Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 81, от дата 20.10.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.21


Споразумение между Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Агенцията за морски транспорт към Министерството на икономиката и устойчивото развитие на Грузия за взаимно признаване на свидетелства на морските лица съгласно Правило I/10 на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., както е изменена

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ
между Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Агенцията за морски транспорт към Министерството на икономиката и устойчивото развитие на Грузия за взаимно признаване на свидетелства на морските лица съгласно Правило I/10 на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., както е изменена
(Одобрено с Решение № 596 от 6 август 2015 г. на Министерския съвет. В сила от 25 септември 2015 г.)
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Агенцията за морски транспорт към Министерството на икономиката и устойчивото развитие на Грузия, наричани по-долу страните, се споразумяха, без това да накърнява националното им законодателство и в съответствие с изискванията на Правило I/10 на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., както е изменена (наричана по-долу Конвенция STCW), и съответните разпоредби на Кодекса към Конвенцията (наричан по-долу Кодекс STCW), както следва:
Член 1
Определения
1. Терминът „Свидетелство“ означава валиден документ независимо от неговия ранг, издаден от издаващата страна или съгласно делегирани от нея правомощия, който дава право на притежателя му да заема длъжност, посочена в свидетелството му или националното законодателство.
2. Терминът „Потвърждение“ означава валиден документ, удостоверяващ признаването на свидетелство съгласно разпоредбите на Правило I/10 на Конвенцията STCW, издаден от страната с цел да признае правото на притежателя му да заема длъжността в съответствие с националното законодателство на която и да е от двете страни.
3. Терминът „Издаваща страна“ означава Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Агенцията за морски транспорт към Министерството на икономиката и устойчивото развитие на Грузия – компетентни и оправомощени органи съгласно националното законодателство на Република България и Грузия.
4. Терминът „Служебно лице“ означава лицето от компетентния орган на всяка от страните, отговорно за прилагането на това Споразумение.
5. Терминът „Съоръжения и процедури“ означава учебни заведения и оперативни системи, попадащи в сферата на отговорност на страната съгласно Конвенцията STCW, както и системата на издаващата страна за контрол и наблюдение на обучението, оценяването на компетентността и освидетелстването на морските лица за спазването на изискванията на Конвенцията STCW.
Член 2
Цели
Целта на това Споразумение е признаването на свидетелствата на морските лица между Република България и Грузия във връзка с прилагането на Правило I/10 на Конвенцията STCW.
Член 3
Приложение
Това Споразумение се прилага по отношение на морските лица, притежаващи свидетелства, издадени от една от страните в съответствие с разпоредбите на Конвенцията STCW, и заемащи длъжност на борда на кораби, плаващи под знамето на другата страна.
Член 4
Обхват на Споразумението
Двете страни се споразумяват да признават свидетелствата, потвържденията за издаването им, документалните доказателства за обучение и удостоверенията за медицинска годност на морските лица, издадени от правителството на другата страна в съответствие с разпоредбите на Правило I/10 на Конвенцията STCW.
Член 5
Образование, обучение и оценяване на морските лица
1. Страните, в рамките на съответните национални закони и подзаконови нормативни актове, гарантират, че образованието, обучението и оценяването на морските лица, изисквани от Конвенцията STCW се администрира и наблюдава в съответствие с част А – I/6 на STCW Кодекса за всеки вид и ниво на обучение и оценяване на моряците.
2. Страните гарантират, че свидетелствата са надлежно регистрирани, персонализирани, подписани и заверени, което се удостоверява чрез запис в документа.
Член 6
Потвърждаване на автентичността и валидността
1. Страните се споразумяват, че всяка от тях ще потвърждава автентичността и валидността на издадените от издаващата страна свидетелства посредством директна проверка на интернет страницата на администрацията или запитване, изпратено по електронна поща, до Служебното лице, определено от администрацията на издаващата страна за проверка на свидетелствата и обявено на интернет страницата на Международната морска организация.
