя с „Гражданския процесуален кодекс“.
§ 10. В чл. 9 думите „чл. 4, 6 и 8 на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице“ се заменят с „чл. 4, 5, 5а, 6 и 8“.
§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „в пари и/или под формата на социални инвестиции“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице задължително назначава проверка във връзка с отпускането и предоставянето на семейни помощи:
1. на ненавършили 18 години бременни жени;
2. за деца на родители, ненавършили 18 години;
3. в случаите по чл. 2, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца;
4. в случаите по чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи за деца;
5. в случаите на подадено заявление декларация за отпускане на помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца след изтичане на срока по чл. 7, ал. 12 от Закона за семейни помощи за деца;
6. в случаите на подадено заявление декларация от лице, за което е издадена заповед по чл. 8 за възстановяване на недобросъвестно получени семейни помощи;
7. при постъпил писмен сигнал за недобросъвестно получени семейни помощи.“
§ 12. В чл. 10а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „подадена молба-декларация“ се заменят с „подадено заявление декларация“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението декларация се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, а ако е настъпило раждане преди 45-дневния период – за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е родено детето;
2. удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно приложение № 3;
3. копие от болничния лист на наетото лице за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя, или копие на болничния лист и оригинал за справка – от самоосигуряващото се лице;
4. медицинско удостоверение за термина на раждане – за неосигурените жени;
5. лична карта (за справка).“
§ 13. В чл. 10б се правят следните изменения:
1. В ал. 2 абревиатурата „ЗСПД“ се заменя със „Закона за семейни помощи за деца“.
2. В ал. 3 абревиатурата „ЗСПД“ се заменя с „от Закона за семейни помощи за деца“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 14. В чл. 10в думите „подадена молба-декларацията“ се заменят с „подадено заявлението декларация“.
§ 15. Заглавието на глава втора се изменя така:
„ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ПРИ РАЖДАНЕ И ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ“.
§ 16. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „подадена молба-декларация“ се заменят с „подадено заявление декларация“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думата „молба-декларацията“ се заменя със „заявлението декларация“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта (за справка);“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) По реда на ал. 1 помощта може да се изплати по изключение въз основа на представен дубликат от удостоверението за раждане на дете след извършване на проверка от дирекция „Социално подпомагане“, която обхваща:
1. установяване на наличие на промяна на постоянния адрес на майката за периода от датата на раждане на детето до датата на подаване на заявлението декларация чрез справка от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и/или от Национална база данни „Население“;
2. предоставяне на данни за изплащане/неизплащане на помощта по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца от съответните дирекции „Социално подпомагане“ по предходен постоянен адрес на майката.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 6, ал. 7 от Закона за семейни помощи за деца проверката по ал. 3 се извършва и по отношение на бащата.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея, в т. 2 абревиатурата „ЗСПД“ се заменя с „от Закона за семейни помощи за деца“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думата „молба-декларацията“ се заменя със „заявлението декларация“.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“ и абревиатурата „ЗСПД“ се заменя с „от Закона за семейни помощи за деца“.
8. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) В случаите по чл. 6, ал. 7 от Закона за семейни помощи за деца помощта се отпуска на бащата въз основа на подадено от него заявление декларация със съответно приложените към него документи по ал. 2.
(9) В случаите, в които не може да бъде извършена проверка по ал. 5, т. 1, еднократната помощ при раждане на дете се изплаща в размера, определен по реда на чл. 6, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца, като се взема предвид само броят на родените от майката деца с българско гражданство.“
§ 17. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Правото на еднократна помощ при раждане на дете възниква от датата на раждане на детето, освен ако то е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето към датата на подаване на заявлението декларация.“
§ 18. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „детето е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца“ се заменят с „детето е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, еднократната помощ за раждане се изплаща за всяко дете близнак в размера, определен съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за второ дете.“
§ 19. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Еднократна помощ при осиновяване на дете се отпуска въз основа на подадено заявление декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.
(2) Към заявлението декларация се прилагат следните документи:
1. удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта (за справка);
2. копие от влязло в сила съдебно решение, с което е допуснато осиновяване на детето;
3. лична карта (за справка).
(3) По реда на ал. 1 по изключение помощта може да се изплати и въз основа на представен дубликат от удостоверението за раждане на дете след извършване на проверка от дирекция „Социално подпомагане“, която обхваща:
1. установяване наличие на промяна на постоянния адрес на осиновителката/осиновителя за периода от датата на осиновяване на детето до датата на подаване на заявлението декларация чрез справка от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и/или от Национална база данни „Население“;
2. предоставяне на данни за изплащане/неизплащане на помощта по чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца от съответните дирекции „Социално подпомагане“ по предходен постоянен адрес на осиновителката/осиновителя.
(4) Ако при проверката по ал. 3 се установи, че правото на помощ по чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца е ползвано, помощта не се отпуска.“
§ 20. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Правото за получаване на еднократна помощ по чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца възниква от датата на осиновяване на детето, освен ако осиновителите и осиновеното дете не живеят постоянно в страната към датата на подаване на заявлението декларация.
