Министерски съвет
брой: 27, от дата 14.4.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.23


Постановление № 83 от 7 април 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 ОТ 7 АПРИЛ 2015 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г. и бр. 50 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 6:
„(2) Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол съгласно примерен образец (приложение № 1).
(3) Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях до административния орган могат да се подават по електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс или по друг начин, оповестен от органа като технически възможен. Подаването на документи по електронен път се извършва по реда на Наредбата за електронните административни услуги, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2009 г., бр. 58 от 2010 г. и бр. 48 от 2013 г.).
(4) Индивидуалният административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Наредбата за електронните административни услуги.
(5) При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:
1. като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;
2. с международна препоръчана пощенска пратка – след предпла­щане на цената за пощенските услуги от заявителя към съответния орган; цената за пощенската услуга се заплаща от административния/компетентния орган на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката;
3. по друг начин, който дава гаранция за доставянето на пратката на заявителя.
(6) Административните органи могат да сключват договори с лицензираните пощенски оператори за други начини на получаване на индивидуалните административни актове, както и за допълнителни условия за извършване на пощенските услуги.“
§ 2. В глава втора се създава раздел IIа с чл. 14а – 14г:
„Раздел IIа
Взаимодействие между административните органи при комплексно административно обслужване
Чл. 14а. Искане, което се отнася за комплексно административно обслужване, може да бъде подадено до компетентния орган и до всеки административен орган, който участва в него.
Чл. 14б. (1) Подаването на заявление за комплексно административно обслужване до компетентния орган се извършва по реда на АПК.
(2) Компетентният орган:
1. не изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство;
2. осигурява по служебен път информацията и доказателствените средства от други административни органи, необходими за издаване на индивидуалния административен акт на заявителя;
3. уведомява заявителя за отстраняване на недостатъците в заявлението по реда на чл. 30 АПК;
4. издава или отказва издаването на административния акт с мотивирано решение, което изпраща на заявителя по начина съгласно чл. 7, ал. 4;
5. изготвя образци на заявления за предоставяне на административни услуги, в които заявителят може да посочи предпочитания начин на получаване на издадения индивидуален административен акт съгласно чл. 7, ал. 4;
6. осъществява комплексното административно обслужване в тридневен срок от получаване на достъп до данните на административните органи – първични администратори на данни.
(3) Пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт от компетентния орган до заявителя са за сметка на заявителя.
Чл. 14в. (1) Заявяването на услугата пред административния орган, който участва в комплексно административно обслужване, се извършва със заявление съгласно примерен образец (приложение № 2). В заявлението се посочват:
1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;
2. информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган от органа по ал. 1;
3. начинът, по който да бъде получен индивидуалният административен акт съгласно чл. 7, ал. 4.
(2) При подаване на заявлението по ал. 1 заявителят заплаща на органа по ал. 1 съответната такса, ако такава се изисква за осигуряване на информацията и доказателствените средства.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. попълнено заявление за съответната услуга до компетентния орган по утвърден от него образец;
2. информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, ако такива се изискват;
3. документ за платена такса, ако такава се изисква.
(4) В настоящото производство органът по ал. 1 не осигурява служебно информация и доказателствени средства от други административни органи, необходими на компетентния орган, който издава индивидуалния административен акт.
(5) По искане на органа по ал. 1 компетентният орган му предоставя образец на заявление по ал. 3, т. 1 и актуална информация по т. 2 в обем, необходим и достатъчен за изпълнение на дейностите по подготовка и окомплектоване на преписката.
(6) Срокът за произнасяне от компетентния орган започва да тече от датата на получаване на преписката от административния орган, който участва в производството.
Чл. 14г. Административният орган по чл. 14в, ал. 1:
1. образува производството, като проверява наличието на приложенията по чл. 14в, ал. 3;
2. изготвя информацията и доказателствените средства от неговата компетентност, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган в сроковете за извършване на заявената административна услуга;
3. изпраща преписката до компетентния орган, като го информира за посочения от заявителя начин за получаване на индивидуалния административен акт; пощенските разходи за изпращане на преписката са за сметка на органа по чл. 14в, ал. 1.“
§ 3. В чл. 15 ал. 1 се изменя така:
„(1) Администрациите осигуряват информация за извършваните от тях административни услуги, за реда и организацията за предоставянето им, както и за извършваното от тях комплексно административно обслужване и съдействат на потребителите съгласно чл. 28 АПК.“
§ 4. В чл. 16 навсякъде думите „приложение № 1“ се заменят с „приложение № 3“.
§ 5. В чл. 19 думите „приложение № 2“ се заменят с „приложение № 4“.
§ 6. В приложение № 1 към чл. 16, ал. 1, в т. 8 буква „е“ се изменя така:
„е) таксите или цените и начините на плащане с посочване на банкова сметка – при необходимост.“
§ 7. Създават се нови приложения № 1 и 2:
„Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 (примерен образец)
.......................................................................
(наименование на администрацията)
П Р О Т О К О Л
Днес ................... служителят .......................................           
..........................................................................................
на длъжност ...................................................................  
в ...................................................................................... ,
              (наименование на звеното)
На основание чл. 29, ал. 5 АПК състави този протокол в уверение на това, че
заявителят …………………………………………….…………………………,
с постоянен или настоящ адрес:
гр./с. ......................................................................................  ,
ул. (ж.к.) ………………....………, тел. ………, факс .................... ,
електронна поща ................................................................. ,
устно заяви искане за:
................................................................................................           
................................................................................................
Заявителят прилага следните документи:
................................................................................................           
................................................................................................
Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
......................................................................................... ,
като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
 като вътрешна препоръчана пощенска пратка
 като вътрешна куриерска пратка
 като международна препоръчана пощенска пратка
 Лично от звеното за административно обслужване
 По електронен път на електронна поща.
Длъжностно лице: ……………  Заявител: ……………
                               (подпис)                (подпис)
Приложение № 2 към чл. 14в, ал. 1 (примерен образец)
 ДО ………………………….
 ………………….......……….
З А Я В Л Е Н И Е
От ....................................................................................  
......................................................................................... ,
постоянен или настоящ адрес: гр./с. ..........................  
......................................................................................... ,
ул. (ж.к.) ………………....………, тел. ………, факс .............. ,
електронна поща ...........................................................
Моля да бъде образувано производство за предоставяне на
................................................................................................
(посочва се наименованието на административната услуга)
Услугата се предоставя от ...........................................           
 (посочва се органът, компетентен да издаде административния акт)
Във връзка с производството моля да бъдат издадени и изпратени до компетентния орган следните документи:
1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
(посочват се информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган от органа, пред когото е подадено искането)
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:  ............., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
 като вътрешна препоръчана пощенска пратка
 като вътрешна куриерска пратка
 като международна препоръчана пощенска пратка
 Лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган
 По електронен път на електронна поща
Приложени документи:
 Заявление до компетентния орган по образец, утвърден от него за съответната услуга.
 Информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, ако такива се изискват.
 Документ за платена такса, ако такава се изисква.
Дата:                                           Подпис:
Гр./с. ……………………………                    (………………………)“
§ 8. Досегашните приложения № 1 и 2 стават съответно приложения № 3 и 4.
Преходна разпоредба
§ 9. В двумесечен срок от влизането на наредбата в сила заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи да внесе в Министерския съвет доклад за прилагането на комплексното административно обслужване в администрацията.
Заключителна разпоредба
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2537