Министерски съвет
брой: 67, от дата 1.9.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.24


Решение № 646 от 21 август 2015 г. за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Корал“, община Царево, област Бургас, за изменение на Решение № 275 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 32 от 2015 г.) и за обявяване на нова процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Корал“

 

РЕШЕНИЕ № 646
ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.
за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Корал“, община Царево, област Бургас, за изменение на Решение № 275 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 32 от 2015 г.) и за обявяване на нова процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Корал“
На основание чл. 60, ал. 1, т. 2 и 3 във връзка с чл. 60, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите и във връзка с чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове и мотивиран доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на морски плаж „Корал“, община Царево, област Бургас, поради несъответствие на офертите на обявените с документация за участие условия, както и наличие на обстоятелства, непредвидени при приемане на решението за откриване на процедурата.
2. Изменя т. 17 от Решение № 275 на Министерския съвет от 28 април 2015 г., както следва:
„17. Критериите за комплексна оценка на офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. размер на ставката за роялти (годишното концесионно плащане) – с относителна тежест 30 на сто;
17.2. предложение за процент на площите за свободно разполагане от посетителите на обекта на концесия на плажни принадлежности – с относителна тежест 30 на сто;
17.3. предложение за функционално разположение на зоните за извършване на услугите и дейностите по т. 3.1 – 3.6 за изпълнение на изискването по т. 8.2.4.2 и за разполагане на преместваемите обекти и на елементите на техническата инфраструктура – с относителна тежест 25 на сто;
17.4. предложения за екологични функционални решения – 15 на сто.“
3. Обявява нова процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Корал“, община Царево, област Бургас, при условията на измененото Решение № 275 на Министерския съвет от 2015 г.
4. Новата процедура за предоставяне на концесия се организира от министъра на регионалното развитие и благоустройството и се провежда от комисия, назначена от министър-председателя на Република България.
5. Решението се съобщава на участниците в прекратената процедура от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
6. Внесената гаранция по т. 18 от Решение № 275 на Министерския съвет от 2015 г. се възстановява на участниците в прекратената процедура.
7. Решението се обнародва в „Държавен вестник“.
8. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5797