Министерски съвет
брой: 64, от дата 21.8.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 214 от 14 август 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 14 АВГУСТ 2015 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г. и бр. 22 и 61 от 2010 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава ал. 4:
„(4) Поземлените имоти, сградите и съоръженията в зоните на ГКПП са публична държавна собственост.“
2. Членове 7 и 7а се изменят така:
„Чл. 7. (1) Директорът на Агенция „Митници“ дава указания по изграждането, поддържането и преустройството на сградния фонд, съоръженията и терените в зоните на ГКПП с оглед спазването на технологичния ред на работа.
(2) Службите за граничен контрол отговарят за поддържането на предоставените им за управление и стопанисване специални инженерни комуникации и съоръжения, разположени в зоните на ГКПП.
(3) В Министерството на вътрешните работи, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Агенция „Митници“ към министъра на финансите се съхраняват копия от актовете за собственост и от строителната документация на имотите в зоните на ГКПП.
Чл. 7а. (1) Поземлени имоти, на които са изградени ГКПП, урегулираните поземлени имоти, отредени за ГКПП, и сградите, построени върху тях, както и техническата инфраструктура, които не са предоставени за управление на министри или ръководители на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, се управляват от директора на Агенция „Митници“.
(2) В зоната на ГКПП директорът на Агенция „Митници“:
1. осигурява поддържането, преустройството и управлението на сградния фонд и на терените – публична държавна собственост по ал. 1;
2. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост;
3. координира дейността на териториалните звена на органите за граничен контрол във връзка с осъществяването на административно обслужване;
4. осигурява и организира поддържането на националното знаме и изображението на герба на Република България в съответствие с нормативните изисквания;
5. изгражда и поддържа указателните табели и надписи на български и на английски език, обозначаващи зоната и реда за преминаване през ГКПП;
6. осигурява дейностите по озеленяване, маркиране на пътната инфраструктура и почистване в зоната на ГКПП, както и на обектите за обществено ползване.
(3) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 и 2 директорът на Агенция „Митници“ определя длъжностни лица, които го представляват на територията на съответния ГКПП.“
3. В чл. 9:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) На ГКПП митническите органи осъществяват контрол по изпълнение на задължението за заплащане на пътните и винетните такси и по спазване на разрешителния режим за товарни и пътнически превози.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. В чл. 11, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. министъра на финансите – по отношение на митническия надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България, събирането на мита и други публични държавни вземания и сборове, противодействието на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления в случаите, предвидени в закон, на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори, както и контрола по изпълнение на задължението за заплащане на пътните и винетните такси и по спазване на разрешителния режим за товарни и пътнически превози, контрола на пътните такси, разрешителните за международни превози, както и контрола на транспортните средства.“
5. В чл. 17:
а) в основния текст думите „контрол на“ се заменят с „контрол към“;
б) в т. 2 думите „митните сборове“ се заменят с „митата“;
в) в т. 4 думите „митническите и валутните нарушения“ се заменят с „митнически, валутни нарушения, нарушения на акцизното законодателство“;
г) в т. 7 накрая се добавят думите „и осъществяват контрол по чл. 10е от Закона за пътищата“.
6. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Началник на ГКПП е началникът на граничния паспортно-визов контрол.
(2) Началникът на ГКПП отговаря за оперативната координация във връзка с граничната контролно-пропускателна дейност.
(3) Директорът на Агенция „Митници“ отговаря за изпълнението на задълженията по чл. 7а.
(4) В Агенция „Митници“ се създава и функционира звено за осъществяване на дейността по поддържането, преустройството и управлението на сградния фонд и терените на територията на ГКПП.
(5) Ръководителите на териториални структури на ведомствата, извършващи граничен контрол на ГКПП, представят на длъжностните лица по чл. 7а, ал. 3 актуална информация във връзка с дейността по поддръжката и управлението на територията на всеки ГКПП.
(6) Службите за граничен контрол са длъжни:
1. да не пречат на другите ползватели да използват общите части от територията на ГКПП;
2. да не причиняват вреди на други обекти и общи части от територията на ГКПП;
