Министерски съвет
брой: 50, от дата 3.7.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 156 от 26 юни 2015 г. за изменение на Постановление № 440 на Министерския съвет от 2014 г. за преобразуване на национални музеи

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г.
за изменение на Постановление № 440 на Министерския съвет от 2014 г. за преобразуване на национални музеи (ДВ, бр. 107 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Навсякъде в постановлението думите „Национален музеен комплекс – София“ се заменят с „Национална галерия“, а думите „Националният музеен комплекс – София“ и „Националния музеен комплекс – София“ се заменят с „Националната галерия“.
Заключителни разпоредби
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 1 от Постановление № 14 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на културата (обн., ДВ, бр. 11 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 25, 35, 58 и 83 от 2011 г., бр. 82 от 2013 г., бр. 23 и 107 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) т. 78 се изменя така:
„78. Национална галерия“.
§ 3. В чл. 1 от Постановление № 146 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване охраната на обекти от национално значение в рамките на определената обща численост и бюджета на Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 58 от 2010 г.; изм., бр. 107 от 2014 г.) думите „Националния музеен комплекс – София“ се заменят с „Национална галерия“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
4351