Народно събрание
брой: 78, от дата 9.10.2015 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за изменение на Решението за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, прието на 18 септември 2015 г. от Народното събрание

 

РЕШЕНИЕ
за изменение на Решението за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, прието на 18 септември 2015 г. от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 132а, ал. 3 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
В раздел I, т. 1 от Решението за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, прието на 18 септември 2015 г. от Народното събрание, думите „17-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание“ се заменят със „срок до 10 ноември 2015 г. включително“.
Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 2 октомври 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
6556