3. да не завземат общи части от територията на ГКПП;
4. да не извършват дейности в своя обект или в част от него, с които да изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата;
5. да изпълняват разпорежданията на длъжностните лица по чл. 7а, ал. 3 във връзка с управлението и поддръжката на територията на ГКПП;
6. да заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, която ползват, подмяна на общи инсталации или оборудване, съразмерно с ползваните части;
7. да спазват санитарните и хигиенните норми;
8. да осигуряват достъп в своя обект или в частта от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, пре­устройство или обновяване на помещенията, и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата;
9. да подпомагат дейността на компетентните органи при извършване на дейности по защита при бедствие или при друга извънредна ситуация.
(7) Представителите на териториалните структури на ведомствата уведомяват незабавно длъжностните лица по чл. 7а, ал. 3 за всеки възникнал проблем във връзка с поддръжката и управлението на сградния фонд и терените на територията на ГКПП.“
7. Членове 32 и 33 се отменят.
8. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) В зоните на ГКПП се извършва банкова дейност, застрахователна дейност, спедиторска дейност, дейност като митнически представител и възстановяване на ДДС.
(2) Предоставянето на помещения в зоните на ГКПП за изпълнение на дейностите по ал. 1 се извършва при наличие на свободни имоти – държавна собственост, които се отдават от директора на Агенция „Митници“ по реда и условията на Закона за държавната собственост.
(3) Имотите и вещите на територията на ГКПП, които не са предоставени за управление по съответния ред, се управляват от директора на Агенция „Митници“.“
9. В чл. 35, ал. 3 думите „Областният управител“ се заменят с „Директорът на Агенция „Митници“.
10. В чл. 36, ал. 1 думите „и чл. 35а“ се заличават.
11. В чл. 37 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от директора на Агенция „Митници“ длъжностни лица.
(2) Наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници“ или от определени от него длъжностни лица.“
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от 2010 г., бр. 2, 34, 48 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22, 58 и 90 от 2012 г., бр. 56, 74, 77 и 88 от 2013 г., бр. 58, 63, 72 и 100 от 2014 г. и бр. 7, 19 и 37 от 2015 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „591“ се заменя с „568“.
2. В чл. 12, ал. 1 се създава изречение второ:
„Административният контрол в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“ се осъществява от съответните инспекторати в структурата им.“
3. В чл. 37 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. В тези случаи извън времето на задължителното присъствие служителите могат да отработват дневното работно време през определени дни в следващия или в друг ден от същата работна седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез електронна система за контрол на достъпа в сградите на министерството или по друг подходящ начин. Конкретната организация на работа и контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на министъра.“
4. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „591“ се заменя с „568“;
б) на ред „Инспекторат“ числото „33“ се заменя с „10“.
§ 3. В Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 57 от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2014 г. и бр. 31 от 2015 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на Министерството“.
2. В чл. 6:
а) създава се нова т. 20:
„20. изпълнява правомощията по чл. 7 и 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г. и бр. 22 и 61 от 2010 г.);“
б) досегашната т. 20 става т. 21.
3. В чл. 7, ал. 2 след думите „специализирана администрация“ се добавя „инспекторат“.
4. В чл. 8:
а) в ал. 1 числото „3350“ се заменя с „3362“;
б) в ал. 2 числото „588“ се заменя с „600“.
5. В чл. 9, ал. 2 думите „на европейското“ се заменят с „правото на Европейския съюз“.
6. В глава трета се създава раздел ІІа с чл. 10а:
„Раздел IIа
Инспекторат
Чл. 10а. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на директора за осъществяването на административен контрол върху дейността на митническата администрация.
(2) Дейността на инспектората е насочена към пълно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел:
1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на Агенцията;
2. независима и обективна оценка на дейността на Агенцията;
3. подобряване работата на Агенцията.
(3) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от директора на Агенцията годишен план, предложен от ръководителя на инспектората, по конкретни поводи, а също и по случаи с широк обществен отзвук.
(4) Инспекторатът има следните функции:
1. извършва комплексни, тематични, планови, извънпланови и последващи проверки на митническите учреждения, на дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в Агенцията, както и проверки за спазване на митническото, акцизното, валутното и друго законодателство;
2. изследва риска от корупция и предлага мерки за ограничаване на установени уязвими точки;
3. извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служителите на Агенцията;
4. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работа от служителите на Агенцията;
5. прави предложения до директора на Агенцията за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
6. следи за предприетите действия за отстраняване на слабостите и нарушенията, констатирани при проверките;
7. осъществява контрол и извършва проверки във връзка със Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
8. участва в разработването на проекти и прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на Агенцията;
9. изготвя проекти на сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки се установят данни за извършено престъпление, включително от страна на служители на Агенцията;
10. приема и съхранява декларациите по чл. 10, ал. 6 от Закона за митниците, поддържа регистър за тях и извършва проверки за имотното състояние на митнически служители;
11. съставя актове за установяване на административни нарушения по чл. 238б от Закона за митниците;
12. осъществява и други дейности, свързани с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от директора на Агенцията.
(5) Проверките на инспектората се извършват въз основа на писмена заповед на директора на Агенцията.
(6) Ръководителят на инспектората докладва на директора на Агенцията за резултатите от извършените проверки и прави предложения за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения.
(7) На служителите на инспектората се осигурява непосредствен достъп до всякакви видове носители на информация, необходими за изпълнение на възложените им функции. Служителите в Агенцията са длъжни да оказват пълно съдействие на служителите на инспектората при осъществяване на функциите им.
(8) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на директора на Агенцията за дейността на инспектората през съответната година.“
7. В чл. 13:
а) точка 2 се отменя;
б) създава се т . 6:
„6. дирекция „Управление и поддържане на граничните контролно-пропускателни пунктове.“
8. В чл. 14, т. 28 след думите „проекти на“ се добавя „индивидуални административни актове“ и се поставя запетая.
9. Член 15 се отменя.
10. В чл. 16:
а) точка 6 се изменя така:
„6. организира процеса по набиране и подбор на персонала; прилага, наблюдава и актуализира методите за набиране и подбор, като въвежда използването на психологически методи и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси по реда на Закона за държавния служител и процедури по Кодекса на труда;“
б) създава се нова т. 7:
„7. при назначаване и повишаване в длъжност на служители в Агенцията организира провеждането на изследване за професионална и психологическа пригодност при условията и по реда за извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност, определени с наредба на министъра на финансите;“
в) досегашните т. 7 – 16 стават съответно т. 8 – 17;
г) създават се т. 18 – 24:
„18. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване правомощията на директора, свързани с неговата компетентност;
19. организира осъществяването на процесуалното представителство и правната защита в производствата, по които страна е Агенцията, пред всички съдебни инстанции и несъдебни органи, доколкото друго не е определено в този правилник;
20. осъществява правното обслужване в областта на служебните и трудовите правоотношения, както и при реализирането на дисциплинарната отговорност на служителите;
21. осъществява процесуално представителство на Агенцията пред органите на съдебната власт по трудовите спорове и споровете във връзка със служебните правоотношения;
22. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ на достъп до обществена информация въз основа на представено становище от съответната дирекция за наличието на информацията и за нейния характер;
23. дава становища и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове на директора с изключение на проектите, изготвени от дирекция „Митнически режими и процедури“, дирекция „Акцизи“, дирекция „Тарифна политика“, дирекция „Последващ контрол“, дирекция „Митническо разузнаване и разследване“, и с изключение на проектите, изготвени и съгласувани от дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ по реда на Закона за обществените поръчки;
24. съгласува за законосъобразност договорите, по които страна е директорът на Агенцията, с изключение на договорите, изготвени и/или съгласувани от дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ по реда на Закона за обществените поръчки.“