(2) При осиновяване на дете от съпрузи правото по чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца се ползва само от единия от тях.“
§ 21. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ЗСПД“ се заменя с „от Закона за семейни помощи за деца“, думите „нова молба-декларация и приложени към нея“ се заменят с „ново заявление декларация и приложени към него“ и след думата „детето“ се добавя „(за справка)“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 22. Член 16а се изменя така:
„Чл. 16а. (1) Еднократна помощ за отглеждане на близнаци се отпуска въз основа на подадено заявление декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.
(2) Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, се отпуска въз основа на подадено заявление декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.
(3) Към заявлението декларация се прилагат следните документи:
1. копие от удостоверение за раждане на децата, за които се иска помощта;
2. уверение от висшето училище за лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 от Закона за семейни помощи за деца, че са записани като редовни студенти към датата на раждане на детето;
3. лична карта (за справка).
(4) При промяна на постоянния адрес на майката или на друго правоимащо лице за периода от раждането (осиновяването) или настаняването на детето по чл. 26 от Закона за закрила на детето до датата на подаване на заявлението декларация дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка, която обхваща:
1. справка от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и/или от Национална база данни „Население“;
2. предоставяне на данни за изплащане/неизплащане на помощите по чл. 6а и 8в от Закона за семейни помощи за деца от съответните дирекции „Социално подпомагане“ по предходен постоянен адрес на майката или на другите правоимащи лица.
(5) Помощта по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца се отпуска/отказва със заповед съгласно приложение № 10 на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на упълномощено от него длъжностно лице и се изплаща на два пъти, като:
1. петдесет на сто от размера на помощта се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й;
2. петдесет на сто от размера на помощта се изплаща след представяне на уверение/удостоверение от висшето училище за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършването на една година от детето.
(6) Когато помощта по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца е отпусната и 50 на сто от размера й е изплатен по реда на ал. 5, т. 1, но до навършване на една година от детето лицето не е представило уверение/удостоверение от висшето училище за записан следващ семестър или за завършено висше образование, плащането по ал. 5, т. 2 не се извършва.
(7) Еднократната помощ по ал. 2 се отпуска на лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 от Закона за семейни помощи за деца в размера, определен по реда на чл. 8в, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца, независимо от броя на родените/осиновените/отглежданите в семейството деца.“
§ 23. В наименованието на глава трета след думите „помощи за“ се добавя „отглеждане на“.
§ 24. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „помощи за“ се добавя „отглеждане на“ и думите „подадена молба-декларация“ се заменят с „подадено заявление декларация“.
2. В ал. 2 думата „молба-декларацията“ се заменя със „заявлението декларация“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към заявлението декларация се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
2. удостоверение по образец съгласно приложение № 7, издадено от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка, а за новата учебна година – и за децата, записани за първи път в първи клас – в срок до 31 октомври, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 10 от Закона за семейни помощи за деца;
3. решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище – в случаите по чл. 18, ал. 2;
4. удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството – за справка;
5. лична карта – за справка;
6. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
7. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
8. служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени;
9. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка (само в случаите по чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца).“
4. В ал. 6 след думата „препраща“ се добавя „от регионалната дирекция за социално подпомагане“ и след думата „родителите“ се поставя наклонена черта и се добавя „настоящ адрес на лицата по § 1, т. 1, буква „б“ от допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца и на лицата с чуждо гражданство и с разрешено продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в страната“.
5. В ал. 7 абревиатурата „ЗСПД“ се заменя с „от Закона за семейни помощи за деца“.
6. В ал. 8, изречение второ след думата „родителите“ се поставя наклонена черта и се добавя „настоящ адрес на лицата по § 1, т. 1, буква „б“ от допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца и на лицата с чуждо гражданство и с разрешено продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в страната“.
7. В ал. 9, изречение второ след думата „родителите“ се поставя наклонена черта и се добавя „настоящ адрес на лицата по § 1, т. 1, буква „б“ от допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца и на лицата с чуждо гражданство и с разрешено продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в страната“.
8. В ал. 10 думите „подадена молба-декларация“ се заменят с „подадено заявление декларация“.
9. В ал. 11 думите „в пари и/или под формата на социални инвестиции“ се заличават.
10. В ал. 13 думата „молба-декларацията“ се заменя със „заявлението декларация“ и след думите „помощи за“ се добавя „отглеждане на“.
11. Създава се ал. 14:
„(14) Помощта по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца се отпуска и в случай че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето не са извършени поради отлагане по медицински противопоказания или по причини, независещи от родителите или от лицата, които полагат грижи за детето, като това се удостоверява със служебната бележка по ал. 3, т. 8.“
§ 25. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗСПД“ се заменят с „чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за семейни помощи за деца“.
2. В ал. 2 думите „чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗСПД“ се заменят с „чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за семейни помощи за деца“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 26. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Месечните помощи за отглеждане на деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се отпускат от началото на месеца, през който е подадено заявлението декларация с необходимите документи, в случай че са налице условията по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца.“
§ 27. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) При определяне на средномесечния доход по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се вземат предвид доходите на всички членове на семейството по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца към датата на подаване на заявлението декларация.
