Министерство на финансите
брой: 58, от дата 31.7.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.38


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; доп., бр. 39 от 2015 г.)
§ 1. В глава втора се създава чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) В случаите, когато лицата издават документи за резултати от лабораторно изпитване, освен физикохимичните показатели и методите на изпитване в тях задължително се вписват:
1. точката за контрол или идентификацията на съда, откъдето е взета пробата;
2. дата и час на вземане на пробата;
3. показанията на средствата за измерване и контрол, отчитащи количествата акцизна стока към момента на вземане на пробата;
4. означение на партидата, за която е определен физикохимичният показател.
(2) Лабораториите издават анализни сертификати за физикохимични показатели, участващи в акцизното облагане. В случаите, когато лабораториите нямат акредитация по БДС EN ISO 17025, работят с калибрирани средства за измерване и контрол и представят доказателства за успешно участие в междулабораторни изпитвания и тестове за професионална пригодност.
(3) За всяка партида произведена акцизна стока в автоматизираната система за отчетност на лицата се въвежда информация от лабораторни анализи за физикохимичните показатели, като се посочват и всички данни по ал. 1.
(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат в случаите, когато лицето има определена точка за контрол лаборатория.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За целите на контрола, осъществяван от митническите органи, лицата са длъжни:
1. да използват средства за измерване и контрол в одобрените от митническите органи точки за контрол;
2. да монтират средствата за измерване и контрол по начин, позволяващ оглед и отчитане на техните показания при гарантиране на ненамеса и манипулиране на средствата за измерване и контрол;
3. да осигурят непрекъсната работа на средствата за измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата, както и към информационната система на Агенция „Митници“;
4. в случаи на прекъсване на захранването да осигурят съхранение на натрупаната информация в средствата за измерване и контрол, които едновременно предават данни към автоматизираната система за отчетност на лицата и Агенция „Митници“, с подходящо резервно захранване и да уведомят незабавно компетентното митническо учреждение по електронен път;
5. да осигурят възможност за пломбиране на показващите устройства на средствата за измерване и контрол (с изключение на СЕПИ) с цел предотвратяване манипулирането им и по начин, който не нарушава правилната употреба и съответствието на средствата за измерване с одобрения тип или с оцененото съответствие;
6. да осигурят възможност за пломбиране на допълнителното и спомагателното оборудване на средствата за измерване и контрол, като се ограничи достъпът до компоненти, които се настройват;
7. да осигурят възможност за пломбиране на връзките на средството за измерване и контрол към инсталацията;
8. да използват всички средства за измерване и контрол по предназначение в работния им обхват, като осигуряват техническата им изправност и правилната им употреба;
9. да извършват:
а) демонтиране на нефункциониращо и монтиране на резервно средство за измерване и контрол в присъствието на митническите органи; в случаите, когато средствата за измерване и контрол са средства за измерване по смисъла на Закона за измерванията и проверката им се извършва на мястото на експлоатация, присъства и лице, извършващо метрологичния контрол на средството за измерване;
б) монтаж на нови средства за измерване в присъствието на органа по метрологичен надзор;
10. да подават предварително писмено уведомление до компетентното митническо учреждение в срок не по-кратък от 3 работни дни преди извършване на промяна в точките за контрол или на използваните средства за измерване и контрол; лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове подават на електронен носител обобщена информация за всички промени в използваните средства за търговско измерване от съответната разпределителна и/или преносна мрежа в едномесечен срок след изтичане на всяко тримесечие, съдържаща следните данни:
а) тип на средството за търговско измерване и контрол;
б) фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в експлоатация и клас на точност на средството за търговско измерване и контрол;
в) номер на удостоверение за одобрен тип или номер на нотифициран орган, оценил съответствието на средството за търговско измерване и контрол със съществените изисквания към него;
г) адрес на потребление и идентификационен код на средството за търговско измерване и контрол;
д) причини за промените в използваните средства за търговско измерване;
е) началните показания на новото и крайните показания на смененото средство за търговско измерване;
11. да подават предварително писмено уведомление до компетентното митническо учреждение в срок не по-кратък от 3 работни дни преди извършване на дейности, изискващи премахване на пломби по реда на наредбата при планови дейности/ремонти; в случай на непреодолима сила, налагаща премахване на пломби, незабавно уведомяват компетентното митническо учреждение по електронен път; в останалите случаи лицето следва да уведоми компетентното митническо учреждение в срок от един ден преди извършване на дейности, изискващи премахване на пломби по реда на наредбата;
12. да уведомят незабавно писмено или по електронен път компетентното митническо учреждение за нарушена цялост или липса на пломба или на знаци за удостоверяване на резултатите от метрологичен контрол;
13. да отчитат данните от средствата за измерване и контрол, които са снабдени с нулиращи устройства само чрез сумиращи броячи или с поредни номера на измерване в случаите на везни;
14. в случаите, когато не е възможно да бъде пломбирано средството за измерване и контрол, да поставят същото в кутия с възможност за пломбиране, позволяваща отчитане на данните при съблюдаване на изискванията за сигурност, пожарна и аварийна безопасност;
15. да осигурят възможност за пломбиране или да демонтират неучастващи в технологичния процес тръби, части от стари инсталации, тръбни връзки и кранове, създаващи възможност за заобикаляне на средствата за измерване и контрол;
16. да не допускат наличие на връзки, отклонения, заглушки, спирателни кранове и друга арматура, заобикалящи точките за контрол, при съблюдаване на изискванията за сигурност, пожарна и аварийна безопасност.“
2. В ал. 4, т. 5 запетаята и думите „когато средствата са стационарни“ се заличават.
3. В ал. 5 думите „т. 2, 4, 5, 6, 8 и 11“ се заменят с „т. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 и 14“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За целите на прилагане на ал. 1, т. 10, изречение първо, т. 11 и 12, лицата подават уведомление по образец съгласно приложението. Уведомлението може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени със заповед на директора на Агенция „Митници“. Заповедта се публикува на интернет страницата на Агенция „Митници“.“
§ 3. В чл. 7, ал. 1, т. 5:
1. Създава се нова буква „г“:
„г) вместимостта на съдовете под долната им точка за източване (мъртъв обем);“.
2. Досегашната буква „г“ става буква „д“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думата „аварии“ се заменя с „повреди/аварии“.
2. Точка 5 се отменя.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В т. 1:
а) в буква „а“ думите „контролните точки“ се заменят с „точките за контрол“, а думите „контролна точка“ се заменят с „точка за контрол“;
б) в буква „б“ думите „в контролна точка“ се заменят с „измерен чрез средство за измерване и контрол –“.
2. В т. 2:
а) в буква „а“ думите „контролна точка“ се заменят с „точка за контрол“;
б) в буква „б“ думите „в контролна точка“ се заменят с „измерен чрез средство за измерване и контрол –“.
3. В т. 3:
а) в буква „а“ думите „контролна точка“ се заменят с „точка за контрол“;
б) в буква „б“ думите „в контролна точка“ се заменят с „измерен чрез средство за измерване и контрол –“.
4. В т. 4:
а) в буква „а“ думите „контролна точка“ се заменят с „точка за контрол“;
б) в буква „б“ думите „в контролна точка“ се заменят с „измерен чрез средство за измерване и контрол –“.
5. В т. 5:
а) в буква „а“ думите „контролна точка“ се заменят с „точка за контрол“;
б) в буква „б“ думите „в контролна точка“ се заменят с „измерен чрез средство за измерване и контрол –“.
§ 6. В чл. 15 след думите „произведената бира“ се добавя „с разходомер или“.
§ 7. В чл. 16 след думата „бутилираните“ се добавя „или опакованите“.
