Министерство на вътрешните работи
брой: 73, от дата 25.9.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.5


Наредба № 8121з-1130 от 14 септември 2015 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи

 

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-1130
от 14 септември 2015 г.
за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за употреба на физическа сила и помощни средства от полицейските органи и от органите за приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация.
Чл. 2. Полицейските органи могат да използват физическа сила и помощни средства в случаите, когато са налице основанията, предвидени в чл. 85, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), а органите за приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация – в случаите по чл. 85, ал. 2 ЗМВР.
Чл. 3. (1) Физическата сила и помощните средства се използват след предупреждение с изключение на случаите на внезапно нападение над служителя или други лица, както и при освобождаване на заложници.
(2) Полицейските органи и органите за приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация, са длъжни да вземат мерки за оказване на първа долекарска помощ на лицата, пострадали при използване на физическа сила и помощни средства.
Чл. 4. Полицейските органи и органите за приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация, използват физическа сила и помощни средства, след като са преминали обучение за използването им.
Чл. 5. (1) В случаите на употреба на физическа сила и помощни средства се изготвя писмен доклад от служителя, който ги е използвал, и/или ръководителя, разпоредил използването им.
(2) В писмения доклад по ал. 1 се посочват:
1. специфично наименование на длъжността, име и фамилия, длъжност и месторабота на служителя;
2. място, дата и час на използване на физическата сила и помощните средства;
3. основание и обстоятелства за използване на физическата сила и помощните средства;
4. интензивност на физическата сила и вид и количество на използваните помощни средства;
5. по възможност данни, идентифициращи лицето/лицата, спрямо които са използвани физическа сила и помощни средства;
6. мерки, взети спрямо лицето/лицата;
7. видими последствия от използването на физическата сила и помощните средства.
Раздел IІ
Използване на физическа сила и помощни средства
Чл. 6. (1) Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението на обществения ред и личността на правонарушителя.
(2) В случаите по чл. 85 ЗМВР полицейските органи използват само абсолютно необходимата сила.
(3) При използването на физическа сила и помощни средства полицейските органи вземат всички мерки за опазване живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.
(4) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане на законната му цел.
(5) Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени. Забраната не се отнася за случаите на масови безредици, когато са изчерпани всички други средства.
(6) Забранява се използването на животозастрашаваща сила за задържане или предот­вратяване бягството на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, ако лицето не представлява опасност за живота и здравето на другиго.
Раздел IIІ
Предназначение и употреба на помощни средства
Чл. 7. (1) Белезниците са предназначени за ограничаване възможността за движение на крайниците на правонарушителя.
(2) Белезниците се поставят при положение на ръцете отзад на гърба. В зависимост от физическите качества, състоянието и поведението на правонарушителя се допуска поставяне на белезници при положение на ръцете отпред, на две и повече лица последователно, комбинация между ръка и крак, крак за крак, през или за неподвижен предмет или по друг подходящ начин.
(3) Лицето с поставени белезници трябва да бъде под наблюдение.
Чл. 8. (1) Усмирителни ризи се използват спрямо лица, поведението на които не може да се контролира по друг начин или с други средства.
(2) Лицата, спрямо които са използвани усмирителни ризи, се поставят под постоянно наблюдение.
Чл. 9. Каучукови, пластмасови и щурмови палки се използват, когато са неприложими други по-леки начини и средства за въздействие.
Чл. 10. (1) Електрошоковите палки и електрошоковите прибори са предназначени за блокиране на сетивната и нервната система чрез електричество. Въздействието може да е чрез непосредствен контакт или дистанционно (от разстояние чрез изстрелване на електроди или електронни заряди).
(2) Електрошокови палки и електрошокови прибори се използват при задържане на лица, които не се подчиняват и/или оказват съпротива на полицейски орган, за пресичане на нападение срещу полицейски органи и/или други лица, както и при опит за бягство на конвоирани, съпровождани, задържани лица и при освобождаване на заложници.
Чл. 11. (1) Химическите вещества са предназначени за намаляване способността за съпротива на правонарушители чрез дразнещо въздействие върху очите, кожата и горните дихателни пътища.
(2) Минималното допустимо разстояние до лицето, срещу което се използват аерозолни химически вещества и насочването им, се определя от тактико-техническата характеристика на всеки отделен вид използвано средство.
(3) Химически вещества и средства за обгазяване се използват при стриктно спазване на нормативите за всеки конкретен вид и правилата за безопасност при работа с тях.
(4) Обгазеният район (територия, сграда, превозно средство) се отцепва незабавно до края на поразяващото действие на химическите вещества и се предприемат мерки за извеждане и оказване помощ на пострадалите лица.
Чл. 12. Служебни животни – кучета и коне, са предназначени за опазване на обществения ред, охрана на обекти, противодействие на престъпността и контрола на държавната граница.
Чл. 13. (1) Служебни кучета се използват за патрулиране, охрана на масови мероприятия, при групови нарушения на обществения ред и задържане на лица. Служебните кучета задължително се водят от техния щатен водач.
(2) Преди пускане на кучето водачът взема мерки да не се причинят вреди на други лица.
Чл. 14. (1) Конете се използват за патрулиране, охрана на масови мероприятия, при задържане на лица и при групови нарушения на обществения ред.
(2) Ездачът трябва да направлява животното по начин, безопасен за околните лица.
Чл. 15. (1) При изпълнение на служебните си задължения в случаите по чл. 85, ал. 1 ЗМВР полицейските органи могат да бъдат въоръжени с патрони с гумени, пластмасови, шокови куршуми и с халосни патрони.
