Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 45, от дата 19.6.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.5


Споразумение за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Йордания, между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България – Изпълнителна агенция „Морска администрация“, и Министерството на транспорта на Хашемитско кралство Йордания – „Морска администрация“

 

 

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ
за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Йордания, между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България – Изпълнителна агенция „Морска администрация“, и Министерството на транспорта на Хашемитско кралство Йордания – „Морска администрация“
(Одобрено с Решение № 618 от 17 октомври 2013 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването – 7 май 2015 г.)
(Признаване на свидетелствата за правоспособност съгласно изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г., както е изменена)
1. Това Споразумение се отнася за признаване на националните свидетелства за правоспособност и е в съответствие с изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г., както е изменена. Конвенцията се нарича по-долу „Конвенцията STCW“, а Кодексът, приложен към Конвенцията STCW – „Кодексът STCW“. Това Споразумение е в съответствие с националното законодателство на всяка от Страните.
2. За целите на това Споразумение:
– Терминът „Администрация“ означава Морската комисия на Йордания.
– Терминът „Издаващ орган“ означава Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на Република България.
–  Администрацията и издаващият орган са наричани по-долу „Страните“.
3. Компетентните органи на Страните, отговорни за прилагането на това Споразумение (наричани по-долу „компетентни органи“), са:
Администрация: Морската комисия на Йордания
Длъжност: Генерален директор
Тел.: +962-3-2015858
Факс: +962-3-2031553
Адрес: П.К. 171, гр. Акаба 77110, Йордания
Електронен адрес: jma@jma.gov.jo; jma_register@jma.gov.jo
Електронна страница: http://www.jma.gov.jo
Издаващ орган: Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на Република България
Длъжност: Изпълнителен директор
Тел: +359-2-9300910
Факс: +359-2-9300920
Адрес: ул. „Дякон Игнатий“ 9, София 1000, България
Електронен адрес: bma@marad.bg
Електронна страница: http://www.marad.bg
4. (1) Компетентните органи могат да определят едно или повече лица да изпълняват от тяхно име всякакви дейности, произтичащи от това Споразумение, като взаимно се уведомяват в писмен вид за имената, длъжностите и данните за контакт на определените лица.
(2) Компетентните органи взаимно се уведомяват с факс или по електронен път за промяна на имената, длъжностите и данните за контакт на лицата, определени по ал. 1.
5. Отчитайки препоръката за сътрудничество между държавите – страни по Конвенцията STCW, одобрена от Комитета по морска безопасност (MSC) към Международната морска организация (ИМО) по време на 73-тата сесия на Комитета през май 2000 г. (MSC/Circ. 950), и разпоредбите на Правило I/10 на Конвенцията STCW, включително относимите разпоредби на Кодекса STCW, Страните се споразумяха за следното:
(1) Издаващият орган е страната, чиито национални свидетелства се признават, а администрацията е страната, която издава потвърждение за признаване на свидетелство (наричано по-долу „Потвърждение за признаване от Държавата на знамето“) като доказателство за такова признаване.
(2) Администрацията издава Потвърждение за признаване от Държавата на знамето в съответствие с Правило I/2, ал. 7 на Конвенцията STCW след установяване на съответствие на издаващия орган с изискванията на Правило I/7 на Конвенцията STCW и Раздел A-I/7 на Кодекса STCW.
(3) Издаващият орган гарантира, че подготовката и оценяването на моряците в съответствие с изискванията на Конвенцията STCW е администрирана и контролирана в съответствие с разпоредбите на Раздел A-I/6 на Кодекса STCW, както и че се поддържа регистър или регистри на всички свидетелства за правоспособност, както и на потвърдени такива и информацията ще бъде достъпна в съответствие с изискванията на Правило І/2, алинеи 14 и 15 на Конвенцията STCW.
(4) Издаващият орган освен това гарантира, че лицата, отговорни за подготовката и оценяването на моряците, притежават квалификация, съответстваща на разпоредбите на A-I/6 на Кодекса STCW, относно вида и нивото на подготовка и оценяване.
(5) С цел признаване на свидетелствата за правоспособност от администрацията като Държава на знамето издаващият орган гарантира и потвърждава с всички необходими средства, че изпълнява разпоредбите на Конвенцията STCW и продължава да го прави, като дава своето съгласие на администрацията да:
