Министерство на труда и социалната политика
брой: 54, от дата 17.7.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАРЕДБА № РД 07-8 от 13 юли 2015 г.
за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда.
Чл. 2. С наредбата се утвърждава образец на трудов договор по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда съгласно приложението.
Раздел ІІ
Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
Чл. 3. (1) Трудовият договор по чл. 2 се сключва между работник и работодател – регистриран земеделски стопанин, като се подписва преди постъпване на работа в два екземпляра – по един за всяка страна.
(2) Трудовият договор се сключва за работа за един ден за професии, неизискващи специална квалификация в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ – само за обработка на насажденията и ръчно прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.
(3) Трудовият договор се изготвя по образец съгласно приложението и съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата и месец на изпълнение на работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден и данни, служебно вписани от инспекцията по труда, заверила съответния образец.
(4) Трудовото възнаграждение е в размер на не по-малко от пропорционално определения за един ден размер на минималния месечен осигурителeн доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за дейността по чл. 3, ал. 2 и се изплаща от работодателя – регистриран земеделски стопанин, лично на работника срещу разписка, неразделна част от трудовия договор, в която работникът полага саморъчен подпис върху екземпляра, съхраняван от работодателя.
(5) Работодателят – регистриран земеделски стопанин, попълва преди започването на работа заверения образец, като посочва личните данни на работника, характера и мястото на работа, дневното трудово възнаграждение, начало и край на работния ден.
(6) Работодателят – регистриран земеделски стопанин, попълва след приключване на работния ден разписката – част от образеца на трудовия договор, като посочва размера на дневното брутно трудово възнаграждение, личните осигурителни вноски, дължими по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, данъка по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, определя разликата между тях и изплаща на същата дата трудовото възнаграждение на работника.
(7) Работодателят – регистриран земеделски стопанин, е длъжен при поискване от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите:
1. да предоставя своите екземпляри на сключените трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда;
2. да изготвя и предоставя информация или справка за броя и имената на работниците, наети от него с трудов договор по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.
Раздел ІІІ
Предоставяне и регистриране на образци на трудови договори
Чл. 4. (1) Работодателите – регистрирани земеделски стопани, могат да се снабдят с образци на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда, като ги разпечатат във формат А4 от публикувания на електронната страница на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ утвърден образец или ги получат от съответната дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на земеделския имот.
(2) Образци се заверяват от дирекциите „Инспекция по труда“ по местонахождение на земеделския имот чрез поставяне на всеки от двата екземпляра на трудовия договор на идентичен уникален идентификационен номер, печат на съответната дирекция „Инспекция по труда“ и подпис на длъжностното лице, извършващо заверката и вписването на дан­ните от заверката в Регистър на заверените образци на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.
(3) Валидни за наемане на работа по реда на чл. 114а от Кодекса на труда са само образците на трудови договори, които съответстват по форма и съдържание на утвърдения с наредбата образец, заверени са от съответната дирекция „Инспекция по труда“ и са вписани в регистър на заверените образци на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.
(4) Заверката на образците се извършва от длъжностно лице в съответната дирекция „Инспекция по труда“ срещу представени от работодателя – регистриран земеделски стопанин, платежни документи за авансово внесените осигурителни вноски, регистрационна карта, издадена от съответната Областна дирекция „Земеделие“, и справка по чл. 5, ал. 7 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).
(5) Образци на трудови договори могат да се предоставят за заверка в съответната дирекция „Инспекция по труда“ или да се получават от нея и от пълномощник, който следва освен документите, посочени в ал. 4, да представи на длъжностното лице изрично пълномощно в оригинал, от което е видно, че е упълномощен от работодателя – регистриран земеделски стопанин, да предоставя за заверка и да получава заверени образци на трудови договори.
(6) Работодателите – регистрирани земеделски стопани могат да използват образците на трудови договори до края на календарната година, за която са заверени от съответната дирекция „Инспекция по труда“.
Раздел ІV
Отчитане на неизползвани образци на трудови договори
Чл. 5. (1) Работодателите – регистрирани земеделски стопани, могат да върнат неизползваните образци на трудови договори лично или чрез упълномощеното от тях лице в съответната дирекция „Инспекция по труда“, извършила заверката на образците.  
(2) Длъжностното лице издава удостоверителен документ за броя на върнатите заверени образци.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 114а, ал. 7 от Кодекса на труда.
Министър: Ивайло Калфин
 
Приложение към чл. 2
 

ВИЖ приложението

 
4654