(2) В случаите по § 1, т. 1, буква „б“ от допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца заявление декларация се подава съвместно от двамата съжителстващи родители за отпускане на помощ за всички деца в семейството, като в заявлението декларация се посочва лицето, което ще получава помощта.“
§ 28. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) В 30-дневен срок от изтичане на срока, за който е била отпусната прекратената месечна помощ на основание чл. 7, ал. 11, т. 3 от Закона за семейни помощи за деца, правоимащото лице подава заявление декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи за деца.
(2) Дирекция „Социално подпомагане“ извършва служебна проверка за наличие на условията за отпускане на еднократна помощ по чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи за деца и ако те са налице, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускането й. В случай на отказ лицето се уведомява писмено.“
§ 29. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Месечните помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца се предоставят на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права. При разведени родители се вземат предвид само доходите на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права, освен в случаите, в които родителите продължават да живеят на един и същ настоящ (постоянен) адрес.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При развод или раздяла на родителите помощите по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца за детето/децата, навършило/навършили пълнолетие, но не повече от 20-годишна възраст, ако продължава/продължават да учи/учат, се предоставят на родителя, при когото живее/живеят детето/децата.“
3. В ал. 3 думата „подадена“ се заменя с „подадено“ и думата „молба-декларация“ се заменя със „заявление декларация“.
4. В ал. 4 думата „подадена“ се заменя с „подадено“ и думата „молба-декларация“ се заменя със „заявление декларация“.
5. В ал. 5 думите „по време на брака“ се заличават.
6. Алинея 6 се отменя.
§ 30. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 6:
„(2) В случаите по чл. 7, ал. 11 от Закона за семейни помощи за деца директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за прекратяване на помощта, като заповедта се издава в два екземпляра и се съобщава писмено на лицето.
(3) В случаите по ал. 2, когато помощта се прекратява само за част от децата в семейството, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за изменение на помощта, в която се определя намален размер на помощта, като срокът на помощта не се изменя.
(4) Размерът на помощта по ал. 3 се определя, като размерът на отпуснатата помощ се разделя на броя на децата в семейството и от общия размер на помощта се приспада сумата, съответстваща на броя на децата, за които помощта се прекратява.
(5) В случаите на спиране на помощта само за част от децата в семейството се прилагат ал. 3 и 4.
(6) При наличие на основанията по чл. 2, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца само за част от децата в семейството помощта се предоставя в пари и натура, като размерите на помощта в пари и помощта в натура се определят, като общият размер на помощта се раздели на броя на децата в семейството. Помощта в натура се предоставя по реда на глава шеста.“
§ 31. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „молба-декларация“ се заменя със „заявление декларация“.
2. В ал. 2 думата „7-дневен“ се заменя с „30-дневен“ и думата „молба-декларация“ се заменя със „заявление декларация“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 2 директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за:
1. изменение на помощта в зависимост от броя на децата в семейството, като срокът на помощта не се изменя;
2. отказ за конкретното дете, ако не са налице основания за отпускане на помощта и за това дете.“
4. В ал. 4:
а) след думите „изплащането им“ се поставя запетая и се добавя „в случай че помощта е отпусната на семейството за едно дете или за близнаци“;
б) създава се изречение второ: „В случай че само за част от децата в семейството е налице основание за прекратяване на помощта поради навършване на възрастта, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за изменение на помощта съгласно чл. 23, ал. 3 и 4.“
5. В ал. 6 абревиатурата „ЗСПД“ се заменя с „от Закона за семейни помощи за деца“.
§ 32. Заглавието на глава трета „а“ се изменя така:
„МЕСЕЧНА ДОБАВКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ С ТРАЙНО УВРЕЖДАНЕ“.
§ 33. Член 24а се изменя така:
„Чл. 24а. Лицата, които имат право на месечна добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, подават заявление декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, към което се прилагат следните документи:
1. копие от удостоверение за раждане на детето;
2. удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 години, че е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година – до 31 октомври (само за деца, навършили 18 години, до навършване на 20 години);
3. лична карта – за справка;
4. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка.“
§ 34. В чл. 24б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. установена в експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК промяна във вида и степента на увреждането или в степента на трайно намалената работоспособност, която води до отпадане на правото.“
2. В ал. 3 след думата „спира“ се поставя запетая и се добавя „изменя“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При спазване на сроковете и на условията по чл. 9, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца в случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечната добавка се отпуска от 1-во число на месеца, през който е отпаднало основанието за получаването й, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, която да води до отпадане на правото.“
§ 35. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „молба-декларация“ се заменя със „заявление декларация“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението декларация по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
2.удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно приложение № 3;
3. удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване;
4. копие от удостоверението за раждане на детето;
5. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца) за справка;
6. лична карта (за справка);
7. копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
8. служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени.“
3. В ал. 3 думата „молба-декларацията“ се заменя със „заявлението декларация“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Помощта по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца се отпуска и в случай че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето не са извършени поради отлагане по медицински противопоказания или по причини, независещи от родителите или от лицата, които полагат грижи за детето, като това се удостоверява в служебната бележка по ал. 2, т. 8.“
§ 36. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Месечните помощи за отглеждане на дете до една година се отпускат от началото на месеца, през който е подадено заявлението декларация с необходимите документи и са налице условията по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца.
