Министерски съвет
брой: 57, от дата 28.7.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.77


Постановление № 191 от 22 юли 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г., бр. 14, 22, 60 и 81 от 2012 г., бр. 93 от 2013 г. и бр. 60 и 102 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 17, т. 33, буква „е“ думите „Охранителна полиция“ се заменят с „Национална полиция“.
2. В чл. 33, ал. 2, т. 18 думите „Охранителна полиция“ се заменят с „Национална полиция“.
§ 2. В Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 31 от 2013 г. и бр. 50 и 60 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 1:
а) в т. 1 думите „Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР)“ се заличават;
б) в т. 6, 7 и 8 абревиатурата „СДВР“ и наклонената черта след нея се заличават;
в) в т. 10 думите „дирекция „Миграция“ в Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР (ДМ – ГДГП) или в териториалните й звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“ (ДМ) – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР“.
2. В чл. 8:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1, 3 и 6 абревиатурата „СДВР“ и наклонената черта след нея се заличават;
бб) в т. 7 думите „в ДМ – ГДГП или в териториалните й звена“ се заменят с „в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1 навсякъде абревиатурата „СДВР“ и наклонената черта след нея се заличават;
бб) в т. 4 думите „в ДМ – ГДГП или в териториалните й звена“ се заменят с „в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР“;
вв) в т. 5 навсякъде думите „ДМ – ГДГП“ се заменят с „ДМ – МВР“.
3. В чл. 17, ал. 1 абревиатурата „СДВР“ и наклонената черта след нея се заличават и думите „ДМ – ГДГП или в териториалните й звена“ се заменят с „ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР“.
4. В чл. 34, ал. 4 думите „отдел „Пътна полиция“ (ОПП) при СДВР“ се заменят с „отдел „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (ОПП – СДВР)“.
5. В чл. 40:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „ДМ – ГДГП или в териториалните й звена“ се заменят с „ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР“, навсякъде думите „ДМ – ГДГП или от териториалните й звена“ се заменят с „ДМ – МВР или от звената „Миграция“ при ОДМВР“ и абревиатурата „СДВР“ и наклонената черта след нея се заличават;
бб) в т. 2 думите „ДМ – ГДГП или в териториалните й звена“ се заменят с „ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР“, а думите „ДМ – ГДГП“ се заменят с „ДМ – МВР“;
вв) в т. 3 думите „ДМ – ГДГП или в териториалните й звена“ се заменят с „ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР“, навсякъде думите „ДМ – ГДГП или от териториалните й звена“ се заменят с „ДМ – МВР или от звената „Миграция“ при ОДМВР“ и абревиатурата „СДВР“ и наклонената черта след нея се заличават;
б) в ал. 2:
аа) в изречение второ думите „ДМ – ГДГП или в териториалните й звена“ се заменят с „ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР“;
бб) в изречения четвърто и пето думите „ДМ – ГДГП или от териториалните й звена“ се заменят с „ДМ – МВР или от звената „Миграция“ при ОДМВР“ и абревиатурата „СДВР“ и наклонената черта след нея се заличават;
в) в ал. 3:
аа) в изречение трето думите „ДМ – ГДГП или в териториалните й звена“ се заменят с „ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР“;
бб) в изречение четвърто думите „ДМ – ГДГП“ се заменят „ДМ – МВР“;
г) в ал. 4:
аа) в изречение второ думите „ДМ – ГДГП или в териториалните й звена“ се заменят с „ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР“;
бб) в изречения трето и четвърто думите „ДМ – ГДГП или от териториалните й звена“ се заменят с „ДМ – МВР или от звената „Миграция“ при ОДМВР“ и абревиатурата „СДВР“ и наклонената черта след нея се заличават.
6. В чл. 40а:
а) в ал. 1, в основния текст думите „ДМ – ГДГП или в териториалните й звена“ се заменят с „ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР“;
б) в ал. 2 думите „ДМ – ГДГП“ се заменят „ДМ – МВР“.