11. В глава трета, раздел V се създава чл. 18а:
„Чл. 18а. Дирекция „Управление и поддържане на граничните контролно-пропускателни пунктове“:
1. организира и координира дейността по поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените – публична държавна собственост, както и на техническата инфраструктура, които не са предоставени за управление на министри или ръководители на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, както и на обектите, предоставени за управление на Агенцията;
2. води регистър и съхранява актовете за държавна собственост и строителната документация на предоставените за управление и стопанисване сгради и имоти в зоните на ГКПП;
3. организира и координира поддържането на предоставените за управление и стопанисване специални инженерни комуникации и съоръжения, разположени в зоните на ГКПП;
4. осигурява опазването и защитата на държавната собственост, предоставена за управление на директора на Агенцията в зоните на ГКПП;
5. координира действията на териториалните звена в Агенцията във връзка с осъществяването на дейността по т. 1;
6. осигурява и организира поддържането на националното знаме и изображението на герба на Република България в съответствие с нормативните изисквания;
7. осигурява и организира изграждането и поддържането на указателните табели и надписи на български и на английски език, обозначаващи зоната и реда за преминаване през ГКПП;
8. организира и координира дейностите по озеленяване, маркиране на пътната инфраструктура и почистване в зоната на ГКПП, както и на обектите за обществено ползване;
9. осигурява и организира изпълнението и на други дейности, свързани с поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените на ГКПП, в съответствие с действащото законодателство;
10. изготвя техническите спецификации за обществени поръчки във връзка с дейностите по управление и поддържане на граничните контролно-пропускателни пунктове;
11. изпълнява и други дейности, възложени от директора на Агенцията във връзка с упражняване на правомощията му по чл. 7 и 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове.“
12. В чл. 19 т. 9 се отменя.
13. Членове 20 – 23 се изменят така:
„Чл. 20. Дирекция „Митнически режими и процедури“:
1. участва в разработването на митническата политика в областта на митническите режими и направления и на данъка върху добавената стойност при внос на стоки, наричани по-нататък „митнически режими и процедури“;
2. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на митническите режими и процедури и митническото задължение, свързано с тях;
3. анализира и обобщава информацията и съдебната практика, свързани с прилагането на митническото законодателство в областта на митническите икономически режими, митническите режими – допускане за свободно обращение, износ и транзит;
4. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на нормативни актове, свързани с митническите режими и процедури, включително по мерките, произтичащи от Общата селскостопанска политика и от Общата рибарска политика на Европейския съюз;
5. изготвя становища по проекти на нормативни актове, подготвени в други ведомства, засягащи митническите режими и процедури, включително по мерките, произтичащи от Общата селскостопанска политика и Общата рибарска политика на Европейския съюз;
6. предоставя информация и изготвя становища относно прилагането на митническото законодателство в рамките на компетенциите на дирекцията;
7. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове и решения за прилагане на митническите разпоредби в областта на митническите режими и процедури;
8. поддържа при необходимост бази данни, свързани с компетенциите на дирекцията;
9. следи за измененията в митническото законодателство на Европейския съюз и разработва указания във връзка с неговото прилагане;
10. участва в провеждането на работни срещи, дискусии, преговори и други подобни по въпроси, касаещи компетенциите на дирекцията;
11. администрира дейности, като:
а) общи гаранции и освобождаване от представяне на обезпечение при режим транзит;
б) разрешения за определени митнически складове;
в) разрешения за достъп на лица до режим ТИР;
г) определяне на друг размер на обезпечението или освобождаване от обезпечение за поставяне на стоки под митнически икономически режим;
д) обмен с другите държави – членки на Европейския съюз, и със страните на Конвенцията за общ транзитен режим на документите, използвани при режим Транзит;
е) разрешения за използване на опростени процедури за превоз на стоки с железопътен, въздушен и морски транспорт;
ж) разрешение за редовни корабни линии;
12. осъществява координация, наблюдение и надзор върху дейността на митническите учреждения по прилагане на нормативните и административните актове, касаещи компетенциите на дирекцията;
