Министерски съвет
брой: 52, от дата 10.7.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 168 от 3 юли 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 3 ЮЛИ 2015 Г.
за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Създава Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, наричан по-нататък „Съвета“.
Чл. 2. (1) Съветът се състои от председател и членове.
(2) Председател на Съвета е министърът на финансите, който е национален координатор на подготовката на Република България за членство в еврозоната.
(3) Членове на Съвета са:
1. подуправител на Българската народна банка;
2. член на Комисията за финансов надзор;
3. заместник-министър на финансите;
4. заместник-министър на икономиката;
5. заместник-министър на външните работи;
6. заместник-министър на правосъдието;
7. заместник-министър на вътрешните работи;
8. заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
9. член на политическия кабинет на министър-председателя;
10. член на политическия кабинет на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика;
11. член на политическия кабинет на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси.
(4) Членовете на Съвета се предлагат от ръководителите на съответните ведомства, като поименният състав на Съвета се определя със заповед на министър-председателя.
(5) Членовете на Съвета участват в неговата работа лично. При обективна невъзможност да участват в заседание членовете се представляват от упълномощени от тях представители.
(6) На заседанията на Съвета могат да присъстват:
1. генералният директор на Генерална дирекция „Европейски въпроси“ на Министерството на външните работи;
2. директорът на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в Администрацията на Министерския съвет;
3. директорът на дирекция „Икономическа и финансова политика“ на Министерството на финансите;
4. директорът на дирекция „Международни отношения“ на Българската народна банка и/или съветник на управителя на Българската народна банка;
5. ръководителите на експертните работни групи по чл. 10, ал. 1.
(7) Секретар на Съвета е директорът на дирекция „Икономическа и финансова политика“ на Министерството на финансите, който организира и координира подготовката на заседанията на Съвета.
Чл. 3. Председателят на Съвета може да кани за участие в заседанията представители на други държавни и общински органи и институции, на неправителствени организации и на бизнеса, имащи отношение към разглежданите въпроси.
Чл. 4. Съветът изпълнява следните функции:
1. организира и координира практическата подготовка на Република България за членство в еврозоната;
2. предлага на Министерския съвет да определи целева дата за приемане на еврото;
3. одобрява документи, дейности и инициативи, свързани с подготовката за присъединяване към еврозоната;
4. разработва проект на Национален план за въвеждане на еврото в Република България, който да бъде предложен за приемане от Министерския съвет;
5. след приемане на плана по т. 4 от Министерския съвет следи за неговото изпълнение и подготвя доклади до Министерския съвет за напредъка по подготовката;
6. при необходимост разработва и предлага за одобрение от Министерския съвет актуализация на приетия Национален план за въвеждане на еврото в Република България;
7. ръководи, организира и координира работата на експертните работни групи по чл. 10, ал. 1;
8. предлага мерки за финансово осигуряване, за укрепване на административния капацитет, за реализиране на логистични и на информационно-комуникационни дейности, както и други мерки, необходими за подготовката за въвеждане на еврото в Република България;
9. изпълнява и други задачи, възложени от Министерския съвет във връзка с подготовката за присъединяване към еврозоната.
Чл. 5. Председателят на Съвета:
1. насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на Съвета;
2. контролира изпълнението на решенията на Съвета;
3. внася за разглеждане от Министерския съвет съответните документи, приети от Съвета.
Чл. 6. (1) Заседанията на Съвета се провеждат, ако присъстват най-малко две трети от неговите членове, включително изрично упълномощените представители по чл. 2, ал. 5.
(2) Редовните заседания на Съвета се свикват от неговия председател. Председателят по своя инициатива или по предложение на член на Съвета може да свиква извънредни заседания. Поканата за свикване на редовни и извънредни заседания се прави на хартиен носител и/или по електронен път.
(3) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат по електронен път на членовете на Съвета най-малко 5 дни преди датата на заседанието. Мотивирани предложения за допълване на дневния ред може да предлага всеки член на Съвета в срок до два работни дни преди датата на заседанието. Предложенията в дневния ред се гласуват от Съвета в началото на съответното заседание.
(4) Съветът приема решения с мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието.
(5) При необходимост по предложение на председателя Съветът може да приема решения и неприсъствено, като проектът на решение се представя за подпис от всички членове на Съвета с изключение на командированите и ползващите законоустановен отпуск. Решението се счита за прието, ако бъде подписано от две трети от членовете на Съвета, и се вписва в протокола от следващото заседание.
Чл. 7. (1) За всяко проведено от Съвета заседание се изготвя протокол, в който се вписват подробно всички обстоятелства относно проведеното заседание, в това число – дата, място, час на заседанието, дневният ред и включените в него въпроси, присъстващите членове и другите външни лица, изказванията на всеки от членовете, гласуването по точките от дневния ред, приетите решения, отговорникът/отговорниците за тяхното изпълнение.
(2) Протоколът от заседанието се оформя от секретаря и се подписва от председателя на Съвета. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието, и списък на присъствалите членове.
(3) Препис от протокола от заседанието на Съвета се изпраща на членовете му.
(4) Материалите от заседанията и протоколите се съхраняват в звеното по чл. 9.
