Президент на републиката
брой: 33, от дата 8.5.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 74 за назначаване на полковник Пламен Николов Богданов на длъжността началник на Националния вое­нен университет „Васил Левски“ и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 30 юни 2015 г.

 

УКАЗ № 74
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Назначавам полковник Пламен Николов Богданов на длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“, считано от 30 юни 2015 г.
2. Удостоявам полковник Пламен Николов Богданов с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 30 юни 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3096