Народно събрание
брой: 58, от дата 31.7.2015 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.15


Решение за произвеждане на национален референдум

 

РЕШЕНИЕ
за произвеждане на национален референдум
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 5 от Конституцията на Република България и чл. 10, ал. 1, т. 2 и чл. 13, ал. 8 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
РЕШИ:
Да се произведе национален референдум със следния въпрос:
„Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
5104