i. посети тренировъчните съоръжения с цел да извърши проверка на тренировъчните съоръжения и процедурите на издаващия орган, като администрацията изпраща известие 30 дни преди очакваната дата на посещението чрез факс или по електронен път от името на ръководното лице на администрацията, адресирано до ръководното лице на издаващия орган; известието съдържа:
– целта на посещението;
– тренировъчните съоръжения и процедури, които ще бъдат посетени и инспектирани от администрацията;
– списък на представителите на администрацията, които ще вземат участие в посещението;
ii. извърши проверка на процедурите, прилагани от издаващия орган, или
iii. преглед на одобрените или използвани политики от издаващия орган с цел изпълнение на изискванията на Конвенцията STCW във връзка със следното:
– стандарти за компетентност;
– издаване, потвърждаване, препотвърждаване и отмяна на свидетелствата за правоспособност;
– регистрация на свидетелствата за правоспособност;
– стандарти за медицинска годност на моряците;
– процес на комуникация и отговор на запитвания за потвърждаване.
(6) Издаващият орган дава на администрацията достъп до резултатите от оценката на качеството, извършена в съответствие с Правило I/8 на Конвенцията STCW.
(7) Издаващият орган предприема необходимите действия, за да осигури и поддържа подходящи средства за улесняване на комуникацията и бързия отговор, по-конкретно в писмен вид, чрез факс или по електронен път, за проверка на автентичността на свидетелствата за правоспособност и за постоянно прилагане Правилата на Конвенцията STCW. В допълнение издаващият орган отговаря писмено чрез факс или по електронен път в период от 5 работни дни на запитвания по искане на администрацията относно автентичността на свидетелствата за правоспособност, като те подлежат на обработка от непрекъснато работеща електронна база данни на издаващия орган.
(8) i. В случай на значителни промени във връзка с договореностите относно подготовката и издаването на свидетелствата за правоспособност издаващият орган трябва в период от 90 дни да уведоми писмено администрацията за тях.
ii. За целите на ал. i за значителни промени се считат:
а) промени на длъжността или данните за контакт на компетентния орган, отговорен за прилагане на това Споразумение;
б) промени на процедурите, посочени в това Споразумение или в произтичащи от него;
в) промени, които значително променят информацията, подадена до Международната морска организация (ИМО) в съответствие с Раздел A-I/7 на Кодекса STCW.
(9) Издаващият орган признава в съответствие с разпоредбите на Правило I/10, ал. 6 от Конвенцията STCW, че издадените от нея потвърждения от Държавата на знамето на свидетелствата за правоспособност, издадени от друга държава – страна по Конвенцията STCW, няма да изискват последващо признаване от администрацията.
(10) Администрацията изисква от моряците, които са на управленско ниво, да имат познания в областта на морското ù законодателство за целите на функциите, които изпълняват. 
 (11) Администрацията има право да прекрати, отмени или да откаже потвърждаването като Държава на знамето на свидетелства за правоспособност поради дисциплинарни или други целесъобразни причини. Администрацията уведомява по съответния ред издаващия орган, като се мотивира за своето решение в период от 90 дни от прекратяването, отмяната или отказване на потвърждаването на свидетелства за правоспособност.
6. (1) Споразумението влиза в сила от датата на неговото подписване от Страните.
(2) Споразумението е в сила 5 години от датата на неговото подписване от Страните и се подновява автоматично за следващите 5 години, освен ако една от Страните не прекрати действието му с писмено уведомление до другата страна най-малко 90 дни преди датата на изтичане на Споразумението.
(3) Това Споразумение може да бъде съществено изменяно само с писменото съгласие на двете Страни. Неспазването на това изискване може да доведе до прекратяване на Споразумението от другата страна. Действието на Споразумението се прекратява 90 дни от датата на получаване на писменото искане за неговото прекратяване.
(4) Допълнителните разпоредби към Споразумението, които не го променят по същество, а само го допълват, могат да бъдат добавяни по взаимно съгласие на двете Страни.
(5) Съставено в два екземпляра на български, арабски и английски език, всеки с еднаква сила. В случай на разминаване в тълкуването на това Споразумение за меродавен се приема текстът на английски език.

За правителството на
За правителството
Република България:
на Хашемитско
Ивайло Московски,
кралство Йордания:
министър на транспорта,
Лина Шбийб,
информационните
министър
технологии и съобщенията
на транспорта
Дата: 7.05.2015 г.
Дата: 7.05.2015 г.

4014