Народно събрание
брой: 26, от дата 7.4.2015 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.7


Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката
РЕШИ:
Избира Владко Генчов Владимиров за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 2 април 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
2457