Народно събрание
брой: 44, от дата 16.6.2015 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за приемане на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България № 554-01-103 от 26 май 2015 г., както следва:
Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Чл. 1. (1) Законопроектът за изменение и допълнение на Конституцията на Република България № 554-01-103 от 26 май 2015 г. се обсъжда и приема от Народното събрание на три гласувания в различни дни съгласно чл. 155, ал. 1 от Конституцията на Република България.
(2) Срокът по чл. 154, ал. 2 от Конституцията на Република България започва да тече от деня на внасянето на законопроекта по ал. 1.
Чл. 2. (1) Временната комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, създадена с Решение на Народното събрание от 28 май 2015 г., изпълнява функциите на водеща комисия. На сайта на Временната комисия на интернет страницата на Народното събрание се публикуват стенографските протоколи от заседанията ù,докладите на комисията, както и становищата и предложенията, постъпили по законопроекта.
(2) Заседанията на Временната комисия се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 3. (1) На първо гласуване законопроектът се разглежда, след като Народното събрание изслуша доклада на комисията, а мотивите на вносителите – в рамките на 20 минути.
(2) При първото гласуване законопроектът се обсъжда и гласува по принцип и в цялост. Народните представители се изказват по основните положения на законопроекта. Обсъждането се провежда при условията и по реда за обсъждане на законопроекти при първо гласуване и съгласно чл. 55 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като за най-малката от парламентарните групи времето не може да бъде по-малко от 15 минути, а за най-голямата от тях – 45 минути.
(3) Законопроектът е приет на първо гласуване, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители.
(4) Ако законопроектът получи по-малко от три четвърти, но не по-малко от две трети от гласовете на всички народни представители, се поставя за ново разглеждане не по-рано от два и не по-късно от пет месеца. При новото разглеждане законопроектът се приема, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители.
Чл. 4. (1) Народните представители могат да правят писмени предложения за изменение и допълнение в приетия на първо гласуване законопроект в сроковете по чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Срокът не може да бъде по-кратък от 7 дни. Не се разглеждат предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
(2) Комисията внася в Народното събрание доклад, който съдържа направените в срок писмени предложения на народни представители и становището на комисията по тях.
(3) При второто гласуване законопроектът се обсъжда и приема текст по текст, при условията и по реда на чл. 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(4) В случая по чл. 3, ал. 3 законопроектът е приет на второ гласуване, ако за всеки текст са гласували три четвърти от всички народни представители.
(5) Текстовете, които не са подкрепени от три четвърти от всички народни представители, но са подкрепени от две трети от тях, се разглеждат и приемат по реда на чл. 3, ал. 4.
(6) Когато законопроектът е приет на първо гласуване по реда на чл. 3, ал. 4, приети на второ гласуване са текстовете, за които са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители.
(7) Текстовете, които не са подкрепени от две трети от всички народни представители, са отхвърлени.
Чл. 5. (1) Между второ и трето гласуване не се правят предложения по текстовете. След второто гласуване комисията представя текста за трето гласуване, в който тя може да предлага само редакционно-технически поправки.
(2) Третото гласуване е гласуване на законопроекта в цялост. Гласуването е поименно.
(3) В случая по чл. 4, ал. 4 законопроектът е приет на трето гласуване, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители.
(4) В случаите по чл. 4, ал. 5 и 6 законопроектът е приет на трето гласуване, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители.
2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 10 юни 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4022