Министерски съвет
брой: 63, от дата 18.8.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 211 от 13 август 2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 13 АВГУСТ 2015 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г. и бр. 55 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 12, ал. 7 се създава т. 8:
„8. лицата, сключили трудов договор по чл. 114а от Кодекса на труда за съответния месец.“
§ 2. В чл. 32, ал. 2, т. 1 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 3. В § 1, ал. 1, т. 10 от допълнителните разпоредби се създава буква „с“:
„с) трудовото възнаграждение, получено по реда на чл. 114а от Кодекса на труда и свързаните с него плащания.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Мария Томова
5420