(2) Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е издадено експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, ако заявлението декларация е подадено в 3-месечен срок от датата на решението. Когато заявлението декларация е подадено след този срок, месечните помощи се отпускат от началото на месеца, през който е подадено.“
2. В ал. 3 – 5 абревиатурата „ЗСПД“ се заменя с „от Закона за семейни помощи за деца“ и абревиатурата „КСО“ се заменя с „от Кодекса за социално осигуряване“.
§ 37. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „развод“ се добавя „или раздяла“ и абревиатурата „ЗСПД“ се заменя с „от Закона за семейни помощи за деца“.
2. В ал. 2 абревиатурата „ЗСПД“ се заменя с „от Закона за семейни помощи за деца“.
§ 38. В чл. 28 абревиатурата „(КСО)“ се заличава и абревиатурата „ЗСПД“ се заменя с „от Закона за семейни помощи за деца“.
§ 39. В чл. 29 думата „молба-декларацията“ се заменя със „заявлението декларация“, думата „молби-декларациите“ се заменя със „заявленията декларации“ и абревиатурата „ЗСПД“ се заменя с „от Закона за семейни помощи за деца“.
§ 40. В чл. 30 абревиатурата „КСО“ се заменя с „от Кодекса за социално осигуряване“.
§ 41. Заглавието на глава пета се изменя така:
„ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС“.
§ 42. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, се отпуска въз основа на заявление декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението декларация по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
2. удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
3. удостоверение за раждане на детето (за справка);
4. лична карта (за справка);
5. медицински протокол на ЛКК – в случаите по ал. 3;
6. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца) за справка.“
3. В ал. 3 думата „молба-декларацията“ се заменя със „заявлението декларация“ и думите „края на септември“ се заменят с „15 октомври“.
§ 43. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се предоставя през месеца, следващ месеца, през който е подадено заявлението декларация.“
§ 44. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, се предоставя само веднъж за целия период на обучение при първоначалното записване на детето в първи клас.“
§ 45. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Помощта по чл. 31 се възстановява, ако детето:
1. не постъпи в училище;
2. не е посещавало редовно училище до завършване на първи клас 3 поредни месеца или 6 месеца в рамките на учебната година, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.“
2. В ал. 2 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1, т. 1“ и думите „един месец“ се заменят с „два месеца“.
3. В ал. 3 след думата „проверката“ се добавя „по ал. 1, т. 2“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) За установяване на обстоятелството по ал. 1, т. 2 дирекциите „Социално подпомагане“ ползват информацията от ежемесечните справки, предоставяни по реда на чл. 17, ал. 4 и 6.“
§ 46. В наименованието на глава пета „а“ думата „целева“ се заменя с „еднократна“.
§ 47. В чл. 34а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „подадена молба-декларация“ се заменят с „подадено заявление декларация“ и думата „която“ се заменя с „което“.
2. В ал. 4 думата „молба-декларацията“ се заменя със „заявлението декларация“.
§ 48. В чл. 34б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „молба-декларация“ се заменя със „заявление декларация“ и думата „подадена“ се заменя с „подадено“.
2. В ал. 2 думата „молба-декларацията“ се заменя със „заявлението декларация“.
§ 49. Заглавието на глава шеста се изменя така:
„ПОМОЩИ В НАТУРА“.
§ 50. Членове 35 – 39 се изменят така:
„Чл. 35. (1) Еднократната помощ по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца се предоставя в натура при наличие на някое от основанията по чл. 2, ал. 6, т. 1 – 3 от Закона за семейни помощи за деца.
(2) Наличието на основанията по чл. 2, ал. 6, т. 13 от Закона за семейни помощи за деца се установява от дирекция „Социално подпомагане“ след извършване на проверка, която обхваща и оценка на риска за детето и неговите потребности, от социални работници от дирекцията, като задължително участва социален работник от отдел „Закрила на детето“.
(3) Проверката по ал. 2 може да се извърши по сигнал и/или по инициатива на дирекция „Социално подпомагане“, като за резултатите от нея се представя доклад съгласно приложение № 6.
(4) Еднократната помощ в натура по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца се предоставя за закупуване на облекло, обувки, учебни пособия и други стоки, необходими на детето за посещаване на училище.
(5) В случай че е налице основание за отпускане на еднократната помощ по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца в натура, нейният вид съгласно ал. 4 се предлага от социалните работници, извършили проверката, в доклада по ал. 3. Определянето на вида на помощта в натура може да се консултира с родителите на детето или с лицата, които полагат грижи за него, представители на училища и доставчици на социални услуги за деца.
(6) Въз основа на предложението по ал. 5 в 7-дневен срок директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава заповед за отпускане на помощта в натура съгласно приложение № 1.
Чл. 36. (1) Месечните помощи по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца се предоставят в натура при наличие на някое от основанията по чл. 2, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца.
(2) Наличието на основанията по чл. 2, ал. 6, т. 1 – 3 от Закона за семейни помощи за деца се установява от дирекция „Социално подпомагане“ след извършване на проверка, която обхваща и оценка на риска за детето и неговите потребности, от социални работници от дирекцията, като задължително участва социален работник от отдел „Закрила на детето“.
