Министерство на образованието и науката
брой: 39, от дата 29.5.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.22


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (обн., ДВ, бр. 6 от 1997 г.; попр., бр. 8 от 1997 г.; доп., бр. 73 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 101 от 1999 г.)
§ 1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и техните работодатели по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с чл. 130 и 131 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 68 от 1999 г.).
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „професионално“ се заменя с думата „кариерно“.
2. Създава се т. 3:
„3. да обнови и обогати професионалната компетентност на педагогическите кадри за ефективно изпълнение на възложената работа, включително за усвояването на нови методи и техники на обучение, на подкрепа и консултиране на децата и на учениците.“
§ 3. В чл. 7 думите „специализираните институти за повишаване на квалификацията на учителите“ се заменят с „департаментите в структурата им, които присъждат професионално-квалификационни степени“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думата „инструктивен“ се заменя с думата „въвеждащ“;
б) създава се т. 8:
„8. майсторски клас и др.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) След успешно завършване на обучението за повишаване на квалификацията във формите, провеждани от департаментите и висшите училища по чл. 7, педагогическите кадри получават:
1. удостоверение за допълнително обучение или специализация – за обученията по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 8;
2. свидетелство за професионално-педагогическа специализация – за обучението по ал. 1, т. 4.“
§ 5. В чл. 10 се създава т. 5:
„5. прилагат нови методи на обучение, подходи за организация на обучението и управление на образованието, включително за управление на групата в детската градина и на класа в училище.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. институционално, което се отнася за квалификационните дейности в училището, детската градина или обслужващото звено;“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „училищно“ се заменя с „институционално“;
б) в т. 2 думите „и домовете за професионално-творческо развитие на учителите“ се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Регионалните инспекторати по образованието разработват годишни планове за квалификация на педагогическите кадри на регионално равнище, част от плана по чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието (ДВ, бр. 61 от 2003 г.), като организират и координират изпълнението им.“
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „училищно“ се заменя с „институционално“.
2. В ал. 2 думата „работа“ се заменя с думите „квалификационни дейности“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Детските градини, училищата и обслужващите звена разработват план за квалификационната дейност като част от годишния им план в съответствие с политики и приоритети, определени в стратегията за развитие на институцията и с установените потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като думата „училищно“ се заменя с „институционално“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като думите „специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите“ се заменят с думите „департаментите по чл. 7“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Департаментите, които присъждат професионално-квалификационни степени, разработват годишни планове за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „специализираните институти за повишаване на квалификацията на учителите: ЦИУУ – София, ИПКУ – Варна, и ИПКУ – Стара Загора“ се заменят с „Департамента за информация и усъвършенстване на учители, София (ДИУУ – София), Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование, Варна (ДИКПО – Варна), и Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите, Стара Загора (ДИПКУ – Стара Загора)“.
2. В ал. 2 думата „институтите“ се заменя с „департаментите“.
§ 10. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. заявление по образец до директора на съответния департамент (приложение № 6);“.
2. В т. 2 думата „диплом“ се заменя с „диплома“.
3. В т. 5:
а) в буква „а“ думитe „експерт в“ се заменят с „началника на“;
б) в буква „б“ думите „и експерт в РИ на МОНТ“ се заличават;
в) в буква „в“ думите „и експерт в МОНТ“ се заличават;
г) в буква „г“ думите „началник управление и експерт в МОНТ“ се заменят с „министъра на образованието и науката или оправомощено от него лице“.
д) в буква „д“ думите „началник управление и заместник-министър в МОНТ“ се заменят с „министъра на образованието и науката или оправомощено от него лице“.
4. В т. 7 след думата „публикации“ се добавят думите „в периодични издания“.
§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „четири последователни“ се заменят с „две“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит могат да придобият педагогически кадри, учители по спортна подготовка в спортните училища, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания:
1. от I до XII място включително от световни първенства;
2. от I до VIII място включително от европейски първенства;
3. от I до IV място включително от балкански първенства;
4. от I до III място включително от държавни първенства на страната.“
§ 12. В чл. 23, ал. 1 думите „специализираните институти за повишаване на квалификацията на учителите“ се заменят с „департаментите“.
§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „педагогика“ се поставя запетая и се добавят думите „социална педагогика“.
2. В ал. 3 след думата „степен“ се добавя думата „не“.
§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „института“ се заменя с „департамента“.
2. В ал. 2 думата „института“ се заменя с „департамента“.
§ 15. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби след думата „специалисти“ се добавя „и експерти“.
§ 16. В § 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „специалисти“ се добавя „и експерти“.
2. В ал. 2 думите „експерт по организация и управление“ се заменят с думите „началника на“.
§ 17. В § 3 от допълнителните разпоредби след думата „изборно“ се добавя „или“.
§ 18. В допълнителните разпоредби се създава § 5а:
„§ 5а. По смисъла на тази наредба „майсторски клас“ е интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики.“
§ 19. В § 7 от допълнителните разпоредби след думата „технологиите“ се поставя запетая и се добавят думите „Колективния трудов договор за системата на народната просвета и/или вътрешните правила за работната заплата“.
§ 20. Навсякъде в текста на наредбата думите „регионалните инспекторати на МОНТ“, „Министерството на образованието, науката и технологиите“, „министъра на образованието, науката и технологиите“ се заменят съответно с „регионалните инспекторати по образованието“, „Министерството на образованието и науката“ и „министъра на образованието и науката“, а абревиатурите „РИ на МОНТ“ и „МОНТ“ – с „РИО“ и „МОН“.
§ 21. Приложения № 1 – 5 към чл. 15, ал. 2 се изменят така:
„Приложение № 1 към чл. 15, ал. 2
...............................................................
(висше училище, град)
                                                   ................................        ................................                                      
 (департамент)                        (град)
СВИДЕТЕЛСТВО
за професионално-квалификационна степен
Регистрационен № ............../................... 20 .................  г.
............................................................................................... ,
  (трите имена по лична карта)
ЕГН ................, роден(а) на ............., в ........................... ,
                                                          (гр./с.)
завършил(а) ........................................................................ ,
                            (учебно заведение)
образователно-квалификационна степен ........................ ,
специалност: ………......, диплома серия ............................. ,
№ .......................................... от ......................................... ,
                                                            (дата)
придобил(а) втора професионално-квалификационна степен
на ...............................  
              (дата)
със  свидетелство № ........., изд. от ....................................
                                              (департамент)
въз основа на .......... и заповед на директора на
............................................................................................... ,
             (департамент)
придобива ПЪРВА професионално-квалификационна степен.
Директор: ...............        Ректор: ……………….
                          (подпис)                     (подпис и печат)
Приложение № 2 към чл. 15, ал. 2
...............................................................
 (висше училище, град)
                                                     ................................              .................................                                      
 (департамент)                     (град)
 
