Народно събрание
брой: 79, от дата 13.10.2015 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.101


Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционен съд
РЕШИ:
Избира Константин Любенов Пенчев за съдия в Конституционния съд на Република България.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
6683