Министерство на здравеопазването
брой: 63, от дата 18.8.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.25


Правилник за изменение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г., бр. 68 от 2014 г. и бр. 2 и 47 от 2015 г.)
§ 1. В приложение № 29 към чл. 30, ал. 2 т. 2 и 12 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Петър Москов
5338