СВИДЕТЕЛСТВО
за професионално-квалификационна степен
Регистрационен № ............/..................... 20 .................  г.
............................................................................................... ,
                  (трите имена по лична карта)
ЕГН ....................., роден(а) в............................................ ,
                                                     (гр./с.)
завършил/а ..........................., гр. ..................................... ,
                 (учебно заведение)
образователно-квалификационна степен ........................ ,
специалност: ........................................................................ ,
диплома серия .................................................................... ,
№ ................. от .................................................................  ,
                                (дата на издаване)
придобил(а) трета професионално-квалификационна степен
на ...................................
        (дата)
със  свидетелство № ..................., изд. от ..........................  
                                                                        (департамент)
въз основа на ......................................................................
и заповед на директора на ............................................... ,
                                                   (департамент)
придобива ВТОРА професионално-квалификационна степен.
Директор: ...............         Ректор: ……………….
                              (подпис)                   (подпис и печат)
Приложение № 3 към чл. 15, ал. 2
...............................................................
 (висше училище, град)
                                     ................................       .................................                                      
 (департамент)        (град)
СВИДЕТЕЛСТВО
за професионално-квалификационна степен
Регистрационен № ............../................ 20 ....................  г.
............................................................................................... ,
      (трите имена по лична карта)
ЕГН ............................., роден(а) в ................................... ,
                                                 (гр./с.)
завършил(а) ........................................................................ ,
                             (учебно заведение)
образователно-квалификационна степен ........................ ,
специалност: ………......, диплома серия ............................. ,
№ .......................................... от ......................................... ,
                                                            (дата)
придобил(а) четвърта професионално-квалификационна степен
на ....................
       (дата)
със  свидетелство № ........., изд. от ....................................
                                                            (департамент)
въз основа на .......... и заповед на директора на
............................................................................................... ,
             (департамент)
придобива ТРЕТА професионално-квалификационна степен.
Директор: ...............        Ректор: ……………….
                              (подпис)                       (подпис и печат)
 
Приложение № 4 към чл. 15, ал. 2
...............................................................
 (висше училище, град)
                                                           ................................        .................................                                      
                   (департамент)                            (град)
                                              
