Министерство на финансите, Българска народна банка
брой: 56, от дата 24.7.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.38


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 85 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 6:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. при вливане или сливане между участ­ници в ЕСРОТ;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) БНБ може временно да ограничи достъпа до ЕСРОТ или изцяло да го прекрати, когато установи, че участник е престанал да отговаря на изискванията за участие в системата, не изпълнява своите задължения или спрямо него в случаите, предвидени в закон, са наложени мерки, ограничаващи дейността му изцяло или частично.“
3. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) В случаите по ал. 1 ДЦК, притежавани от участника и общо от негови клиенти, включително такива с наложена тежест, се прехвърлят служебно при друг участник – поддепозитар на ДЦК, определен от Министерството на финансите съгласувано с БНБ.
(4) В случаите по ал. 2, по преценка на БНБ съгласувано с Министерството на финансите притежаваните от участника ДЦК и/или общо от негови клиенти, включително такива с наложена тежест, могат да се прехвърлят служебно при друг участник – поддепозитар на ДЦК, определен от Министерството на финансите съгласувано с БНБ.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 2. В чл. 30 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „в регистрите по чл. 15, ал. 7 или чл. 24.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случаите на чл. 6, ал. 3 или 4, когато заложени и блокирани по ал. 1 ДЦК се пре­хвърлят от регистър по чл. 15, ал. 7 в регистър по чл. 24, ДЦК служебно се деблокират и се прехвърлят от БНБ по клиентския регистър на заложния кредитор, когато той е участник в ЕСРОТ – поддепозитар на ДЦК, а когато не е, в определен от него друг поддепозитар, който незабавно ги блокира по водения от него регистър по чл. 24. Действието на залога върху ДЦК и на вписаните обстоятелства относно залога се запазва. Лицата, водещи регистрите, вписват служебно обстоятелствата относно това прехвърляне въз основа на разпореждане за служебно вписване по образец съгласно приложение № 29.
(5) В случаите на чл. 6, ал. 3 или 4, когато заложени и блокирани по ал. 1 ДЦК се прехвърлят от един в друг регистър по чл. 24, БНБ служебно прехвърля ДЦК от клиентския регистър на участника по клиентския регистър на определения друг поддепозитар, който незабавно ги блокира по водения от него регистър по чл. 24, въз основа на информацията, предоставена му по реда на чл. 36, ал. 2. Действието на залога върху ДЦК и на вписаните обстоятелства относно залога се запазва. Лицата, водещи регистрите, вписват служебно обстоятелствата относно това прехвърляне въз основа на разпореждане за служебно вписване по образец съгласно приложение № 30.“
§ 3. В чл. 31, ал. 2 се добавя изречение трето: „В случаите по чл. 30, ал. 4 или 5 се подписва нов тристранен договор.“
§ 4. В чл. 34:
1. Създават се ал. 1 и 2:
„(1) БНБ извършва блокиране на ДЦК по реда на чл. 152, ал. 2 от Закона за публичните финанси в регистрите по чл. 15, ал. 7 на банките – участници в ЕСРОТ, което има действие на законен особен залог в полза на Министерството на финансите.
(2) В случаите на чл. 6, ал. 3 или 4 при прехвърляне на ДЦК, блокирани по ал. 1 от регистър по чл. 15, ал. 7 в регистър по чл. 24, ДЦК служебно се деблокират от БНБ и се прехвърлят по клиентския регистър на определения от МФ съгласувано с БНБ друг участник – поддепозитар на ДЦК, който незабавно ги блокира по водения от него регистър по чл. 24. При прехвърлянето на ДЦК действието на законния особен залог се запазва.“
2. Досегашният текст става ал. 3.
§ 5. В чл. 36:
1. В ал. 1 думите „не превежда“ се заменят с „може да не преведе“, а думите „чл. 6, ал. 1“ се заменят с „чл. 6“.
2. В ал. 2:
а) в първото изречение след думите „съгласувано с БНБ“ се добавя „незабавно“;
б) във второто изречение думите „най-късно пет работни дни след поискване от Министерство на финансите да му предаде“ се заменят с „незабавно да предаде на Министерството на финансите“.
3. В ал. 3 след думата „отразява“ се добавя „служебно“.
§ 6. Създава се приложение № 29 към чл. 30, ал. 4:
 
„Приложение № 29 към чл. 30, ал. 4
 
РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАЛОЖЕНИ ДЦК ПО РЕДА НА ЗОЗ ОТ РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 15, АЛ. 7 В РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 24
 

 "

 
§ 7. Създава се приложение № 30 към чл. 30, ал. 5:
„Приложение № 30 към чл. 30, ал. 5
 
РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАЛОЖЕНИ ДЦК ПО РЕДА НА ЗОЗ ОТ ЕДИН В ДРУГ РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 24
 
 

 "
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър на финансите: Владислав Горанов
Управител на БНБ: Димитър Радев
4874