Чл. 8. Съветът приема годишна работна програма за своята дейност. Програмата и измененията в нея се приемат по реда на чл. 6, ал. 4.
Чл. 9. (1) Експертно и технически Съветът се подпомага от дирекция „Икономическа и финансова политика“ на Министерството на финансите, която изпълнява функциите на секретариат.
(2) Секретариатът:
1. набира, обобщава и анализира информация във връзка с дейността на Съвета;
2. изготвя и обобщава становища, мнения и експертни заключения;
3. подготвя проекти на документи, които да бъдат одобрени от Съвета;
4. подпомага председателя на Съвета в неговата работа;
5. подготвя докладите по чл. 4, т. 5;
6. организира подготовката и провеждането на заседанията на Съвета;
7. изготвя протоколите от заседанията на Съвета.
Чл. 10. (1) Към Съвета могат да се сформират експертни работни групи съгласно приложението, които в рамките на своята компетентност непосредствено осъществяват практическата подготовка за членство в еврозоната.
(2) Конкретните въпроси, с които ще се занимават работните групи, техните функции и задачи се определят в националния план по чл. 4, т. 4.
(3) Работните групи се състоят от ръководител/и, заместник-ръководител/и, секретар и членове.
(4) Поименният състав на работните групи се определя със заповед на отговорния министър и/или ръководител на отговарящата по проблематиката администрация/институция.
(5) В състава на работните групи могат да се включват и представители на социалните партньори, неправителствените организации, имащи отношение към дейността на Съвета, академичната общност и бизнес организации.
(6) С решение на Съвета могат да се създават нови или да се променят съществуващите работни групи, както и да се сформират временни работни групи за изпълнение на конкретни задачи, като се определя водещото/водещите ведомство/институция.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 21 и чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията.
§ 2. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението Съветът приема програмата по чл. 8.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение към чл. 10, ал. 1

Наименование на работната група
Водеща институция
Председател/и
Основни функции/отговорности
Работна група „Макроикономически анализи и публични финанси“
Министерството на финансите
заместник-министър на финансите
• анализ на степента на номинална и реална конвергенция на икономиката на Република България;
• оценка на ползите и разходите от приемането на еврото;
• изготвяне на предложения за мерки и политика, които да доведат до максимални ползи от въвеждането на еврото, при минимални разходи
Работна група „Публична администрация“
Министерството на финансите, Администрацията на Министерския съвет (АМС)
заместник-министър на финансите, главен секретар на Министерския съвет
Отговаря за подготовката на администрацията за работа с еврото чрез изготвяне на насоки/обучения за безпроблемна замяна на лева с еврото; за адаптиране на информационните системи, използвани на национално и общинско ниво, към новата валута
Работна група „Финансов сектор“
Министерството на финансите, Българската народна банка (БНБ), Комисията за финансов надзор (КФН)
заместник-министър на финансите,
подуправител на Българската народна банка, член на Комисията за финансов надзор
Отговаря за:
• превалутирането на финансовите инструменти от лев в евро;
• адаптиране на системите за клиъринг и сетълмент на ценни книжа към еврото;
• реорганизация на счетоводните системи, финансовата статистика, документацията на банковия и небанковия финансов сектор за работа с еврото
Работна група „Пари и платежни системи“
Българската народна банка
подуправител на Българската народна банка
Отговаря за:
• дизайна на българските евро монети;
• подготовката и провеждането на тръжната процедура за избор на печатница за новата валута и сключване на договор с победителя в търга;
• предоставяне на евро на финансовите институции и изтеглянето на българските левове от обращение;
• адаптиране на платежните системи за работа с еврото
Работна група „Нефинансов сектор“
Министерството на финансите, Министерството на икономиката
заместник-министър на финансите,
заместник-министър на икономиката
Отговаря за успешното въвеждане на еврото в дейността на нефинансовите предприятия чрез изготвянето на насоки за: коректно преизчисляване на цените от лева в евро, за данъчно и счетоводно отчитане в периода, в който и двете валути ще бъдат официално разплащателно средство; за адаптиране на счетоводната, логистичната, стоковата и други системи за работа с еврото
Работна група „Защита на потребителите“
Министерството на икономиката, Комисията за защита на потребителите
заместник-министър на икономиката,
председателят на Комисията за защита на потребителите
• Отговаря за изготвянето и прилагането на мерки за защита на потребителите, включително и на потребителите на финансови продукти и услуги, в процеса на въвеждане на еврото;
• Наблюдава преизчисляването на цените от лева в евро с оглед преодоляване на порочната практика на търговците да закръгляват цените нагоре;
• Инициира кампания за „честно въвеждане на еврото“
Работна група „Комуникации“
Министерството на финансите, Българската народна банка
заместник-министър на финансите,
подуправител на Българската народна банка
• Отговаря за повишаване на обществената информираност по въпросите, свързани с единната европейска валута, чрез разработването и прилагането на специална Комуникационна стратегия за еврото;
• Организира информационни кампании, проучвания на обществената подкрепа за еврото;
• Изготвя информационни материали за различни целеви групи (ученици, пенсионери, домакинства, хора със специални нужди, етнически малцинства);
• Поддържа специален информационен сайт за еврото

 
4486