СВИДЕТЕЛСТВО
за професионално-квалификационна степен
Регистрационен № ............../.............. 20 ......................  г.
............................................................................................... ,
                    (трите имена по лична карта)
ЕГН ............................., роден(а) в ................................... ,
                                                                  (гр./с.)
завършил(а) ........................................................................ ,
                           (учебно заведение)
гр. ......................................................................................... ,
образователно-квалификационна степен ........................ ,
специалност: ………......, диплома серия ............................. ,
№ .......................................... от ......................................... ,
                                                                   (дата)
придобил(а) пета професионално-квалификационна степен
на ......................
    (дата)
със  свидетелство № ........., изд. от ...................................
                                                               (департамент)
въз основа на .......... и заповед на директора на
............................................................................................... ,
              (департамент)
придобива ЧЕТВЪРТА професионално-квалификационна степен.
Директор: ...............      Ректор: ……………….
                              (подпис)               (подпис и печат)
 
Приложение № 5 към чл. 15, ал. 2
...............................................................
 (висше училище, град)
                                                     ................................              .................................                                      
 (департамент)                             (град)
СВИДЕТЕЛСТВО
за професионално-квалификационна степен
Регистрационен № ............../.............. 20 ......................  г.
............................................................................................... ,
                   (трите имена по лична карта)
ЕГН ............................., роден(а) в ................................... ,
                                                            (гр./с.)
завършил(а) ..........................., гр. ..................................... ,
           (учебно заведение)
образователно-квалификационна степен ........................ ,
специалност: ………......, диплома серия ............................. ,
№ .......................................... от ......................................... ,
                                                            (дата)
въз основа на ................ и заповед на директора на
................................................................................................
                       (департамент)
придобива ПЕТА професионално-квалификационна степен.
Директор: ...............      Ректор: ……………….
                                (подпис)                (подпис и печат)“
 
§ 22. Приложение № 6 към чл. 17, ал. 1, т. 1 се изменя така:
 „Приложение № 6 към чл. 17, ал. 1, т. 1
Вх. № ....... от ........
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ................................
       (департамент)
ГР. ................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от .............................................., ЕГН ................................ ,
  (име, презиме, фамилия)
роден(а) в гр. (с.) ......................., обл. ............................. ,
завършил(а) ................................, гр. ................................ ,
                        (висше училище)
образователно-квалификационна степен ........................ ,
специалност: ........................................................................ ,
диплома № ......................../.................................................
                                                     (дата)
Месторабота ........................., гр. (с.) ............................... ,
обл. ........................, длъжност .......................................... ,
преподавател по ................................................................. ,
дом. адрес: ............................., тел.:....................................
МОЛЯ ДА БЪДА ДОПУСНАТ(А) ДО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН.
ПРИЛАГАМ:
1. Диплома за завършено образование
2. Препис-извлечение от трудовата книжка
3. Препоръка
4. .....................................................................................
5. .....................................................................................
6. .....................................................................................
7. .....................................................................................
Дата: ...............      Подпис: ............................................. “
 
§ 23. Приложение № 7 към чл. 20, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 7 към чл. 20, ал. 3
................................................................................................
 (наименование на висшето училище, град)
................................................................................................
(факултет, департамент)
................................................................................................
(град)
СВИДЕТЕЛСТВО
за професионално-педагогическа специализация
............................................................................................... ,
            (име, презиме, фамилия)
ЕГН ............., роден(а) на ....................................... 19..... г.,
в гр. (с.) .................., община ............................................ ,
област ...................., е завършил(а) едногодишна професионално-педагогическа специализация в периода от ........................ г. до .......... г.
по ..........................................................................................
               (тематика)
със среден успех ...................................................................
                                        (с думи и цифри)
Ректор: ...................                    Ръководител
      (подпис и печат)                 на основно звено: ...........................
                                                                                         (подпис)
Регистрационен № ................../....................................... г.
                                                     (дата на издаване)
ПРИЛОЖЕНИЕ
към свидетелство за професионално-педагогическа специализация
............................................................................................... ,
                   (име, презиме, фамилия)
притежаващ(а) диплома серия ………., № ........................ ,
издадена от ........................................................................ .,
                     (учебно заведение)
специалност ......................................................................... ,
по време на обучението по ................................................
е защитил(а) дипломна работа на тема .......................... ,
успех от защитата .............................................................. ,
                                                  (с думи и цифри)
и е изучавал(а) и положил(а) изпити по следните учебни дисциплини:
 №           Учебна                  Оценка
             дисциплина         (с думи и цифри)
......       ......................        ...............................             
......       ......................        ...............................             
......       ......................        ...............................             
Среден успех: ..................
Ректор: ...................       Ръководител
(подпис и печат)           на основното звено: ................
                                                                             (подпис)
Приложението не е валидно без свидетелство за професионално-педагогическа специализация, серия .......................... №         
с регистрационен № ............................./.......................... г.
                                                                            (дата)
Министър: Тодор Танев
3478