(3) Проверката по ал. 2 може да се извърши по сигнал и/или по инициатива на дирекция „Социално подпомагане“, като за резултатите от нея се представя доклад съгласно приложение № 6.
(4) Наличието на основанието по чл. 2, ал. 6, т. 4 от Закона за семейни помощи за деца се следи служебно от длъжностните лица в дирекция „Социално подпомагане“, като в тези случаи се извършва проверка само за оценка на риска за детето и неговите потребности от социални работници от дирекцията, като координацията се извършва от отдел „Закрила на детето“. За резултатите от оценката се представя доклад съгласно приложение № 6.
(5) Месечната помощ в натура по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца се предоставя за:
1. пълно или частично заплащане на такса за детска ясла;
2. пълно или частично заплащане на такса за детска кухня;
3. закупуване на храна, облекло, обувки;
4.закупуване на бебешки принадлежности, козметични и хигиенни материали и други стоки за ежедневна употреба, необходими за дете под 1-годишна възраст.
(6) В случай че е налице основание за отпускане на месечната помощ по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца в натура, нейният вид съгласно ал. 5 се предлага от социалните работници, извършили проверката, в доклада по ал. 3 или 4. Определянето на вида на помощта в натура може да се консултира с родителите на детето или с лицата, които полагат грижи за него, представители на детски ясли и доставчици на социални услуги за деца.
(7) Въз основа на предложението по ал. 6 в 7-дневен срок директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава заповед за отпускане на помощта в натура съгласно приложение № 1.
(8) В случаите по чл. 2, ал. 6, т. 4 от Закона за семейни помощи за деца при навършване на пълнолетие от майката и ако не е налице някое от основанията по чл. 2, ал. 6, т. 13 от Закона за семейни помощи за деца, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за изплащане на помощта в пари.
Чл. 37. (1) Месечните помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца се предоставят в натура при наличие на някое от основанията по чл. 2, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца.
(2) Наличието на основанията по чл. 2, ал. 6, т. 13 от Закона за семейни помощи за деца се установява от дирекция „Социално подпомагане“ след извършване на проверка, която обхваща и оценка на риска за детето и неговите потребности, от социални работници от дирекцията, като задължително участва социален работник от отдел „Закрила на детето“.
(3) Проверката по ал. 2 може да се извърши по сигнал и/или по инициатива на дирекция „Социално подпомагане“, като за резултатите от нея се представя доклад съгласно приложение № 6.
(4) Наличието на основанието по чл. 2, ал. 6, т. 4 от Закона за семейни помощи за деца се следи служебно от длъжностните лица в дирекция „Социално подпомагане“, като в тези случаи се извършва проверка само за оценка на риска за детето и неговите потребности от социални работници от дирекцията, като координацията се извършва от отдел „Закрила на детето“. За резултатите от оценката се представя доклад съгласно приложение № 6.
(5) Месечната помощ в натура по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца се предоставя за:
1. пълно или частично заплащане на такса за детска ясла или детска градина;
2. пълно или частично заплащане на такса за детска кухня или столово хранене;
3. закупуване на храна, облекло, обувки;
4. закупуване на бебешки и детски принадлежности, козметични и хигиенни материали и други стоки за ежедневна употреба, необходими за детето в зависимост от възрастта му;
5. закупуване на учебници и учебни пособия и други стоки, необходими на детето за посещаване на училище, предучилищна група, детска градина или детска ясла;
6. пълно или частично заплащане за участието на детето в организирани от училището/детската градина мероприятия (екскурзии, посещения на исторически, културни и други обекти, лагери и др.).
(6) В случай че е налице основание за отпускане на месечната помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца в натура, нейният вид съгласно ал. 5 се предлага от социалните работници, извършили проверката, в доклада по ал. 3 или 4. Определянето на вида на помощта в натура може да се консултира с родителите на детето или с лицата, които полагат грижи за него, представители на детски ясли, детски градини, училища и доставчици на социални услуги за деца.
(7) Въз основа на предложението по ал. 6 в 7-дневен срок директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава заповед за отпускане на помощта в натура съгласно приложение № 1.
(8) В случаите по чл. 2, ал. 6, т. 4 от Закона за семейни помощи за деца при навършване на пълнолетие от майката и ако не е налице някое от основанията по чл. 2, ал. 6, т. 13 от Закона за семейни помощи за деца, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за изплащане на помощта в пари.
Чл. 38. (1) Помощта по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца се предоставя само в натура в случаите по чл. 2, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца.
(2) Помощта по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца се предоставя само в натура в случаите по чл. 2, ал. 6, т. 1 – 3 от Закона за семейни помощи за деца.
(3) Помощта по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца се предоставя само в натура в случаите по чл. 2, ал. 6, т. 4 от Закона за семейни помощи за деца и в случаите, в които за всички деца в семейството са налице основанията по чл. 2, ал. 6, т. 1 – 3 от Закона за семейни помощи за деца.
(4) Помощта по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца се предоставя в пари и натура в случаите, в които само за част от децата в семейството са налице основанията по чл. 2, ал. 6, т. 1 – 3 от Закона за семейни помощи за деца. В тези случаи размерът на помощта в натура се определя по реда на чл. 23, ал. 6.