13. участва в работата на комитети, сесии, работни групи и други подобни форуми, провеждани в рамките на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации, Световната митническа организация, Конвенцията за общ транзитен режим и други международни прояви, съобразно компетенциите на дирекцията;
14. участва в дейността на работните органи към институциите на Европейския съюз съобразно компетенциите на дирекцията;
15. оказва съдействие в дейността по квалификация на митнически служители и търговски оператори;
16. изготвя позиции по преюдициални запитвания, свързани с митническите режими и процедури, по които страна в главното производство е Агенцията;
17. участва в изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с митническите режими и процедури, по които страна в главното производство е Агенцията;
18. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по производства, свързани с решения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на митническите режими и процедури, по които страна е Агенцията, пред Съда на Европейския съюз, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;
19. ръководи методически и оказва правна помощ при вземането на решения по възникване и обезпечаване на митническо задължение в областта на митническите режими и процедури;
20. осъществява правно обезпечаване на цялостната дейност на дирекцията, включително при изработването на проекти на съответните нормативни и вътрешноведомствени актове.
Чл. 21. Дирекция „Акцизи“:
1. в рамките на своите компетенции участва в разработването на политиката в областта на акцизите, свързана с производството, складирането, движението на акцизните стоки и тяхното облагане с акциз;
2. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с облагането и контрола на акцизните стоки;
3. осъществява координация, наблюдение и надзор върху дейността на митническите учреждения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;
4. анализира и обобщава информацията и съдебната практика, свързана с прилагането на акцизното законодателство;
5. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на акцизите;
6. предоставя информация и изготвя становища относно прилагането на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;
7. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове и решения за прилагане на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;
8. участва в провеждането на работни срещи, дискусии и други по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията;
9. събира и обменя информация с други държавни органи;
10. събира и обменя информация с компетентните служби по акцизите на държавите – членки на Европейския съюз;
11. подпомага директора на Агенцията при издаването на лицензи за управление на данъчни складове;
12. води регистрите по Закона за акцизите и данъчните складове;
13. оказва съдействие в дейността по квалификация на митнически служители и търговски оператори;
14. изготвя становища по проекти на нормативни актове, подготвени в други ведомства и отнасящи се до акцизното законодателство;
15. следи за измененията в акцизното законодателство на Европейския съюз и разработва указания във връзка с неговото прилагане;
16. изготвя позиции по преюдициални запитвания, свързани с акцизното законодателство, по които страна в главното производство е Агенцията;
17. участва в изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с акцизното законодателство, по които страна в главното производство е Агенцията;
18. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по производства, свързани с решения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство, по които страна е Агенцията, пред Съда на Европейския съюз, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;
19. осъществява правно обезпечаване на цялостната дейност на дирекцията, включително при изработването на проекти на съответните нормативни и вътрешноведомствени актове.
Чл. 22. Дирекция „Тарифна политика“:
1. участва в разработването на митническата политика в областта на стоковите номенклатури на Европейския съюз, тарифното класиране, митническата стойност, произхода на стоките, митническите освобождавания, тарифните и нетарифните мерки, както и мерките на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз, наричана по-нататък „тарифна политика“;
2. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на тарифната политика и митническото задължение, свързано с нея;
3. оказва съдействие и подпомага работните групи към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет по въпроси в областта на тарифната политика;
4. разработва или участва със свои представители в разработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с тарифната политика;
