Театрален колеж „Любен Гройс“   София
брой: 36, от дата 19.5.2015 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.25


конкурс за доценти

 

60. – Театралният колеж „Любен Гройс“ – София, обявява конкурс за доценти по: професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, специалност: „Актьорство за драматичен театър“ – един; професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, специалност: „Актьорство за драматичен театър“, за нуждите на учебната дисциплина „Сценична реч“ – един; професор по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство за нуждите на учебната дисциплина: „Костюмография и грим в театъра, киното и модния дизайн“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на Театрален колеж „Любен Гройс“ – София 1504, бул. Евлоги Георгиев 169 (срещу Консерваторията), ет. 2, тел. 02/428-11-03 – Учебен отдел.
3278