(5) Помощите в натура могат да се изменят, спират и възобновяват съобразно индивидуалните потребности на детето/децата за месеца, през който е настъпила и/или е установена промяна в тези потребности.
(6) При промяна в обстоятелствата, която води до изменение, спиране или възобновяване на помощта в натура, се извършва проверка при условията на чл. 35, ал. 2, чл. 36, ал. 2 и 4 и чл. 37, ал. 2 и 4, като социалните работници, извършили проверката, правят мотивирано предложение за изменение, спиране или възобновяване на помощта в натура, което се отразява в доклада по чл. 35, ал. 3, чл. 36, ал. 3 и 4 и чл. 37, ал. 3 и 4.
(7) За всяко изменение във вида и размера на помощта в натура директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед съгласно приложение № 1 само за децата, по отношение на които е възникнало основание по ал. 5.
Чл. 39. (1) Помощите в натура се предоставят чрез ваучери, които се издават от Агенцията за социално подпомагане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
(2) В заповедите по чл. 35, ал. 6, чл. 36, ал. 7, чл. 37, ал. 7 и чл. 38, ал. 6 се определят:
1. видът и размерът на помощта в натура за детето/децата;
2. периодът, за който се предоставя помощ­та в натура.
(3) Ваучерът по ал. 1 задължително съдържа:
1. името на Агенцията за социално подпомагане;
2. името на дирекцията „Социално подпомагане“, която го предоставя;
3. трите имена на лицето, на което е отпусната помощта в натура;
4. номера на заповедта за отпускане на помощта в натура;
5. номиналната стойност на ваучера;
6. видовете стоки/услуги, за които може да се използва съгласно чл. 35, ал. 4, чл. 36, ал. 5 и чл. 37, ал. 5;
7. периода, за който се отпуска помощта в натура;
8. срока, в който ваучерът следва да се реализира/изразходва;
9. дата и подпис на директора на дирекция „Социално подпомагане“;
10. дата на реализация на ваучера, име, подпис и печат на лицето, предоставящо стоката/услугата;
11. изрична забрана за използване на ваучера за закупуване на стоки и за заплащане на услуги извън определените във ваучера;
12. изрична забрана за използване на ваучера за закупуване на тютюневи изделия, вино, спиртни напитки, пиво;
13. изрична забрана при закупуване на стоки и заплащане на услуги на стойност, по-ниска от номиналната стойност на ваучера, приносителят на ваучера да получава разликата в пари.
(4) Ваучерите по ал. 1 се отпечатват на химизирана хартия в три екземпляра, които носят един и същ пореден номер.
(5) Ваучерите по ал. 1 се предоставят от дирекция „Социално подпомагане“ на ведомост срещу подпис на лицето, като на правоимащото лице се предоставят първият и вторият екземпляр, които то предоставя на лицето, предоставящо стоката/услугата, а третият екземпляр се съхранява в дирекция „Социално подпомагане“.
(6) Дирекция „Социално подпомагане“ изготвя и съхранява информация относно номерата и номиналната стойност на предоставените ваучери за съответния месец за всяко лице/семейство.
(7) При неполучаване от правоимащото лице на ваучерите за съответния месец в тримесечен срок те се анулират.“
§ 51. Създава се чл. 40:
„Чл. 40. (1) Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери, издадени от Агенцията за социално подпомагане, е длъжно да регистрира и отчете продажбата в търговския обект чрез издаване на фискален или системен бон независимо от това, дали купувачът е поискал друг документ.
(2) Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери, издадени от Агенцията за социално подпомагане, до 5-о число на месеца, следващ месеца на извършените продажби, подава в съответната дирекция „Социално подпомагане“, която е предоставила ваучерите, заявление за изплащане на дължимите суми, към което се прилагат следните документи:
1. опис на ваучерите, подлежащи на осребряване, както и един екземпляр от всеки ваучер, с който е заплатена продадената стока или услуга;
2. оригинал на фактура (първичен счетоводен документ) за дължимите суми с получател – съответната дирекция „Социално подпомагане“, съдържаща в графата „предмет на стопанската операция“ подробен опис на продадените стоки или услуги; в случай че отпечатаните редове не са достатъчни за подробно описание на продадените стоки или услуги, към фактурата може да се приложи отделен опис (спецификация) – неразделна част от фактурата;
3. в заявлението за изплащане на дължимите суми се посочва банковата сметка, по която лицето желае да получи плащането.
(3) В срок до 5 работни дни след получаване на заявката и на информацията по ал. 2 дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка по заявката и нарежда плащането.
(4) Плащането по ал. 3 се извършва по банков път.“
§ 52. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Ваучери“ са вид ценни книжа за замяна, издадени от Агенцията за социално подпомагане по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г. и бр. 60 от 2015 г.), и предоставяни от дирекциите „Социално подпомагане“ на правоимащите лица, които се използват като разплащателно средство до размера на отбелязаната върху тях номинална стойност за получаване на отпуснати семейни помощи в натура.“
2. Точка 2 се отменя.
§ 53. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1 и 2, чл. 35, ал. 6, чл. 36, ал. 7, чл. 37, ал. 7 и чл. 38, ал. 7
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
......................................................................................................
ЗАПОВЕД № .........................
Дата ........................... 20.........г.
