Министерство на икономиката
брой: 53, от дата 14.7.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.10


Споразумение за икономическо и научно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Ирак

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ
за икономическо и научно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Ирак (Утвърдено с Решение № 329 от 21 май 2014 г. на Министерския съвет. В сила от 12 юни 2015 г.)
Преамбюл
Правителството на Република България и правителството на Република Ирак (наричани по-нататък „Договарящите се страни“),
Съзнавайки, че членството на Република България в Европейския съюз и произтичащите от това задължения за Република България изискват по-нататъшно подобряване и усъвършенстване на договорно-правната база на двустранните икономически отношения,
Уверени, че това Споразумение ще допринесе за развитието на икономическите връзки между тях чрез активизиране на взаимноизгодното търговско, икономическо, научно, техническо и технологично сътрудничество,
се договориха, както следва:
Член 1
Договарящите се страни съдействат за развитието и разширяването на тяхното взаимноизгодно икономическо сътрудничество.
Член 2
Договарящите се страни полагат усилия за развитие на двустранното си сътрудничество на широка основа, и в частност в областите, посочени в приложение № 1 към това Споразумение.
Член 3
Договарящите се страни развиват и разширяват икономическото си сътрудничество чрез осъществяване на мерките, посочени в приложение № 2 на това Споразумение.
Член 4
С цел осъществяване и развитие на целите на това Споразумение Договарящите се страни създават Българо-иракска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, чиито задачи и начин на функциониране са определени в приложение № 3 на това Споразумение.
Член 5
Това Споразумение не накърнява правата и задълженията на Договарящите се страни, произтичащи от други регионални и международни споразумения, като членството на Република България в Европейския съюз или членството на Република Ирак в Голямата арабска зона за свободна търговия, или членството в други международни организации.
Член 6
Договарящите се страни уреждат посредством преговори всички спорове, които могат да възникнат между тях по отношение на прилагането и тълкуването на това Споразумение.
Член 7
Това Споразумение може да бъде изменяно по взаимно съгласие между Договарящите се страни, като настъпилите промени се отбелязват в отделни за всяко изменение протоколи.
Член 8
Приложенията и протоколите към това Споразумение са неразделна част от него.
Член 9
1. Това Споразумение влиза в сила от датата на получаването на последното уведомление, с което Договарящите се страни взаимно се уведомяват, че са изпълнени вътрешните процедури за влизането му в сила.
2. Това Споразумение е със срок на валидност от пет години и се подновява автоматично за същия период, освен ако някоя от Договарящите се страни не уведоми другата писмено за своето намерение да го прекрати или измени шест месеца преди изтичането му.
3. Действието на Споразумението се прекратява на първия ден от шестия месец след датата, на която уведомлението е получено по дипломатически път от другата Договаряща се страна.
В уверение на горното долуподписаните лица, надлежно упълномощени за целта, подписаха това Споразумение.
Изготвено и подписано в София на 29 ноември 2013 г., 25 Мухаррам 1435 по Хиджра, в два оригинални екземпляра на български, арабски и английски език, като всички текстове са с еднаква правна сила. В случай на различия в тълкуването на това Споразумение меродавен ще бъде текстът на английски език.

За правителството
За правителството
на Република България:
на Република Ирак:
Драгомир Стойнев,
Хаирула Хасан
министър на
Бабакр,
икономиката
министър на
и енергетиката
търговията

Приложение № 1
Областите на икономическо сътрудничество включват:
1. Промишленост:
 – машиностроене;
 – добивна промишленост;
 – металургия;
 – преработвателна промишленост;
 – електронна и електромашиностроителна промишленост;
 – химическа промишленост;
 – нефтопреработвателна промишленост;
 – фармацевтична промишленост.
2. Селско стопанство:
 – растениевъдство и животновъдство;
 – хранително-вкусова промишленост.
3.   Горско стопанство.
4.   Енергетика.
5.   Научноизследователска и развойна дейност.
6.   Строителство и строителна промишленост.
7.   Телекомуникации, изчислителна техника и информатика.
8.   Транспорт и логистика.
9.   Опазване на околната среда.
10. Туризъм.
11. Насърчаване на инвестициите.
12. Сътрудничество в областта на малките и средните предприятия.
13. Образование.
14. Здравеопазване.
15. Наука и технологии.
16. Развитие на административния капацитет.
17. Управление на качеството и стандартизация.
Приложение № 2
Мерки за разширяване и задълбочаване на икономическото сътрудничество
1.   Укрепване на сътрудничеството в икономическата област между правителствените институции, професионалните организации и бизнес средите, камари и асоциации, включително обмен на икономическа информация от взаимен интерес, както и взаимни посещения на представители на институциите и бизнеса от двете страни.
2.   Улесняване създаването на нови и разширяване на съществуващите бизнес контакти, насърчаване на взаимните контакти и посещения на частни лица и предприемачи.
3.   Обмен на бизнес информация, участие в международни панаири и изложения, оказване на съдействие за организиране на мероприятия за представители на публичния сектор и бизнеса, семинари, конференции, симпозиуми.
4.   Съдействие за повишаване ролята на малките и средните предприятия (МСП) в двустранните икономически отношения.
5.   Сътрудничество в областта на маркетинга, консултантските и експертните услуги в областите от взаимен интерес.
6.   Развитие на по-тесни връзки и сътрудничество между финансовите и банковите институции.
7.   Оказване на съдействие за развитието на двустранната инвестиционна дейност.
8.   Оказване на съдействие при откриване на представителства и клонове на компании на двете страни съгласно законовите и подзаконовите нормативни актове и законодателството на двете страни.
9.   Насърчаване на международното сътрудничество в областта на икономиката и на науката.
10. Разширяване на сътрудничеството на пазарите на трети страни.
11. Обмен на информация за програми и проекти; насърчаване участието на предприемачите в тяхната реализация.
Приложение № 3
Задачи, структура и начин на функциониране на Българо-иракската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество
1.  Задачите на Българо-иракската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, наричана по-нататък „Комисията“, включват:
–  обсъждане на въпроси, свързани с развитието на двустранните икономически отношения;
–  определяне на нови възможности за развитие на двустранните икономически отношения;
–  разработване на предложения за подобряване на условията за икономическо сътрудничество между организациите на двете страни;
–  представяне на предложения по прилагането на това Споразумение.
2.   Комисията е съставена от представители на българската и на иракската страна. Всяка Договаряща се страна определя председател от своя страна, наричан „Съпредседател“, на министерско ниво. Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Министерството на търговията на Република Ирак определят „Секретар“ на своята част от Комисията.
     За обсъждане на отделни въпроси Комисията може да реши да създаде работни групи, като определя техните задачи и срокове за изпълнението на задачите.
3.   Редовните заседания на Комисията се провеждат ежегодно в столиците на двете страни на ротационен принцип.
     Съпредседателите на Комисията се договарят за свикването и дневния ред на съответното заседание на Комисията не по-късно от един месец преди заседанието.
     Със съгласието на Съпредседателите на заседанията на Комисията могат да бъдат обсъждани и въпроси, които не са изрично включени в предварителния дневен ред.
     По предложение на всеки от Съпредседателите може да бъде свикано извънредно заседание на Комисията или среща на Съпредседателите на Комисията.
     На заседанията на Комисията могат да се канят съветници и експерти.
     Работен език на Комисията е английският език.
     За всяко заседание и за проведените обсъждания по време на заседанието се съставя протокол на английски език.
     В периода между заседанията Съпредседателите на Комисията, или по техни указания, секретарите обсъждат в работен порядък въпроси, свързани с дейността на Комисията.
4461