§ 8. В чл. 17 ал. 3 се изменя така:
„(3) В точките за контрол по ал. 1, т. 1 и 3 се отчитат само стоки в наливно състояние и обемът се измерва чрез разходомер, а по ал. 1, т. 2 обемът се отчита в оразмерени съдове при запълнен обем или в калибрирани съдове със средства за измерване и контрол на ниво (шаблони, нивомери). Алкохолното съдържание се определя в точка за контрол лаборатория. Данните от разходомерите по ал. 1, т. 1 и 3 и данните от точка за контрол лаборатория се въвеждат в автоматизираната система за отчетност на лицата.“
§ 9. В чл. 18 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) В точките за контрол по ал. 1, т. 1 и 3 се отчитат само стоки в наливно състояние и обемът се измерва чрез разходомер. Алкохолното съдържание се измерва в точка за контрол лаборатория. Данните от разходомера се предават по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата, а данните от точка за контрол лаборатория се въвеждат в автоматизираната система за отчетност на лицата.
(3) В точките за контрол по ал. 1, т. 2 обемът се отчита в оразмерени съдове при запълнен обем или в калибрирани съдове със средства за измерване и контрол на ниво (шаблони, нивомери). Алкохолното съдържание се измерва в точка за контрол лаборатория.“
§ 10. В чл. 19:
1. В ал. 2 думите „контролна точка“ се заменят с „точка за контрол“.
2. В ал. 4 думите „контролна точка разходомер и контролна точка“ се заменят с „разходомера и точка за контрол“.
3. В ал. 5 след думата „пломбира“ се добавя „чрез поставяне на пломби“.
§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „контролна точка“ се заменят с „точка за контрол“.
2. В ал. 4 думите „контролна точка разходомер и контролна точка“ се заменят с „разходомера и точка за контрол“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Тръбната арматура за потока на дестилата от изхода на съоръжението за дестилация до събирателните съдове за дестилата и за вторичните фракции, помпи, както и отворите на съдовете за събиране на вторични фракции се пломбират чрез поставянето на пломби с уникални номера от митническите органи.“
§ 12. В чл. 21 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „точка“ се добавя „за контрол“.
2. В ал. 2 след думата „използваните“ се поставя запетая и се добавя „оразмерени или“.
§ 13. В чл. 42 ал. 5 се изменя така:
„(5) В точките за контрол по чл. 41 се използват средства за измерване на природен газ, съответстващи на Закона за техническите изисквания към продуктите и Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“
§ 14. В чл. 48:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) На задължително пломбиране чрез поставянето на пломби с уникални номера съгласно ал. 1, с изключение на СЕПИ, подлежат:
1. връзките на средствата за измерване и контрол към инсталациите;
2. съдовете, които са спрени от експлоатация;
3. сервизните отвори на съдовете за съхранение на акцизни стоки, както и отдушниците на съдовете, монтирани под земята; пломбирането се осъществява по начин, който да елиминира проникването в съда, с цел предотвратяване на извеждане или въвеждане на акцизна стока, без да бъде отчетена от средството за измерване и контрол, съобразено с изискванията за сигурност, пожарна и аварийна безопасност;
4. изходите на дестилационните инсталации, баретите, тръбопроводите, сборните съдове, всички ревизионни люкове и кранове, както и изходите преди средствата за измерване и контрол;
5. кутията на интегрираното комуникационно устройство за наблюдение и контрол.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 1, т. 12 митническите органи предприемат действия, като извършват проверка на място и съставят протокол за извършената проверка. Митническите органи се считат за надлежно уведомени, ако уведомлението по чл. 6, ал. 1, т. 12 е подадено преди началото на проверката.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Извън случаите по ал. 3, когато се констатира, че средството за измерване и контрол не е пломбирано, липсват знаци или пломбите или знаците за удостоверяване на резултатите от метрологичен контрол върху средството за измерване и контрол са с нарушена цялост и/или с изтекъл срок на валидност, се счита, че в точката за контрол няма средство за измерване и контрол.“
§ 15. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст думата „определяне“ се заменя с „одобряване“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За одобряване на разположението на точките за контрол по ал. 1 митническите органи извършват проверка, за резултатите от която съставят протокол и се произнасят със становище за предложеното разположение на точките за контрол в 14-дневен срок от подаване на заявлението.“
§ 16. В чл. 53:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай на техническа повреда/авария на средство за измерване и контрол по време на трансакция лицата незабавно уведомяват компетентното митническо учреждение по електронен път и при отчитане на съответната специфика преустановяват въвеждането/извеждането на акцизни стоки от точката за контрол, в която е повреденото/авариралото средство за измерване и контрол.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 1 въведеното/изведеното количество акцизна стока се измерва повторно със средство за измерване и контрол, което отговаря на изискванията на наредбата, в присъствието на митнически служители, за което се съставя протокол.“
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случаите, когато митническите органи установят, че е невъзможно повторно измерване със средство за измерване и контрол, въведеното/изведеното количество акцизна стока се определя от независима инспектираща организация, притежаваща съответната акредитация, в присъствието на митнически служители, за което се съставя протокол.