На основание чл. ................. от Закона за семейни помощи за деца и чл. ........................ от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
ОТПУСКАМ/ОТКАЗВАМ/СПИРАМ/ВЪЗОБНОВЯВАМ/ИЗМЕНЯМ/ПРЕКРАТЯВАМ
На .........................................................................................................................., ЕГН ...............................................,
                                      (име, презиме, фамилия)
Еднократна/месечна помощ за ........................ дете/деца:

по ред
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Размер
на помощта
Срок
от/до
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общ размер на помощта ..................... лв. (..........................................................................................................) лв.
                                                                                                  (словом)
В това число в натура: ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Мотиви за отказ: ................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ДИРЕКТОР: .........................................................
(име, фамилия, подпис и печат)
Заповедта е връчена на: ............................/20....г.
Подпис .............................. (..............................................................................)
                                                             (име и длъжност)
Уведомен съм за заповедта на ....................../20....г.
Подпис .............................. (..............................................................................)“
                                                         (име и фамилия)
 
§ 54. Приложение № 3 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 10а, ал. 2, т. 2 и чл. 25, ал. 2, т. 2
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
№ ........../............
от .......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
с ЕИК .............................................................................................................................................................................,
адрес за кореспонденция ....................................................................................................................…......................
.........................................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .................................................., мобилен телефон .....................................................................................,
електронен адрес ....................................................................................................................……………….......................,
на/за ................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на наетото лице/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕГН/ЛНЧ/СлНЧ ........................................................................................................................................................,
постоянен/настоящ адрес: гр. (с.) ...........................................................................................................................,
област .............................................................................................................................................................................,
ул./ж.к. ........................................................................................................... № ..., бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ........,
в уверение на това, че е осигурен/а за общо заболяване и майчинство и няма 12 месеца осигурителен стаж за придобиване право на парично обезщетение по чл. 48а и 52а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Придобитият осигурителен стаж към .............20....г. като осигурен/осигурена за общо заболяване и майчинство съгласно представените от лицето документи е .........................................................................,
                                                                                                               (месеци/дни)
Датата на придобиване на изискуемия осигурителен стаж за право на парично обезщетение по:
– чл. 48а КСО е ..........20....г.
– чл. 52а КСО е ..........20....г.
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ – ..........................................................................................................................................................................................
Изготвил: ............................                        Осигурител/самоосигуряващо се лице: ....................................
                  (подпис)                                                                                    (подпис, печат)
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО
Удостоверението се попълва и издава, както следва:
1. От осигурителите – за наетите от тях лица, осигурени за общо заболяване и майчинство.
2. От самоосигуряващите се лица – регистрираните като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; упражняващите трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, осигурени за общо заболяване и майчинство.
В удостоверението се вписва придобитият осигурителен стаж към датата на настъпване на риска „бременност“ за обезщетението по чл. 48а КСО, а за обезщетението по чл. 52а КСО – към датата, от която се иска изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете.“
 
§ 55. Приложение № 4 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 17, ал. 4

........................................................................................................................................
(наименование на учебното заведение, адрес, телефон)
С П Р А В К А
№......................./.......................20...г.
Настоящата справка се издава на:
........................................................................................................................................
(трите имена на детето)
ЕГН ........................................
Ученикът/ученичката е записан/записана в .................................. форма на обучение в .................... клас на учебната 20..../20....г. и е отсъствал/отсъствала за месец ................................./............................ г. 5 (пет) учебни часа, за които няма уважителни причини съгласно чл. 136, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
Трите имена на майката или на лицето, което упражнява родителските права:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................,
ЕГН .................................. , постоянен адрес ...........................................................................
Настоящата справка се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ –
гр. ................................................................................................
ДИРЕКТОР: ..........................................................
(име, фамилия, подпис, печат)

 
§ 56. Приложение № 5 се изменя така:
„Приложение № 5 към чл. 17, ал. 8

........................................................................................................................................
(наименование на учебното заведение, адрес, телефон)
С П Р А В К А
№ ......................./.......................20...г.
...................................................................................................................................................................................................
(трите имена на ученика/ученичката)
ЕГН ......................................
Ученикът/ученичката е записан/записана в .............................. форма на обучение в ............. клас на учебната 20..../20....г.
...............................................................................................................................................................................................
(трите имена на майката или на лицето, което упражнява родителските права)
ЕГН ......................................................... , постоянен адрес ........................................................................................
Настоящата справка се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ – гр. ..........................................
ДИРЕКТОР: ..........................................................
(трите имена, подпис, печат)

 
§ 57. Приложение № 6 се изменя така:
„Приложение № 6 към чл. 35, ал. 3, чл. 36, ал. 3 и чл. 37, ал. 3
Д О К Л А Д
при отпускане на семейни помощи в натура
По заявление декларация вх. № ................ от ....................... г. и вх. № ................... от ...................... г.
От .............................................................................................................................. ЕГН .........................................
                                   (трите имена на заявителя)
постоянен/настоящ адрес .........................................................................................................................................
І. ДАННИ ЗА ДЕТЕТО/ДЕЦАТА
Име на детето: .......................................................................................................... ЕГН: ........................................
Име на детето: .......................................................................................................... ЕГН: ........................................