2. Запитването чрез електронно писмо задължително съдържа личните данни на притежателя на свидетелството (име, фамилия, дата на раждане) и данни за самото свидетелство (вид на свидетелството, регистрационен номер, дата и място на издаване). В рамките на 3 работни дни от получаването на запитването издаващата страна изпраща отговор по електронна поща. Единният граждански номер на морското лице, притежател на свидетелството, се използва за онлайн проверка на свидетелствата.
Член 7
Посещение/проверка на съоръжения и процедури
1. Страните по това Споразумение могат в съответствие с разпоредбите на Правило I/10 на Конвенцията STCW и със съгласието на другата страна да извършат посещение/проверка на съоръженията, процедурите и политиките, одобрени или приети от издаващата страна с оглед установяване спазването на изискванията на Конвенцията STCW по отношение на:
a. капацитета на всяка страна за прилагането на Конвенцията STCW, както и съоръженията за предоставяне на морското образование и обучение;
b. стандартите за обучение и издаване на свидетелства;
c. издаването, потвърждаването, ревалидацията и прекратяването на свидетелствата;
d. поддържането на записи;
e. стандартите за медицинска годност;
f. кореспонденция и отговор в случай на запитване за проверка.
2. Посещението на одобрени съоръжения и оценяването на процедурите на едната страна от другата страна се извършва след предварително уведомление, изпратено най-малко 30 дни преди планираната дата на посещението по факс или по електронна поща от Служебното лице на една от страните. Уведомлението задължително съдържа следната информация:
a. цел на посещението;
b. съоръженията, които ще бъдат посетени, и процедурите, които ще бъдат оценявани от страната;
c. списък на служебните лица, които ще извършат посещението.
3. Страните, които са извършили посещението, съобщават резултатите от оценяването, извършено съгласно параграф 2, на издаващата страна в рамките на 3 месеца от неговото приключване.
Член 8
Нотификация на значителни промени
Първоначално страните разменят помежду си разпоредбите за обучение и освидетелстване в съответствие с Конвенцията STCW (разпоредбите). Страните взаимно се уведомяват в случай на настъпване на значителни промени в разпоредбите в рамките на 60 дни от настъпването им.
Член 9
Прекратяване, отменяне и отнемане на потвържденията за признаване
Всяка от страните може да откаже издаването на потвърждения за признаване или да преустанови, отмени или отнеме изискваните по силата на Правило I/2 на Конвенцията STCW потвърждения за признаване на свидетелствата на надлежно освидетелствани морски лица поради дисциплинарни или други предвидени в националното й законодателство причини, като задължително уведомява издаващата страна за това по факс или електронна поща в рамките на 7 работни дни.
Член 10
Информиране
1. Комуникацията във връзка с прилагане на това Споразумение се осъществява на следните адреси:
за Република България
 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
тел.: +359-2-9300910
факс: +359-2-9300920
 адрес: ул. Дякон Игнатий 9, София 1000, България
електронен адрес: bma@marad.bg
електронна страница: http://www.marad.bg
за Грузия
 Агенцията за морски транспорт към Министерството на икономиката и устойчивото развитие на Грузия:
тел.: +995 422 274925
факс: +995 422 273929
 адрес: ул. Ниношвили 23, Батуми 6000, Грузия
 електронен адрес: info@mta.gov.ge и stcw@mta.gov.ge
2. Страните се уведомяват незабавно за всяка промяна в данните за контакт.
Член 11
Влизане в сила и валидност
Това Споразумение влиза в сила от датата на последния подпис и ще бъде в сила за първоначален период от 5 години, като се подновява автоматично за следващите 5 години, освен ако една от страните не прекрати действието му с писмено уведомление до другата страна, изпратено най-малко 6 месеца преди датата на изтичането му или на 5-годишния период.
Съставено в два екземпляра на български и английски език, всеки с еднаква сила. В случай на разминаване в тълкуването на това Споразумение за меродавен се приема текстът на английски език.

За Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
к.д.п. Живко Петров, изпълнителен директор
Дата: 25.09.2015 г.
За Агенцията за
морски транспорт
към Министерството на
икономиката и устойчивото
развитие на Грузия:
Мамука Акхаладзе,
директор
Дата: 14.09.2015 г.

 
6695