7. В чл. 43 думите „ДМ – ГДГП или в териториалните й звена“ се заменят с „ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР“.
8. В чл. 43а думите „ДМ – ГДГП или в териториалните й звена“ се заменят с „ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР“.
9. В чл. 53:
а) в ал. 1 абревиатурата „СДВР“ и наклонената черта след нея се заличават и думите „ДМ – ГДГП“ се заменят с „ДМ – МВР“;
б) в ал. 5 абревиатурата „СДВР“ и наклонената черта след нея се заличават.
10. В чл. 54:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 – 4 думите „СДВР и“ се заличават;
бб) в т. 5 думите „ДМ – ГДГП или от териториалните й звена“ се заменят с „ДМ – МВР или от звената „Миграция“ при ОДМВР“;
б) в ал. 3 думите „ДМ – ГДГП“ се заменят с „ДМ – МВР“.
11. Навсякъде в правилника абревиатурата „СДВР“ и наклонената черта след нея се заличават.
§ 3. В Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г. и бр. 40 от 2015 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 1 думите „териториалните звена на дирекция „Миграция“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на Министерството на вътрешните работи“ се заменят със „сектори/групи „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР)“.
2. В чл. 10, ал. 2 думите „териториални звена на дирекция „Миграция“ се заменят със „сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР“.
3. В чл. 11, ал. 1, в основния текст думите „дирекция „Миграция“ или в териториалните й звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“ или ОДМВР“.
4. В чл. 12:
а) в ал. 1, в основния текст думите „дирекция „Миграция“ или в териториалните й звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“ или ОДМВР“;
б) в ал. 4 думите „дирекция „Миграция“ или началниците на териториалните й звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“, директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица“;
в) в ал. 5 думите „началниците на териториалните звена на дирекция „Миграция“ се заменят с „директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица“.
5. В чл. 13:
а) в ал. 1, в основния текст думите „дирекция „Миграция“ или в териториалните й звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“ или в ОДМВР“;
б) в ал. 3 думите „дирекция „Миграция“ или началниците на териториалните й звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“, директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица“.
6. В чл. 14, ал. 1, в основния текст думите „дирекция „Миграция“ или в териториалните й звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“ или в ОДМВР“.
7. В чл. 34, ал. 1, в основния текст думите „дирекция „Миграция“ или в териториалните й звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“ или в ОДМВР“.
8. В чл. 39 навсякъде абревиатурата „МВР“ и тирето пред нея се заличават.
9. В чл. 46 думите „териториалните звена на дирекция „Миграция“ се заменят със „сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР“.
10. В чл. 47, ал. 1, в основния текст думите „дирекция „Миграция“ или в териториалните й звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“ – МВР или в ОДМВР“.
11. В чл. 48, ал. 1, в основния текст думите „дирекция „Миграция“ или в териториалните й звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“ или в ОДМВР“.
12. В чл. 49, ал. 1, в основния текст думите „дирекция „Миграция“ или в териториалните й звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“ или в ОДМВР“.
13. В чл. 50, ал. 1, в основния текст думите „дирекция „Миграция“ или в териториалните й звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“ или в ОДМВР“.
14. В чл. 51:
а) в ал. 1 думите „дирекция „Миграция“ или в териториалните звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“ или в ОДМВР“;
б) в ал. 4 и 5 думите „териториалните звена на дирекция „Миграция“ се заменят със „сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР“.
15. В чл. 52, ал. 3 думите „териториалните звена на дирекция „Миграция“ се заменят със „сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР“.
16. В чл. 57:
а) в ал. 1 думите „дирекция „Миграция“ или началниците на териториалните й звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“, директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица“;
б) в ал. 2 думите „Началниците на териториалните звена на дирекция „Миграция“ се заменят с „Директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица“.
17. В допълнителните разпоредби, в § 1 думите „дирекция „Миграция“ и териториалните й звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“ и сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР“.