Име на детето: ......................................................................................................... ЕГН: ........................................
II. МОТИВИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩТА В НАТУРА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2, АЛ. 6, Т. 1 – 4 ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
IIІ. ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ДЕТЕТО/ДЕЦАТА
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ІV. ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕТО/ДЕЦАТА
Идентифицирани потребности: …………….....................………………………………………………………………......................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕСЕЧНА ПОМОЩ В НАТУРА
1. Нормативно основание за отпускане на помощ в натура ………....................……………...............................
……………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
2. Размер на помощта в натура ...........................................................................................................................
3. Вид на помощта в натура ................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Изготвили:
Дата .................................. г.                                Социален работник от отдел „СЗ“, ДСП ............................…...
                                                                  ............................………………………………………………………………………………
                                                                                           (име, фамилия и подпис)
Дата .................................. г.                                Социален работник от отдел „ЗД“, ДСП ............................…..
                                                                  ..........................…………………………………………………………………………….....
                                                                                           (име, фамилия и подпис)
Съгласували:
Дата ................................. г.                                Началник на отдел „СЗ“, ДСП: ............................…...................
                                                                  ..........................…………………………………………………………………………….....
                                                                                           (име, фамилия и подпис)
Дата .................................. г.                               Началник на отдел „ЗД“, ДСП: ............................…...................
                                                                  ..........................…………………………………………………………………………….....
                                                                                          (име, фамилия и подпис)
 
§ 58. Приложение № 7 се изменя така:
„Приложение № 7 към чл. 17, ал. 3, т. 2
........................................................................................................................................
(наименование на детската градина/училището, адрес, телефон)
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
№......................./....................... 20 ... г.
Настоящото удостоверение се издава на: .........................................................................................................,
                                                                                     (трите имена на детето)
ЕГН .................................................,
в уверение на това, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка за учебната 20....../20... г. в ……… клас и е записано в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст на стр. ................, № ..............
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ – ....................................................
ДИРЕКТОР: ......................................................
(име, фамилия, подпис, печат)
§ 59. Приложение № 8 се изменя така:
„Приложение № 8 към чл. 17, ал. 5
.............................................................................................................................................
(наименование на детската градина/училището)
.............................................................................................................................................
(адрес, телефон)
С П Р А В К А
№......................./....................... 20 ... г.
Настоящата справка се издава за: ......................................................................................................................,
                                                                      (име, презиме и фамилия на детето)
ЕГН ....................................,
в уверение на това, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка за учебната 20 .../20 ... г. и е отсъствало по неуважителни причини .................... (с цифри) ............................................................................. (с думи) дни за месец ........................................../.................... г.
…………………………………………………………………….......................................……………………………..............................................,
(трите имена на майката или на лицето, което упражнява родителските права)
ЕГН ........................., постоянен адрес ......................................................................................................................
Настоящата справка се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ – гр. ..............................................................
ДИРЕКТОР: ......................................................
(име, фамилия, подпис, печат)
 
§ 60. Приложение № 9 се изменя така:
„Приложение № 9 към чл. 17, ал. 9
...........................................................................................................................................................................................
(наименование на детската градина/училището, адрес, телефон)
С П Р А В К А
№ ......................./....................... 20 ... г.
............................................................................................................................................................................................,
(трите имена на детето)
ЕГН ...........................................................
Детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка и е записано в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст на стр. ..............., № ................
...........................................................................................................................................................................................,
(трите имена на майката или на лицето, което упражнява родителските права)
ЕГН ........................................................., постоянен адрес .....................................................................................
Настоящата справка се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ – гр. .......................................................
ДИРЕКТОР: ......................................................
(трите имена, подпис, печат)
§ 61. Създава се приложение № 10:
„Приложение № 10 към чл. 16а, ал. 5
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
......................................................................................................
ЗАПОВЕД № .........................
Дата ........................... 20.........г.
На основание чл. 8в, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи за деца и чл. 16а, ал. …… от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
ОТПУСКАМ/ОТКАЗВАМ
на ..............................................................................................................................., ЕГН .............................................,
                                       (име, презиме, фамилия)
еднократна помощ за отглеждане на дете/деца от мaйка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение:

№ по
ред
Име, презиме, фамилия на детето
ЕГН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общ размер на помощта ...................... лв. (.................................................................................................. лв.),
                                                                                                   (словом)
в т.ч.:
1. …………...................................................... лв. (.................................................................................................. лв.)
                                                                                                   (словом)
след влизане в сила на заповедта за отпускане на помощта;
2. …………...................................................... лв. (.................................................................................................. лв.)
                                                                                                   (словом)
след представяне на уверение/удостоверение от висшето училище за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година от детето.
Мотиви за отказ ..........................................................................................................................................................
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ДИРЕКТОР: ……..................................................
(име, фамилия, подпис и печат)
Заповедта е връчена на: ..................................../20....г.
Подпис .............................. (..............................................................................)
                                                              (име и длъжност)
Уведомена съм за заповедта на ....................../20....г.
Подпис .............................. (..............................................................................)
                                                                (трите имена)
Заключителна разпоредба
§ 62. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 19, § 20, § 30, т. 2 относно чл. 23, ал. 3 – 6 и § 31, т. 3 и 4, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
6759