5. дава становища по проекти на нормативни актове, засягащи въпроси в областта на тарифната политика и митническото задължение, изпратени за съгласуване от други държавни органи, и вътрешноведомствени актове, изпратени за съгласуване от други дирекции;
6. разработва и участва в разработването на проекти на инструкции и споразумения за сътрудничество и взаимодействие с компетентните органи във връзка с прилагане на нетарифните мерки, произтичащи от законодателството на Европейския съюз, с оглед осигуряване на ефективна защита на живота и здравето на хората, на животните и растенията, на културното и историческото наследство, околната среда и др., както и за съдействие за прилагане на мерките по надзора;
7. организира и осъществява административното сътрудничество с компетентните национални органи, с митническите органи и с органите на другите държави членки във връзка с прилагане на мерките на Общата селскостопанска политика;
8. изготвя проекти на обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода и администрира информациите в националните информационни подсистеми за обвързващите информации;
9. администрира информацията в националното приложение ТАРИК, системата за управление на тарифните квоти и системата за управление на данните по наблюдение;
10. координира дейността по представяне пред Европейската комисия на исканията и възраженията на икономически оператори за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата;
11. анализира и обобщава информацията и съдебната практика в областта на тарифната политика и митническото задължение;
12. изготвя становища и предоставя на заинтересуваните лица информация по прилагане на митническото законодателство в областта на тарифната политика и митническото задължение;
13. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове и решения за прилагане на законодателството по въпроси в областта на тарифната политика;
14. изготвя проекти на разрешения за предоставяне на статут на „одобрен износител“ по смисъла на правилата за произход към преференциалните договорености на Европейския съюз с трети страни;
15. организира и координира административното сътрудничество с компетентните национални органи, с митническите органи и с органите на други държави във връзка с прилагане на правилата за произход на стоките;
16. организира и координира изпълнението на задълженията за освобождаване от вносни мита във връзка с привилегии и имунитети, предвидени в многостранни и двустранни международни договори, споразумения, спогодби и конвенции;
17. участва в работни срещи, семинари, дискусии, преговори и други подобни по въпроси в областта на тарифната политика;
18. ръководи методически и подпомага митническите учреждения при прилагане на законодателството в областта на тарифната политика;
19. оказва съдействие в дейностите по квалификацията на митническите служители;
20. ръководи методически и оказва правна помощ при вземането на решения по възникване на митническото задължение в областта на тарифната политика;
21. изготвя позиции по преюдициални запитвания, свързани с тарифната политика и митническото задължение, по които страна в главното производство е Агенцията;
22. участва в изготвянето на проекти на позиции на Република България по пре­юдициални запитвания, свързани с тарифната политика и митническото задължение, по които страна в главното производство е Агенцията;
23. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по производства, свързани с решения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на тарифната политика, по които страна е Агенцията, пред Съда на Европейския съюз, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;
24. осъществява правно обезпечаване на цялата дейност на дирекцията, включително при изработването на проекти на съответните нормативни и вътрешноведомствени актове.
Чл. 23. Дирекция „Последващ контрол“:
1. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на:
а) предварителните проверки на заявителите за издаване на разрешения по митническото законодателство;
б) предварителните проверки за издаване на сертификат за одобрен икономически оператор и последващите проверки на титулярите на сертификати;
в) последващия контрол и митническо задължение, възникнало в резултат на извършените проверки;
г) проверките за установяване на факти и обстоятелства от значение за задължения за акциз и ревизиите за установяване на акцизни задължения;
2. следи за измененията в митническото законодателство на Европейския съюз, свързано с последващия контрол, и разработва указания във връзка с неговото прилагане;
3. участва в изработването на проекти на нормативни актове, свързани с последващия контрол в областта на митническото и акцизното законодателство;
4. дава становища по проекти на нормативни и други актове, изготвяни в други държавни органи, съобразно компетенциите на дирекцията;
5. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на решения:
а) във връзка с производствата по обжалване на индивидуални административни актове, издадени в резултат на извършени проверки от звената за последващ контрол;
б) по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с обжалване на ревизионни актове по административен ред;
6. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове съобразно компетентостта на дирекцията;
7. анализира и обобщава информацията, свързана с осъществяване на последващ контрол по прилагане на митническото и акцизното законодателство;
8. изготвя план за контрол за дейността на звената за последващ контрол по прилагане на митническото и акцизното законодателство;
9. селектира физически и/или юридически лица, които подлежат на проверки по реда на митническото и акцизното законодателство;
10. координира и участва в предварителни проверки и проверки в рамките на последващия контрол;
11. координира и участва в проверки за установяване на факти и обстоятелства от значение за задължения за акциз и ревизии за установяване на акцизни задължения;
12. отчита резултатите от контролната дейност, анализира предпоставките за извършване на нарушения на законодателството и предлага мерки за тяхното отстраняване;
13. с изключение на проектите, изготвени от дирекцията, създава и поддържа база данни във връзка с последващия контрол;
14. съгласува проектите на разрешения за прилагане на опростените процедури на деклариране, изготвяни от компетентното митническо учреждение;
15. инициира и/или участва в консултационни процедури, свързани с издаването на единни разрешения за опростени процедури (SASP);
16. организира, координира и контролира дейностите, свързани със:
а) предварителна проверка на подадени искания за издаване на сертификат за одобрени икономически оператори;
б) консултации и обмен на информация с митническите органи на другите държави членки;
в) подготовка и изпълнение на дейностите, свързани с издаването на сертификат за одобрен икономически оператор или с издаването на решение за отхвърляне на искането;
г) управление на издадените сертификати за одобрен икономически оператор;
17. участва в дейностите по изграждане и поддържане на информационни системи на митническата администрация;
18. оказва съдействие в дейността по квалификацията на митническите служители;
19. участва в работни срещи съвместно с икономическите оператори и предоставя информация на заинтересуваните лица относно прилагането на митническото и акцизното законодателство в рамките на компетенциите на дирекцията;
20. ръководи методически и оказва правна помощ при вземането на решения по възникване и обезпечаване на митническо задължение в областта на последващия контрол;
21. изготвя позиции по преюдициални запитвания, свързани с дейността на дирекцията, по които страна в главното производство е Агенцията;
22. участва в изготвянето на проекти на позиции на Република България по пре­юдициални запитвания, свързани с дейността на дирекцията, по които страна в главното производство е Агенцията;
23. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по производства, свързани с решения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на последващия контрол и ревизионните производства, по които страна е Агенцията, пред Съда на Европейския съюз, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;
24. осъществява правно обезпечаване на цялата дейност на дирекцията, включително при изработването на проекти на съответните нормативни и вътрешноведомствени актове.“
14. В чл. 24:
а) създава се нова т. 8:
„8. организира и осъществява проверки съгласно компетентността си по Закона за пътищата;“
б) досегашната т. 8 става т. 9;
в) създава се нова т. 10:
„10. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове съгласно компетентността на дирекцията;“
г) досегашните т. 9 – 15 стават съответно т. 11 – 17;
д) създава се нова т. 18:
„18. организира, извършва и координира оперативно-издирвателна и конвойна дейност;“
е) досегашните т. 16 и 17 стават съответно т. 19 и 20;
ж) досегашната т. 18 става т. 21 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;“
з) досегашните т. 19 – 21 стават съответно т. 22 – 24.
15. Член 28 се отменя.
16. В чл. 37 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. В тези случаи извън времето на задължителното присъствие служителите могат да отработват дневното работно време през определени дни в следващия или в друг ден от същата работна седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез електронна система за контрол на достъпа в сградите на Агенцията или по друг подходящ начин. Конкретната организация на работа и контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на директора на Агенцията или на началника на митницата.“
17. Приложението към чл. 8, ал. 2 се изменя така:
„Приложение към чл. 8, ал. 2
 