§ 4. В Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2011 г., бр. 9 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.), в чл. 13б, ал. 2 думите „в Главна дирекция „Гранична полиция“ се заличават.
§ 5. В Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от 2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 13 и 45 от 2009 г., бр. 60 от 2012 г. и бр. 60 от 2014 г.), в чл. 17, ал. 3, т. 1 думите „Охранителна полиция“ се заменят с „Национална полиция“.
§ 6. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25, 30, 32, 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г. и бр. 5, 19 и 37 от 2015 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 33, ал. 3 думите „директора на дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ се заменят с „административния секретар“.
2. В чл. 35, ал. 1:
а) в основния текст думите „директора на дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ се заменят с „административния секретар“;
б) в т. 2 думите „директора на дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ се заменят с „административния секретар“.
§ 7. В Постановление № 149 от 30 юни 1998 г. за определяне на фиксирани цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги и излъчване на радио- и телевизионни програми, предоставяни от „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД, фиксирани цени на вътрешните и международните пощенски услуги, предоставяни от „Български пощи“ – ЕАД, и наредби за тяхното прилагане (обн., ДВ, бр. 76 от 1998 г.; попр., бр. 80, 90 и 92 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 13, 34 и 115 от 1999 г.) в чл. 4, ал. 1, т. 1 след думата „работи“ запетаята се заличава, поставя се съюзът „и“ и думите „и Гражданската защита“ се заличават.
§ 8. В Постановление № 235 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 66 от 2014 г.) в чл. 1 след думата „работи“ се добавя „по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“.
§ 9. Постановление № 96 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне районите на действие и седалищата на областните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 38 от 2007 г.) се отменя.
§ 10. В Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 50, 68 и 93 от 2011 г., бр. 27 и 74 от 2012 г., бр. 7 от 2013 г. и бр. 20 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2 ал. 10 и 11 се отменят.
2. Член 4 се отменя.
3. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 4 думите „чл. 199, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи“ се заличават;
б) в § 5 думите „министъра на вътрешните работи“ се заличават.
4. Приложение № 11 към чл. 2, ал. 10 „Таблица за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за МВР в Министерството на вът­решните работи“ се отменя.
5. Приложение № 12 към чл. 2, ал. 11 „Таблица за размера на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи“ се отменя.
§ 11. Постановление № 4 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г. и бр. 21 от 2013 г.) се отменя.
§ 12. Постановление № 146 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване охраната на обекти от национално значение в рамките на определената обща численост и бюджета на Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2014 г. и бр. 50 от 2015 г.) се отменя.
§ 13. Постановление № 214 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители – стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 63 от 2014 г.) се отменя.
§ 14. В Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г. и бр. 28 от 2015 г.) § 1 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 15. В Постановление № 131 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на ролята и функциите на националния ръководител и взаимодействието му с ръководителя на програма/ръководителя на управляващ орган по Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94 при управление на помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по предприсъединителния инструмент ФАР и Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94 (обн., ДВ, бр. 56 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2006 г., бр. 57 от 2008 г., бр. 39 от 2009 г. и бр. 90 от 2010 г.), в чл. 5, ал. 3 думите „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“ се заменят със „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“.
§ 16. В Постановление № 1 на Министерския съвет от 2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение (ДВ, бр. 6 от 2005 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1 думите „Националната служба „Гранична полиция“ – сектор „Геодезия и картография“ се заменят с „Главната дирекция „Гранична полиция“.
2. В чл. 4 думите „Националната служба „Гранична полиция“ – сектор „Геодезия и картография“ се заменят с „Главната дирекция „Гранична полиция“.
