Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването
брой: 46, от дата 23.6.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (обн., ДВ, бр. 94 от 2003 г.; изм., бр. 8 от 2004 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „Наредба № 1 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (ДВ, бр. 32 от 2003 г.)“ се заменят с „Наредба № 9 от 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (ДВ, бр. 71 от 2006 г.)“.
§ 2. В чл. 12 думите „Наредбата за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа“ се заменят с „Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8 от 2004 г.)“.
§ 3. В чл. 21, ал. 8 съкращението „Д „ОИТ“ се заменя с „териториалната дирекция „Инспекция по труда“, а съкращението „ХЕИ“ се заменя с „регионална здравна инспекция“.
§ 4. В чл. 24, ал. 1 думите „Наредба № 14 от 1998 г. за службите по трудова медицина (ДВ, бр. 95 от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ, бр. 14 от 2008 г.)“.
§ 5. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1 се правят следните изменения:
a) в т. 1:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) вещество или смес, които отговарят на критериите за класифициране като канцерогенни в категория 1A или 1В, посочените в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353 от 31.12.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 1272/2008);“
бб) буква „б“ се отменя;
б) в т. 2:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) вещество или смес, които отговарят на критерии за класифициране като мутагенни за зародишните клетки в категория 1A или 1В, посочените в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008;“
бб) буква „б“ се отменя.
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (ОВ L 158 от 30.04.2004);
2. Директива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1 от 5.03.2014 г.).“
§ 6. Навсякъде в наредбата думата „препарат“ се заменя със „смес“, а „препарати“ със „смеси“.
Министър на труда и социалната политика: Ивайло Калфин
Министър на здравеопазването: Петър Москов
4117