(5) Уведомяването по ал. 1 се извършва по електронен път по ред, начин и във формат, определени със заповед на директора на Агенция „Митници“. Заповедта се публикува на интернет страницата на Агенция „Митници“.“
§ 17. В чл. 54 ал. 3 се изменя така:
„(3) При извършване на метрологична проверка, включително и на настройка, и техническо обслужване на измервателните системи, в случаите на необходимост от реално проточване/преминаване на акцизни стоки през средство за измерване и контрол, същото се извършва в присъствието на митнически служители.“
§ 18. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. За целите на прилагане на глава четвърта, раздел ІІ от Закона за акцизите и данъчните складове необходимата документация, подадените заявления от лицата и резултатите от проверките във връзка с прилагането на тази наредба се предоставят от компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта на Централното митническо управление.“
§ 19. Приложението към чл. 6, ал. 6 се изменя така:
„Приложение към чл. 6, ал. 6
Вх. № ...................
ДО
Дата ................  г.
..............................
У В Е Д О М Л Е Н И Е
от
................................................................................................         
............................................................................................... ,
представляван от
................................................................................................  
............................................................................................... ,
ЕГН/ЛНЧ
................................................................................................
................................................................................................ ,
ЕИК
................................................................................................
................................................................................................ ,
ИНЛС
................................................................................................
................................................................................................ ,
ИНДС
................................................................................................  
............................................................................................... ,
ИН .........................................................................................  
................................................................................................
Адрес на обекта, в който ще се извършват операциите:
държава ………......................, област ................................... ,
община ……................., населено място ..............................  
................................................................................................ ,
пощенски код …...., улица .....................  .............................
................................. номер ................................................. ,
телефон ...................................., мобилен .......................... ,
факс ..................................., е-mail ..................................... ,
уебадрес ................................................................................
Адрес за кореспонденция:
държава ………......................, област .................................. ,
община ……................., населено място .............................. ,
пощенски код …...., улица .....................  .............................
....................................................................... номер .............,
телефон ...................................., мобилен .......................... ,
факс ..................................., е-mail ..................................... ,
уебадрес ................................................................................
Лице за контакти: ................................................................         
............................................................................................... ,
телефон ...................................., мобилен .......................... ,
факс ..................................., е-mail ..................................... ,
уебадрес ................................................................................
На основание чл. 6, ал. 1, т. 10, изречение първо, т. 11 и 12 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки Ви уведомявам за следното:

Дейности
Дата на осъществяване на дейностите
Извършване на промени в точките за контрол.
 
Извършване на промени в използваните средства за измерване и контрол.
 
Осъществяване на дейности, изи­скващи премахване на пломби.
 
Нарушена цялост или липса на пломба или на знаци за удостоверяване на резултатите за метрологичен контрол.
 

 
...............................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“. Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: гр. София, ул. Г. С. Раковски 47.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. Уведомлението по чл. 6, ал. 6 може да се изпраща до 31 август 2015 г. на електронни адреси, публикувани на интернет страницата на Агенция „Митници“.
§ 21. Уведомлението по чл. 53, ал. 1 се изпраща до 31 август 2015 г. на електронни адреси, публикувани на интернет страницата на Агенция „Митници“.
§ 22. Лицата привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 3 месеца от влизането й в сила.
Министър: Владислав Горанов
4875