§ 17. В Постановление № 246 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност (ДВ, бр. 69 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) в т. 2 след думата „обектите“ се поставя запетая, добавя се „и/или“ и текстът докрая се заличава;
б) създават се т. 3 и 4:
„3. поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, и/или
4. държавен противопожарен контрол.“
2. В чл. 10:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „може да“ се заличават, а думите „дейностите по чл. 129, ал. 2, т. 1 и 5 ЗМВР“ се заменят с „дейността по чл. 129, ал. 2, т. 1 ЗМВР“;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Дейността по чл. 8, т. 3 се извършва от лица, получили разрешение за осъществяване на дейността по чл. 129, ал. 2, т. 5 ЗМВР.
(3) Дейността по чл. 8, т. 4 се извършва от звена, създадени по договор съгласно чл. 128, ал. 1 ЗМВР.“
3. В приложението към чл. 1, ал. 1 „Критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност“:
а) в раздел II „Критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност“, в т. 2 основният текст се изменя така:
„2. звена за извършване на поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, както и звена за извършване на държавен противопожарен контрол или противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обектите се създават във:“;
б) в раздел III „Изчислително определяне на пожарната характеристика на обектите от клас на функционална пожарна опасност Ф5“ се създава т. 4.8:
„4.8. когато в обекта няма помещения, съоръжения и инсталации от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б, Ф5В или Ф5Г, в логаритмичния израз по т. 4.3 се приема стойност „0“ за цялото събираемо, отчитащо приноса на съответната категория по пожарна опасност.“
§ 18. В Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 16 от 2013 г.), чл. 5 се отменя.
§ 19. В Наредбата за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи, приета с Постановление № 183 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2010 г., бр. 50 от 2011 г. и бр. 60 от 2014 г.), в допълнителните разпоредби, § 1, т. 8 думите „и 2“ се заличават.
§ 20. В Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 51 и 60 от 2012 г., бр. 70 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 3, т. 4 думите „дирекция „Миграция“ в ГДГП на МВР“ се заменят с „дирекция „Миграция“ и на звената „Миграция“ при областните дирекции на МВР (ОДМВР) към МВР“.
2. В чл. 3, ал. 1, т. 1 думите „дирекция „Миграция“ в ГДГП на МВР“ се заменят с „дирекция „Миграция“ на МВР и на звената „Миграция“ при ОДМВР“.
3. В чл. 4, т. 4 думите „ГДГП“ се заменят с „дирекция „Миграция“ на МВР и на директорите на ОДМВР“.
4. В чл. 7 след думите „ГДГП на МВР“ съюзът „и“ се заменя със запетая и думите „дирекция „Миграция“ в ГДГП на МВР“ се заменят с „на дирекция „Миграция“ на МВР и на звената „Миграция“ при ОДМВР“.
5. В чл. 10 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. Главна дирекция „Национална полиция“;
2. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“;“.
6. В чл. 15 т. 4 се изменя така:
„4. дирекция „Миграция“ на МВР и звената „Миграция“ при ОДМВР;“.
7. В чл. 16 т. 4 се изменя така:
„4. дирекция „Миграция“ на МВР и звената „Миграция“ при ОДМВР;“.
8. В чл. 25, ал. 2, т. 2 думите „дирекция „Миграция“ в ГДГП на МВР“ се заменят с „дирекция „Миграция“ на МВР и в звената „Миграция“ при ОДМВР;“.
§ 21. В Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси, приета с Постановление № 234 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 1 и 10 от 2010 г. и бр. 86 от 2014 г.), в чл. 18 думите „или по реда на чл. 92, ал. 2, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи“ се заличават.
§ 22. В Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, приета с Постановление № 198 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2011 г.; изм., бр. 60 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 20, ал. 1, т. 2 думите „дирекция „Миграция“ в Главна дирекция „Гранична полиция“ на Министерството на вътрешните работи (МВР) или началниците на териториалните й звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи (МВР) или директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР)“.
2. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 навсякъде думите „Териториално звено на дирекция „Миграция“ се заменят със „Звено „Миграция“ – СДВР/ОДМВР“.
3. В приложение № 4 към чл. 17, ал. 3 думите „Териториално звено на дирекция „Миграция“ се заменят със „Звено „Миграция“ – СДВР/ОДМВР“.