 
Численост на персонала в Централното митническо управление на Агенция „Митници“ – 600 щатни бройки

Директор
 1
Заместник-директори
 3
Главен секретар
 1
Инспекторат
13
Звено по сигурността
 4
Звено за вътрешен одит
 3
Обща администрация,
135
в т. ч.:
 
дирекция „Финансово-стопански
 
дейности и управление на
 
собствеността“
 55
дирекция „Организация и управление
 
на човешките ресурси“
 29
дирекция „Национален учебен център“
 12
дирекция „Административно обслужване“
 25
дирекция „Управление и поддържане на
 
граничните контролно-пропускателни
 
пунктове“
 14
Специализирана администрация,
440
в т.ч.:
 
дирекция „Митнически режими и
 
процедури“
 25
дирекция „Акцизи“
 35
дирекция „Тарифна политика“
 35
дирекция „Последващ контрол“
 30
дирекция „Митническо разузнаване
 
и разследване“
132
дирекция „Информационни системи“
124
дирекция „Международни отношения“
 21
дирекция „Централна митническа
 
лаборатория“
 22
дирекция „Стратегически анализи
 
и прогнози“
16

§ 4. В Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция, приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 30 и 85 от 2009 г., бр. 34 от 2010 г., бр. 2 и 92 от 2011 г. и бр. 6, 22, 49, 58 и 90 от 2012 г. и бр. 63 от 2014 г.), в чл. 25 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. В тези случаи извън времето на задължителното присъствие служителите могат да отработват дневното работно време през определени дни в следващия или в друг ден от същата работна седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез електронна система за контрол на достъпа в сградата на агенцията или по друг подходящ начин. Конкретната организация на работа и контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на директора на агенцията.“
§ 5. В Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 63 и 88 от 2014 г.), в чл. 18 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,30 ч. В тези случаи извън времето на задължителното присъствие служителите могат да отработват дневното работно време през определени дни в следващия или в друг ден от същата работна седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез електронна система за контрол на достъпа в сградата на комисията или по друг подходящ начин. Председателят на комисията определя със заповед конкретната организация на работа и контрола по спазване на установеното работно време.“
§ 6. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2009 г., бр. 34 и 52 от 2010 г., бр. 2 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22 и 58 от 2012 г. и бр. 63 и 88 от 2014 г.), в чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Работното време на служителите в агенцията е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,30 ч. В тези случаи извън времето на задължителното присъствие служителите могат да отработват дневното работно време през определени дни в следващия или в друг ден от същата работна седмица.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Работното време по ал. 2 се отчита чрез електронна система за контрол на достъпа в сградата на агенцията или по друг подходящ начин. Изпълнителният директор определя със заповед организацията на работа и контрола по спазване на установеното работно време.“
§ 7. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г., бр. 81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 2, 34, 46, 64 и 88 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 6 и 90 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г. и бр. 63 и 88 от 2014 г.) в приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 2 числото „3350“ се заменя с „3362“.
2. В т. 11 числото „7675“ се заменя със „7686“.
§ 8. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 от 2014 г. и бр. 44 от 2014 г.), се правят следните допълнения:
1. Създава се ред 35а:

35а.
3
Ръководно ниво 3В
Ръководител на инспекторат в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“
магистър
V старши
7 години
служебно

 
2. На ред 67, в колона „Наименование на длъжността“ думите „и началник на митническо бюро“ се заменят с „I ниво“.
3. Създава се ред 78а:

78а.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен инспектор в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“
магистър
II младши
5 години
служебно

 
4. Създават се нови редове 136 и 137:

136.
6
Ръководно ниво 6Б
Началник на митнически пункт II ниво
бакалавър
III младши
4 години
служебно
137.
6
Ръководно ниво 6Б
Началник на митническо бюро
бакалавър
III младши
4 години
служебно

 
5. Създава се ред 157а:

157а.
6
Експертно ниво 2
Главен инспектор в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“
бакалавър
III младши
4 години
служебно

 
6. Създава се нов ред 198:

198.
7
Ръководно ниво 7А
Ръководител на звено в митнически пункт I ниво
бакалавър
III младши
4 години
служебно

 
7. Създава се ред 231а:

231а.
8
Експертно ниво 4
Старши инспектор в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“
бакалавър
IV младши
2 години
служебно

 
Заключителни разпоредби
§ 9. (1) Функциите на инспектората на Министерството на финансите, засягащи административния контрол върху дейността на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“, преминават към инспектората на съответната агенция, осигурени с 23 щатни бройки, от които 11 за Националната агенция за приходите и 12 за Агенция „Митници“.
(2) Правоотношенията със служителите, осъществяващи функциите по ал. 1, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител.
§ 10. В тримесечен срок от приемането на постановлението областните управители предават на директора на Агенция „Митници“ за управление урегулираните поземлени имоти, отредени за граничните контролно-пропускателни пунктове, и сградите, построени върху тях, които не са предоставени за управление на министри или ръководители на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, и цялата свързана с тях документация.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Мария Томова
5459