Министерски съвет
брой: 56, от дата 24.7.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.24


Постановление № 184 от 17 юли 2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 17 ЮЛИ 2015 Г.
за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Размерът на основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното военно звание на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се определя съгласно приложение № 1.
(2) Размерът на основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоено военно звание на военнослужещите от служба „Военна информация“ и от служба „Военна полиция“ се определя съгласно приложение № 2 (поверително).
(3) Длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител, се определят съгласно приложение № 3.
(4) Размерът на основното месечно възнаграждение за военно звание на военнослужещите от Националната разузнавателна служба се определя съгласно приложение № 4 (поверително).
(5) Длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Националната разузнавателна служба се определят съгласно приложение № 5.
(6) Размерът на основното месечно възнаграждение за военно звание на военнослужещите от Националната служба за охрана се определя съгласно приложение № 6 (за служебно ползване).
(7) Длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Националната служба за охрана се определят съгласно приложение № 7.
Чл. 2. (1) Основното месечно възнаграждение на военнослужещите с присвоени висши офицерски звания или звание „полковник“, несъответстващи на утвърдените за длъжностите по Указ № 85 на Президента на Република България от 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (ДВ, бр. 20 от 2012 г.), се определя за I степен на притежаваното от тях звание.
(2) В рамките на утвърдените размери на основните месечни заплати в таблицата по приложение № 3 министърът на отбраната определя по длъжностни наименования минималните и максималните основни месечни заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител.
Чл. 3. Основното месечно възнаграждение на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се определя в съответствие с базата, посочена в чл. 60 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. На военнослужещите:
1. назначени на длъжности в съответствие с § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.), размерът на основното месечно възнаграждение се определя, както следва:
а) притежаващи военно звание „старшина“, назначени на длъжности, изискващи по длъжностно разписание звание „старши сержант“ – размерът на основното месечно възнаграждение, предвидено за званието „старшина – втора степен“;
б) притежаващи военно звание „офицерски кандидат 1-ви клас“, назначени на длъжности, изискващи по длъжностно разписание звание „старшина“ – размерът на основното месечно възнаграждение, предвидено за званието „офицерски кандидат 1-ви клас“;
2. притежаващи военно звание, по-ниско от изискващото се по длъжностното разписание, се определя основно месечно възнаграждение за най-високата степен на притежаваното военно звание;
3. с връчени предизвестия за прекратяване на правоотношенията за изпълнение на военната служба, на които размерът на основното месечно възнаграждение е определян в съответствие с т. 1 и 2, за времето на назначаването им в специалните щатове на министъра на отбраната основното месечно възнаграждение се определя по реда, действал до вземането им в тези щатове.
§ 2. Считано от 1 януари 2015 г. се отменя Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 36 от 2010 г.).
§ 3. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за 2015 г. и трансфера от държавния бюджет по съответните самостоятелни бюджети.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 212, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с чл. 60 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната, на началника на Националната служба за охрана и на директора на Националната разузнавателна служба.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
ТАБЛИЦА
за размерите на основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното военно звание на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Звание и степен
Основно месечно възнаграждение от 01.01.2015 г.
І. ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ
 
Генерал (адмирал)
2119
Генерал-лейтенант (вицеадмирал)
1615
Генерал-майор (контраадмирал)
1493
Бригаден генерал (комодор)
1442
ІІ. СТАРШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ
 
Полковник (капитан I ранг) I степен
1385
Полковник (капитан I ранг) II степен
1305
Полковник (капитан I ранг) III степен
1282
Полковник (капитан I ранг) IV степен
1264
Подполковник (капитан II ранг) I степен
1238
Подполковник (капитан II ранг) II степен
1190
Подполковник (капитан II ранг) III степен
1156
Майор (капитан III ранг) I степен
1122
Майор (капитан III ранг) II степен
1053
ІІІ. МЛАДШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ
 
Капитан (капитан-лейтенант) I степен
1013
Капитан (капитан-лейтенант) II степен
984
Капитан (капитан-лейтенант) III степен
961
Капитан (капитан-лейтенант) IV степен
949
Старши лейтенант
938
Лейтенант
916
ІV. ЗВАНИЯ ЗА ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ
 
Офицерски кандидат 2-ри клас
727
Офицерски кандидат 1-ви клас
722
V. СЕРЖАНТСКИ ЗВАНИЯ
 
Старшина (мичман) I степен
705
Старшина (мичман) II степен
693
Старши сержант (главен старшина) I степен
678
Старши сержант (главен старшина) II степен
673
Старши сержант (главен старшина) IIІ степен
668
Сержант (старшина I степен)
667
Младши сержант (старшина ІІ ст.)
665
VІ. ВОЙНИШКИ ЗВАНИЯ
 
Ефрейтор (старши матрос) 2-ри клас
614
Ефрейтор (старши матрос) 1-ви клас
611
Редник (матрос) 3-ти клас
610
Редник (матрос) 2-ри клас
609
Редник (матрос) 1-ви клас
608

 
Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3
ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител

№ по ред
Наименование на длъжността
Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността
Минимална основна месечна заплата от 01.01.2015 г. (в лв.)
Максимална основна месечна заплата от 01.01.2015 г. (в лв.)
Минимална основна месечна заплата от 01.07.2015 г. (в лв.)
Максимална основна месечна заплата от 01.07.2015 г. (в лв.)
 
А. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ
 
 
 
 
 
 
І. Ръководни длъжности
 
 
 
 
 
1.
Началник-отдел във ВМА, ВА, НВУ и ВВМУ, ЦВО и Комендантство – МО
магистър
390
707
390
707
2.
Началник-сектор в ръководство на ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО
бакалавър
410
699
410
699
 
ІІ. Експертни длъжности
 
 
 
 
 
 
1. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции
 
 
 
 
 
1.
Главен експерт във ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и до 30.06.2015 г. Бълг. център – НАТО
бакалавър
400
595
400
595
2.
Служител по сигурността на информацията във ВА, ВМА, ЦВО, Комен-дантство – МО, съединения и до 30.06.2015 г. Бълг. център – НАТО
магистър
380
595
380
595
3.
Главен счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и до 30.06.2015 г. Бълг. център – НАТО
магистър
380
605
380
605
4.
Главен юрисконсулт във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и до 30.06.2015 г. Бълг. център – НАТО
магистър
390
605
390
605
5.
Ст. експерт, ст. счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и до 30.06.2015 г. Бълг. център – НАТО
бакалавър
370
542
380
542
6.
Старши юрисконсулт във вид въор.сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и до 30.06.2015 г. Бълг. център – НАТО
магистър
380
542
380
542
7.
Финансов контрольор във вид въор.сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и до 30.06.2015 г. Бълг. център – НАТО
бакалавър
380
595
380
595
8.
Младши юрисконсулт
магистър
360
488
380
488
9.
Мл. експерт, мл. счетоводител
проф. бакалавър по…
360
439
380
439
 
2. Експертни длъжности със спомагателни функции
 
 
 
 
 
1.
Главен специалист
ср. образование
360
428
380
428
2.
Ст. специалист, ст. счетоводител
ср. образование/ ІV ст. пр. кв.
360
406
380
406
3.
Младши специалист, мл. счетоводител
ср. образование/ ІV ст. пр. кв.
360
399
380
399
4.
Технически сътрудници – І група
ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.
360
406
380
406
5.
Технически сътрудници – ІІ група
ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.
360
399
380
399
 
ІІІ. Ръководители в други организации
 
 
 
 
 
1.
Ръководители на производството и специализирани услуги
бакалавър
380
518
380
518
 
ІV. Аналитични специалисти
 
 
 
 
 
1.
Физици, математици и инженерни и други сродни специалисти
бакалавър
370
509
380
509
2.
Стопански специалисти и специалисти по обществени науки
бакалавър
370
509
380
509
3.
Артисти и други художествено-творчески специалисти
бакалавър
370
509
380
509
4.
Техници по аудио-визуална техника и други сродни специалисти
проф. бакалавър по …
360
439
380
439
5.
Други приложни специалисти
проф. бакалавър по …
360
439
380
439
6.
Други творци и изпълнители
ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.
360
399
380
399
 
Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ
 
 
 
 
 
1.
Изпълнители – І група
ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.
360
399
380
399
2.
Изпълнители – ІІ група
ІІ ст. пр. кв. и/или зав. X кл.
360
397
380
397
3.
Изпълнители – ІІІ група
І ст. пр. кв. и/или зав. VІ кл.
360
365
380
385
4.
Изпълнители – ІV група
Без изискване за обр. ст.
360
363
380
383
 
V. Заети в науката и образованието – ВМА, ВА, НВУ, ВВМУ и ИО
 
 
 
 
 
1.
Изборни длъжности:
 
 
 
 
 
 
Професор
Магистър
714
947
714
947
 
Доцент
Магистър
597
920
597
920
2.
Професор
Магистър
714
874
714
874
3.
Доцент
Магистър
597
831
597
831
4.
Гл. асистент; ст. преподавател
Магистър
508
786
508
786
5.
Преподавател
Магистър
488
742
488
742
6.
Асистент
Магистър
471
698
471
698
 
VІ. Заети в лечебните заведения на Министерството на отбраната съгласно ПМС № 45 от 2001 г.
 
