Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 64, от дата 21.8.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.22


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация (обн., ДВ, бр. 43 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2014 г., бр. 2 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 8 се създава изречение второ:
„Писменото съобщение за раждане на мъртвородено дете се предоставя на длъжностното лице по гражданското състояние не по-късно от 24 часа от раждането.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Акт за раждане на мъртвородено дете въз основа на писмено съобщение се съставя не по-късно от 48 часа от раждането.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) След съставяне на акт за раждане на мъртвородено дете, при поискване от родителите, им се издава препис-извлечение от акта за раждане на мъртвороденото дете. Когато препис-извлечението от акта е необходимо за извършване на погребение на мъртвороденото дете, същото може да бъде издадено и на трето лице.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 4. В глава втора се създава раздел Vа с чл. 42а.
„Раздел Vа
Ред за възстановяване и промяна на имената на българските граждани, на които принудително имената са променени, и на родените след като имената на техните родители или на един от тях са били принудително променени
Чл. 42а (1). Производството по възстановяване и промяна на името на лицето започва с подаване на писмено заявление (молба) по образец съгласно приложение № 2а.
(2) Подписите в заявлението (молбата) трябва да имат нотариална заверка. В заявлението (молбата) се посочва и начинът на получаване на решението – лично или на посочен от заявителя адрес.
(3) Заявлението се подава до кмета на общината или на района, където се съхранява актът за раждане на лицето. Молбите по § 1б от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (ДВ, бр. 55 от 2015 г.), подадени до кмета на общината, където е местожителството или последният постоянен адрес на починалото лице, в срок три дни от постъпването им се изпращат до кмета на общината или района, където се съхранява актът за раждане.
(4) Български гражданин, живеещ в чужбина, може да подаде заявление (молба) за възстановяване и промяна на име до органа по ал. 3 и чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Нотариалната заверка на подписите се извършва от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна.
(5) Подадените заявления (молби) се регистрират с входящ номер и дата.
(6) По подадените заявления (молби) за възстановяване и промяна на име длъжностното лице по гражданско състояние извършва пълна проверка в регистрите на актове за гражданско състояние и регистъра на населението. Когато длъжностното лице по гражданското състояние не разполага с всички актове за гражданско състояние, където лицето е титуляр, страна или родител, както и с личния му регистрационен картон, служебно изисква същите от общинската администрация, където те се съхраняват.
(7) Документите по ал. 6 се предоставят в 3-дневен срок.
(8) Документите по ал. 6 се прилагат към заявлението (молбата) и заедно с него се съхраняват в срок 5 години.
(9) Собственото, бащиното и фамилното име на лицето се възстановяват така, както са вписани в акта за раждане преди принудителната промяна, с изключение на окончанията в бащиното и фамилното име, които по волята на лицето могат да се премахнат.
(10) Редът за определяне на променено име е:
1. собственото име се определя по волята на лицето, а за непълнолетните лица – от техните родители или настойници;
2. бащиното и фамилното име се формират по реда на глава втора, раздел II от Закона за гражданската регистрация, когато родителите са възстановили името си; когато родителите не са възстановили името си и са починали, бащиното и фамилното име се вписват съгласно името на родителя преди принудителната промяна или се запазват, каквито са в момента, според волята на лицето.
(11) Когато са налице условията за възстановяване и промяна на името, длъжностното лице по гражданското състояние изготвя решение за възстановяване или за промяна на име. С решението си длъжностното лице по гражданското състояние може да направи и отказ за възстановяване и промяна на име. Решението се изготвя по реда на чл. 59, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Решението се връчва на лицето или се изпраща с обратна разписка на посочения от него адрес.
(12) Решението се изготвя в три еднообразни екземпляра – за лицето, за отразяване в акта му за раждане, за съхранение към заявлението (молбата).
(13) Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(14) След влизане в сила на решението по ал. 11 възстановеното и промененото име се отразява по реда на чл. 31, ал. 4 и чл. 84 във:
1. акта за раждане на лицето;
2. акта за сключен граждански брак, когато за лицето има съставен такъв и е направено искане по реда на чл. 74, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация;
3. актовете за раждане, където лицето, възстановило или променило името си, е родител, когато е направено искане по реда на чл. 74, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация;
4. акта за смърт на починало лице;
5. регистъра на населението.
(15) За вписване на възстановено или променено име в акт за сключен граждански брак длъжностното лице по гражданското състояние от общинската администрация, където се съхранява актът за сключен граждански брак, служебно се снабдява със заверено копие от акта за раждане на лицето, в който е отразено възстановеното или промененото име. За вписване на възстановено или променено име в актовете по ал. 14, т. 3 длъжностното лице по гражданското състояние от общинската администрация, където се съхранява актът, служебно се снабдява и със заверено копие от акта за сключен граждански брак.
(16) Когато е възстановено името на починало лице, длъжностното лице по гражданското състояние изготвя заверено копие от акта за раждане и го изпраща на длъжностното лице по гражданското състояние по местосъхранение на акта за смърт, ако то е различно от местосъхранението на акта за раждане. Въз основа на полученото заверено копие от акта за раждане, в който е отразено възстановеното име, длъжностното лице по гражданското състояние вписва възстановеното име в акта за смърт. Ако починалото лице е променило фамилното си име при сключване на граждански брак, длъжностното лице по гражданското състояние служебно се снабдява със заверено копие от акта за граждански брак. В този случай фамилното име в акта за смърт се вписва съгласно вписаното в акта за сключен граждански брак.“
§ 5. В чл. 121 се създава ал. 4:
„(4) Кметът на общината определя адреси за включване в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси само когато в тях има жилищна сграда, общежитие, хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон и същите са годни за обитаване.“
§ 6. В чл. 123, ал. 2 се създава изречение второ:
„За лицата, адресно регистрирани в общежитие, хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон, в електронните лични регистрационни картони вместо апартамент се отразява номер на стая.“
§ 7. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Когато в представения документ за собственост на имота няма вписани наименование на локализационна единица и номер, допълнително се представя удостоверение, издадено от компетентните структури в общинската администрация, отговорни за териториално-селищното устройство, или от отдел „Местни данъци и такси“, което удостоверява адреса, на който се намира този имот.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Не се допуска извършване на адресна регистрация в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон за повече от четири месеца, когато предходният адрес на лицето е описвал аналогично място в рамките на общината.“
§ 8. В глава пета се създава раздел III с чл. 140а:
„Раздел III
Извършване на проверка
Чл. 140а. (1) При извършване на проверката по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация комисията установява следното:
1. наличие на акт на органа по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация за определяне на длъжностни лица, които да извършват адресна регистрация, когато същата не се извършва от кмета;
2. наличие на подадено от лицето заявление за постоянен адрес или адресна карта за настоящ адрес;
3. има ли приложено нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението за постоянен адрес или адресна карта за настоящ адрес не са подадени лично от лицето, чиято адресна регистрация е извършена;
4. представени ли са документите по чл. 92, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и чл. 139, ал. 2 от наредбата;
5. има ли писмено съгласие от собственика на имота за адресни регистрации, извършени в несобствено жилище;
6. дали адресно регистрираното лице е в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, когато не са представени документите по чл. 92, ал. 2 и 3 от Закона за гражданската регистрация;
7. извършена ли е проверка чрез отделите „Местни данъци и такси“ на адресно регистрирани лица в случаите по чл. 92, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация;
8. наличие на декларация за удостоверяване на фактическото съпружеско съжителство в случаите по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация;
9. броя на адресно регистрираните лица на адреса на едно жилище, включително и в случаите по чл. 92, ал. 8 от Закона за гражданската регистрация;
10. съхраняват ли се документите, представени за извършване на адресните регистрации.
(2) Въз основа на установеното при проверката комисията съставя протокол, който предава на кмета на общината за издаване на заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или 99а от Закона за гражданската регистрация.
(3) За автоматизираното заличаване на адресните регистрации, извършени в нарушение на закона, общинската администрация изпраща по електронен път обобщена информация в структуриран вид чрез съответното териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като използва приложните програмни средства, поддържащи регистъра на населението – Национална база данни „Население“.
(4) За заличаване на адресни регистрации по чл. 99б, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация информацията се предоставя по реда на ал. 3.
(5) Общинската администрация изпраща писмени уведомления на лицата, чиито адресни регистрации са заличени. Когато е заличена адресна регистрация по постоянен адрес, лицето задължително се уведомява за необходимостта от подмяна на личните документи.“
§ 9. Създава се приложение № 2а към чл. 42а, ал. 1:
„Приложение № 2а към чл. 42а, ал. 1
До
кмета на община (район)
...............................................
област
...............................................
ЗАЯВЛЕНИЕ/МОЛБА
(по чл. 19а и § 17 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 55 от 2015 г.)/по § 1б от ПЗР от Закона за гражданската регистрация)
от
……………………………………………………………, ЕГН .......................
(собствено, бащино и фамилно по    документ за самоличност)
……………………………………………………………, ЕГН .......................
(собствено, бащино и фамилно по    документ за самоличност)
……………………………………………………………, ЕГН .......................
(собствено, бащино и фамилно по    документ за самоличност)
В качеството си на:

1. Родител
2. Настойник
3. Дете или друг низходящ
4. Наследник

 
(отбелязва се със знак „Х“, когато заявлението не се подава от лицето, на което се иска възстановяване/промяна на име)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,
На основание чл. 19а от Закона за гражданската регистрация желая/ем:
(избраното се отбелязва се със знак „Х“)
1. Да възстановя името си, тъй като същото е принудително променено.
2. Да променя името си на ..........................................  
......................................................................................... ,
тъй като съм роден/а след като имената на родителите ми са били принудително променени.
3. Да възстановя/променя името от ..........................
на .......................................................................................... ,
роден/а на ………………………….. в гр./с. ............................... ,
община ……………....……, област ........................................... ,
тъй като е роден/а след като имената на родителите са били принудително променени.
4. Да възстановя името на ......................................... ,
починал/а през ………… година в гр./с. ...................... ,
община ………...........…, област ...................................... ,
роден/а на ……………………, в гр./с. ............................... ,
община ……………………….., област .................................. ,
и има сключен граждански брак през ………. година
в ……..........……….., в гр./с. ............................................ ,
община ……………...……., област ..................................... ,
тъй като името му е било принудително променено.
Решението/отказът за възстановяване/промяна на име желая да получа:
(избраното се отбелязва се със знак „Х“)

1. Лично
2. На адрес – гр./с. ……………………………..,
бул./ул./ж.к. …...…………………………………,
………….........……………………… № …………….,
ет. ………….....………, ап. ………………………..,
община/район …………………………………..,
област …………………………......………………..

Забележка. Заявленията, подадени на основание чл. 19а, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, се подават и подписват от двамата родители или настойници. Молбите, подадени по § 1б, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за гражданската регистрация, се подават и подписват от всички деца (респ. другите низходящи) на починалото лице. Молбите, подадени по § 1б, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за гражданската регистрация, се подават и подписват от двамата родители. Заявленията, подадени по § 17 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, се подават и подписват от наследник на починалото лице.
Дата:              ЗАЯВИТЕЛ/И:
1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................
                        (заверка на подписа/подписите от нотариус)
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата кметът на общината издава заповед за заличаване на адресите от националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, в които няма сгради или съществуващите са негодни за обитаване.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Лиляна Павлова
5462