(2) При изпълнение на служебните си задължения по чл. 85, ал. 2 ЗМВР органите за приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация, могат да бъдат въоръжени с патрони с гумени, пластмасови, шокови куршуми и с халосни патрони.
Чл. 16. (1) Халосните патрони и патроните с гумени, пластмасови и шокови куршуми са предназначени за оказване на физическо и психологическо въздействие върху правонарушители и се използват при:
1. задържане на лице, за което има данни, че е извършило престъпление, което не се подчинява или оказва съпротива на полицейски орган;
2. пресичане на групови нарушения на обществения ред и прекратяване на безредици;
3. предотвратяване бягство на конвоирано, съпровождано или задържано лице;
4. опит за нерегламентиран достъп до кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация.
(2) В случаите по ал. 1 минималното допустимо разстояние до лицето, срещу което се използват халосни патрони и патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми, се определя от тактико-техническата характеристика на всеки отделен вид боеприпас.
(3) Забранява се смесено поставяне на бойни патрони и патрони с гумени, пластмасови, шокови куршуми и халосни патрони в един пълнител (магазин) или барабан на оръжието.
Чл. 17. (1) Устройствата за принудително спиране на превозни средства са механични, електромагнитни и други съоръжения, прибори и химически смеси, предназначени за въздействие върху части, агрегати и системи на превозните средства, водещи до преустановяване на тяхното движение.
(2) Устройствата за принудително спиране се използват по отношение на превозни средства, водачите на които не се подчиняват на подадени от полицейските органи сигнали за спиране, при задържане на правонарушители, движещи се с превозно средство, и при освобождаване на заложници.
(3) Устройствата за принудително спиране на превозни средства се използват по разпореждане на оперативния дежурен от ОДЦ/ОДЧ, ръководителя на операцията или старшия на наряда.
(4) При определяне на местата за поставяне на устройствата за принудително спиране се вземат под внимание особеностите на пътя и прилежащите участъци, видимостта, скоростта и интензивността на движението, видът на превозното средство и други конкретни условия.
(5) При използването на устройство за принудително спиране се осигурява необходимата сигнализация, съобразена с конкретната обстановка, с изключение на случаите при освобождаване на заложници.
Чл. 18. (1) Устройствата за отваряне на помещения са механични, хидравлични, пневматични, пиротехнически, взривни, електромагнитни и други съоръжения, прибори и химически вещества, предназначени за въздействие върху заключващи механизми и разрушаване на прегради на входове на сгради, помещения и пътни превозни средства.
(2) Устройствата за отваряне на помещения се използват за проникване при задържане на правонарушители, освобождаване на заложници, противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане, оказване съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, на които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си.
(3) Устройствата за отваряне на помещения се използват по разпореждане на ръководителя на операцията, старшия на екипа или на оперативния дежурен от ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 19. (1) Светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие са боеприпаси и пиротехнически, механични и други прибори, предназначени за дезориентиране и отвличане на вниманието.
(2) Светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие се използват при проникване в обекти, освобождаване на заложници, задържане на правонарушители, при нападения срещу граждани и/или полицейски органи, групови нарушения на обществения ред, нападения на сгради, помещения, съоръжения и пътни превозни средства.
(3) Използването на светлинни и звукови устройства се извършва в съответствие с тактико-техническите характеристики и възможностите на всеки отделен вид.
(4) Светлинни и звукови устройства се използват по разпореждане на ръководителя на операцията, старшия на екипа, а при внезапно нападение над полицейски служители и/или други лица и при освобождаване на заложници – по преценка на служителя.
Чл. 20. (1) Водометни и въздухоструйни машини са средства, предназначени за оказване на физическо и психологическо въздействие върху правонарушители чрез водна или въздушна струя под налягане.
(2) Водометни и въздухоструйни машини се използват при групови нарушения на обществения ред и масови безредици.
(3) Водометни и въздухоструйни машини се използват по разпореждане на ръководителя на операцията.
Чл. 21. (1) Бронираните машини са предназначени за охрана на обекти, патрулиране по определен маршрут или патрулен участък, отцепване и блокиране на определени райони, отцепване и блокиране на направление за движение на участници в безредици и други правонарушения, създаване на проходи в барикади и други препятствия, разрушаване на врати, стени и преодоляване на други прегради, при терористичен акт или въоръжени правонарушители, както и за охрана и транспорт на ценни пратки и товари.
(2) Бронирани машини се използват при:
1. преследване и задържане на въоръжени правонарушители;
2. освобождаване на заложници;
3. групови нарушения на обществения ред;
4. въоръжени нападения срещу граждани и/или полицейски органи;
5.спасителна дейност при извънредни ситуации.
(3) Бронираните машини се използват по разпореждане на ръководителя на операцията или старшия на екипа, а в случаите на ал. 2, т. 3 – от ръководителя на операцията.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 85, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 8121з-648 от 2014 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 84 от 2014 г.).
§ 3. Академията на МВР и дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР, да разработят методически указания за използването на различните видове техники за използване на физическа сила и помощни средства, технически характеристики и правила за безопасност при употребата и съхранението им в срок до три месеца след влизането в сила на наредбата.
§ 4. Главните дирекции на МВР, в рамките на своята компетентност и потребности, могат да разработват и конкретни указания за използването на служебните животни – кучета и коне.
§ 5. Академията на МВР съвместно с дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, организира обучението за използване на физическа сила и помощни средства на полицейските служители и органите за приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация.
За министър:
Красимир Ципов
6223