4. В приложение № 5 към чл. 17, ал. 4 думите „Териториално звено на дирекция „Миграция“ се заменят със „Звено „Миграция“ – СДВР/ОДМВР“.
5. В приложение № 6 към чл. 17, ал. 5 думите „Териториално звено на дирекция „Миграция“ се заменят със „Звено „Миграция“ – СДВР/ОДМВР“.
§ 23. В Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, приета с Постановление № 313 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 94 от 2011 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 3 думите „областните управ­ления“ се заменят с „регионалните дирекции“.
2. В чл. 21, ал. 7 т. 14 се изменя така:
„14. създава и поддържа оперативен резерв от индивидуални средства за защита за основните съставни части на единната спасителна система;“.
§ 24. В Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г., бр. 47 от 2005 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.) навсякъде думите „в Главна дирекция „Гранична полиция“ се заличават.
§ 25. В Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация, приета с Постановление № 336 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 90 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 4 след думите „първоинстанционен съд“ се поставя запетая, добавя се „на който е подсъдно престъплението от общ характер, за което е привлечено като обвиняем“ и се поставя запетая.
2. В чл. 15, ал. 1, т. 2 абревиатурата „СДВР“ се заменя със „Столичната дирекция на вът­решните работи“.
3. В чл. 19, ал. 8, в изречение първо думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) или“ и думите „ДАНС или“ се заличават, а в изречение второ думите „ДАНС или“ се заличават.
4. В чл. 30 абревиатурата „ГДКП“ се заменя с „ГДНП, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.
5. Навсякъде в наредбата думите „Главна дирекция „Криминална полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“ и абревиатурата „ГДКП“ се заменя с „ГДНП“.
§ 26. В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г. и бр. 61 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16, ал. 3 след думата „главният“ се добавя „и административният“.
2. В приложение № 1 към чл. 11, ал. 2 и чл. 16 „Списък на лицата, за които не се прилага ограничението по чл. 11, ал. 1 и на които се изплащат квартирни пари по фактически размери“, в раздел II:
а) в т. 2 след думата „главният“ се добавя „и административният“;
б) в т. 6 думите „националните служби“ се заменят с „главните дирекции“.
§ 27. В Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от Въоръжените сили на Република България, приета с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 13 и 63 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 49 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.), в чл. 85, ал. 2 думите „Охранителна полиция“ се заменят с „Национална полиция“.
§ 28. В Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 27, ал. 5, в основния текст думите „Охранителна полиция“ се заменят с „Национална полиция“.
2. В чл. 28, ал. 1, т. 1 думите „Охранителна полиция“ се заменят с „Национална полиция“.
§ 29. В Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи, приета с Постановление № 29 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 2004 г.; изм., бр. 96 от 2004 г.), в чл. 9 думите „регионалните дирекции и районните полицейски управления“ се заменят с „областните дирекции и районните управления“.
§ 30. В Наредбата за заплащането на правната помощ (обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г.; изм., бр. 59 от 2009 г. и бр. 31 от 2011 г.), в глава четвърта „Възнаграждения“, раздел II, в наименованието думите „чл. 63, ал. 1“ се заменят с „чл. 72, ал. 1“.
§ 31. В Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27, 106 и 108 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24, 32 и 36 от 2004 г., бр. 52 от 2006 г., бр. 16, 21, 26, 32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77 от 2011 г., бр. 27 и 103 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., бр. 50 и 74 от 2014 г. и бр. 6 и 29 от 2015 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 25, ал. 9 цифрата „2“ се заменя с „4“.
2. Създава се нов чл. 31г:
„Чл. 31г. За оценяване на съответствието на продукт за пожарогасене се събират следните такси:
1. за разглеждане на представените документи – 225 лв.;
2. за издаване на удостоверение – 125 лв.“
3. Досегашните чл. 31г и 31д стават съответно чл. 31д и 31е.
Заключителна разпоредба
§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
4942