Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването
брой: 46, от дата 23.6.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.16


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм., бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2007 г. и бр. 2 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. информация за безопасност и здраве, в това число данните от информационния лист за безопасност, изготвен съгласно изискванията на приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OB L 396 от 30.12.2006 г.) (Регламент (ЕО) № 1907/2006), предоставен от доставчика на веществото или сместа или от всеки участник във веригата на доставки, от когото се изисква да извърши оценка на безопасността на химичното вещество или смес;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Производителите, вносителите и участ­ниците във веригата на доставки на химични агенти са длъжни при поискване да предоставят на работодателя:
1. цялата информация по чл. 3, ал. 2, т. 2 за опасните химични агенти, необходима за изготвяне на оценката на риска на работещите;
2. друга налична информация, необходима за специфичната оценка на риска за потребителите, за предоставянето на която не са въведени задължения в Регламент (ЕО) № 1907/2006 и Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353 от 31.12.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 1272/2008).“
§ 2. В чл. 13 т. 4 се изменя така:
„4. достъп до информационните листове за безопасност на използваните химични агенти, предоставени от доставчиците в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;“.
§ 3. В чл. 15, ал. 5 думите „дирекция „Областна инспекция по труда“ се заменят с „дирекция „Инспекция по труда“.
§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба в т. 2 се правят следните изменения:
1. Буква „а“ се изменя така:
„а) всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасен съгласно класовете на физични опасности и/или на опасности за здравето, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008, независимо от това, дали химичният агент е класифициран като опасен съгласно посочения регламент;“.
2. Буква „б“ се отменя.
3. В буква „в“ думите „опасен по т. 1 и 2“ се заменят с „опасен по буква „а“.
§ 5. В § 1а от преходните и заключителните разпоредби се създава т. 7:
„7. Директива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1 от 5.03.2014 г.).“
Министър на труда и социалната политика: Ивайло Калфин
Министър на здравеопазването: Петър Москов
4118