Министерски съвет
брой: 32, от дата 5.5.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.33


Решение № 275 от 28 април 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Корал“, община Царево, област Бургас

 

РЕШЕНИЕ № 275
ОТ 28 АПРИЛ 2015 Г.
за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Корал“, община Царево, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б и 8д от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, § 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и мотивиран доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна държавна собственост – морски плаж „Корал“, община Царево, област Бургас, наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж, представляващ територия с обща площ 89 649 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна собственост, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 6 от 5 декември 2012 г. и допълнително приета актуализирана специализирана карта с Протокол № 21 – 82 от 19 септември 2014 г., с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие в размер 40 070 кв. м, непосредствено разположени зад активната плажна площ на обекта на концесия дюни в размер 49 579 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 760 м и с точки по границите от № 1 до № 132 включително и от № 500 до № 541 включително в координатна система „1970 г.“.
1.2. Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е с площ 40 070 кв. м.
1.3. Непосредствено разположените зад активната плажна площ по т. 1.2 дюни – част от обекта на концесия по т. 1.1, представляват подвижни (бели) дюни и неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) в размер 49 579 кв. м с точки по границите от № 41 до № 128 включително и от № 500 до № 541 включително координирани в координатна система „1970 г.“.
1.4. Към обекта на концесията са включени и следните принадлежности:
1.4.1. прилежащата акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.4.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които са поставени и които ще бъдат поставени върху обекта на концесия, необходими за здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, за спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване, определени с концесионния договор, които не могат да заемат повече от 1 на сто от общата площ на морския плаж с изключение на площта по т. 1.3, трябва да бъдат изпълнявани от леки конструкции и природни материали, предимно от дърво;
1.4.3. елементите на техническата инфраструктура, които съществуват и които ще бъдат изградени върху обекта на концесия, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения по т. 1.4.2, определени с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги от обществен интерес на обекта на концесия, осигурени от концесионера на негов риск срещу правото му да получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет: извършване на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване на преместваемите обекти и съоръжения по т. 1.4.2 и 1.4.3 със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Плажни услуги, включително предоставянето на чадъри, шезлонги и други плажни принадлежности, използвани от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни услуги да се ограничи до предлагане на безмоторни плавателни средства, за ползването на които концесионерът трябва да разкрие воден коридор.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията 15 години, като за първа година на концесията се приема периодът от датата на влизане в сила на концесионния договор до 31 декември на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня на влизане в сила на концесионния договор и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в срок до един месец от сключването му и при изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на специализирани програми и/или схеми, свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесия, и свързаните с тях разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 60 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на обекта на концесия акватория с широчина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на посетителите на обекта на концесия;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесия;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани указателни табели със схеми на отделните зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред и на здравето и спокойствието на посетителите на обекта на концесия.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по експлоатацията, управлението и поддържането на обекта на концесия на подизпълнители при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесия и принадлежностите по т. 1.4;
8.2.3. да означи територията на обекта на концесия, като осигури свободен достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат равностойни като достъп до морето със зоните с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия по реда на екологичното законодателство, в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и може да бъде разрешено само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите съоръжения за събиране на формираните от дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения, необходими за изпълнение на условията по т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на предоставяните услуги на обекта на концесия;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа банкови гаранции за добро изпълнение на задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство и/или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на концесия и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които могат да унищожат, увредят или да доведат до промяна в площта и качеството на морския плаж или да увредят околната среда, в т.ч. промяна на естествения характер на дюните и тревната растителност чрез допускане на движение на моторни превозни средства, провеждане на офроуд състезания, изхвърляне на отпадъци извън определените за това места, ограждане на дюните, добив на пясък и разполагане на каравани и палатки върху тях;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части от него от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява информация и достъп за осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия на концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без наличие на незаконно строителство на обекта на концесия и на принадлежностите по т. 1.4.2;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности и услуги, които не са предмет на комплексната оценка по т. 17.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички приращения върху обекта на концесия и прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор;
8.3.5. да получава информационни доклади от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни обстоятелства чрез компетентните си органи да определи трети лица, които временно да използват обекта на концесията или части от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния договор, да го прекрати едностранно при неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обект на концесия и принадлежностите по т. 1.4.3 без наличие на незаконно строителство върху обекта на концесия и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта на концесията, съответно да приеме обекта на концесията от концесионера след прекратяването на концесията по ред, определен с концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и изпълнението на условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесия по т. 1, прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава от отговорност по концесионния договор:
9.2.1. да наема подизпълнители за извършване и/или предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6 и 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и поддържа при условия и по ред, определени в концесионния договор, потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции, издадени от финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер, представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер 50 на сто от пълния размер на предложеното от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от размера на дължимото концесионно плащане за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на сто от размера на дължимото концесионно плащане за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на сто от размера на дължимото концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при неизпълнение, включително за извършване и/или допускане на незаконно строителство върху обекта на концесия, при забавено и/или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените неустойки и лихви и обезщетение по общия ред съгласно действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни концесионни плащания без гратисен период, дължими за всяка календарна година от срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно концесионно плащане е 53 838 лв. без ДДС, определено съгласно методика, приета от Министерския съвет, въз основа на база за изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата за изчисляване на размера на концесионното плащане се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може да бъде по-малък от 2 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни плащания се извършват от концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на концесията дължимото концесионно плащане се извършва на две равни вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в концесионния договор или допълнително споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите по концесията да не застрашава човешкото здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и по ред, определени с концесионния договор, принадлежностите по т. 1.4.2 – 1.4.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.4.3, които не са трайно прикрепени към морския плаж, са частна държавна собственост от момента на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.4.3, които са трайно прикрепени към морския плаж, са приращение към морския плаж и имат статут на публична държавна собственост от датата на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури за своя сметка присъединяване на елементите на техническата инфраструктура по т. 1.4.3 към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишното концесионно плащане) – с относителна тежест 40 на сто.
17.2. Предложение за процент на площите за свободно разполагане от посетителите на обекта на концесия на плажни принадлежности – с относителна тежест 35 на сто.
17.3. Предложение за функционално разположение на зоните за извършване на услугите и дейностите по т. 3.1 – 3.6, за изпълнение на изискването по т. 8.2.4.2 и за разполагане на преместваемите обекти и на елементите на техническата инфраструктура – с относителна тежест 25 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 43 070 лв. под формата на внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на регионалното развитие и благоустройството и се провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
20. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2982