 
 
 
 
1. Специалисти с немедицинско образование
Бакалавър
380
554
380
554
 
2. Специалисти с медицинско образование
 
 
 
 
 
1.
Управител, леч. заведение по балнеология, рехабил. и възстановяване
Магистър
450
776
450
776
2.
Лекар, началник-отделение
Магистър
450
769
450
769
3.
Лекар, началник-лаборатория
Магистър
420
694
420
694
4.
Ветеринарен лекар, лабораторен
Магистър
390
587
390
587
5.
Лекари; лекари по дентална медицина
Магистър
400
694
400
694
6.
Специалисти-фармацевти
Магистър
390
604
390
604
7.
Главна медицинска сестра
Бакалавър
380
509
380
509
8.
Старша медицинска сестра и ст. акушерка
Бакалавър
370
491
380
491
9.
Старши медицински лаборант, ст. рентгенов лаборант и ст. рехабилитатор
Бакалавър
370
491
380
491
10.
Други медицински специалисти
Проф. бак./ІІІ ст. пр. кв./ ср. обр.
360
439
380
439

 
Приложение № 5 към чл. 1, ал. 5
ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования и минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилни служители по трудово правоотношение в Националната разузнавателна служба

№ по ред
Наименование на длъжността
Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността
Минимална основна месечна заплата от 01.01.2015 г.
до 30.06.2015 г.
(в лв.)
Максимална основна месечна заплата от
01.01.2015 г.
до 30.06.2015 г.
(в лв.)
Минимална основна месечна заплата от
01.07.2015 г.
(в лв.)
Максимална основна месечна заплата от
01.07.2015 г.
(в лв.)
 
I. Ръководни длъжности
 
 
 
 
 
1.
Началник-отдел
магистър
598
1136
598
1136
2.
Началник секция
магистър
550
1071
550
1071
 
II. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции
 
 
 
 
 
1.
Главен експерт
бакалавър
471
972
471
972
2.
Старши експерт
бакалавър
471
911
471
911
3.
Експерт
бакалавър
471
833
471
833
 
III. Експертни длъжности със спомагателни функции
 
 
 
 
 
1.
Главен специалист
средно
418
751
418
751
2.
Старши специалист
средно
410
692
410
692
3.
Специалист
средно
410
653
410
653
4.
Технически сътрудник
средно
360
600
380
600
 
IV. Технически длъжности
 
 
 
 
 
1.
Изпълнител
средно
364
655
380
655
2.
Изпълнител
основно
360
576
380
576
 
V. Заети в медицинския пункт в НРС съгл. ПМС № 45 от 2001 г.
 
 
 
 
 
1.
Фармацевт
магистър
466
889
466
889
2.
Лекар ординатор
магистър
542
989
542
989
3.
Лекар по дентална медицина
магистър
542
989
542
989
4.
Медицинска сестра
средно
364
653
380
653

Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните заплати на длъжностите в Националната разузнавателна служба се определят от директора на Националната разузнавателна служба в диференцирания диапазон на утвърдените с таблицата основни месечни заплати.
Приложение № 7 към чл. 1, ал. 7
ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Националната служба за охрана

№ по ред
Наименование на длъжността
Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността
Минимална
основна
месечна
заплата от 01.01.2015 г.
Максимална основна месечна заплата от
01.01.2015 г.
Минимална
основна
месечна
заплата от 01.07.2015 г.
Максимална основна месечна заплата от 01.07.2015 г.
 
I. Ръководни длъжности
 
 
 
 
 
1.
Началник на сектор
Магистър
605
1130
605
1130
 
II. Експертни длъжности с контролни функции
 
 
 
 
 
1.
Финансов контрольор
Магистър
467
950
467
950
2.
Главен експерт
Магистър
467
950
467
950
3.
Главен счетоводител
Магистър
467
910
467
910
4.
Главен юрисконсулт
Магистър
467
930
467
930
5.
Старши експерт
Бакалавър
454
920
454
920
6.
Зам. главен счетоводител
Бакалавър
454
790
454
790
7.
Младши експерт
Бакалавър
432
735
432
735
8.
Счетоводител, оперативен
Бакалавър
432
760
432
760
 
III. Експертни длъжности със спомагателни функции
 
 
 
 
 
1.
Главен специалист
Ср. образование
390
725
390
725
2.
Ст. специалист
Ср. образование
390
660
390
660
3.
Счетоводител, оперативен
Ср. образование
390
660
390
660
4.
Младши специалист
Ср. образование
390
630
390
630
5.
Технически сътрудник
Ср. образование
360
480
380
480
 
IV. Технически длъжности
 
 
 
 
 
1.
Изпълнители – І група
Ср. образование
360
605
380
605
 
 
Осн. образование
360
480
380
480
 
 
Не се изисква
360
440
380
440
2.
Изпълнители – ІІ група
Не се изисква
360
415
380
415
 
V. Специалисти с медицинско образование
 
 
 
 
 
1.
Началник на група „Мед. осигуряване“
Магистър
416
815
416
815
2.
Стоматолог
Магистър
416
790
416
790
3.
Старша медицинска сестра
Бакалавър
406
625
406
625
4.
Други медицински специалисти
Специалист/ ср. специално
406
590
406
590
5.
Старши инспектор
Бакалавър
406
690
406
690

Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена в НСО се определят от началника на службата в диференциран диапазон на утвърдените с таблиците в класификатора за основните месечни заплати.
4813